Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom

TenneT gaat een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Zo verbinden we Schouwen-Duiveland met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.

Waarom

Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. Door de werkzaamheden en de aanpassingen maken we een zogenaamde 150 kV-ring in de elektriciteitsinfrastructuur en een koppeling met het landelijke 380 kV-net. Het net in de regio wordt daardoor minder storingsgevoelig. Én de capaciteit breidt fors uit, waardoor we weer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten. 

Wat

Om het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland, Tholen en in West-Brabant te versterken, bouwt TenneT twee nieuwe hoogspanningsstations. Op Schouwen-Duiveland bouwen we samen met Enduris een 150/20 kV-hoogspanningsstation. In de omgeving van Bergen op Zoom bouwen we samen met Enexis een 380/150/20 kV-hoogspanningsstation. We verbinden de twee hoogspanningsstations met een ondergrondse 150 kV-kabel. Daarnaast plaatst Enduris in de buurt van Tholen twee 150/20 kV transformatoren. Ook die sluiten ze met een ondergrondse kabel aan op het nieuwe hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom.   

Enduris heeft een aparte projectwebsite waar informatie wordt gegeven over dit deelproject en het te doorlopen proces.

Wanneer

 • Zomer 2021: Alternatieven voor het tracé zijn nader onderzocht en uitgewerkt. Deze worden gepubliceerd in een projectboek.
 • Kwartaal 3/4 2021: Op basis van het projectboek kunnen de gemeentes keuzes maken en ruimtelijke randvoorwaarden stellen aan de uitwerking van de locatie, inpassing en inrichting van de stations en kabeltracé ‘s.
 • Kwartaal 3/4 2021: Nadere uitwerking voorkeurstracé en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden en uitwerken landschappelijke inpassing
 • Begin 2022: Start bestemmingsplanprocedures. 
 • 2022: Vaststelling definitieve bestemmingsplannen.
 • 2023: Start bouwproces hoogspanningsstations en ondergrondse verbinding. 
 • 2025: Netversterking gereed.

Bekijk de animatie voor dit project!

Stel uw vraag over dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online projectatlas te gaan. In deze projectatlas vindt u kaarten met de kansrijke zoeklocaties voor de stations en het tracé. U ziet met welke mogelijke milieuthema’s we in de zoekgebieden rekening moeten houden bij de locatiekeuze.  U kunt op de kaart uw reactie achterlaten. Ook kunt u de reacties van anderen bekijken.

Impressie van de hoogspanningsstations

Hoogspanningsstations zijn knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening. Ze sluiten hoogspannings- verbindingen op elkaar aan en transformeren de spanning naar een ander niveau. Je hebt hoogspanningsstation in veel verschillende formaten. In dit project bouwen we twee verschillende hoogspanningsstations:  

150/20 kV-station Schouwen-Duiveland

Het 150/20 kV-hoogspanningsstation dat we gaan bouwen op Schouwen-Duiveland bestaat uit een 150 kV gedeelte van TenneT en een 20 kV-gedeelte van Enduris. Het station is in totaal 250 bij 180 meter groot. Dat is ongeveer net zo groot als zes voetbalvelden.
Het station krijgt in eerste instantie zeven schakelvelden voor 150 kV-aansluitingen. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aansluiten van wind- en zonneparken. In de toekomst is dat binnen het hekwerk eenvoudig uit te breiden naar 19 velden. Op het 20 kV-gedeelte van het station komen drie transformatoren te staan. Die transformeren de 150 kV-spanning naar 20 kV (middenspanning). 

380/150/20 kV-station Bergen op Zoom

Het 380/150/20 kV-station dat we gaan bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom is ongeveer 400 bij 325 meter groot. Op het station komen drie 380/150 kV-transformatoren te staan. Op die manier kunnen we de 150 kV-verbinding aansluiten op de 380 kV-verbinding tussen Rilland en Geertruidenberg. Daarnaast krijgt het station vijf 150/20 kV-transformatoren en aansluitvelden voor de 150 kV-kabels naar Schouwen-Duiveland en Tholen. 

Ondergrondse 150 kV-verbinding

Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 110 kV tot 150 kV worden steeds vaker ondergronds aangelegd. Zo ook de 150 kV-verbinding tussen de nieuwe stations bij Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland en de 150 kV-verbinding van Enduris tussen Bergen op Zoom en Tholen.

De verbinding tussen Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland wordt deels aangelegd met boringen en deels met open ontgravingen. Boringen worden toegepast op locaties waar de beschikbare ruimte beperkt is, of bij de kruising van (water)wegen, bebouwing en natuurgebieden.

