Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Netuitbreiding A4-zone

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol populair bij bedrijven en particulieren. Hierdoor ontstaat een sterke toename van de energievraag. Om te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk nu en in de toekomst over voldoende capaciteit beschikt moet het regionale en landelijke elektriciteitsnetwerk van TenneT en Liander worden uitgebreid.

Waarom

Liander en TenneT willen een nieuw transformatorstation bouwen in de omgeving van Hoofddorp. Het transformatorstation A4-zone is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. De Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders en woningbouw. Deze bedrijven en woningen kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen.

Wat

Het nieuwe 150/20kV-station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse 150kV-kabelverbindingen vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in De Liede en Nieuwe Meer in Amsterdam. Vervolgens worden de uiteindelijke gebruikers/klanten vanuit dit transformatorstation van stroom voorzien.

Wanneer

 • 2018/2019:
  • Locatiekeuze
 • 2020/2021:
  • Bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden
  • Afsluiten overeenkomsten grondeigenaren voor de verbindingen
 • 2022/2023:
  • Start uitvoering werkzaamheden aanleg kabelverbindingen en bouw station
 • 2025*):
  • Streefdatum afronding werkzaamheden en ingebruikname station

*) afhankelijk van het verloop van de planprocedures

Nieuws

Voorbereidingsbesluit uitbreiding elektriciteitsnetwerk

Juli 2019 - Er komen extra ondergrondse kabels tussen de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Nieuwe Meer. De exacte locatie is nog niet duidelijk. Om ervoor te zorgen dat er ruimte blijft voor de aanleg van de hoogspanningskabels, heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 11 juli 2019 een voorbereidingsbesluit genomen.

Gevolg van het voorbereidingsbesluit

Met het voorbereidingsbesluit wil de gemeente voorkomen dat bijvoorbeeld bouwactiviteiten de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding belemmeren. De gemeente verleent daarom geen bouwvergunningen voor dit gebied. Ook geldt er een vergunningsplicht voor onder meer het aanleggen van beplanting en het uitvoeren van grondwerkzaamheden. Het voorbereidingsbesluit is 1 jaar geldig. Binnen 1 jaar moet de gemeente het nieuwe ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen.

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk

Het bestaande elektriciteitsnetwerk van TenneT moet worden uitgebreid. Dat is nodig voor het transport van duurzaam opgewerkte stroom uit zon- en windenergie en vanwege de komst van datacenters in de buurt van Hoofddorp. Het besluit van de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam om een tijdelijke bouwstop voor datacenters in te voeren verandert de noodzaak voor uitbreiding niet. Zonder de uitbreiding ontstaan er knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. De uitbreiding is ook noodzakelijk om bij een grootschalige calamiteit of een ernstig defect snel te kunnen handelen. Om meer elektriciteit te kunnen transporteren moet er ook een nieuw transformatorstation komen, met bijbehorende kabels van en naar de bestaande stations. De inpassing van het transformatorstation op Schiphol Trade Park is nog in volle gang.

Meer informatie

Bent u van plan te bouwen of te slopen op uw terrein, dan adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Haarlemmermeer, via 0900 1852. Voor vragen over werkzaamheden van TenneT kunt u contact opnemen met TenneT 0800 8366388 of via servicecenter(at)tennet.eu.

Veelgestelde vragen

Wat is stand van zaken omtrent de locatiekeuze voor het station en de bijbehorende bestemmingsplan procedure hiervoor en op welke manier worden bewonerscomité en Dorpsraad hierbij betrokken?

In juli hebben Liander en TenneT een concept ontwerp bestemmingsplan 'Netuitbreiding A4-zone' bij de gemeente ingediend, waarin een transformatorstation is opgenomen op óf locatie 2A óf locatie 2B. De netbeheerders zijn nog in afwachting van een reactie van de gemeente op het ingediende bestemmingsplan, maar in de raadsvergadering van donderdagavond 19 juli is een motie aangenomen om de locaties 2A en 2B, eigendom van de gemeente, niet te koop aan te bieden. Inmiddels vinden er gesprekken plaats tussen netbeheerders en gemeente over de vervolgstappen. Met input van het bewonerscomité en de dorpsraad worden alternatieve locaties, waaronder locatie 1 uit de haalbaarheidsstudie, in de regio onderzocht.

Wordt dit het grootste station van Europa?

Dit station wordt niet één van de grootste stations van Europa. Het station wordt 6 hectare groot Het station bestaat uit de volgende bouwwerken:

TenneT deel (3,5 hectare):

 • Centraal dienstgebouw voor de TenneT besturingen beveiligingsapparatuur – hoogte circa 4 meter.
 • Veertien 150 kV-velden – hoogte circa 8 meter.
 • Twee compensatiespoelen die het opgewekte blindvermogen van de kabels uit Vijfhuizen en Nieuwe Meer compenseren - hoogte maximaal 6,5 meter.
 • Zestien bliksemafleiders – hoogte circa 22 meter.

Liander deel (2,5 hectare):

 • Gebouw met vijf 20 kV-installaties, besturing- en beveiligingsapparatuur – hoogte circa 4,5 meter.
 • Zes transformatorcellen met daarin zes 150/20 kV vermogenstransformatoren – hoogte circa
 • 6,5 meter met daarop veertien bliksemafleiders van circa 6 meter.
 • Circa 2 hectare van het Liander deel wordt grasland, daar liggen ondergrondse kabels.

