Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Kabelverbinding Raasdorp – Station Rozenburg-Zuid

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met de definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Het station wordt door Liander en TenneT gebouwd en beheerd.

Het nieuwe station, werknaam Rozenburg-Zuid, wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Daarvoor is een nieuwe ondergrondse verbinding nodig tussen de bestaande hoogspanningsstations Vijfhuizen in De Liede en Nieuwe Meer in Amsterdam en het nieuwe station Rozenburg-Zuid. TenneT heeft een eerste  ontwerp voor de nieuwe verbinding verder uitgewerkt. Op de bijgevoegde kaart is het voorlopige tracé weergegeven.

In de Projectatlas ziet u de belangrijkste informatie op de kaart. U kunt inzoomen op uw perceel en zien waar het tracé is geprojecteerd. Bij dit tracé kunt u opmerkingen en vragen plaatsen in de kaart. Deze opmerkingen zijn voor iedereen zichtbaar. De opmerkingen kunnen TenneT mogelijk helpen het ontwerp verder te verbeteren. 

Hoe ziet het vervolg eruit?

Het tracé is verder in detail uitgewerkt. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van het tracé in de omgeving, de technische (on-)mogelijkheden, soort grond, consequenties voor het grondgebruik, lengte van het tracé en de informatie die door u, of andere omwonenden of grondeigenaren, is aangereikt.

Deze ontwikkelingen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarom wordt dit verwerkt in een nieuw bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan bevat zowel het nieuwe station aan de Incheonweg als de nieuwe verbinding tussen Raasdorp en het nieuwe station. 

Bestemmingsplan 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot en met 14 oktober 2021 ter inzage gelegen. De gemeenteraad stelt begin 2022 het bestemmingsplan vast. Dan kunnen de voorbereidingen getroffen worden voor de aanleg van de kabel.

Aanleg van de kabel

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld worden de laatste details in het ontwerp uitgewerkt. Met de grondeigenaren worden afspraken gemaakt over betreding van hun grond.

Nieuws

Bestemmingsplan voor transformatorstation Rosenburg - Zuid vastgesteld

Op 3 maart 2022 is het gewijzigde bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met de voorbereidingen voor de bouw van het transformatorstation en de bijbehorende kabels. Met de komst van het nieuwe transformatorstation kan er straks weer stroom worden geleverd aan bedrijven en woningbouw. De stukken liggen nog tot en met 29 april 2022 ter inzage.

Passend in de omgeving 
Het te bouwen station wordt ingepast in de omgeving. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het ontwerp van stationsgebouw is markant aanwezig op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het terrein wordt een bloemenweide. Inpassing van het station gebeurt ook door de aanleg van het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk.

Zienswijzen en vraag naar gebruik restwarmte 
Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. De zienswijzen gingen onder andere over, de locatie, de landschappelijke inpassing, en er was ook een vraag over het mogelijke gebruik van restwarmte. De netbeheerders laten onderzoeken wat de (technische) mogelijkheden zijn om restwarmte van de transformatoren in de toekomst te hergebruiken. Op dit moment is dat nog niet mogelijk vanwege technische beperkingen en wetgeving.

Kabelverbinding
Het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen zijn verder uitgewerkt. Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties.

Planning
De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan zijn te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-118048.html

De stukken liggen tot en met 29 april 2022 ter inzage.

De netbeheerders hopen uiteindelijk het transformatorstation in de tweede helft van 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort wordt opgelost.

Hoorzitting gemeente Haarlemmermeer op 10-02-2022

02-02-2022

De gemeenteraad van de Haarlemmeermeer heeft een hoorzitting over het voorstel op 10 februari, om 15.30 uur. De bijbehorende stukken vindt u op de website van de gemeente

De gemeenteraad behandelt het voorstel op 17 februari. Het raadsvoorstel vindt u eveneens op de website van de gemeenteraad. Als u de link volgt opent de website op het raadsvoorstel. De bijlagen die hierbij horen vindt u aan de linkerkant van de pagina.

Bestemmingsplan transformatorstation Incheonweg naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft 18 januari 2022 besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg mogelijk. De datum voor de behandeling in de gemeenteraad is nog niet bekend.

Transformatorstation nodig

Het nieuw te bouwen transformatorstation aan de Incheonweg zorgt straks voor extra stroomlevering. Die stroom is nodig voor woningbouw, nieuwe bedrijven, bedrijfsuitbreiding en omdat we meer elektriciteit gaan gebruiken door de energietransitie. 

Zienswijzen

Op 29 september was er een informatiebijeenkomst in de Arendshoeve over het ontwerpbestemmingsplan.  Buurtbewoners hebben toen ook het schetsontwerp van het bouwplan en de landschappelijke inpassing kunnen bekijken. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend.

De zienswijzen over het transformatorstation gaan vooral over het geluid, de locatie, de landschappelijke inpassing en de vraag hoe de regels wordt nageleefd om hinder in de toekomst te voorkomen.

Reactie gemeente Haarlemmermeer

Het college van B en W reageert met erop te wijzen dat het geluid ruim binnen de norm blijft. TenneT en Liander hebben bovendien nog extra maatregelen genomen om het geluid te beperken door verdere afscherming van de transformatoren en door stillere spoelen te gebruiken. Het hoogspanningsdeel van het beoogde station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Het gebouw sluit goed aan op de al aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP. De inpassing van het station gebeurt ook door de aanleg van het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het transformatorterrein zelf wordt een bloemenweide. Als het transformatorstation niet voldoet aan de eisen van de vergunning, dan kunnen TenneT en Liander daar op aangesproken worden. De Omgevingsdienst zal hierop in opdracht van de gemeente op toezien en handhaven.

Overleg en beroep

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vast stelt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State. Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere betrokkenen. TenneT en Liander hopen uiteindelijk het transformatorstation in de tweede helft van 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort wordt opgelost.

Kabelverbinding

De plannen voor het transformatorstation zijn nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.haarlemmermeer.nl/transformatorstation en Liander (www.liander.nl/haarlemmermeer).

Stel uw vraag over dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online projectatlas te gaan. In de projectatlas vindt u het beoogde trace ingetekend. U kunt uw reactie op de kaart achterlaten. Ook kunt u reacties van anderen bekijken. 

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

ContactEefje Van Gorp

Media Relations