Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Vijfhuizen - Nieuwe Meer

Er komen twee 150 kV-verbindingen tussen station Nieuwe Meer naar station Vijfhuizen. Op station Nieuwe Meer breiden we de schakelinstallatie uit met circa 10m2 zodat deze nieuwe kabels aangesloten kunnen worden.

Waarom

Om de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening in de regio Amsterdam en Haarlemmermeer ook in de nabije toekomst te kunnen waarborgen moet het netwerk worden versterkt en uitgebreid. Als gevolg van economische ontwikkelingen in de Haarlemmermeer kent het gebied een sterk groeiende vraag naar energie. De vraag komt voornamelijk van datacenters en glastuinbouwbedrijven, die zich in het gebied willen vestigen of willen uitbreiden. Om deze belastinggroei structureel te kunnen faciliteren moet het regionale en landelijke energienetwerk van Liander en TenneT op korte termijn worden uitgebreid. De twee nieuwe 150kV-kabelverbindingen van Vijfhuizen naar Nieuwe Meer dragen hier aan bij. Het hoogspanningsstation Nieuwe Meer wordt ongeveer 10m2 uitgebreid, zodat deze nieuwe kabels aangesloten kunnen worden.

Wat

Er komt een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. Hier is een voorkeurstracé voor uitgewerkt. Dit tracé is zorgvuldig gekozen, op basis van een aantal criteria. Zo is onder andere gekeken naar de technische haalbaarheid, milieuaspecten, de kosten en de relatie tot de omgeving. Het gebouw van station Nieuwe Meer wordt met circa 10m2 uitgebreid zodat de nieuwe kabels aangesloten kunnen worden. Station Vijfhuizen is al klaar voor de nieuwe kabelverbindingen.

Wanneer

  • 2e kwartaal 2019: Gesprekken met de grondeigenaren over de diverse onderzoeken
  • 2e kwartaal 2021: Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan  Haarlemmermeer
  • 1e kwartaal 2022: Vaststelling bestemingsplan Haarlemmermeer
  • 2e kwartaal 2022 Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan  Amsterdam
  • 3e kwartaal 2022: Vaststelling bestemingsplan Haarlemmermeer
  • Eind 2022: Start uitvoering
  • Eind 2023: In bedrijf nemen van de nieuwe verbinding en het vernieuwde hoogspanningsstation

Stel uw vraag over dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online projectatlas te gaan. In de projectatlas vindt u het beoogde trace ingetekend. U kunt uw reactie op de kaart achterlaten. Ook kunt u reacties van anderen bekijken. 

Nieuws

Bestemmingsplan Vijfhuizen – Nieuwe meer is vastgesteld.

De gemeente Haarlemmermeer heeft het bestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding vastgesteld. Dat betekent dat TenneT kan starten met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan het station en de kabelverbinding, voor het deel dat in de gemeente Haarlemmermeer ligt. De gemeente Amsterdam start de bestemmingsplan procedure nog op. 

De plannen liggen nog tot en met 5 mei ter inzage. In die periode kunt u het plan bekijken en erop reageren. Op deze pagina vindt u de stukken die bij het plan horen.

Het bestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding bevat de regeling voor nieuwe en extra ondergrondse 150 kV-verbindingen. Die verbindingen lopen tussen De Liede en Nieuwe Meer, ongeveer langs de zuidwestzijde van de Schipholweg en de A9.

Gemeente Amsterdam past bestemmingsplan aan voor kabel TenneT

Om de ondergrondse kabelverbinding aan te kunnen leggen wordt er, voor het deel van de verbinding dat door de gemeente Amsterdam loopt, een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op de gronden van de kabelverbinding blijven de geldende bestemmingsplannen van kracht, maar deze worden aangevuld door toevoeging van een dubbelbestemming voor de ondergrondse kabelverbinding.  Dit is een aanvulling op de bestaande regels die gelden in het huidige bestemmingsplan.  Het bestemmingsplan, voor het deel van de kabelverbinding in de gemeente Haarlemmermeer, is al op 10 februari vastgesteld door de gemeenteraad.

De gemeente Amsterdam hoopt het ontwerpbestemmingsplan rond de zomer in 2022 ter inzage te leggen. Dan is er de mogelijkheid een officiële reactie (zienswijze) te geven. De gemeente communiceert hier tegen die tijd over op haar website. 

Lees hier de brief die omwonenden hebben ontvangen over deze plannen

Nieuwe informatie beschikbaar voor inloopavond 9 maart

Tijdens de inloopavond op 9 maart 2021 kunnen mensen vragen stellen over het project, het voorgestelde tracé en het bestemmingsplan. We hebben al een aantal vragen en antwoorden opgesteld en een korte presentatie van het project gemaakt.

Digitale inloopavond op 9 maart 2021, tussen 16.00 en 20.30 uur

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 19 februari tot en met 2 april 2021 ter inzage. We nodigen u uit voor een digitale inloopavond op 9 maart 2021, zodat we u kunnen informeren hierover en u de gelegenheid heeft om vragen te stellen over de stukken die ter inzage liggen. U wordt vooraf ingedeeld in een tijdsperiode, tussen 16.00 en 20.30 uur, zodat u een persoonlijk gesprek kunt voeren met medewerkers van de gemeente en/of TenneT. U kunt vragen stellen over bijvoorbeeld de procedure, tracékeuzes, milieu-aspecten, uitvoering en/of de (on)mogelijkheden rond uw bedrijfsvoering.

Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 4 maart 2021

Om deel te kunnen nemen aan de  inloopavond moet u zich aan te melden via marike.de.lange(at)tennet.eu. Dan kunnen wij u een persoonlijke link sturen voor deelname aan de vergadering. U kunt in uw mail aangeven of u een voorkeur heeft voor een bepaalde tijdsperiode; of tussen 16.00 en 18.00 uur of tussen 18.30 en 20.30 uur. We proberen daar bij de indeling zoveel mogelijk rekening mee te houden. U ontvangt uiterlijk 8 maart 2021 een link naar de online omgeving, samen met de tijd die we voor u gereserveerd hebben.

Vragen

Om ons goed voor te bereiden is het fijn als we uw vragen vooraf weten. U kunt uw vragen, het liefst voor 4 maart, sturen naar marike.de.lange(at)tennet.eu. U hoeft natuurlijk niet te wachten met uw vragen tot de inloopavond. Wij staan u ook nu al graag te woord.

Wat kunt u verwachten?

Het is een digitale inloopavond. Dit betekent dat er geen algemene presentatie wordt gegeven, maar dat we u zo veel mogelijk individueel te woord willen staan om specifieke vragen en situaties te bespreken. Het bestemmingsplan vindt u op https://www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op Vijfhuizen Nieuwe Meer 150kV). Daarnaast staat op de website van TenneT (https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/vijfhuizen-nieuwe-meer/) een kort overzicht met relevante onderwerpen en een link naar de Projectatlas. 

Denk met ons mee: de Projectatlas staat live!

TenneT gaat een nieuwe en extra ondergrondse kabels aanleggen tussen De Liede en Nieuwe Meer. 

Het tracé is te zien in de Projectatlas. Hier kunt u de belangrijkste informatie in de kaart zien en kunt u opmerkingen plaatsen op de kaart. De opmerkingen die u bij de kaart plaatst, worden niet gezien als een formele zienswijze. De opmerkingen kunnen ons wel helpen het tracé beter af te stemmen op wensen van omwonenden, grondeigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden. De opmerkingen die u via de Projectatlas doorgeeft zijn zichtbaar voor iedereen die de Projectatlas bezoekt. Op die manier kunt u ook zien wat anderen hebben opgemerkt.

Ook kunt u vragen aan ons stellen via de Projectatlas.   

Neem snel een kijkje op de Projectatlas! 

Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage tot en met 2 april 2021

Om de ondergrondse kabelverbinding tussen Vijfhuizen en Nieuwe Meer aan te kunnen leggen wordt er, voor het deel van de verbinding dat door de gemeente Haarlemmermeer loopt, een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding bevat de juridisch-planologische regeling voor nieuwe en extra ondergrondse 150 kV-verbindingen in een tracé tussen De Liede en Nieuwe Meer, globaal langs de zuidwestzijde van de Schipholweg en de A9.

Inzien

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente.

De stukken liggen ook ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn deze dagelijks in te zien van 9 -17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900 – 1852.
Het is niet uit te sluiten dat wegens maatregelen in verband met het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis.

De inzagetermijn is van 19 februari 2021 tot en met 2 april 2021.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel digitaal, schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

 • Digitaal kan dit met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen dat u vindt via de website van de gemeente Haarlemmermeer.
 • Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG  Hoofddorp.
 • Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Digitale inloopavond op 9 maart 2021

Reserveer hem vast in de agenda. Details volgen nog.
We nodigen u op 9 maart 2021, tussen 16.00 en 20.30 uur, uit voor een digitale inloopavond.  U kunt vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en TenneT over bijvoorbeeld de procedure, techniek, het tracé, elektromagnetische velden, de (on)mogelijkheden rond uw bedrijfsvoering. 

Meer informatie

Toestemming voor diverse onderzoeken

Voordat we kunnen beginnen voeren we een aantal onderzoeken uit, zoals bodem- en flora-en-fauna-onderzoek. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk voor de voorbereiding van de vergunningaanvragen, zoals omgevings- en lozingsvergunningen en kunnen nodig zijn voor het technisch ontwerp. Daarnaast kan op basis van de onderzoeksresultaten bepaald worden hoe de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden op de minst bezwaarlijke wijze zal plaatsvinden.
Er worden nu afspraken gemaakt met gemeenten en de grondeigenaren over de uitvoering van de onderzoeken.

Het nieuwe tracé en het voorstel voor de uitbreiding worden in een bestemmingsplan opgenomen. Na inspraak van belanghebbende en vervolgens de goedkeuring van de bestemmingsplannen door de gemeentes, vraagt TenneT de vergunningen aan en start de uitvoering voor de werkzaamheden.

Voorkeurstracé

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

ContactEefje Van Gorp

Media Relations