Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Station Langerak

TenneT is als landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor een betrouwbare levering van elektriciteit in Nederland. Om dat nu en in de toekomst te kunnen blijven doen wil TenneT op het terrein naast het hoogspanningsstation Langerak een opleidingscentrum en een opslaglocatie voor storingsvoorraad bouwen.

Waarom

Opleidingscentrum

Het oprichten van een opleidingscentrum voorziet in de behoefte en urgentie van TenneT om in verband met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zelf vakbekwaam technisch personeel bij te scholen en op te leiden. Daarnaast sluiten de plannen voor een kenniscentrum uitstekend aan bij de ambities van onder andere de gemeente Bronckhorst om de technische sector in de regio Achterhoek een impuls te geven.

Opslaglocatie

Ondanks al onze inspanningen om calamiteiten en stroomstoringen zoveel mogelijk te voorkomen kunnen zij nooit volledig worden uitgesloten. Om ons goed voor te bereiden op dit soort calamiteiten is het nodig dat TenneT over een storingsvoorraad beschikt. 

Wat

Opleidingscentrum

Het opleidingscentrum heeft een opleidingsfunctie en zal daarnaast worden ingezet als kennislaboratorium waar storingsanalyse en revisie van bestaande componenten kunnen worden uitgevoerd. Het centrum bestaat uit één (niet op het hoogspanningsnet aangesloten) 110 kV schakelveld. Er kunnen dagelijks zo'n acht mensen worden opgeleid op deze locatie.

Opslaglocatie

In de voorraadhal worden bouwhekken, verlichting, elektriciteitskabels, transformatoren, schakelaars en onderdelen van hoogspanningsmasten opgeslagen. Deze onderdelen kunnen worden ingezet bij calamiteiten  om zo grootschalige en langdurige stroomstoring zoveel mogelijk te beperken. 

Wanneer

Opleidingscentrum

 • Binnenkort starten de benodigde onderzoeken en rapportages
 • Start bouw eind vierde kwartaal 2021 (afhankelijk van verleende vergunning)
 • Werkzaamheden tot uiterlijk tweede kwartaal 2022

Opslaglocatie

 • Week 4 2021: start vooroverlegtraject met gemeente Bronckhorst
 • Eind maart 2021: Indienen definitieve aanvraag, daarna ter visie voor 6 weken
 • Start bouw vierde kwartaal 2021 (afhankelijk van verleende vergunning)
 • Gereed tweede kwartaal 2022 

Meer informatie

Projectatlas

Voor iedereen die wil zien waar het opleidingscentrum en de voorraadhal komen, is er een virtuele projectatlas van het project. Deze projectatlas neemt u letterlijk in vogelvlucht mee van de huidige- naar de nieuwe situatie. Het geeft een beeld hoe beide gebouwen eruit komen te zien.

Ga naar projectatlas

Veelgestelde vragen

Waarom komen deze gebouwen hier en worden ze niet op een industriegebied geplaatst?

Het landelijk transport en distributie van elektriciteit is van essentieel belang voor de Nederlandse samenleving. TenneT doet er dan ook alles aan om de leveringszekerheid zo hoog mogelijk te houden. Mocht er onverhoopt toch een stroomstoring ontstaan dan is het van het grootste belang dat deze zo snel mogelijk wordt verholpen. Tegen deze achtergrond zijn bij de locatiekeuze voor de opslaghal met name de volgende factoren meegenomen: 

 • Centrale ligging in Nederland met optimale ontsluiting voor het vervoer van (soms zeer zware en grote) onderdelen;
 • Een eigen locatie van TenneT met voldoende oppervlakte;
 • Waar de centrale beveiligingssystemen van TenneT reeds aanwezig zijn zodat hierop kan worden aangesloten en;
 • De externe omgevingsrisico’s laag zijn zoals het risico op: brand door aanwezige (chemische) industrie, overstroming of opslag van gevaarlijke stoffen en tot slot;
 • De aanwezigheid en/of mogelijkheid van natuurlijke beschutting om de zichtbaarheid van de opslaglocatie te verminderen.

Ook voor het opleidingscentrum is toezicht op het gebouw een belangrijke reden voor de locatiekeuze. Daarnaast is het essentieel dat de leerlingen het station gemakkelijk kunnen  bezoeken.

Wat zijn de afmetingen van beide gebouwen?

Voorraadhal: 43 bij 59 meter met een hoogte van 8 meter aflopend naar 7 meter.

Opleidingscentrum: 40 bij 40 meter, de hoogste hal is 14 meter hoog

Wat doet TenneT aan landschappelijke inpassing?

TenneT heeft vanuit haar eigen beleidsdoelen de ambitie om bij het landschappelijk inpassen van nieuw te ontwikkelen bebouwing de biodiversiteit en het landschap waar mogelijk te bevorderen en versterken.  TenneT streeft ernaar om de milieueffecten van de activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur waar mogelijk te beschermen. Voor dit project heeft TenneT een landschappelijk inpassingsplan opgesteld.

Geven beide gebouwen overlast?

Verkeer:

Tijdens de uitvoering kan mogelijk beperkt hinder ondervonden worden door een toename van verkeersintensiteiten in de nabijheid van het plangebied. Naar verwachting kan het bestaande wegennetwerk de tijdelijke toename van het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase goed verwerken. In het kader van de voorbereiding van de uitvoeringsactiviteiten zal in overleg met de wegbeheerders worden nagegaan of/welke specifieke verkeersmaatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld in de vorm van bebording).

De opgeslagen materialen en voorzieningen worden periodiek getest. De voorraadloods is een statische locatie. Alleen bij calamiteiten zal er verkeer van en naar de locatie plaats vinden.

Geluid:

Ten behoeve van de realisatie van de opslagloods vindt een aantal werkzaamheden plaats. De werkzaamheden vinden overdag plaats. Deze werkzaamheden en het hierbij in te zetten materieel veroorzaken een bepaalde geluidsbelasting op de omgeving. De effecten vanwege de geluidshinder treden alleen op tijdens de aanleg.

Gezien de tijdelijk aard en beperkte omvang van de werkzaamheden wordt geen hinder verwacht of zullen specifieke afschermende maatregelen de hinder zo veel mogelijk beperken.

De voorraadhal is na realisatie een statische en niet-bemande locatie. Tenzij er uitgerukt moet worden uiteraard. In de opleidingshallen zullen dagelijks mensen getraind worden. Gemiddeld gaan we uit van acht mensen per dag die daar getraind zullen worden. Op de locatie van de werkplaats zullen gemiddeld vier mensen aanwezig zijn.

Contact