Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol populair bij bedrijven en particulieren. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Waarom

Op steeds meer plekken in de Haarlemmermeer zit het elektriciteitsnetwerk aan zijn maximale capaciteit. De voornaamste oorzaken zijn de snelle groei van energie-opwek en de groeiende vraag naar transportcapaciteit van onder meer datacenters, woningbouw en glastuinbouwbedrijven. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen.

Wat

In de Haarlemmermeer is TenneT, soms in samenwerking met Liander, bezig met een aantal projecten:

 • Nieuwe 150kV ondergrondse kabelverbinding tussen de bestaande hoogspanningsstations "Vijfhuizen" in De Liede en "Nieuwe Meer" in Amsterdam. Het ontwerp-bestemmingsplan voor dit project heeft tot 2 april 2021 ter visie gelegen.
 • Nieuwe 150kV ondergrondse kabelverbinding, die vanaf de nieuwe kabelverbinding tussen Vijfhuizen en Nieuwe Meer, ter hoogte van  de kruising van de Schipholweg en de Rijksweg A5, bij knooppunt Raasdorp richting de nieuwe transformatorstations loopt. Voor dit deel van het tracé geldt een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit is genomen, omdat we, ongeacht de locatie van de transformatorstations, een tracé voor de ondergrondse verbinding moeten zoeken. Zie ook de bijgevoegde kaart.
 • Twee nieuwe transformatorstations. Het eerste station, Station Rozenburg- Zuid aan de Incheonweg, is op haalbaarheid onderzocht. De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 besloten dat zij het transformatorstation op de locatie aan de Incheonweg aanvaardbaar acht. Naar een tweede locatie wordt nog gezocht. 

Wanneer

 • 2020/2021:
  • Locatiekeuze
 • 2021/2022:
  • Bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden
  • Afsluiten opstalovereenkomsten met grondeigenaren voor de verbindingen
 • 2022/2023*:
  • Start uitvoering werkzaamheden: aanleg kabelverbindingen en bouw station
 • 2025*):
  • Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname station

*) afhankelijk van het verloop van de planprocedures

Stel uw vraag over dit project!

Heeft u een vraag, een zorg of wilt u een suggestie met ons delen? Klik dan hieronder om naar de online projectatlas te gaan. In de projectatlas vindt u het beoogde trace ingetekend. U kunt uw reactie op de kaart achterlaten. Ook kunt u reacties van anderen bekijken. 

Nieuws

Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ voor het transformatorstation Rozenburg-Zuid aan de Incheonweg. Dit bestemmingplan ligt van vrijdag 3 september t/m donderdag 14 oktober ter inzage. In deze periode kunt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren. TenneT, Liander en gemeente Haarlemmermeer organiseren op  woensdag 29 september 2021 tussen 16.00 – 20.00 uur een inloopbijeenkomst. Hier kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente, TenneT of Liander.

De bijeenkomst is in de Arendshoeve Aalsmeerderdijk 438 Aalsmeerderbrug. Bij deze inloopbijeenkomst houden we ons aan de dan geldende Corona-regels. Daardoor kan het zijn dat u soms even moet wachten. Als u Corona-gerelateerde klachten heeft vragen we u thuis te blijven. Stel dan uw vragen telefonisch of per e-mail.

Kijk hier voor het plan; Ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam -> Rozenburg)

Waarom en hoe transformatorstation

Zoals we u in eerdere brieven meldden, gaat het nieuw te bouwen transformatorstation Rozenburg-Zuid voor extra stroom zorgen die nodig is vanwege de energietransitie en voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Een gebouw sluit goed aan op de al aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP. Tijdens de inloopavond kunt u het schetsontwerp van het bouwplan bekijken, inclusief landschappelijke inpassing.

Stillere spoelen en vierde wand tegen geluid

Bewoners hebben veel vragen gesteld over geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar bovenop hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Bovendien gaat TenneT ook nog spoelen installeren die minder geluid maken. De netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen.

Bestemmingsplan

Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens de ter inzagelegging van vrijdag 3 september t/m donderdag 14 oktober heeft iedereen de gelegenheid om, via een zienswijze, op de plannen te reageren. TenneT en Liander hopen uiteindelijk het transformatorstation medio 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort in de omgeving kan worden opgelost.

Kabelverbinding

De plannen voor het transformatorstation zijn nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. Voor de exacte vaststelling van de kabeltracés vindt de komende maanden afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en overheden. Ook dit gebeurt vanwege de totstandkoming van het bestemmingsplan. Voor de kabelverbinding organiseren TenneT en de gemeente een aparte, kleinere, bijeenkomst een week later op woensdag 6 oktober. Hier moet u zich voor aanmelden, via a4zone(at)tennet.eu.

Nog minder geluid door stillere spoelen in het nieuwe station Rozenburg-Zuid

September 2021: Omwonenden van het nieuw te bouwen hoogspanningsstation aan de Incheonweg in de Haarlemmermeer hebben veel vragen gesteld over geluid. Die zijn, samen met geluidsonderzoekbureau zo goed mogelijk beantwoord. Daarnaast zijn de gemeente, TenneT en Liander met een aantal bewoners op bezoek geweest bij andere hoogspanningsstations, om zo meer gevoel te krijgen bij het te verwachten geluid. Maar geen hoogspanningsstation is gelijk en er bestaat nog geen hoogspanningsstation, zoals dat in de Haarlemmermeer gebouwd wordt. Dat betekende dat we naar drie verschillende locaties zijn geweest, waar overal een onderdeel van het nieuwe station te horen/zien was. Dit bezoek scheip wat meer duidelijkheid.

Het gecombineerde TenneT en Liander station bestaat uit 2 gebouwen, waarin de installaties staan, 6 transformatoren en 2 spoelen. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar bovenop hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Daarnaast zal TenneT ook nog  spoelen gaan installeren met een 5 dBA lager brongeluidsniveau. Ondanks dat de geluidnormering dit niet eist,  omdat daar al ruimschoots aan werd voldaan, gaat TenneT deze wel plaatsen. De netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen. Het geluidsrapport dat opgenomen is in het ontwerpbestemmingsplan gaat hier nu dan ook van uit. 

Koop provinciale grond voor transformatorstation

TenneT en Liander hebben grond aangekocht van provincie Noord-Holland aan de Aalsmeerderweg en Incheonweg in Rijsenhout. Voordat het transformatorstation aan de Incheonweg kan worden gebouwd, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Naar verwachting komt het ontwerpbestemmingsplan in september ter inzage te liggen. Gedeputeerde provincie Noord-Holland Esther Rommel (Grondzaken en Natuur): “Als provincie zorgen we ervoor dat het energienetwerk de toekomstige veranderingen aankan. De energietransitie, woningbouwplannen en een circulaire economie vragen steeds meer elektriciteit. Om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan, verkopen we deze gronden daarom aan TenneT en Liander. Op die manier versterken we tegelijk de economie in de regio.”

Gemeenteraad Haarlemmermeer akkoord met locatie transformatorstation

28 mei 2021 - De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden. Liander en TenneT zijn blij dat hiermee de volgende stap gezet kan worden voor het oplossen van het stroomtekort in de Haarlemmermeer. Op dit moment is er geen extra capaciteit beschikbaar voor zowel nieuwe als bestaande grootverbruikklanten zoals bedrijven, datacenters, kantoren, hotels, grote winkels, scholen etc.  

De locaties voor een nieuw transformatorstation liggen niet voor het oprapen in Haarlemmermeer en aan iedere locatie zitten voor- en nadelen. Het haalbaarheidsonderzoek, dat nu ook door de gemeenteraad beoordeeld is, laat zien dat een transformatorstation op deze locatie goed inpasbaar is op het bedrijventerrein. 

Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Daarnaast sluit een gebouw goed aan op de reeds aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP.  

Vierde wand tegen geluid

Bewoners hebben veel vragen over elektromagnetische velden en geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar boven op hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen.  TenneT is bereid om te onderzoeken of aanvullende geluidsreductie mogelijk is. Dat onderzoek richt zich op de grootste geluidsbronnen van het station’. Dit onderzoek vraagt verdere concrete uitwerking. Dit zal voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan worden uitgevoerd, zodat iedereen bij de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan kan zien wat aanvullend door TenneT en Liander gedaan wordt om tegemoet te komen aan de zorgen rond geluid in deze omgeving.

Bestemmingsplan 

Liander, TenneT en de gemeente Haarlemmermeer bereiden het ontwerp bestemmingsplan verder voor. Naar verwachting komt het na de zomer ter inzage te leggen. Iedereen heeft dan nog de gelegenheid om op de plannen te reageren. Liander en TenneT hopen uiteindelijk het transformatorstation medio 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort in de regio kan worden opgelost. 

Overleg 

Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. De plannen voor het transformatorstation worden nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. De gesprekken met grondeigenaren van dit tracé worden binnenkort gepland. Ook dit is onderdeel van het bestemmingsplan.

Tweede station

Er zijn twee transformatorstations nodig om het stroomtekort op te lossen in Haarlemmermeer. De locatie aan de Incheonweg is het beoogde eerste station. Ondertussen zijn Liander, TenneT en de gemeente in gesprek over een tweede locatie, aan de westkant van de A4. De spreiding van de stations is nodig om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten.

Vragen en antwoorden

10 maart 2021 - Voorafgaand, tijdens en na de informatieavonden zijn er diverse vragen gesteld. In dit document vindt u de alle vragen die tot nu toe gesteld zijn over de haalbaarheidsstudie van het transformatorstation aan de Incheonweg. Deze versie is bijgewerkt tot en met 10 maart 2021.

De vragen die we hebben binnengekregen zijn verwerkt in bijgaand document en meegenomen in de haalbaarheidsstudie. De haalbaarheidsstudie wordt binnenkort door het college besproken en uiteindelijk door de Raad.

Uiteraard kunt u ook na 22 februari vragen aan ons blijven stellen, wij staan u graag te woord!

Vragen n.a.v. het geluidsonderzoek

De omwonenden van de Incheonweg hebben op 10 februari opmerkingen en vragen gesteld, naar aanleiding van het akoestisch onderzoek (F 21931-3-RA-001, 21 januari 2021). Daar hebben de gemeente, Liander en TenneT op geantwoord. Op 19 februari is al door Liander en TenneT toegezegd om een vierde wand te plaatsen rond de transformatoren en de spoelen. Er is al sprake van veel geluid in de omgeving (snelweg, bedrijventerrein en Schiphol).  Daarom willen de netbeheerders de omwonenden tegemoet komen.

Peutz heeft het onderzoek naar het effect van een vierde wand om transformatoren en de spoelen afgerond. Dit document kunt u hier lezen.

Op 24 februari heeft de werkgroep nog aanvullende vragen gesteld. In dit document zijn alle antwoorden verzameld op de opmerkingen en vragen naar aanleiding van het geluidsrapport. 

Aandacht voor geluid in de Haarlemmermeer

Netbeheerders komen bewoners tegemoet

Na een zoektocht van enkele jaren wordt op dit moment de haalbaarheid onderzocht van de realisatie van een transformatorstation aan de Incheonweg. Het haalbaarheidsonderzoek bevat, naast technisch- en milieuonderzoek,  ook de reactie van de omgeving op dit plan.

De gemeente Haarlemmermeer, Liander en TenneT hebben verschillende partijen en direct omwonenden persoonlijk gesproken. Daarnaast zijn er op 21 en 28 januari informatieavonden georganiseerd. Hier zijn veel vragen gesteld, zowel voor, tijdens als na de avonden. De vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op de websites van de gemeente, Liander en TenneT. Ook alle onderzoeken die gedaan zijn staan op de websites. Tot en met 21 februari 2021 was er gelegenheid  om te reageren op de onderzoeken. 

Geluid beperken

Veel zorgen gaan over geluid. De onderzoeken laten zien dat de zes transformatoren en twee spoelen voldoen aan de geluidsnormen, maar dat lijkt omwonenden onvoldoende gerust te stellen. In de omgeving is al veel ander geluid te horen, onder andere van de industrie, Schiphol en de snelweg. Het onderzoeksbureau doet nog nader onderzoek naar de gevolgen van het geluid van het transformatorstation in combinatie met het geluid dat nu al in de omgeving ervaren wordt. Vooruitlopend op het onderzoek hebben Liander en TenneT besloten om voor zowel de transformatoren als de spoelen een extra wand te plaatsen. Daarmee staan ze tussen vier muren in plaats van drie, waar het ontwerp op gebaseerd was. De verwachting is dat dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de geluidsdruk die ervaren wordt.

De netbeheerders hopen hiermee recht te doen aan de specifieke situatie van deze omgeving, waar immers al een relatief groot aantal geluidsbronnen zijn: Schiphol, snelwegen en het bedrijventerrein.

Verlenging

Alle onderzoeken die de netbeheerders ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren staan als pdf documenten op de websites van de gemeente en de netbeheerders. De omwonenden konden hier op reageren. Op verzoek van de omwonenden werd de reactietermijn hiervoor en voor overige vragen verlengd naar 21 februari. De reacties worden meegenomen in het college- en raadsbesluit. Ook na 21 februari kunnen mensen nog reageren. Na het locatiebesluit van de gemeenteraad volgt er een formeel bestemmingsplantraject. Dat is het moment dat er formele zienswijzen kunnen worden ingediend. 

Informatiebijeenkomst haalbaarheidsonderzoek transformatorstation Incheonweg

Op donderdag 21 januari organiseerde gemeente Haarlemmermeer samen met TenneT en Liander een online informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar een transformatorstation aan de Incheonweg. Zij hebben deze avond meer dan 140 mensen bijgepraat over de laatste stand van zaken rond het mogelijke transformatorstation in de Haarlemmermeer. Er waren veel vragen van de aanwezigen. De meeste zijn tijdens de bijeenkomst beantwoord. De overige vragen komen later op de website te staan. U kunt deze online bijeenkomst via deze link terugkijken.

