Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Energietransitie

Windturbines en zonnepanelen zijn de fysieke tekenen van het groeiende verlangen van consumenten naar schone, hernieuwbare energie.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt 'AMS-IX' populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Facts

Verbinding

  • Nieuw 150/20 kV-transformatorstation

Planning

  • Onderzoeksfase

Update

Alliander en TenneT verrast door nieuwe informatie gemeente Haarlemmermeer

22-06-2018

Op 21 juni jl. ontvingen wij van de gemeente Haarlemmermeer een brief waarin nieuwe informatie staat die bepalend is voor de beschikbaarheid van de locaties voor het vestigen van een transformatorstation in de regio Haarlemmermeer. De gemeente geeft aan dat afspraken over de aankoop van de grond op locatie 2A, niet meer kunnen worden gemaakt met de huidige partij maar met de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast is ons medegedeeld dat de vestiging van een transformatorstation niet past binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan, en dat de gemeente twijfelt of de gemeenteraad met een wijziging hiervan voor locatie 2A, gaat instemmen. Beide hebben Liander en TenneT verrast, temeer omdat we al sinds 2015 met elkaar in gesprek zijn. 

In het afgelopen jaar zijn Liander en TenneT intensief in gesprek geweest met de gemeente over de locatie voor het station A4-zone en de aan te kopen grond hiervoor. Na overleg met de gemeente Haarlemmermeer is in 2017 gekozen voor een heroverweging. Onderdeel hiervan was de door de gemeente Haarlemmermeer en provincie Noord-Holland in opdracht gegeven second opinion. In de afgelopen weken is intensief gesproken over de uitkomsten van de second opinion, waarbij locatie 1 is afgevallen. Locaties 2A en 2B zijn beide ruimtelijk mogelijk, waarbij de gemeente heeft aangegeven dat er meer draagvlak zou zijn voor locatie 2B. Hierop hebben TenneT en Liander het voorstel aan de gemeente gedaan om mogelijkheden tot grondruil samen te onderzoeken. 

De brief van de gemeente Haarlemmermeer is bepalend voor de beschikbaarheid van de locaties. Hierbij de link naar de brief waar de gemeente naar verwijst in haar communicatie. De onduidelijkheid en onzekerheid hierover heeft een dermate invloed op het verloop van het proces, dat TenneT en Liander deze ontwikkelingen eerst nader moeten bestuderen en met de gemeente Haarlemmermeer moeten bespreken hoe zij het vervolg voor de realisatie van een station in de regio zien. 

Hoewel het voor Liander en TenneT op dit moment niet mogelijk is om een inhoudelijke inloopavond te organiseren over de locaties en de inpassing van het station, overwegen we een informeel koffiemoment, zodat omwonenden de kans wordt geboden een kop koffie te komen drinken en met ons in gesprek te gaan. Dit willen we eerst graag afstemmen met Dorpsraad en Bewonerscomité 'Rijsenhout zegt NEE'. Via deze projectensite laten we aanstaande maandag weten of de avond wel of niet doorgaat en in welke vorm. Houd dit dus goed in de gaten.  

Inloopbijeenkomst 26 juni

Op dinsdagavond 26 juni aanstaande organiseren Liander en TenneT een inloopbijeenkomst om omwonenden te informeren over nut en noodzaak van het nieuwe transformatorstation en de stappen die de komende periode gezet gaan worden. Naar omwonenden is een uitnodiging verstuurd.

Over dit project

Nieuw transformatorstation noodzakelijk

TenneT en Liander zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor het (hoog)spanningsnet in de regio Noord-Holland. Verdere uitbreiding van bestaande transformatorstations is in de gemeente Haarlemmermeer niet meer mogelijk. Om aan de elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen is daarom in dit gebied een nieuw 150/20 kV-transformatorstation nodig. Dit station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse 150 kV-kabels vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Daarnaast wordt een tweede 150 kV-kabelverbinding aangelegd tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer.

Voorkeurslocatie transformatorstation

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor het nieuwe transformatorstation. Bij deze haalbaarheidsstudie is gekeken naar haalbaarheid op het gebied van 'nettechniek, milieu en regelgeving', 'techniek en uitvoering', 'financiële uitvoerbaarheid', en 'stakeholders'. Op basis van de haalbaarheidsstudie hebben TenneT en Liander een integrale keuze gemaakt voor een voorkeurslocatie van het 150/20 kV-hoogspanningsstation, locatie 2A. Daarnaast  heeft TenneT een keuze gemaakt voor een voorkeurstracé voor de 150 kV-verbindingen.

Op basis van reacties op de voorkeurslocatie door de luchtvaartsector en de gemeente Haarlemmermeer, gaven TenneT en Liander in juni 2017 gehoor aan het verzoek om de uitkomst van de haalbaarheidsstudie nog een keer te evalueren. Dit betekent dat wij samen met de betrokken partijen beoordelen of er nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en/of belemmeringen zijn die kunnen leiden tot een andere voorkeurslocatie. 

Stand van zaken herijking haalbaarheidsstudie

TenneT en Liander hebben intensief contact met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, Schiphol, gebiedsontwikkelaars en de gemeente Haarlemmermeer om in goed overleg te komen tot een geschikte stationslocatie. Dit kost meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. De locatiekeuze wordt nu in het voorjaar van 2018 verwacht. 

Downloads

Factsheet netuitbreiding A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet netuitbreiding A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet netuitbreiding A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

Toekomstbestendig elektriciteitsnet

Factsheet netuitbreiding A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (2 MB, PDF, 18-05-16)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Blijf op de hoogte

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer