Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt 'AMS-IX' populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Waarom

TenneT en Liander zijn voornemens om een nieuw transformatorstation te realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het transformatorstation A4-zone is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. De Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders. Deze bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen. 

Wat

Het nieuwe station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse 150kV-kabel vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het nieuwe transformatorstation.

Wanneer

 • 2018/2019:
  • Locatiekeuze
  • Bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden
  • Afsluiten overeenkomsten grondeigenaren voor de verbindingen
 • 2019/2020:
  • Start uitvoering werkzaamheden aanleg kabelverbindingen en bouw station
 • 2021/2022*:
  • Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname station

*afhankelijk van het verloop van de planprocedures

Nieuws

Voorbereidingsbesluit uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Juli 2019 - Er komen extra ondergrondse kabels tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. De exacte locatie is nog niet duidelijk. Om ervoor te zorgen dat er ruimte blijft voor de aanleg van de hoogspanningskabels, heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 11 juli 2019 een voorbereidingsbesluit genomen.

Gevolg van het voorbereidingsbesluit

Met het voorbereidingsbesluit wil de gemeente voorkomen dat bijvoorbeeld bouwactiviteiten de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding belemmeren. De gemeente verleent daarom geen bouwvergunningen voor dit gebied. Ook geldt er een vergunningsplicht voor onder meer het aanleggen van beplanting en het uitvoeren van grondwerkzaamheden. Het voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig. Binnen 1 jaar moet de gemeente het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen.

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk

Het bestaande elektriciteitsnetwerk van TenneT moet worden uitgebreid. Dat is nodig voor het transport van duurzaam opgewerkte stroom uit zon- en windenergie en vanwege de komst van datacenters in de buurt van Hoofddorp. Het besluit van de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam om een tijdelijke bouwstop voor datacenters in te voeren verandert de noodzaak voor uitbreiding niet. Zonder de uitbreiding ontstaan er knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De uitbreiding is ook noodzakelijk om bij een grootschalige calamiteit of een ernstig defect snel te kunnen handelen. Om meer elektriciteit te kunnen transporteren moet er ook een nieuw transformatorstation komen, met bijbehorende kabels van en naar de bestaande stations. De inpassing van het transformatorstation op Schiphol Trade Park is nog in volle gang.

Meer informatie

Bent u van plan te bouwen of te slopen op uw terrein, dan adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Haarlemmermeer, via 0900 1852. Voor vragen over werkzaamheden van TenneT kunt u contact opnemen met TenneT 0800 8366388 of via servicecenter(at)tennet.eu.

Liander en TenneT nog op zoek naar locatie transformatorstation in Haarlemmermeer

De zoektocht naar een locatie voor het transformatorstation in de gemeente Haarlemmermeer is nog in volle gang. De noodzaak voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet blijft groot. De urgentie neemt verder toe door de komst van datacenters en concrete uitbreidingsplannen van tuinders in de omgeving. 

Aanvankelijk vonden Liander en TenneT drie locaties. Locatie 1, nabij het spoor en locaties 2A en 2B, aan de oostkant van de A4, ter hoogte van Rijsenhout. Locatie 1 viel in 2017 af bij de netbeheerders vanwege de grondprijs en onvoldoende ruimte voor kabels. In juli 2018 heeft de gemeenteraad van de Haarlemmermeer een motie aangenomen, die locatie 2A en 2B uit de verkoop heeft gehaald. Daardoor vielen deze twee locaties ook af.

De netbeheerders willen graag samen met de gemeente Haarlemmermeer toch tot overeenstemming komen over locatie 1.  Als het mogelijk wordt om het eens te worden over de ruimte voor de kabels en de grondprijs, kunnen Liander en TenneT de realisatie van het 150/20 kV-station verder voorbereiden.

Zoeken naar alternatieven

Na de zomer van 2018 zijn Liander en TenneT weer in gesprek gegaan met de gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Rijsenhout en Bewonerscomité Rijsenhout zegt NEE. Daarbij is besproken om alternatieve locaties te verkennen. Dorpsraad en bewonerscomité hebben alternatieve locaties aangedragen en de netbeheerders hebben samen opnieuw naar de omgeving gekeken om te bepalen of er sinds de locatiestudie veranderingen in de omgeving zijn opgetreden.