De gemeente heeft een voorlopig locatiebesluit genomen voor de Incheonweg bij  Schiphol Logistic Park. Er wordt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar onder andere geluid, elektromagnetische velden en de inpassing in de omgeving. Ook wordt er met de omgeving gesproken over de plannen. De concept onderzoeken staan hieronder in pdf ter inzage. Mensen kunnen t/m 14 februari een reactie geven op de onderzoeken, via transformatorstation(at)haarlemmermeer.nl Deze reacties worden meegenomen in het collegebesluit. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit of het transformatorstation aan de Incheonweg gebouwd mag worden. 

Bijgevoegde documenten:

Informatiebijeenkomst haalbaarheidsonderzoek transformatorstation op 21 januari

Op donderdag 21 januari is er een online informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt samen met TenneT en Liander of er daar een transformatorstation kan komen. Zij organiseren samen deze bijeenkomst. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur.

In de rode stippellijn ligt de voorkeurslocatie voor een nieuw transformatorstation.

Online bijeenkomst

Vanwege de Coronacrisis gaat het om een online videobijeenkomst, waarbij mensen vragen kunnen stellen via WhatsApp (06 - 42 21 32 06). 

Aanmelden en meekijken

Wie bij deze bijeenkomst aanwezig wil zijn, kan zich via de website www.haarlemmermeer.nl/transformatorstation aanmelden. Bij aanmelding kunnen belangstellenden ook vooraf vragen doorgeven, die dan bij de bijeenkomst beantwoord kunnen worden. Verzoek is om vragen uiterlijk 17 januari door te geven via de website. Dan kunnen we ze meenemen in de voorbereiding van de bijeenkomst. Op deze website staat vanaf op 21 januari rond 17.00 uur een link naar de online bijeenkomst, die op YouTube wordt uitgezonden. Via deze link kan iedereen de bijeenkomst ook volgen, ook zonder aanmelding.  Wie niet live kan meekijken, kan de informatiebijeenkomst ook terugkijken via de link op de website.

Programma

Bij de bijeenkomst is er een filmpje over transformatorstations. TenneT en Liander en de gemeente lichten het haalbaarheidsonderzoek toe. Daaronder valt ook onderzoek naar geluid, magneetvelden en inpassing. De gemeente informeert over de planning, hoe een besluit wordt genomen en de inspraak. Op de webpagina vindt u vanaf 21 januari rond 17.00 uur een telefoonnummer. Met dit nummer kunt u via WhatsApp (06 - 42 21 32 06) uw vragen stellen.

Hoe werkt de online bijeenkomst?

Als u zich heeft aangemeld ontvangt u op donderdag 21 januari ontvangt u per e-mail een link naar YouTube, waar de bijeenkomst wordt uitgezonden. U heeft geen YouTube account nodig. Vanuit huis kunt u op uw eigen PC of tablet de bijeenkomst volgen. Via een smartphone meekijken kan ook. Als u zich niet heeft aangemeld is de link naar YouTube is ook te vinden op de website www.haarlemmermeer.nl/transformatorstation.

Een transformatorstation, wat staat er allemaal?

Ook benieuwd wat er allemaal in een transformatorstation gebeurt en wat de plannen zijn aan de Incheonweg? In deze brochure (zie de bijlage) vindt u meer informatie.

Bekijk de video van een rondleiding in een hoogspanningsstation

Nieuwe factsheet over onderzoek transformatorstation Incheonweg

De gemeente Haarlemmermeer, Liander en TenneT onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg. 

Ook benieuwd wat dat allemaal betekent?  In deze factsheet wordt uitgelegd wat een transformatorstation precies inhoudt, geeft een impressie van hoe het eruit komt te zien en wat er nog onderzocht wordt en hoe de planning eruit ziet.

Lees de factsheet!

Bodemonderzoek begonnen

Op 27 november 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer aangekondigd dat ze, samen met Liander en TenneT, gaat onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg. Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is het onderzoeken van de milieukundige kwaliteit van de bodem. Daarom moeten we bodemonderzoek uitvoeren op het perceel. Dit onderzoek start in week 1 van 2021, met een uitloop naar week 2. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen via haarlemmermeer(at)liander.nl

Onderzoek inpandig transformatorstation aan de Incheonweg

De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt, samen met Liander en TenneT of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg,  bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg.

Stroomtekort in Hoofddorp

Er is grote behoefte aan extra stroom in een groot deel van de Haarlemmermeer, voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding en vanwege de energietransitie. De vraag naar stroom is de laatste tijd alleen maar groter geworden en de maximale capaciteit is bereikt. Liander kan sinds oktober 2020 in Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout nieuwe bedrijven niet meer aansluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het elektriciteitsnet. Er moeten daarom zo snel mogelijk extra transformatorstations komen. Eerst ging het om één nieuw transformatorstation. Inmiddels zijn er twee transformatorstations,  aan de oostkant van Haarlemmermeer, nodig.

