Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen updates over de Netversterking Westelijk Friesland

Minister kiest voor locatie Klaverweg  bij Bolsward

Juli 2019 - Minister Wiebes (EZK) heeft het voorkeursalternatief bepaald voor een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation in Westelijk Friesland: ten westen van bedrijventerrein De Marne bij Bolsward. EZK en TenneT gaan hiervoor een inpassingsplan maken.

TenneT is bezig met het versterken van het hoogspanningsnetwerk in Westelijk Friesland. In januari is de locatiestudie gestart naar een geschikte locatie voor het nieuwe 110 kV-hoogspanningsstation. Het station is noodzakelijk voor onder meer het transport van opgewekte stroom van het windpark Fryslân. Na consultatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau met meerdere informatiebijeenkomsten waren nog vijf alternatieven in beeld bij Bolsward (4) en de kop van de Afsluitdijk (1).

Adviezen gevolgd

De minister heeft besloten dat het station ten westen van het bedrijventerrein De Marne  (Klaverweg) gaat komen. Dit voorkeursalternatief (VKA) is ook door de provincie Friesland en de gemeente Sudwest Fryslân geadviseerd. De minister heeft deze adviezen overgenomen.

Inpassingsplan in 2020

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, en van Binnenlandse zaken, willen begin 2020 het ontwerp van het inpassingsplan ter inzage leggen. Naar verwachting kan het inpassingsplan zomer 2020 vastgesteld worden.

Kabel naar hoogspanningsstation Heerenveen

Deze zomer start TenneT al met de de aanleg van een ruim 30 kilometer lange ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding langs de A7 tussen Bolsward en Heerenveen (hoogspanningsstation Oudehaske). De verbinding wordt op een later tijdstip aangesloten op het nieuw te bouwen hoogspanningsstation.

Bijpraten

TenneT organiseert na de zomer een bijpraatbijeenkomst in Bolsward. De datum is nog niet bekend.

Minister EZK stelt kaders voor MER vast

April 2019 - Op 15 april 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project locatiestudie 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland vastgesteld. Hierin staan de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage (MER) voor dit project. Gelijktijdig is de Nota van Antwoord op de binnengekomen zienswijzen vastgesteld. Hierin staat aangegeven op welke wijzen de zienswijzen worden meegenomen in het nu op te stellen MER. Lees meer op de site van de RvO.

Vijf alternatieve locaties voor nieuw hoogspanningsstation Westelijk Friesland

April 2019 - Er worden vijf alternatieven onderzocht als locatie voor een 110 kV-hoogspanningsstation in Westelijk Friesland. Deze vijf zijn overgebleven uit de 15 eerdere zoeklocaties zoals die in januari door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT zijn gepresenteerd in de 'Notitie reikwijdte en detailniveau'.

Vier gebieden sluiten aan op of liggen in de nabijheid van het bedrijventerrein De Marne. Een zoeklocatie is gelegen ten zuiden van de A7 bij de Kop van de Afsluitdijk.
De minister van Economische Zaken en Klimaat bepaalt samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rond de zomer een voorkeurslocatie. Hiervoor stelt TenneT een integrale effectanalyse op waarin zowel naar milieueffecten, techniek, omgevingsaspecten en kosten wordt gekeken. De minister vraagt provincie en gemeente ook om advies. TenneT wil het hoogspanningsstation in 2022 in bedrijf nemen.

Inloopbijeenkomsten

Op woensdag 8 mei en donderdag 9 mei zijn er inloopbijeenkomsten tussen 19 en 21 uur. Op 8 mei in het dorpshuis Cornwerd , op 9 mei in Bolsward (Café-restaurant De Groene Weide). Bezoekers kunnen er terecht met vragen en voor informatie over de gemaakte keuzes en de verdere aanpak.

Milieueffectrapportage

TenneT wil een nieuw 110 kV station en bijbehorende ondergrondse kabelverbindingen aanleggen om Windpark Fryslân en andere toekomstige duurzame energieprojecten aan te kunnen sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Om het milieubelang mee te kunnen laten nemen in de besluitvorming over de meest geschikte locatie voor het nieuwe 110 kV station en de kabels, laat TenneT een milieueffectrapportage opstellen (hierna MER). In dit rapport worden de milieueffecten van het project in beeld gebracht voor verschillende locaties (nabij de Kop van de Afsluitdijk en ten westen van Bolsward).

De milieueffectrapportage is verdeeld in twee fasen:

- Fase 1 bestond uit de 'trechtering' van 15 stationslocaties naar 5;
- Fase 2 is een  nadere onderzoek naar de 5 stationslocatie-alternatieven en naar de kabelverbindingen, deze is nog niet gereed.

Advies commissie MER over locatiekeuze hoogspanningsstation

Maart 2019 - De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Notitie Reikwijdte en Detalniveau zoals die is opgesteld voor het project Netversterking Westelijk Friesland. De commissie adviseert de initiatiefnemers om landschap een belangrijke rol te geven in het milieueffectrapport voor de locatiekeuze voor het hoogspanningsstation Want, stelt de commissie "dit helpt om de stap van vijftien mogelijke locaties naar één locatie uit te leggen. Beleving van het landschap is ook voor bewoners en gebruikers van de regio een belangrijk thema'. 

Locatiestudie

Januari 2019 - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 4 januari 2019 een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Zie hiervoor de RvO-website. Lees de samenvatting van de notie over het bepalen van de locatie 110kvinbeeld.nl.

110 kV-hoogspanningsstation Westelijk Friesland

TenneT gaat een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen om duurzame initiatieven zoals het windpark Fryslan aan te sluiten en de opgewekte elektriciteit te kunnen doorschakelen naar het elektriciteitsnet. De precieze locatie is in studie.

Inpassingsplan
De minister van EZK stelt samen met de minister van BZK een rijksinpassingsplan op voor het station. Onderdeel van de procedure is een milieueffectrapportage waarin mogelijke stationslocaties worden afgewogen.

Notitie reikwijdte en detailniveau
Voorafgaand aan het m.e.r. publiceert EZK een notitie 'Reikwijdte en Detailniveau'. Deze notitie ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze op de notitie indienen, die de minister mee moet wegen bij de vaststelling van de notitie. 

Op basis van technische, ruimtelijke en omgevingsuitgangspunten is een zoekgebied bepaald voor stationslocaties: een zone rondom de A7 vanaf de kop van de Afsluitdijk tot aan Bolsward. In de 'notitie Reikwijdte en detailniveau' staan de stappen beschreven die uiteindelijk leiden tot een locatie voor het nieuwe station. 

Ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Marnezijl-Oudehaske

De aanlegwerkzaamheden van de kabelverbinding langs de A7 starten einde 2018. De verbinding is, tegelijk met de aanpassingen aan hoogspanningsstation Oudehaske, in 2020 klaar voor ingebruikname.

Lees meer over inpassingsplan, besluiten.