In gesprek over locatie 1

Naar aanleiding van de zoektocht naar alternatieven zijn Liander en TenneT weer in gesprek met de gemeente over locatie 1. Onderwerp van gesprek zijn de verwerving van de grond en de (on)mogelijkheden van ontsluiting van het perceel met kabelverbindingen. De gemeente heeft aangegeven dat eerder aangedragen uitgangspunten kunnen worden gewijzigd om deze belemmeringen op te lossen.  Zodra er meer duidelijkheid is informeren we de directe omgeving.

Lees eerder verschenen nieuws

Veelgestelde vragen

Wat is stand van zaken omtrent de locatiekeuze voor het station en de bijbehorende bestemmingsplan procedure hiervoor en op welke manier worden bewonerscomité en Dorpsraad hierbij betrokken?

In juli hebben Liander en TenneT een concept ontwerp bestemmingsplan 'Netuitbreiding A4-zone' bij de gemeente ingediend, waarin een transformatorstation is opgenomen op óf locatie 2A óf locatie 2B. De netbeheerders zijn nog in afwachting van een reactie van de gemeente op het ingediende bestemmingsplan, maar in de raadsvergadering van donderdagavond 19 juli is een motie aangenomen om de locaties 2A en 2B, eigendom van de gemeente, niet te koop aan te bieden. Inmiddels vinden er gesprekken plaats tussen netbeheerders en gemeente over de vervolgstappen. Met input van het bewonerscomité en de dorpsraad worden alternatieve locaties, waaronder locatie 1 uit de haalbaarheidsstudie, in de regio onderzocht.

Wordt dit het grootste station van Europa?

Dit station wordt niet één van de grootste stations van Europa. Het station wordt 6 hectare groot Het station bestaat uit de volgende bouwwerken:

TenneT deel (3,5 hectare):

 • Centraal dienstgebouw voor de TenneT besturingen beveiligingsapparatuur – hoogte circa 4 meter.
 • Veertien 150 kV-velden – hoogte circa 8 meter.
 • Twee compensatiespoelen die het opgewekte blindvermogen van de kabels uit Vijfhuizen en Nieuwe Meer compenseren - hoogte maximaal 6,5 meter.
 • Zestien bliksemafleiders – hoogte circa 22 meter.

Liander deel (2,5 hectare):

 • Gebouw met vijf 20 kV-installaties, besturing- en beveiligingsapparatuur – hoogte circa 4,5 meter.
 • Zes transformatorcellen met daarin zes 150/20 kV vermogenstransformatoren – hoogte circa
 • 6,5 meter met daarop veertien bliksemafleiders van circa 6 meter.
 • Circa 2 hectare van het Liander deel wordt grasland, daar liggen ondergrondse kabels.

Grotere stations in de regio zijn: 

Diemen (380Kv/150Kv): 49 ha en Velsen (150Kv): 23 ha

Op welke manier wordt rekening gehouden met hinder- en milieugevolgen van het transformatorstation voor de naaste omgeving?

Liander en TenneT nemen uiteraard geen risico's als het gaat om gezondheid van mensen. Ten behoeve van de locatiekeuze dient onderbouwd te worden dat de ontwikkeling niet in strijd is met criteria die zijn gesteld om een goed woon- en leefklimaat te kunnen handhaven. Hieraan zullen ook onderzoeken ten grondslag liggen. Bij de totstandkoming van de onderbouwing wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om een goed woon- en leefklimaat te handhaven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of zij vindt dat daarvan sprake is en blijft.  

Wat ging eraan vooraf?

Liander en TenneT hebben in juli 2017 een verzoek om een bestemmingsplanwijziging voor locaties 2A en 2B ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. Hierop is nog geen officiële reactie ontvangen. Wel is er een motie in de gemeenteraad aangenomen om de locaties niet te verkopen aan de netbeheerders voor het plaatsen van een transformatorstation.

Het Bewonerscomité Rijsenhout zegt Nee en de Dorpsraad Rijsenhout hebben 17 alternatieve locaties aangedragen. In september vindt er met de gemeente een vervolgafspraak plaats over hoe nu verder. 

Meer informatie

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Downloads

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

februari 2017

Factsheet A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project