Zoektocht naar locatie lijkt resultaat te hebben

TenneT en Liander zijn met de gemeente al sinds 2016 op zoek naar een locatie voor een nieuw transformatorstation. In 2018 was er sprake van mogelijke locaties voor een transformatorstation dichtbij Rijsenhout. De gemeenteraad heeft deze locaties toen tegengehouden.  Daarna is een locatie op Schiphol Trade Park, dichtbij het spoor, onderzocht. Echter, door het mogelijke toekomstige metro-tracé en de Uitgangspunten Schaalsprong Oostflank Haarlemmermeer is deze locatie niet meer geschikt voor een transformatorstation.

De locatie aan de Incheonweg bij Schiphol Logistics Park heeft nu de voorkeur als locatie voor het station dat eerst bij Rijsenhout gedacht was. De locatie voor een ander transformatorstation wordt gezocht in de buurt van of op Schiphol Trade Park (STP).

Incheonweg dichtbij bedrijven

De mogelijke locatie voor een transformatorstation ligt aan de zuidkant van de Incheonweg, ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. Deze locatie ligt dichtbij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Dat is gunstig omdat de kabels dan korter zijn, zodat er minder schaarse ruimte in de grond nodig is. En met korte kabels is er minder energieverlies.

In de rode stippellijn ligt de voorkeurslocatie voor een nieuw transformatorstation.

Hoogspanningsvelden in een gebouw

Anders dan bij de plannen voor het eerdere transformatorstation, dichtbij Rijsenhout, is het plan om alle hoogspanningsvelden van een nieuw transformatorstation op deze plek in een gebouw op te nemen in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren, komen wel in de open lucht te staan.

Haalbaarheidsonderzoek en betrekken van de omgeving

De locatie wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over de milieuaspecten, de landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetische-velden en techniek. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook dat de omgeving wordt gehoord en dat belangen van bewoners en bedrijven worden meegewogen in de inpassing. 

De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. De provincie, Liander en TenneT vertrouwen erop dat zij tot overeenstemming zullen komen.

Planning

Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout is voorlopig nog niet opgelost. De netwerkbedrijven proberen met noodoplossingen de levering van elektriciteit gaande te houden, bijvoorbeeld door de uitbreiding van omliggende elektriciteitsstations, zoals in Vijfhuizen.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet de definitieve locatie, inclusief de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is, vaststellen.

Naar verwachting duurt het nog tot en met 2025 voor een mogelijk nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen.

Link naar de projectpagina gemeente Haarlemmermeer

Locatie

Oktober 2020 - Liander en TenneT zijn al langere tijd op zoek naar een locatie voor een nieuw station rond de A4. In overleg met de gemeente Haarlemmermeer wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor het station.

In oktober 2020 is bekend geworden dat er een tweede hoogspanningsstation noodzakelijk is. Zo gauw er locaties voorhanden zijn, informeren we belanghebbenden. De procedures en bouw van de stations nemen ongeveer 4 tot 5 jaar in beslag. 

Meer informatie

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Video: rondleiding door een transformatorstation

Altijd al nieuwsgierig naar hoe een transformatorstation er van binnen uitziet?  Bekijk het filmpje en onze collega's leiden je rond.

Veelgestelde vragen

Op welke manier wordt rekening gehouden met hinder- en milieugevolgen van het transformatorstation voor de naaste omgeving?

Liander en TenneT nemen uiteraard geen risico's als het gaat om gezondheid van mensen. Ten behoeve van de locatiekeuze dient onderbouwd te worden dat de ontwikkeling niet in strijd is met criteria die zijn gesteld om een goed woon- en leefklimaat te kunnen handhaven. Hieraan zullen ook onderzoeken ten grondslag liggen. Bij de totstandkoming van de onderbouwing wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om een goed woon- en leefklimaat te handhaven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of zij vindt dat daarvan sprake is en blijft.  

Hoe lang duurt de bouw van een transformatorstation?

De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld circa 2 jaar.

De ruimtelijke ordenings- en vergunningsprocedures,  duren gemiddeld circa 2 jaar, maar kennen onzekerheid vanwege inspraakmogelijkheden. Deze procedures kunnen niet worden gestart zonder locatie.

Hoe staat het met de locatie op Schiphol Trade Park (STP)?

De gemeente Haarlemmermeer en Liander en TenneT waren ver gevorderd met het onderzoeken van een locatie voor het transformatorstation op Schiphol Trade Park, dichtbij het spoor. Echter, door het mogelijke toekomstige metro-tracé en de Uitgangspunten Schaalsprong Oostflank Haarlemmermeer is deze locatie niet meer geschikt voor het eerste transformatorstation.  Er wordt onderzocht of een andere locatie op Schiphol Trade Park wel mogelijk is. 