Grotere stations in de regio zijn: 

Diemen (380Kv/150Kv): 49 ha en Velsen (150Kv): 23 ha

Op welke manier wordt rekening gehouden met hinder- en milieugevolgen van het transformatorstation voor de naaste omgeving?

Liander en TenneT nemen uiteraard geen risico's als het gaat om gezondheid van mensen. Ten behoeve van de locatiekeuze dient onderbouwd te worden dat de ontwikkeling niet in strijd is met criteria die zijn gesteld om een goed woon- en leefklimaat te kunnen handhaven. Hieraan zullen ook onderzoeken ten grondslag liggen. Bij de totstandkoming van de onderbouwing wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om een goed woon- en leefklimaat te handhaven. De gemeenteraad besluit uiteindelijk of zij vindt dat daarvan sprake is en blijft.  

De gemeente Haarlemmermeer heeft onlangs aangekondigd (12-7-2019) de bouw/uitbreiding van datacenters, tijdelijk, te stoppen. Heeft dat effect op de locatiekeuze van het transformatorstation?

De gemeenten binnen de MRA willen een regionale vestigingsstrategie voor datacenters opstellen. Liander en TenneT volgen deze ontwikkelingen en zijn in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer om te kijken welke gevolgen dit kan hebben voor de locatiekeuze.

De vraag naar elektriciteit blijft stijgen, en we kunnen nu al niet aan alle nieuwe aanvragen voldoen. Dat betekent dat de noodzaak voor een nieuw station onverminderd hoog is.

Eerder gaven de netbeheerders aan dat het op locatie 1 onmogelijk was om een station te plaatsen. Nu kan dit blijkbaar wel? Hoe is dit mogelijk?

De gemeente geeft, sinds de motie in de zomer van 2018, aan dat de uitgangspunten op locatie 1, waardoor belemmeringen optreden, gewijzigd kunnen worden ten behoeve van de komst van het noodzakelijke transformatorstation. Sindsdien zijn Liander en TenneT opnieuw met de gemeente in gesprek over het wegnemen van deze belemmeringen. Er wordt opnieuw onderzocht of het, met wijzigingen in de inrichting van het bedrijventerrein Schiphol Trade Park, mogelijk is om het transformatorstation inclusief verbindingen te realiseren.

Waarom is er nog altijd geen overeenstemming over de grondprijs?

In gesprekken tussen gemeente, Liander en TenneT wordt opnieuw onderzocht of het, met wijzigingen in de inrichting van het bedrijventerrein Schiphol Trade Park, mogelijk is om het transformatorstation inclusief verbindingen te realiseren. Deze gesprekken geven nog geen uitsluitsel dat realisatie van een transformatorstation met de benodigde verbindingen haalbaar en uitvoerbaar is. Daarnaast is er nog geen overeenstemming over de aankoop van de grond en het starten van de benodigde ruimtelijke ordenings- en vergunningsprocedures voor de vestiging van een 150/20kV-station in de regio Haarlemmermeer. Voor netbeheerders is de grondprijs relevant omdat zij op grond van de geldende regelgeving moeten opereren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit betekent dat netbeheerders heel zorgvuldig moeten zijn in het proces van aankoop en moeten kunnen verantwoorden waarom een grondprijs is overeengekomen.

Wat zijn de kosten van de bouw van een transformatorstation?

Exacte geldbedragen kunnen we niet noemen (hangt ook af van veel factoren). In dit geval gaat het om tientallen miljoenen die de netbeheerders investeren om de elektriciteitsvoorziening in de Haarlemmermeer te verzwaren met dit station.

Hoe lang duurt de bouw van een transformatorstation?

De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld circa 2 jaar.

De ruimtelijke ordenings- en vergunningsprocedures,  duren gemiddeld circa 2 jaar, maar kennen onzekerheid vanwege inspraakmogelijkheden. Deze procedures kunnen niet worden gestart zonder locatie.

Waarom moet er een transformatorstation komen in de Haarlemmermeer?

Het transformatorstation A4-zone is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. De energietransitie zorgt ervoor dat er meer elektriciteit nodig is. Daarnaast is de Haarlemmermeer volop in ontwikkeling als vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders. Ten slotte doet ook de woningbouw een beroep op elektriciteitsvoorziening.

Daarmee neemt de druk op het elektriciteitsnet verder toe en daarmee ook de druk op het realiseren van een nieuw 150/20kV-station in de regio Haarlemmermeer, inclusief de realisatie van de benodigde kabelverbindingen. Het nieuwe 150/20kV-station zal toekomstige aansluitingen in met name de gebieden Schiphol-Rijk, Schiphol Logistics Park, PrimA4a, Schiphol Trade Park, De President en De Hoek kunnen verzorgen. Liander en TenneT zijn samen op zoek naar een geschikte locatie.

Meer informatie

Infographic

Infographic met alle projecten van TenneT in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Download de infographic

Downloads

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie (447 KB, pdf, 17-07-17)

Factsheet A4-zone - haalbaarheidsstudie Download Download
Factsheet A4-zone (473 KB, pdf, 02-03-17)

februari 2017

Factsheet A4-zone Download Download
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations (450 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ruimtelijke inpassing van hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations Download Download
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Brochure Hoogspanningsstations (4 MB, pdf, 09-06-17)

Knooppunten in onze elektriciteitsvoorziening.

Brochure Hoogspanningsstations Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 26-11-18)

Elektrische en magnetische velden

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Abonneer op

de nieuwsbrief

Aanmelden

Contact

Locatie van dit project