Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen updates over de Netuitbreiding A4-zone.

Liander en TenneT nog op zoek naar locatie transformatorstation in Haarlemmermeer

Oktober 2018 - De zoektocht naar een locatie voor het transformatorstation in de gemeente Haarlemmermeer is nog in volle gang. De noodzaak voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet blijft groot. De urgentie neemt verder toe door de komst van datacenters en concrete uitbreidingsplannen van tuinders in de omgeving. 

Aanvankelijk vonden Liander en TenneT drie locaties. Locatie 1, nabij het spoor en locaties 2A en 2B, aan de oostkant van de A4, ter hoogte van Rijsenhout. Locatie 1 viel in 2017 af bij de netbeheerders vanwege de grondprijs en onvoldoende ruimte voor kabels. In juli 2018 heeft de gemeenteraad van de Haarlemmermeer een motie aangenomen, die locatie 2A en 2B uit de verkoop heeft gehaald. Daardoor vielen deze twee locaties ook af.

De netbeheerders willen graag samen met de gemeente Haarlemmermeer toch tot overeenstemming komen over locatie 1.  Als het mogelijk wordt om het eens te worden over de ruimte voor de kabels en de grondprijs, kunnen Liander en TenneT de realisatie van het 150/20 kV-station verder voorbereiden.

Zoeken naar alternatieven

Na de zomer van 2018 zijn Liander en TenneT weer in gesprek gegaan met de gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Rijsenhout en Bewonerscomité Rijsenhout zegt NEE. Daarbij is besproken om alternatieve locaties te verkennen. Dorpsraad en bewonerscomité hebben alternatieve locaties aangedragen en de netbeheerders hebben samen opnieuw naar de omgeving gekeken om te bepalen of er sinds de locatiestudie veranderingen in de omgeving zijn opgetreden.

In gesprek over locatie 1

Naar aanleiding van de zoektocht naar alternatieven zijn Liander en TenneT weer in gesprek met de gemeente over locatie 1. Onderwerp van gesprek zijn de verwerving van de grond en de (on)mogelijkheden van ontsluiting van het perceel met kabelverbindingen. De gemeente heeft aangegeven dat eerder aangedragen uitgangspunten kunnen worden gewijzigd om deze belemmeringen op te lossen.  Zodra er meer duidelijkheid is informeren we de directe omgeving.

Verzoek om standpunt gemeente in zoektocht alternatieve locatie

Juli 2018 - Op 19 juli 2018 hebben TenneT en Liander een verzoek om bestemmingsplanwijziging ingediend voor de vestiging van een transformatorstation op locatie 2A en 2B te Rijsenhout. Daarnaast hebben TenneT en Liander ook gevraagd of de gemeente haar verantwoordelijkheid in het ruimtelijke ordeningsproces wil nemen, in de zoektocht naar een geschikte en aanvaardbare locatie.  Donderdag 1 november staat op de agenda van de Raad een voorstel om de voorgestelde bestemmingsplanwijziging te weigeren. Echter in het voorstel wordt niet ingegaan op de overweging over de verantwoordelijkheid van de gemeente in het proces van ruimtelijke ordening bij het vinden van een andere locatie. TenneT en Liander vragen in een brief of de Raad hierover een standpunt wil innemen.

Stand van zaken stationslocatie

Juli 2018 - In juli hebben Liander en TenneT een concept ontwerp bestemmingsplan 'Netuitbreiding A4-zone' bij de gemeente ingediend, waarin een transformatorstation is opgenomen op óf locatie 2A óf locatie 2B. Graag brengen we u op de hoogte van de stand van zaken op dit moment.

De netbeheerders zijn nog in afwachting van een reactie van de gemeente op het ingediende bestemmingsplan, maar in de raadsvergadering van donderdagavond 19 juli is een motie aangenomen om de locaties 2A en 2B, eigendom van de gemeente, niet te koop aan te bieden. Inmiddels vinden er gesprekken plaats tussen netbeheerders en gemeente over de vervolgstappen. Met input van het bewonerscomité en de dorpsraad worden alternatieve locaties, waaronder locatie 1 uit de haalbaarheidsstudie, in de regio onderzocht. TenneT en Liander zetten zich in om in goed overleg te komen tot een geschikte stationslocatie en brengen u op de hoogte zodra hierover meer bekend is.

Meer nieuws

Gezamenlijk concept ontwerp bestemmingsplan

Juli 2018 - Donderdag 19 juli hebben Liander en TenneT gezamenlijk een concept ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente ingediend, voor zowel locatie 2A als locatie 2B. Met het indienen van dit verzoek willen Liander en TenneT duidelijkheid krijgen over een geschikte locatie voor het station. In de daaropvolgende raadsvergadering van donderdagavond 19 juli is een motie aangenomen om de locaties 2A en 2B, eigendom van de gemeente, niet aan te bieden ten behoeve van het realiseren van een transformatorstation. Liander en TenneT hebben kennis genomen van deze aangenomen motie in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Wij zijn in afwachting van een reactie van de gemeenteraad op ons verzoek.

Liander en TenneT verrast door nieuwe informatie gemeente Haarlemmermeer

Op 16 juli is in een overleg met de gemeente Haarlemmermeer door Liander en TenneT gesproken over de beschikbaarheid van de beoogde locaties voor het nieuwe transformatorstation. Dit station is noodzakelijk om de ontwikkeling van glastuinbouw en bedrijven, waaronder datacenters in de regio Haarlemmermeer te kunnen faciliteren. Hierbij zijn voor Liander en TenneT naast locatie 2A onder voorwaarden ook locatie 2B en alternatieve locaties bespreekbaar. 

Omdat er nog altijd onvoldoende duidelijkheid is, zullen Liander en TenneT bij de gemeente Haarlemmermeer nog deze week het verzoek indienen om vóór de verkiezingen van 21 november 2018 een gemotiveerd besluit te nemen met welke locatie zij een bestemmingsplanprocedure wil opstarten. Er wordt een concept ontwerp bestemmingsplan bijgevoegd voor zowel locatie 2A als locatie 2B. Daarnaast hebben Liander en TenneT bij de gemeente aangeven dat ook alternatieve locaties bespreekbaar zijn, onder dezelfde voorwaarden zoals die ook gelden voor locatie 2A. Het is voor Liander en TenneT aan de gemeente Haarlemmermeer om hierover de regie te voeren, vooral omdat het gaat om een vraagstuk op het gebied van ruimtelijke ordening in de Haarlemmermeer. Met het indienen van dit verzoek willen de netbeheerders duidelijkheid krijgen over een geschikte locatie voor het station. De inwoners van het dorp Rijsenhout ontvangen deze week een brief om hen ook persoonlijk te informeren.

Procedure

Sinds januari 2017 zijn de locaties 2A en 2B in beeld als mogelijke stationslocatie bij Liander en TenneT en bij de gemeente Haarlemmermeer. Locatie 1 is afgevallen onder andere vanwege te weinig ruimte voor kabels. Op 21 juni 2018 heeft de gemeente per brief laten weten dat zij een andere positie heeft ingenomen ten aanzien van locatie 2A. Dit zorgt voor onduidelijkheid over de gevolgen voor de beschikbaarheid van zowel  locatie 2A als locatie 2B.

Liander en TenneT vinden draagvlak voor de plannen belangrijk. Wij staan dan ook open voor alternatieve locaties in de regio en hebben daarom bij de gemeente aangegeven dat zij de gemeenteraad, het bewonerscomité en de dorpsraad graag ondersteunen met het serieus bestuderen hiervan. De gemeente zal daarna een besluit nemen over een geschikte locatie.

Eventuele alternatieve locaties moeten uiteraard wel voldoen aan voorwaarden, zoals die ook gelden voor locaties 2A en 2B. Op het moment dat de gemeente duidelijkheid kan geven over een geschikte locatie, werken Liander en TenneT uiteraard graag mee aan een inloopavond om de plannen toe te lichten. 

Inloopavond 26 juni aanstaande gaat NIET door!

Via dit bericht willen wij u laten weten dat de inloopavond morgenavond (26 juni) NIET door zal gaan. We stellen de inloopavond uit tot een nader te bepalen tijdstip. De reden hiervoor is dat er, door de nieuwe informatie van de gemeente Haarlemmermeer vorige week, op dit moment teveel onduidelijkheid en onzekerheid is over de mogelijke locaties voor het station. De informatie die we hebben voorbereid voor de inloopbijeenkomst, is hierdoor niet meer relevant.  

De nieuwe informatie heeft dermate invloed op het proces, dat TenneT en Liander deze ontwikkelingen eerst nader moeten bestuderen. Verder is het van belang dat de gemeente Haarlemmermeer helderheid verschaft over hoe zij het vervolgproces zien om te komen tot een locatie voor het station voordat Liander en TenneT de omwonenden goed kunnen informeren. Tenslotte is het transformatorstation A4-zone nodig om de ontwikkeling in de regio te faciliteren en de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. Zodra meer duidelijk is, informeren we alle betrokken hier uiteraard zo snel mogelijk over. Dit wordt afgestemd met Dorpsraad en Bewonerscomité 'Rijsenhout zegt Nee'.

We betreuren het uitstel van deze inloopavond, zeker op deze korte termijn.

Inloopbijeenkomst 26 juni

Op dinsdagavond 26 juni aanstaande organiseren Liander en TenneT een inloopbijeenkomst om omwonenden te informeren over nut en noodzaak van het nieuwe transformatorstation en de stappen die de komende periode gezet gaan worden. Naar omwonenden is een uitnodiging verstuurd.

