Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Hoogspanningsstation in de Haarlemmermeer

Het nieuw te bouwen transformatorstation Rozenburg-Zuid zorgt voor extra stroom die nodig is vanwege de energietransitie en voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding. Sinds 2016 startte Liander en TenneT de zoektocht naar een locatie voor het transformatorstation.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Het concept bestemmingsplan heeft tot en met 14 oktober 2021 ter inzage gelegen.  De gemeenteraad stelt begin 2022 het bestemmingsplan vast.

Er wordt nu verder gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en de inpassing in de omgeving. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Daarnaast sluit een gebouw goed aan op de reeds aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP.  

Vierde wand tegen geluid

Bewoners hebben veel vragen over elektromagnetische velden en geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar boven op hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Daarnaast zal Tenne  spoelen installeren, die 5 dBA lager zijn dan normaal. brongeluidsniveau. Ondanks dat de geluidnormering dit niet eist,  omdat daar al ruimschoots aan werd voldaan, gaat TenneT deze wel plaatsen. De netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen. Het geluidsrapport dat opgenomen is in het ontwerpbestemmingsplan gaat hier nu dan ook van uit.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot en met 14 oktober 2021 ter inzage gelegen. De gemeenteraad stelt begin 2022 het bestemmingsplan vast. Dan kunnen de voorbereidingen getroffen worden voor de bouw van het station en de bijbehorende kabels.

Het architectonisch ontwerp van het station wordt door de gemeente vastgesteld.

In de Projectatlas staan schetsontwerpen, vanuit verschillende perspectieven genomen. 

Tweede station

Er zijn twee transformatorstations nodig om het stroomtekort op te lossen in Haarlemmermeer. De locatie aan de Incheonweg is het beoogde eerste station. Ondertussen zijn Liander, TenneT en de gemeente in gesprek over een tweede locatie, aan de westkant van de A4. De spreiding van de stations is nodig om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten.

Planning
Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving is voorlopig nog niet opgelost. De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld twee jaar. Naar verwachting duurt het nog tot 2025 voor een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen. Hiervoor zouden dan in 2021/2022 de bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden moeten lopen. Dan kunnen we in 2022/2023 overeenkomsten met grondeigenaren sluiten en de werkzaamheden uitvoeren.

Wat vooraf ging
In aanloop naar de definitieve locatie zijn diverse vragen gesteld. In dit document vindt u de alle vragen die gesteld zijn over de haalbaarheidsstudie van het transformatorstation aan de Incheonweg. Tevens zijn onderstaande onderzoeken uitgevoerd.

Impressies van het station

Nieuws

Bestemmingsplan voor transformatorstation Rosenburg - Zuid vastgesteld

Op 3 maart 2022 is het gewijzigde bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met de voorbereidingen voor de bouw van het transformatorstation en de bijbehorende kabels. Met de komst van het nieuwe transformatorstation kan er straks weer stroom worden geleverd aan bedrijven en woningbouw. De stukken liggen nog tot en met 29 april 2022 ter inzage.

Passend in de omgeving 
Het te bouwen station wordt ingepast in de omgeving. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het ontwerp van stationsgebouw is markant aanwezig op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het terrein wordt een bloemenweide. Inpassing van het station gebeurt ook door de aanleg van het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk.

Zienswijzen en vraag naar gebruik restwarmte 
Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. De zienswijzen gingen onder andere over, de locatie, de landschappelijke inpassing, en er was ook een vraag over het mogelijke gebruik van restwarmte. De netbeheerders laten onderzoeken wat de (technische) mogelijkheden zijn om restwarmte van de transformatoren in de toekomst te hergebruiken. Op dit moment is dat nog niet mogelijk vanwege technische beperkingen en wetgeving.

Kabelverbinding
Het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen zijn verder uitgewerkt. Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties.

Planning
De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan zijn te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl en op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-118048.html

De stukken liggen tot en met 29 april 2022 ter inzage.

De netbeheerders hopen uiteindelijk het transformatorstation in de tweede helft van 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort wordt opgelost.

Hoorzitting gemeente Haarlemmermeer op 10-02-2022

02-02-2022

De gemeenteraad van de Haarlemmeermeer heeft een hoorzitting over het voorstel op 10 februari, om 15.30 uur. De bijbehorende stukken vindt u op de website van de gemeente

De gemeenteraad behandelt het voorstel op 17 februari. Het raadsvoorstel vindt u eveneens op de website van de gemeenteraad. Als u de link volgt opent de website op het raadsvoorstel. De bijlagen die hierbij horen vindt u aan de linkerkant van de pagina.

Bestemmingsplan transformatorstation Incheonweg naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft 18 januari 2022 besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg mogelijk. De datum voor de behandeling in de gemeenteraad is nog niet bekend.

Transformatorstation nodig

Het nieuw te bouwen transformatorstation aan de Incheonweg zorgt straks voor extra stroomlevering. Die stroom is nodig voor woningbouw, nieuwe bedrijven, bedrijfsuitbreiding en omdat we meer elektriciteit gaan gebruiken door de energietransitie. 

Zienswijzen

Op 29 september was er een informatiebijeenkomst in de Arendshoeve over het ontwerpbestemmingsplan.  Buurtbewoners hebben toen ook het schetsontwerp van het bouwplan en de landschappelijke inpassing kunnen bekijken. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend.

De zienswijzen over het transformatorstation gaan vooral over het geluid, de locatie, de landschappelijke inpassing en de vraag hoe de regels wordt nageleefd om hinder in de toekomst te voorkomen.

Reactie gemeente Haarlemmermeer

Het college van B en W reageert met erop te wijzen dat het geluid ruim binnen de norm blijft. TenneT en Liander hebben bovendien nog extra maatregelen genomen om het geluid te beperken door verdere afscherming van de transformatoren en door stillere spoelen te gebruiken. Het hoogspanningsdeel van het beoogde station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Het gebouw sluit goed aan op de al aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP. De inpassing van het station gebeurt ook door de aanleg van het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het transformatorterrein zelf wordt een bloemenweide. Als het transformatorstation niet voldoet aan de eisen van de vergunning, dan kunnen TenneT en Liander daar op aangesproken worden. De Omgevingsdienst zal hierop in opdracht van de gemeente op toezien en handhaven.

Overleg en beroep

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vast stelt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State. Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere betrokkenen. TenneT en Liander hopen uiteindelijk het transformatorstation in de tweede helft van 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort wordt opgelost.

Kabelverbinding

De plannen voor het transformatorstation zijn nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.haarlemmermeer.nl/transformatorstation en Liander (www.liander.nl/haarlemmermeer).

Stel uw vraag over dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online projectatlas te gaan. In de projectatlas vindt u het beoogde trace ingetekend. U kunt uw reactie op de kaart achterlaten. Ook kunt u reacties van anderen bekijken. 

ContactEefje Van Gorp

Media Relations