De kabel tussen de stations bij Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland mag maximaal 30 kilometer lang zijn. Bij een langere ondergrondse verbinding treedt teveel verlies van transportcapaciteit op. Het tracé van deze kabelverbinding staat nog niet vast. Het wordt de komende periode uitgewerkt. Daarbij onderzoeken we meerdere alternatieven.

Benieuwd hoe een ondergrondse kabel wordt aangelegd? Bekijk dan onderstaand filmpje. 

Zoektocht naar locaties

TenneT vindt het belangrijk om de omgeving te betrekken bij de zoektocht naar de meest optimale locatie voor de hoogspanningsstations en het beste tracé voor de kabelverbinding. Natuurlijk staan een aantal eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten waar we rekening mee moeten houden, vast. Binnen deze eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten zijn er meerdere mogelijkheden voor de stationslocaties en de tracés.

Werkateliers

Begin april startten we met een participatieproces om kansrijke locaties voor de nieuwe hoogspanningsstations bij Bergen op Zoom en op Schouwen-Duiveland te zoeken. We organiseerden werkateliers en nodigden de brede omgeving uit om via de projectatlas te reageren op de overgebleven kansrijke locaties. Daar werd zeer goed gebruik van gemaakt. TenneT gaat nu zes locaties die in aanmerking komen op Schouwen-Duiveland, nader onderzoeken. Voor het hoogspanningsstation nabij Bergen op Zoom zijn nog vijf kansrijke locaties over. 

De presentaties en verslagen van de werkateliers kunt u hier downloaden: 

Omgevingsdialoog hoogspanningsstation Bergen op Zoom

o Werkatelier 1: 8 april 2021

o Werkatelier 2: 17 mei 2021

o Werkatelier 3: 14 juni 2021

Omgevingsdialoog hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland

o Werkatelier 1: 19 april 2021

o Werkatelier 2: 31 mei 2021

o Werkatelier 3: 28 juni 2021

Uitwerking: het Projectboek

Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzocht in opdracht van TenneT de effecten van de plaatsing van een hoogspanningsstation op de overgebleven kansrijke locaties. Voor elke kansrijke locatie is feitelijk en objectief beschreven wat de effecten zijn op de criteria:

 • Milieu: natuur, veiligheid, bodem en water, EM-velden, geluid, archeologie, cultuurhistorie, aardkunde, infrastructuur, ruimtegebruik en landschap.
 • Omgeving: wat vinden belanghebbenden en inwoners uit de omgeving van de locatie?
 • Techniek: wat zijn de extra technische consequenties van de locatie
 • Kosten: onderscheidende investeringskosten
 • Samenhang: de afstand van de kabel tussen het station op Schouwen-Duiveland en het station bij Bergen op Zoom mag maximaal 30 kilometer zijn.

Het projectboek is, als resultaat van de omgevingsdialoog, aangeboden aan de betrokken gemeentes. Op basis van het projectboek kunnen de gemeentes TenneT een advies geven over de beste locatie en ruimtelijke randvoorwaarden stellen aan de uitwerking van de locatie, inpassing en inrichting van de stations en kabeltracé‘s.

BEKIJK HET PROJECTBOEK

Veelgestelde vragen

Er zit veel druk op het project. Was de netversterking niet eerder voorzien?

De laatste jaren is er een sterke toename van duurzame initiatieven, mede vanwege interessante subsidieregelingen. Er is daardoor in korte tijd veel meer elektriciteit op het net gekomen. Sneller dan vooraf was voorzien. Duurzame initiatieven kunnen vrij snel gerealiseerd worden. De aanleg van nieuwe net- infrastructuur duurt echter veel langer en heeft lange doorloopperiodes. De snelle stijging van het aanbod aan elektriciteit is daardoor lastig bij te benen.

In hoeverre is een hoogspanningsstation te horen als het in werking is?

Een hoogspanningsstation maakt geluid. Vooral de transformatoren, die de spanning kunnen terugbrengen naar een lagere spanning, produceren geluid. Voor het bestemmingsplan wordt een onafhankelijk geluidsonderzoek uitgevoerd. Het geluid van een hoogspanningsstation gaat vaak voor een deel op in omgevingsgeluid. Denk aan het geluid van autoverkeer op omliggende wegen. 

Waarom wordt een hoogspanningsstation niet standaard in een gebouw geplaatst?