Update 30 mei 2018: Heroverweging locaties transformatorstation A4-zone

In de zomer van 2017 zijn gemeente Haarlemmermeer, ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK), en netbeheerders een heroverweging gestart om te bepalen of er, aanvullend op de uitgevoerde haalbaarheidsstudie, nieuwe ontwikkelingen zijn voor de locaties, waardoor de voorkeurslocatie wijzigt. De heroverweging heeft betrekking op de haalbaarheid voor de aanleg van de 20 kV-verbindingen voor locatie 1, de landschappelijke inpasbaarheid (zie visualisaties) en de luchtvaartnormen voor locaties 2A en 2B.

Na uitvoering van de heroverweging komen TenneT en Liander tot de conclusie dat locatie 1 niet geschikt is als stationslocatie. Locatie 2A en 2B zijn ruimtelijk gezien beide geschikt. Uit de heroverweging blijkt echter dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn waardoor de voorkeurslocatie van de netbeheerders kan wijzigen, zie hierbij de toelichting op de heroverweging. Liander en TenneT zien in het concept rapport vooralsnog geen aanleiding af te wijken van de eerdere conclusie dat locatie 2A voor de netbeheerders de voorkeurslocatie is. Deze locatie voldoet aan alle regels en richtlijnen en kan worden gerealiseerd tegen de laagst maatschappelijke kosten. Liander en TenneT zijn echter wel gevoelig voor het argument dat er voor locatie 2B wellicht een groter draagvlak vanuit het dorp Rijsenhout is. Daarom zijn Liander en TenneT bereid om samen met de gemeente te onderzoeken of bijvoorbeeld door middel van grondruil, locatie 2B alsnog een optie kan zijn.

Update 24 mei 2018:

Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met beschermde planten- en diersoorten en met beschermde gebieden. In de week van 28 mei tot 1 juni laten Liander en TenneT onderzoeken of de realisatie van het transformatorstation effect heeft op, onder de Wet natuurbescherming, beschermde soorten of beschermde gebieden. In 2016 is reeds natuuronderzoek uitgevoerd. Omdat de wetgeving sindsdien is veranderd, is actualisatie van dit natuuronderzoek nodig. Ecologen van adviesbureau Antea voeren dit onderzoek uit. U kunt daarom in het gebied onderzoekers tegenkomen, die rondom de locaties rondlopen en indien nodig monsters uit sloten nemen.

Omdat er nog geen keuze is gemaakt voor de stationslocatie wordt het natuuronderzoek zowel voor locatie 2A als voor locatie 2B uitgevoerd.

Mochten er vragen zijn over het onderzoek, kunt u contact opnemen met servicecenter@tennet.eu.

Update 27 april 2018: Vervolgstappen nieuw te bouwen transformatorstation A4-zone

Liander en TenneT gaan door met de verdere voorbereidingen voor een nieuw transformatorstation aan de oostzijde van de A4 in de regio Haarlemmermeer. Aanvullend onderzoek van de gemeente en provincie heeft vooralsnog niet geleid tot andere inzichten voor een geschikte locatie. De netwerkbedrijven gaan komende periode met de omgeving in gesprek om tot een passende locatie te komen voor het station, dat noodzakelijk is voor de toekomstige energievoorziening in de regio. 
Lees meer>

Update 11 april 2018

Op maandag 19 maart heeft, op verzoek van TenneT en Liander, een gesprek plaatsgevonden met de Dorpsraad Rijsenhout en het bewonerscomité 'Rijsenhout Zegt NEE'. Het verslag van dit overleg kunt u hier lezen.

Update 23 maart 2018

Op maandag 19 maart heeft, op verzoek van TenneT en Liander, een gesprek plaatsgevonden met de Dorpsraad Rijsenhout en het bewonerscomité 'Rijsenhout Zegt NEE'. Aanleiding voor dit gesprek was het verzoek van de dorpsraad en het bewonerscomité om een Social Impact Assesment uit te voeren. Daarnaast vonden we het belangrijk om in het gesprek ook stil te staan bij de stand van zaken, waaronder de heroverweging die op dit moment loopt. Zodra er een door alle partijen gedragen verslag beschikbaar is, wordt dit verslag via deze website gedeeld.

Bewonersbrief

Op 18 december 2017 hebben Liander en TenneT een brief gestuurd richting grondeigenaren en omwonenden, die binnen een straal van 600 meter rondom de drie voorkeurslocaties wonen, met betrekking tot het proces rondom de locatiekeuze van het nieuwe te bouwen hoogspanningsstation. Het kan daarom zijn dat u geen brief heeft ontvangen terwijl u dat wel graag zou willen. Mocht u in de toekomst post over het nieuw te bouwen hoogspanningsstation willen ontvangen, stuur dan een mail naar projectcommunicatie(at)tennet.eu.