Er moeten dus twee locaties gevonden worden voor een transformatorstation. Waar zoekt u die locaties?

De gemeente onderzoekt samen met Liander en TenneT de haalbaarheid van een mogelijke locatie aan de Incheonweg. Het is aan de zuidkant van de Incheonweg, ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. Deze locatie ligt dichtbij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Dat is gunstig omdat de kabels dan korter zijn, zodat er minder schaarse ruimte in de grond nodig is. En met korte kabels is er minder energieverlies. 

De locatie voor het tweede station (in de buurt van/op  Schiphol Trade Park) moet nog gevonden worden. 

Klopt het dat er een transformatorstation komt op Schiphol Logistics Park?

We zijn op zoek naar een tweetal mogelijke locaties. De eerste mogelijke locatie aan de Incheonweg wordt nu onderzocht op haalbaarheid. 

Waarom moeten er nieuwe transformatorstations komen?

Er is grote behoefte aan extra elektrische stroom in de Haarlemmermeer, voor (nieuwe) bedrijven, woningbouw en vanwege de energietransitie.  De noodzaak is de laatste tijd alleen maar groter geworden. Liander heeft aangegeven dat ze vanaf oktober 2020 geen nieuwe bedrijven en andere grootverbruikers (nieuwe woonwijken) meer aan kunnen sluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het netwerk. Er moeten daarom ook snel extra transformatorstations komen.

De locatie aan de Incheonweg is toch al eerder onderzocht? Waarom is die nu wel mogelijk?

Naar aanleiding van gesprekken tussen gemeente en de netbeheerders is besloten om de hoogspanningsvelden onder te brengen in een gebouw in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van het station, zoals de transformatoren, staan wel in de open lucht.

Eerder was deze plek niet mogelijk voor een transformatorstation omdat het station te hoog zou worden vanwege het vliegverkeer op Schiphol. De bliksemafleiders waren te hoog. Nadat alle locaties binnen eerdere zoekgebieden onderzocht waren, hebben TenneT en Liander gekeken of het ontwerp kon worden aangepast. Inmiddels was het voorgenomen ontwerp gewijzigd naar een oplossing in een gebouw. Dat gaf nieuwe mogelijkheden.  Door verlaging van de bliksemafleiders bleek dat te kunnen en daardoor kwam de locatie aan Incheonweg in beeld als mogelijkheid. 

Is de grond op de locatie aan de Incheonweg niet vervuild met PFAS?

Een bodemonderzoek naar onder meer de vervuiling op poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en perfluoroctaanzuur (PFOA) maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek (naar de geschiktheid van de locatie).

Wat is er met de alternatieve locaties gebeurd die door de omwonenden zijn aangedragen?

De alternatieve locaties zijn door Liander en TenneT getoetst op technische haalbaarheid en inpassing in de omgeving. Geen van de aangedragen locaties bleek haalbaar, ook niet met de nieuwe uitgangspunten voor het ontwerp van het station. 

Kan er helemaal geen stroom meer worden geleverd?

Liander geeft het gebied Hoofddorp / Schiphol- Rijk en omgeving code Rood: er is geen capaciteit meer beschikbaar op het elektriciteitsnet. Kleingebruikers (woningen en het kleine MKB) kunnen voorlopig nog worden ontzien. Maar voor onder meer liften en warmtepompen in woningen is een grootverbruikaansluiting nodig. Deze grootverbruikaansluitingen kunnen pas worden aangesloten als er nieuwe transportcapaciteit is. Dat kan pas als het nieuwe station klaar is. Liander schat in dat het nog minstens tot 2025 duurt voor een nieuw transformatorstation in gebruik kan zijn. 

Neemt de vraag naar stroom toe?

Ja. De vraag naar elektriciteit neemt toe. De energietransitie zorgt voor een steeds groter aandeel van elektriciteit in het energiegebruik. Vanwege de energietransitie schakelen steeds meer consumenten en bedrijven over op elektriciteit. Neem de overgang naar elektrisch vervoer en de overgang naar gasloze wonigingen. Een gasloze woning gebruikt  3 a 4 x meer stroom dan woningen op aardgas.  Ook de landbouw en industrie stappen langzaam over naar elektriciteit. Daarnaast gebruiken we steeds meer elektrische apparaten.  De energietransitie zorgt voor een steeds groter aandeel van elektriciteit in het energiegebruik. Voor het aansluiten van nieuwe bedrijven, de vraag van bestaande bedrijven n en woonwijken op het elektriciteitsnetwerk zijn nieuwe transformatorstations noodzakelijk. Voor de vestiging van nieuwe bedrijven en de levering van stroom aan alle nieuwe woningen die we moeten bouwen zijn nieuwe transformatorstations noodzakelijk.  Voor de economie in Haarlemmermeer, die toch al zo getroffen wordt door de coronacrisis, is de beschikbaarheid van voldoende stroom essentieel. Het vinden van nieuwe locaties heeft daarom de hoogste prioriteit. Dat geldt zowel voor de gemeente als voor de netwerkbedrijven TenneT en Liander.