Een gesloten installatie die binnen staat, moet worden geïsoleerd met isolatiegas (SF6-gas). We noemen dat een Gas Insulated Switchgear. Dat gas is slecht voor het milieu (het is een sterk broeikasgas). Daarnaast is een gesloten installatie lastig uit te breiden en erg onderhoudsgevoelig. Componenten zijn moeilijk te vervangen en onderhoud is lastiger uit te voeren. De gemiddelde storingstijd is daardoor langer en de onderhoudskosten zijn hoger. 

TenneT hanteert daarom als beleid dat de toepassing van een open installatie de voorkeur heeft. Bij deze zogenaamde 'Air Insulated Switchgear' installatie wordt de atmosferische lucht gebruikt als isolatiemateriaal.

Wat voor station komt er op Tholen? En wordt de omgeving daar ook bij betrokken?

Enduris wil op Tholen een klein station (vermogenstransformatoren en bijbehorende gebouwen) bouwen met - op termijn - een capaciteit van 200MVA en meer. Enduris en gemeente Tholen nemen samen het initiatief voor de verdere invulling en uitvoering van de omgevingsdialoog voor dit nieuwehoogspanningsstation, mede op grond van de op dat moment voor handen zijnde locatie(-s). Enduris richt een projectwebsite in waar informatie wordt gegeven over het project en het te doorlopen proces.

Met welke omgevingsaspecten wordt rekening gehouden bij de uitwerking van de tracés van de kabelverbinding?

Er wordt aandacht besteed aan milieuaspecten, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Bij milieuaspecten gaat het bijvoorbeeld om: grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, defensieterrein, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen, externe veiligheid, gevaarlijke stoffen, niet gesprongen explosieven, geothermie en magneetveldzones.

Waarop zijn de zoekgebieden voor de stations en het kabeltracé gebaseerd?

Voor de mogelijke stationslocaties op Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland is een haalbaarheidsstudie gedaan door adviesbureau Arcadis. 

Aan de hand van een analyse van het gebied en de gestelde criteria zijn een aantal kansrijke zoekgebieden bepaald. Voor het kabeltracé moet deze studie nog plaatsvinden. Die vindt parallel plaats aan de omgevingsdialoog. 

Meer informatie

Voor meer specifieke vragen over het proces kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanagers:

 • Hoogspanningsstation Bergen op Zoom - Peggy Steenbergen: 06-55236457
 • Hoogspanningsstation Schouwen-Duiveland - Alex Meertens: 06-28085183 
 • Kabeltracé - Matti Baggerman: 06-28085604

Als u ons wilt e-mailen, gelieve het adres netversterking-sd-tholen-boz(at)tennet.eu te gebruiken.

Achtergrondinformatie en publicaties

Projectboek Netversterking Schouwen-Duiveland Tholen Bergen op Zoom (20 MB, pdf, 17-09-21)

Projectboek Netversterking Schouwen-Duiveland Tholen Bergen op Zoom Download Download
Kaartje Netversterking Schouwen Duiveland (1 MB, pdf, 02-04-21)

Kaartje Netversterking Schouwen Duiveland Download Download
Factsheet Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom (2 MB, pdf, 30-03-21)

Factsheet Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom Download Download
2018: Eindpresentatie Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (6 MB, pdf, 04-03-21)

2018: Eindpresentatie Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen Download Download
2018: Samenvatting Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (776 KB, pdf, 04-03-21)

2018: Samenvatting Ontsluitingsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen Download Download
2020: Congestiebericht Zeeland (21 KB, docx, 04-03-21)

2020: Congestiebericht Zeeland Download Download
2020: Haalbaarheidsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (Arcadis) (6 MB, pdf, 17-03-21)

2020: Haalbaarheidsstudie Schouwen-Duiveland en Tholen (Arcadis) Download Download
2020: Onderbouwing station Bergen op Zoom (Enexis) (1 MB, pdf, 17-03-21)

2020: Onderbouwing station Bergen op Zoom (Enexis) Download Download
2021: Participatieplan Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom (1 MB, pdf, 04-03-21)

2021: Participatieplan Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom Download Download

Downloads

Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download
170314_Brochure_Wat_gebeurt_er_op_mijn_land.pdf (2 MB, pdf, 04-04-19)

Download Download
Uw_Veiligheid_Ondergronds_FEB2017_.pdf (2 MB, pdf, 13-12-18)

Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen Download Download
Uw veiligheid in een agrarische omgeving (ondergrondse verbinding) (874 KB, pdf, 14-09-17)

Uw veiligheid in een agrarische omgeving (ondergrondse verbinding) Download Download

ContactSander de Schepper

Woordvoerder project