Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Lutterade - Born - Maasbracht

De 150 kV-hoogspanningsstations Born en Lutterade zijn met één bovengrondse hoogspanningsverbinding op het 150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht aangesloten. Omdat er in de regio Limburg meer elektriciteit wordt verbruikt neemt het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding kan deze toename niet volledig aan.

Waarom

Door middel van enkele werkzaamheden wordt het 150 kV-net toekomstvast gemaakt zodat de leveringszekerheid van Limburg gegarandeerd kan worden.

Wat

De oplossing bestaat uit de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations Graetheide en Lutterade. Als de nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding is aangelegd en in gebruik is genomen kunnen de bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen tussen Born en Lutterade en tussen Lutterade en Urmond worden afgebroken. 

Wanneer

  • 2020/2021: Aanvullende veldonderzoek werkzaamheden en contact met grondeigenaren
  • Voorjaar 2022 start aanleg werkzaamheden
  • Najaar 2022 werkzaamheden gereed

Nieuws

Archeologisch proefsleuvenonderzoek 150 kV Lutterade - Graetheide

Oktober 2021: Ter voorbereiding van de aanleg van de ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Graetheide en Lutterade wordt vanaf maandag 4 oktober archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

De ondergrondse kabelverbinding leggen wij aan in een gebied wat is aangemerkt met een hoge archeologische verwachting. Om vroegtijdig de mogelijk in de ondergrond aanwezige archeologische waarden in beeld te brengen, zullen archeologen proefsleuven gaan gegraven. De proefsleuven worden gegraven op de locaties waar de 150 kV-kabelverbinding volgend jaar in een open ontgraving komt te liggen. De proefsleuven hebben een breedte van 2 meter en een diepte van 30 centimeter tot 1 meter. 

Op basis van de resultaten vanuit het archeologische proefsleuvenonderzoek, beoordelen wij of aanvullend onderzoek nodig is. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal 3 weken duren. Op de kaart hiernaast is te zien, waar het archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats vindt (zie de rode lijnen).

Klik hier voor een grotere weergave van het gebied.

Stand van zaken van het project Lutterade-Born-Maasbracht

November 2020: Onlangs zijn omwonenden en grondeigenaren op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken voor het project Lutterade-Born-Maasbracht. 

Wat is er de afgelopen maanden gedaan? En wat staat er te gebeuren de komende tijd voor het project? Lees het in deze brief.

Duurzame keuzes in twee kabelprojecten Zuid-Nederland

Juni 2020 - Net zoals in heel Nederland, wordt ook in Zuid-Nederland hard gewerkt aan het versterken en uitbreiden van onze 150 kV-netten. Zo staan we aan de vooravond van het uitvoeringswerk voor het leggen van twee nieuwe, ondergrondse kabels. En wel tussen: Lutterade-Born-Maasbracht en Haps-Boxmeer-Venray. Opvallend is dat het projectteam in Zuid-Nederland veel tijd besteedt aan het thema duurzaamheid en hierin duidelijke, weloverwogen keuzes maakt.

Engineer Judy Jesse: "Het team heeft voor het project Lutterade-Born-Maasbracht duidelijk voor een hoogspanningskabel gekozen met een grotere diameter, terwijl dit niet nodig was op dit moment. De reden om hiervoor te kiezen was dat er bij een grotere diameter minder energieverlies optreedt door weerstand. Dit heeft als gevolg minder CO2 uitstoot en daardoor worden de extra kosten van een grotere diameter terugverdiend. Duurzaamheid kan dus financieel ook interessant zijn. Ook laten we in dit project één glasvezelkabel minder aanleggen, omdat we een bestaande glasvezelkabel hergebruiken. Doordat we die oude kabel ongemoeid laten, verspillen we minder materiaal voor een nieuwe en het scheelt in graafwerkzaamheden om de oude te verwijderen. Daarnaast is het tracé bij station Graetheide zo gekozen dat de kabels tussen de bomen door worden gelegd en hierdoor geen bomenkap hoeft plaats te vinden. Ook hebben we er voor natuurgebied 'Het Hof van Limburg' in Geleen, gekozen om onder dit natuurgebied te boren zodat we de natuur daar sparen. Dit hebben we overigens samen met omwonenden in de omgeving besproken, tijdens één van onze participatiebijeenkomsten".

Judy: "Ook voor het project Haps-Boxmeer-Venray hebben wij als team gekozen voor een kabel met een grotere diameter dan strikt noodzakelijk is op dit moment. Daarnaast plannen we een aantal extra gestuurde boringen in om onder andere waardevolle bomen te sparen. Verder worden in dit project kabels in een lange lengte geleverd en in het veld pas op maat gemaakt. Op deze manier zijn er minder haspels nodig en wordt er 4x minder getransporteerd, wat heel veel uitstoot scheelt. Een aantal gestuurde boringen is zo gepland, dat er vanaf één locatie meerdere boringen gemaakt worden. Hierdoor is er minder transport nodig van materieel.

We merken in deze projecten dat opdrachtnemers graag meedenken om werk duurzamer uit te voeren, zo zijn we samen goed op weg om duurzaamheid in de praktijk te brengen".

Opgave TenneT in de energietransitie

Door een toenemende stroombehoefte en grote veranderingen in onze energievoorziening, raakt ons elektriciteitsnet steeds voller. Aanpassingen aan het net kosten veel tijd én we hebben een groot tekort aan technici. Dat betekent dat projecten soms vertragen of we moeten ze uitstellen: TenneT moet soms keuzes maken.

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Voorkeurstracé

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Veelgestelde vragen

Heb ik inspraak in de bestemmingsplan procedure?

De uitbreiding van het 150 kV-hoogspanningsstation Greatheide en het tracé tussen dit station en station Lutterade, moeten planologisch worden vastgelegd. Daarvoor wordt een bestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt een strook van 17 meter voorzien ter bescherming van de kabel en een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het hoogspanningsstation. 

In de bestemmingsplanprocedure heeft u tijdens de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan inspraak. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. 

Naar verwachting vindt het ontwerp bestemmingsplan in het najaar van 2018 plaats en het vastgestelde plan eind 2018.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu.

Downloads

Factsheet Lutterade-Born-Maasbracht (1 MB, pdf, 10-08-17)

Factsheet Lutterade-Born-Maasbracht Download Download
Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we je graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. Je kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat je graag de nieuwsbrief van Lutterade - Born - Maasbracht wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (je moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Contact
Eefje Van Gorp

Media Relations