Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

Overzicht

Hebt u een moment voor een enquête? 

Het beantwoorden van een paar korte vragen zal ons helpen om de sectie  "E-Insights" te verbeteren om beter aan uw behoeften te voldoen.

om onderzoek te doen
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt 'AMS-IX' populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Facts

Verbinding

  • Nieuw 150/20 kV-transformatorstation

Planning

  • Onderzoeksfase

Update

Motie transformatorstation locatie 2A en 2B

Donderdag 19 juli hebben Liander en TenneT gezamenlijk een concept ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente ingediend, voor zowel locatie 2A als locatie 2B. Met het indienen van dit verzoek willen Liander en TenneT duidelijkheid krijgen over een geschikte locatie voor het station. In de daaropvolgende raadsvergadering van donderdagavond 19 juli is een motie aangenomen om de locaties 2A en 2B, eigendom van de gemeente, niet aan te bieden ten behoeve van het realiseren van een transformatorstation. Liander en TenneT hebben kennis genomen van deze aangenomen motie in de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Wij zijn in afwachting van een reactie van de gemeenteraad op ons verzoek.

Liander en TenneT vragen gemeente Haarlemmermeer om keuze voor locatie nieuw transformatorstation A4-zone

Op 16 juli is in een overleg met de gemeente Haarlemmermeer door Liander en TenneT gesproken over de beschikbaarheid van de beoogde locaties voor het nieuwe transformatorstation. Dit station is noodzakelijk om de ontwikkeling van glastuinbouw en bedrijven, waaronder datacenters in de regio Haarlemmermeer te kunnen faciliteren. Hierbij zijn voor Liander en TenneT naast locatie 2A onder voorwaarden ook locatie 2B en alternatieve locaties bespreekbaar. 

Omdat er nog altijd onvoldoende duidelijkheid is, zullen Liander en TenneT bij de gemeente Haarlemmermeer nog deze week het verzoek indienen om vóór de verkiezingen van 21 november 2018 een gemotiveerd besluit te nemen met welke locatie zij een bestemmingsplanprocedure wil opstarten. Er wordt een concept ontwerp bestemmingsplan bijgevoegd voor zowel locatie 2A als locatie 2B. Daarnaast hebben Liander en TenneT bij de gemeente aangeven dat ook alternatieve locaties bespreekbaar zijn, onder dezelfde voorwaarden zoals die ook gelden voor locatie 2A. Het is voor Liander en TenneT aan de gemeente Haarlemmermeer om hierover de regie te voeren, vooral omdat het gaat om een vraagstuk op het gebied van ruimtelijke ordening in de Haarlemmermeer. Met het indienen van dit verzoek willen de netbeheerders duidelijkheid krijgen over een geschikte locatie voor het station. De inwoners van het dorp Rijsenhout ontvangen deze week een brief om hen ook persoonlijk te informeren.

Procedure

Sinds januari 2017 zijn de locaties 2A en 2B in beeld als mogelijke stationslocatie bij Liander en TenneT en bij de gemeente Haarlemmermeer. Locatie 1 is afgevallen onder andere vanwege te weinig ruimte voor kabels. Op 21 juni 2018 heeft de gemeente per brief laten weten dat zij een andere positie heeft ingenomen ten aanzien van locatie 2A. Dit zorgt voor onduidelijkheid over de gevolgen voor de beschikbaarheid van zowel  locatie 2A als locatie 2B.

Liander en TenneT vinden draagvlak voor de plannen belangrijk. Wij staan dan ook open voor alternatieve locaties in de regio en hebben daarom bij de gemeente aangegeven dat zij de gemeenteraad, het bewonerscomité en de dorpsraad graag ondersteunen met het serieus bestuderen hiervan. De gemeente zal daarna een besluit nemen over een geschikte locatie.

Eventuele alternatieve locaties moeten uiteraard wel voldoen aan voorwaarden, zoals die ook gelden voor locaties 2A en 2B. Op het moment dat de gemeente duidelijkheid kan geven over een geschikte locatie, werken Liander en TenneT uiteraard graag mee aan een inloopavond om de plannen toe te lichten. 

Over dit project

Nieuw transformatorstation noodzakelijk

TenneT en Liander zijn als netbeheerders verantwoordelijk voor het (hoog)spanningsnet in de regio Noord-Holland. Verdere uitbreiding van bestaande transformatorstations is in de gemeente Haarlemmermeer niet meer mogelijk. Om aan de elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen is daarom in dit gebied een nieuw 150/20 kV-transformatorstation nodig. Dit station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse 150 kV-kabels vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Daarnaast wordt een tweede 150 kV-kabelverbinding aangelegd tussen de stations Vijfhuizen en Nieuwe Meer.

Voorkeurslocatie transformatorstation

Afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor het nieuwe transformatorstation. Bij deze haalbaarheidsstudie is gekeken naar haalbaarheid op het gebied van 'nettechniek, milieu en regelgeving', 'techniek en uitvoering', 'financiële uitvoerbaarheid', en 'stakeholders'. Op basis van de haalbaarheidsstudie hebben TenneT en Liander een integrale keuze gemaakt voor een voorkeurslocatie van het 150/20 kV-hoogspanningsstation, locatie 2A. Daarnaast  heeft TenneT een keuze gemaakt voor een voorkeurstracé voor de 150 kV-verbindingen.

Op basis van reacties op de voorkeurslocatie door de luchtvaartsector en de gemeente Haarlemmermeer, gaven TenneT en Liander in juni 2017 gehoor aan het verzoek om de uitkomst van de haalbaarheidsstudie nog een keer te evalueren. Dit betekent dat wij samen met de betrokken partijen beoordelen of er nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen en/of belemmeringen zijn die kunnen leiden tot een andere voorkeurslocatie. 

Stand van zaken herijking haalbaarheidsstudie

TenneT en Liander hebben intensief contact met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat, Schiphol, gebiedsontwikkelaars en de gemeente Haarlemmermeer om in goed overleg te komen tot een geschikte stationslocatie. Dit kost meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. De locatiekeuze wordt nu in het voorjaar van 2018 verwacht. 

Downloads

Factsheet netuitbreiding A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet netuitbreiding A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet netuitbreiding A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

Toekomstbestendig elektriciteitsnet

Factsheet netuitbreiding A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (2 MB, PDF, 18-05-16)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download
Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Hoogspanningsstations Download Download

Blijf op de hoogte

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer