Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en het wereldwijde internetknooppunt 'AMS-IX' populair bij bedrijven. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Waarom

TenneT en Liander zijn voornemens om een nieuw transformatorstation te realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het transformatorstation A4-zone is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. De Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders. Deze bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen. 

Wat

Het nieuwe station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse 150kV-kabel vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het nieuwe transformatorstation.

Wanneer

 • 2018/2019:
  • Locatiekeuze
  • Bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden
  • Afsluiten overeenkomsten grondeigenaren voor de verbindingen
 • 2019/2020:
  • Start uitvoering werkzaamheden aanleg kabelverbindingen en bouw station
 • 2021/2022*:
  • Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname station

*afhankelijk van het verloop van de planprocedures

Nieuws

Verzoek om standpunt gemeente in zoektocht alternatieve locatie

Op 19 juli 2018 hebben TenneT en Liander een verzoek om bestemmingsplanwijziging ingediend voor de vestiging van een transformatorstation op locatie 2A en 2B te Rijsenhout. Daarnaast hebben TenneT en Liander ook gevraagd of de gemeente haar verantwoordelijkheid in het ruimtelijke ordeningsproces wil nemen, in de zoektocht naar een geschikte en aanvaardbare locatie.  Donderdag 1 november staat op de agenda van de Raad een voorstel om de voorgestelde bestemmingsplanwijziging te weigeren. Echter in het voorstel wordt niet ingegaan op de overweging over de verantwoordelijkheid van de gemeente in het proces van ruimtelijke ordening bij het vinden van een andere locatie. TenneT en Liander vragen in een brief of de Raad hierover een standpunt wil innemen.

Stand van zaken stationslocatie

In juli hebben Liander en TenneT een concept ontwerp bestemmingsplan 'Netuitbreiding A4-zone' bij de gemeente ingediend, waarin een transformatorstation is opgenomen op óf locatie 2A óf locatie 2B. Graag brengen we u op de hoogte van de stand van zaken op dit moment.

De netbeheerders zijn nog in afwachting van een reactie van de gemeente op het ingediende bestemmingsplan, maar in de raadsvergadering van donderdagavond 19 juli is een motie aangenomen om de locaties 2A en 2B, eigendom van de gemeente, niet te koop aan te bieden. Inmiddels vinden er gesprekken plaats tussen netbeheerders en gemeente over de vervolgstappen. Met input van het bewonerscomité en de dorpsraad worden alternatieve locaties, waaronder locatie 1 uit de haalbaarheidsstudie, in de regio onderzocht. TenneT en Liander zetten zich in om in goed overleg te komen tot een geschikte stationslocatie en brengen u op de hoogte zodra hierover meer bekend is.

Meer nieuws

Veelgestelde vragen

Wat is stand van zaken omtrent de locatiekeuze voor het station en de bijbehorende bestemmingsplan procedure hiervoor en op welke manier worden bewonerscomité en Dorpsraad hierbij betrokken?

In juli hebben Liander en TenneT een concept ontwerp bestemmingsplan 'Netuitbreiding A4-zone' bij de gemeente ingediend, waarin een transformatorstation is opgenomen op óf locatie 2A óf locatie 2B. De netbeheerders zijn nog in afwachting van een reactie van de gemeente op het ingediende bestemmingsplan, maar in de raadsvergadering van donderdagavond 19 juli is een motie aangenomen om de locaties 2A en 2B, eigendom van de gemeente, niet te koop aan te bieden. Inmiddels vinden er gesprekken plaats tussen netbeheerders en gemeente over de vervolgstappen. Met input van het bewonerscomité en de dorpsraad worden alternatieve locaties, waaronder locatie 1 uit de haalbaarheidsstudie, in de regio onderzocht.

Wordt dit het grootste station van Europa?

Dit station wordt niet één van de grootste stations van Europa. Het station wordt 6 hectare groot Het station bestaat uit de volgende bouwwerken:

TenneT deel (3,5 hectare):

 • Centraal dienstgebouw voor de TenneT besturingen beveiligingsapparatuur – hoogte circa 4 meter.
 • Veertien 150 kV-velden – hoogte circa 8 meter.
 • Twee compensatiespoelen die het opgewekte blindvermogen van de kabels uit Vijfhuizen en Nieuwe Meer compenseren - hoogte maximaal 6,5 meter.
 • Zestien bliksemafleiders – hoogte circa 22 meter.

Liander deel (2,5 hectare):

 • Gebouw met vijf 20 kV-installaties, besturing- en beveiligingsapparatuur – hoogte circa 4,5 meter.
 • Zes transformatorcellen met daarin zes 150/20 kV vermogenstransformatoren – hoogte circa
 • 6,5 meter met daarop veertien bliksemafleiders van circa 6 meter.
 • Circa 2 hectare van het Liander deel wordt grasland, daar liggen ondergrondse kabels.

Grotere stations in de regio zijn: 

Diemen (380Kv/150Kv): 49 ha en Velsen (150Kv): 23 ha

Op welke manier wordt rekening gehouden met hinder- en milieugevolgen van het transformatorstation voor de naaste omgeving?

Liander en TenneT nemen uiteraard geen risico's als het gaat om gezondheid van mensen. Ten behoeve van de locatiekeuze dient onderbouwd te worden dat de ontwikkeling niet in strijd is met criteria die zijn gesteld om een goed woon- en leefklimaat te kunnen handhaven. Hieraan zullen ook onderzoeken ten grondslag liggen. Bij de totstandkoming van de onderbouwing wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om een goed woon- en leefklimaat te handhaven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of zij vindt dat daarvan sprake is en blijft.  

Wat ging eraan vooraf?

Liander en TenneT hebben in juli 2017 een verzoek om een bestemmingsplanwijziging voor locaties 2A en 2B ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer. Hierop is nog geen officiële reactie ontvangen. Wel is er een motie in de gemeenteraad aangenomen om de locaties niet te verkopen aan de netbeheerders voor het plaatsen van een transformatorstation.

Het Bewonerscomité Rijsenhout zegt Nee en de Dorpsraad Rijsenhout hebben 17 alternatieve locaties aangedragen. In september vindt er met de gemeente een vervolgafspraak plaats over hoe nu verder. 

Informatiefilmpje A4-zone

Downloads

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

februari 2017

Factsheet A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Locatie van dit project