Er wordt gezegd dat elektromagnetische straling van bijvoorbeeld transformatorstations slecht zijn voor de gezondheid. Hoe gaan Liander/TenneT om met elektromagnetische velden?

Onderzoek naar elektromagnetische velden maken onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek.  Magnetische velden tref je overal om ons heen aan. Je mobieltje heeft een magnetisch veld, maar ook huishoudelijke apparatuur zoals magnetronovens en wasmachines, laptops, bureaulampen enzovoort.  De sterkte van het magneetveld verschilt per type apparaat en is daarnaast ook sterk afhankelijk van de afstand tot het apparaat.

Na meer dan 35 jaar onderzoek hebben wetenschappers geen oorzakelijk verband gevonden tussen transformatorstations (en magneetveldzones) en gezondheidsklachten. Maar uiteraard willen we geen onnodige risico's nemen als het gaat om gezondheid van mensen. Daarom voldoen TenneT en Liander aan nationaal en Europees beleid voor het bouwen van transformatorstations. Op basis van het wetenschappelijk onderzoek zijn in internationaal verband limieten aanbevolen voor de sterkte van het magnetisch veld. Deze houden in dat blootstelling aan meer dan 100 microtesla wordt afgeraden. Deze waarden worden ook in Nederland gehanteerd en in deze waarde wordt, voor openbaar toegankelijke plaatsen nabij het hoogspanningsnet, nergens overschreden. Ook bij het te realiseren hoogspanningsstation op Schiphol Logistics Park wordt de aanbevolen blootstellingslimiet van 100 microtesla nergens overschreden op voor publiek toegankelijke plaatsen.

Wordt het nieuwe transformatorstation net zo groot als eerder gepland dichtbij Rijsenhout (bij het Konnetlaantje)?

De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat op deze locatie alle hoogspanningsvelden in een gebouw moeten komen in plaats van in de open lucht.  Zo’n transformatorstation neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Ook sluit zo'n station in omvang en uitstraling mogelijk beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park. Andere delen van het station, zoals de transformatoren, staan wel in de open lucht.

Waarom moet er een transformatorstation komen in de Haarlemmermeer?

Het transformatorstation A4-zone is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. De energietransitie zorgt ervoor dat er meer elektriciteit nodig is. Daarnaast is de Haarlemmermeer volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders. Ten slotte doet ook de woningbouw een beroep op elektriciteitsvoorziening.

Daarmee neemt de druk op het elektriciteitsnet verder toe en daarmee ook de druk op het realiseren van een nieuw 150/20kV-station in de regio Haarlemmermeer, inclusief de realisatie van de benodigde kabelverbindingen. Het nieuwe 150/20kV-station zal toekomstige aansluitingen in met name de gebieden Schiphol-Rijk, Schiphol Logistics Park, PrimA4a, Schiphol Trade Park, De President en De Hoek kunnen verzorgen. Liander en TenneT zijn samen op zoek naar een geschikte locatie.

Komt het transformatorstation in een gebouw te staan?

Naar aanleiding van gesprekken tussen gemeente en de netbeheerders  is besloten om alle hoogspanningsvelden onder te brengen in een gebouw in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Dat noemen we een GIS-station.

Het gebouw sluit in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. In Vijfhuizen staat een vergelijkbaar GIS-station. 

Waaruit bestaat het haalbaarheidsonderzoek?

Uit eerste verkenningen van TenneT en Liander lijkt de locatie Incheonweg in Rozenburg haalbaar. Voordat een definitief besluit over de locatie wordt genomen, wordt het onderstaande onderzocht:

-        een definitieve uitwerking van de ruimtelijke inpassing, met een schetsontwerp van het station, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de kwaliteitskaders voor de ontwikkeling van Schiphol Logistics Park (SLP) en de Geniedijk en het nog in te richten Geniepark;

-        een akoestisch onderzoek naar mogelijke geluidhinder;

-        een onderzoek naar elektromagnetische velden;

-        een bodemonderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging van onder meer poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en perfluoroctaanzuur (PFOA);

-        een onderzoek naar eventuele bezwaren of gevolgen voor en vanuit de (woon)omgeving, zodat omgevingsbelangen kunnen worden meegewogen;

-        onderzoek naar de luchtvaartbelangen;

-        de uitwerking van de kabeltracés en aansluitingen voor de 150kV- en 20kV-kabels.

