Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Westelijk Friesland

TenneT legt een 110KV-station en ondergrondse kabelcircuits aan in westelijk Friesland. Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net. Daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project Netversterking westelijk Friesland.

Waarom

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslan kunnen worden aangesloten op het net.

Wat

110 kV-station Westelijk Friesland: In de nabijheid van het bestaande hoogspanningsstation Marnezijl (Bolsward) wil TenneT een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen om de stroom opgewekt door het toekomstige windpark Fryslan te kunnen afvoeren, alsmede van mogelijk nieuwe initiatieven. Zie concept notitie over het bepalen van de locatie op 110kvinbeeld.nl.

Wanneer

  • Januari 2019: Start procedures voor station Westelijk Friesland
  • 2020: Vasstellen inpassingsplan
  • Einde 2021: Voorziene ingebruikname

Nieuws

Advies commissie MER over locatiekeuze hoogspanningsstation

Maart 2019 - De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Notitie Reikwijdte en Detalniveau zoals die is opgesteld voor het project Netversterking Westelijk Friesland. De commissie adviseert de initiatiefnemers om landschap een belangrijke rol te geven in het milieueffectrapport voor de locatiekeuze voor het hoogspanningsstation Want, stelt de commissie "dit helpt om de stap van vijftien mogelijke locaties naar één locatie uit te leggen. Beleving van het landschap is ook voor bewoners en gebruikers van de regio een belangrijk thema'. 

Locatiestudie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 4 januari 2019 een conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Zie hiervoor de RvO-website. Lees de samenvatting van de notie over het bepalen van de locatie 110kvinbeeld.nl.

110 kV-hoogspanningsstation Westelijk Friesland

TenneT gaat een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation bouwen om duurzame initiatieven zoals het windpark Fryslan aan te sluiten en de opgewekte elektriciteit te kunnen doorschakelen naar het elektriciteitsnet. De precieze locatie is in studie.

Inpassingsplan
De minister van EZK stelt samen met de minister van BZK een rijksinpassingsplan op voor het station. Onderdeel van de procedure is een milieueffectrapportage waarin mogelijke stationslocaties worden afgewogen.

Notitie reikwijdte en detailniveau
Voorafgaand aan het m.e.r. publiceert EZK een notitie 'Reikwijdte en Detailniveau'. Deze notitie ligt ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze op de notitie indienen, die de minister mee moet wegen bij de vaststelling van de notitie. 

Op basis van technische, ruimtelijke en omgevingsuitgangspunten is een zoekgebied bepaald voor stationslocaties: een zone rondom de A7 vanaf de kop van de Afsluitdijk tot aan Bolsward. In de 'notitie Reikwijdte en detailniveau' staan de stappen beschreven die uiteindelijk leiden tot een locatie voor het nieuwe station. 

Ondergrondse 110 kV-kabelverbinding Marnezijl-Oudehaske

De aanlegwerkzaamheden van de kabelverbinding langs de A7 starten einde 2018. De verbinding is, tegelijk met de aanpassingen aan hoogspanningsstation Oudehaske, in 2020 klaar voor ingebruikname.

Lees meer over inpassingsplan, besluiten.

Meer informatie

Hoogspanningsstation.pdf (7 MB, pdf, 04-02-19)

Download Download
Ruimtelijke visualisaties (2 MB, pdf, 04-02-19)

Ruimtelijke visualisaties Download Download

Downloads

Zoekgebied Bolsward (848 KB, pdf, 04-02-19)

Zoekgebied Bolsward Download Download
Zoekgebied Kop Afsluitdijk (900 KB, pdf, 04-02-19)

Zoekgebied Kop Afsluitdijk Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

Locatie van dit project