Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding Noord-Holland

De vraag naar elektriciteit groeit hard. Zo schakelen bijvoorbeeld steeds meer huizen van aardgas over op elektrische warmtepompen, groeit het aandeel elektrische voertuigen en verbruiken nieuwe spelers zoals datacenters grote hoeveelheden energie. Ook worden op steeds meer plekken grote hoeveelheden duurzame elektriciteit opgewekt door zonneweiden en windparken.

Waarom

Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken breidt TenneT, vaak samen met Liander, Reddyn of Qirion, het bestaande energienetwerk in de provincie Noord-Holland uit. Zo zorgen we voor een passende infrastructuur voor de ontwikkeling van Agriport, datacenters, woningbouw en natuurlijk voor de toenemende vraag naar duurzame energie.

In deze infographic staan de verschillende projecten die TenneT in de regio gaat uitvoeren.

Wat

Om te zorgen voor extra capaciteit in de regio Noord-Holland leggen we nieuwe (ondergrondse)kabelverbindingen tussen Beverwijk en Oterleek aan, wordt er een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk gebouwd en vernieuwen we de kabels tussen hoogspanningsstation Velsen en het hoogspanningsstation Beverwijk 380 (Gooiweg).

Wanneer

 • 1e kwartaal 2019: Start verkenning en onderzoek kabeltracés & locatie 150 kV-schakelstation
 • 1ste kwartaal 2020: Ambtelijk overleg met betrokken gemeenten
 • 2de kwartaal 2020: Besluitvorming Gedeputeerde Staten
 • 4de kwartaal 2020: Publicatie PIP Beverwijk - Oterleek en ter inzage leggen van de plannen
 • 1ste kwartaal 2021: Publicatie vastgesteld PIP Beverwijk - Oterleek
 • 1ste kwartaal 2022: Start uitvoering
 • 4de kwartaal 2023: Oplevering netuitbreiding en 150 kV-schakelstation
  Oterleek

Nieuws

Nieuw voorkeurstracé netuitbreiding Beverwijk-Oterleek

Januari 2021 – Eerder heeft TenneT samen met provincie Noord-Holland in kaart gebracht waar de nieuwe ondergrondse kabelverbindingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) het best gelegd kunnen worden.  De afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd met grondeigenaren en andere stakeholders. Op basis van die gesprekken hebben we enkele wijzigingen in het eerder gepubliceerde voorkeurstracé verwerkt. De nieuwe versie kunt u hier downloaden.

Informatieavonden ingepland; vergeet u niet aan te melden

Op maandag 5 oktober is er een online informatiesessie over de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk tussen Beverwijk en Oterleek.

Tijdens deze sessie worden de plannen toegelicht en is er gelegenheid om via de chat vragen te stellen of suggesties te doen. Naast dit digitale informatiemoment zijn er kleinschalige informatieavonden met op iedere avond 2 tijdslots van een uur (19.00-20.00 uur en 20.30 -21.30 uur).

Aanmelden is noodzakelijk en kan via bijgaand formulier. Dit is nodig voor de informatieavonden én voor de digitale sessie.

Data en locaties

 • Maandag 28 september, Wijkcentrum de Woeste Hoeve, Oterleek 
 • Dinsdag 29 september, Fort Markenbinnen, Markenbinnen
 • Donderdag 1 oktober, Bedrijfskantine Bazaar, Beverwijk
 • Maandag 5 oktober, online informatiesessie, 19.30-20.30 uur, Microsoft Teams 

Wij nemen de noodzakelijke maatregelen in verband met het COVID-19 virus. Vanwege de veiligheid houden wij het aantal personen per avond beperkt. Indien mogelijk willen wij u daarom verzoeken om de digitale informatiesessie op maandag 5 oktober bij te wonen. 

Uitbreiding 

Om de door zonneweiden en windparken (op zee) opgewekte energie door de provincie te kunnen vervoeren, is het nodig om het elektriciteitsnetwerk uit te breiden met een ondergrondse leiding tussen Beverwijk en Oterleek. Daarnaast bouwt netbeheerder TenneT hiervoor een 150 kV-schakelstation op het Bazaarterrein in Beverwijk en wordt op het bestaande elektriciteitsstation in Oterleek een extra veld (een soort stoppenkast) gemaakt. 

Uitbreiding energienetwerk tussen Beverwijk en Oterleek in beeld

De provincie Noord-Holland heeft in kaart gebracht waar de nieuwe ondergrondse elektriciteitsleidingen tussen Beverwijk en Oterleek (gemeente Alkmaar) het best gelegd kunnen worden. Samen met de betrokken gemeenten Beverwijk, Zaanstad, Uitgeest, Castricum en Alkmaar wordt dit plan nu verder uitgewerkt.

Er zijn drie routes voor de ondergrondse kabels geïnventariseerd. De gekozen variant heeft vanwege milieu- en technische redenen de voorkeur. Deze kabelroute wordt binnenkort geoptimaliseerd en besproken met de belanghebbenden in de omgeving. De definitieve route ligt eind 2020 ter inzage.