Wat is de planning voor de locatie Incheonweg?

Het haalbaarheidsonderzoek neemt naar verwachting ongeveer 3 maanden in beslag. Als uit het  onderzoek blijkt dat een transformatorstation aan de Incheonweg haalbaar is, neemt de gemeenteraad van de Haarlemmermeer een besluit over of een transformatorstation daar kan komen. Daarna moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De verwachting is dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan start in voorjaar van 2021. Het volgende besluit van de gemeenteraad is het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan.

Kunnen mensen meedenken in de plannen rondom een transformatorstation?

Het transformatorstation is dringend nodig voor nieuwe bedrijven en woonwijken. Het is een algemene voorziening die bedrijven en inwoners nodig hebben. Uiteraard moet de locatie ruimtelijk goed kunnen worden onderbouwd. Het moet voldoen aan de uitgangspunten en regels voor dergelijke voorzieningen uit een oogpunt van hinder en veiligheid. Het is aan de gemeenteraad om hierover een definitief besluit te nemen.

We informeren iedereen zo goed mogelijk over de reden dat een transformatorstation nodig is en waarom we hiervoor nu deze locatie gaan onderzoeken. Wij gaan in gesprek met belanghebbenden om te horen wat zij vinden en welke mogelijke bezwaren er zijn, zodat we alle belangen mee kunnen wegen. Binnen de voorwaarden voor (technische) realisatie en binnen budget krijgen belanghebbenden ruimte om mee te praten en mee te denken over de inpassing. 

Hoe en wanneer kunnen mensen bezwaar maken?

De gemeente, Liander en TenneT gaan met de omgeving in gesprek. Tijdens deze gesprekken beantwoorden we alle vragen die er leven en hopen we ook zicht te krijgen op mogelijke bezwaren die er leven, en of we daar wellicht wat aan kunnen doen. Willen mensen formeel bezwaar maken, dan kan dat tijdens de procedure rond het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat zal in het voorjaar van 2021 zijn. 

Zorgt het transformatorstation niet voor te veel geluidsbelasting op de omliggende woningen?

Onderzoek naar geluid maakt deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Met behulp van een geluidsonderzoek wordt bepaald of het transformatorstation voldoet aan geldende regelgeving voor geluid. 

Het transformatorstation ligt op voldoende afstand van alle gevoelige bestemmingen in de omgeving. Er is daarmee sprake van een ruimtelijk inpasbare situatie. Er zal onderzoek worden gedaan naar optredende geluidniveaus op de gevel van de woningen. Deze geluidniveaus worden getoetst aan de grenswaarden die van toepassing zijn voor 'gemengd gebied', te weten 50 dB(A) etmaalwaarde (50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avond en 40 dB(A) in de nacht). Bij het ontwerp is het mogelijk om dusdanige maatregelen te treffen dat de geluidbelasting bij woningen in de omgeving binnen deze waarden blijft. 

Hebben TenneT en Liander de grond al gekocht?

De Provincie Noord Holland, Liander en TenneT zijn met elkaar in gesprek over de aankoop van de grond. De provincie, Liander en TenneT vertrouwen erop dat zij tot overeenstemming zullen komen. 

Kan er niet gezocht worden naar een andere plek dan bij Hoofddorp?

De grote vraag naar elektriciteit komt uit de regio Hoofddorp. Om het netverlies te beperken en zo weinig mogelijk kostbare fysieke ruimte voor de kabels in te nemen, bouwen we transformatorstations graag zo dicht mogelijk nabij de energievraag. 

De vraag naar energie is groot op Schiphol Logistics Park en Schiphol-Rijk is erg groot.  Daarom is gezocht naar een station zo dicht mogelijk bij deze klantengebieden. 

Downloads

Factsheet A4-zone (januari 2021) (4 MB, pdf, 08-01-21)

Factsheet A4-zone (januari 2021) Download Download
Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

februari 2017

Factsheet A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Akoestisch onderzoek station Incheonweg (7 MB, pdf, 28-01-21)

Akoestisch onderzoek station Incheonweg Download Download
Historisch bodemonderzoek station Incheonweg (2 MB, pdf, 27-01-21)

Historisch bodemonderzoek station Incheonweg Download Download
Inpassing transformatorstation (842 KB, pdf, 27-01-21)

Inpassing transformatorstation Download Download
Magneetveldstudie (3 MB, pdf, 27-01-21)

Magneetveldstudie Download Download
Magneetveldstudie jaargemiddelde (4 MB, pdf, 27-01-21)

Magneetveldstudie jaargemiddelde Download Download
Visualisaties transformatorstation Incheonweg (72 MB, pdf, 27-01-21)

Visualisaties transformatorstation Incheonweg Download Download

Op de hoogte blijven

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

ContactEefje Van Gorp

Media Relations