Het netwerk wordt uitgebreid met een ondergrondse elektriciteitskabel. Deze kabel is een aanvulling op de bestaande elektriciteitsmasten. Daarnaast bouwt netbeheerder TenneT een inpandig schakelstation in Beverwijk en wordt op het bestaande elektriciteitsstation in Oterleek een extra veld (een soort stoppenkast) gemaakt. 

Bekijk hier de voorkeursroute (PDF).

Lees hier het complete persbericht (PDF).

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Omdat de uitbreiding van het energienetwerk van groot belang is voor de hele regio, heeft TenneT de provincie Noord-Holland verzocht om een zogenaamd Provinciaal Inpassingplan (PIP) voor een nieuw schakelstation in Beverwijk en ondergrondse elektriciteitsleidingen van Beverwijk naar Oterleek vast te stellen. Zo’n pip-procedure is is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan, alleen heeft de provincie de regie op het beleid en de uitvoering. Hierdoor is de verwachting dat planologische procedures worden verkort worden waardoor de netuitbreiding sneller gerealiseerd kan worden. Naar verwachting zal de netuitreiding tussen Beverwijk en Oterleek eind 2023 gereed zijn. Onderstaande projecten vallen allemaal onder Netuitbreiding Noord-Holland.

Kabelverbinding tussen Beverwijk en Oterleek

Om te zorgen voor extra capaciteit in de regio moeten er nieuwe (ondergrondse)kabelverbindingen komen tussen Beverwijk en Oterleek en wordt er een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk gebouwd.

Nieuw schakelstation in Beverwijk

Het bestaande transformatorstation (380 kV) in Beverwijk kan de toekomstige elektriciteitsvraag niet aan. Daarom is er een extra transformator nodig. Helaas is op het huidige 380-station niet genoeg ruimte voor een nieuw 150 kV-schakelstation. Om die reden zoekt we samen met de gemeente Beverwijk en provincie Noord-Holland naar een geschikte locatie voor het nieuwe 150 kV-schakelstation.

Meer informatie

Infographic Versterken en uitbreiden energieregio's Noord-Holland

IG-noord-holland.pdf (183 KB, pdf, 06-02-20)

Download Download

Veelgestelde vragen

Wat houdt de netuitbreiding in?
 • een extra transformator op het bestaande 380 kV-station in Beverwijk (Gooiweg), met een verbinding naar het nieuwe 150 kV-schakelstation in Beverwijk.
 • een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk, zo dicht mogelijk bij het 380 kV-station in Beverwijk, zodat er zo min mogelijk kabels hoeven worden (om)gelegd. Het gaat hierbij om een inpandig 150 kV-schakelstation. Dat is een gebouw met een oppervlakte van ca. 40x60 meter.
 • een verbinding tussen het 380 kV-station in Beverwijk en het nieuwe 150 kV-schakelstation in Beverwijk. Dit wordt naar verwachting gebundeld met bestaande kabelverbindingen.
 • een nieuwe 150 kV-verbinding tussen de 150 kV-schakelstations Beverwijk en Oterleek (2 circuits). Hier zijn drie mogelijke tracés voor.
 • uitbreiding van het bestaande 150 kV-station in Oterleek, op bestaand terrein.
Waarom is de netuitbreiding nodig?

De netuitbreiding is nodig om economische ontwikkelingen en de energietransitie in provincie Noord-Holland mogelijk te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vestiging van datacenters en het 'transporteren' van zonne- en windenergie.

Wat is een PIP?

Een PIP is te vergelijken met een gemeentelijk bestemmingsplan. Bij een PIP heeft echter een provincie in plaats van een gemeente de  regie op het beleid, en de uitvoering. Het vaststellen van een PIP is een bevoegdheid die door de wet aan Provinciale Staten is toegekend. Wel dienen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten te worden gehoord.

Waarom is er gekozen voor een PIP?

Het feit dat er meerdere gemeenten in het zoekgebied liggen, maakt de ruimtelijke inpassing van het elektriciteitsnet een activiteit van regionaal belang.  De provincie Noord- Holland heeft de betrokken gemeenten voorgesteld om de coördinatie, door middel van het voeren van een PIP, op zich te nemen en daarmee enerzijds de realisatie van de netuitbreiding te versnellen en anderzijds de gemeenten te ontlasten. De colleges van B&W van de betrokken gemeenten hebben hiermee ingestemd.

Welke onderdelen van de netuitbreiding vallen onder het PIP?

Alleen die onderdelen van de netuitbreiding die planologische wijzigingen behoeven, vallen onder het PIP. Dit omvat:

 

 • een nieuw 150 kV schakelstation in Beverwijk;
 • een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het bestaande 380 kV-station in Beverwijk (Gooiweg)  en het nieuw te realiseren 150 kV schakelstation in Beverwijk
 • een ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Beverwijk en Oterleek.


Contact