Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Beter Benutten Krimpen a/d IJssel - Geertruidenberg

Door de groei van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt is capaciteitsuitbreiding van de bestaande verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg nodig. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

Waarom

De capaciteit van de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg is binnenkort niet meer toereikend om aan de transportbehoefte te voldoen. Dit komt vooral door de groei van de productie van duurzame energie en door de grote pieken in de transportbehoefte die dat met zich meebrengt. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk. 

Als het in deze regio hard waait, moet veel van de geproduceerde windenergie meteen worden afgevoerd. Als het windstil is, moet het hoogspanningsnet voldoende ruimte bieden om elektriciteit van andere producenten en andere productielocaties naar de gebruikers te vervoeren. De verbinding Krimpen-Geertruidenberg vervult een belangrijke rol in deze dynamische stroomtransporten en daarom wordt de verbinding opgewaardeerd.

Wat

TenneT realiseert de benodigde extra transportcapaciteit door de capaciteit van de bestaande verbinding te vergroten. Dit doen we door de bestaande geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, te vervangen door geleiders met een grotere capaciteit. Deze geleiders zijn bijna net zo zwaar en dik als de huidige geleiders, maar hebben een grotere transportcapaciteit. TenneT combineert de werkzaamheden voor het vergroten van de capaciteit met groot onderhoud aan de verbinding.

Wanneer

 • Maart – Juni 2021 - Gesprekken met grondeigenaren, gemeenten en overige bevoegde gezagen
 • Juli 2021 - Aanvragen vergunningen 
 • Er wordt voor het project een omgevingsvergunning Bouwen aangevraagd, een watervergunning van Rijkswaterstaat en een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming.
 • Najaar 2021 - Ter inzage legging ontwerpbesluiten en (digitale) informatieavond(en)
 • 1e kwartaal 2022 - Ter inzage legging definitieve besluiten
 • Juli 2022 - Start bouw
 • September 2022 - Op de helft met het trekken van de geleiders
 • December 2022 - Opruimen werkwegen
 • Januari 2023 - Vernieuwde verbinding klaar voor de toekomst.

Deze planning is nog niet definitief.

Meer informatie

Waar

De aanpassingen voor extra transportcapaciteit vinden plaats aan de bestaande hoogspanningsverbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV. Deze is 33,7 kilometer lang en vormt de verbinding tussen de hoogspanningsstation. De bestaande hoogspanningsverbinding loopt van onderstation in de gemeente Krimpen aan den IJssel, via de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden, Alblasserdam, Sliedrecht, Dordrecht en Altena en eindigt in de gemeente Geertruidenberg bij het onderstation aldaar.

De lijn werd rond 1968-1969 aangelegd. Voor de rivieroversteek over de Beneden-Merwede en de Nieuwe Merwede bij Sliedrecht werden in juni-juli 1969 op beide oevers vier extra grote masten van 140 meter geplaatst, die werden gebouwd met behulp van een speciaal uit Denemarken overgekomen kraan. Ter hoogte van Nieuw-Lekkerland werden voor de rivieroversteek over de Lek twee masten van 163 meter geplaatst. Dit zijn de hoogste hoogspanningsmasten van Nederland. In 1970 kwam de gehele lijn onder spanning. Het hele tracé is dus 49 jaar in gebruik in haar huidige vorm.

Het vergroten van de capaciteit van de verbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV is bedoeld om de transportcapaciteit in verschillende delen van het 380kV-net te vergroten. Meer informatie over dit programma en over de andere hoogspanningsverbindingen, die zullen worden aangepast, vindt u hier

Vergroten capaciteit

TenneT gaat het volgende doen:

 • Vervangen van de geleiders, de lijnen waar de stroom doorheen gaat, door geleiders met een grotere capaciteit.
 • Vernieuwen van de bevestigingen van de geleiders aan de masten, inclusief de isolatoren, evenals de bliksemdraden. Dit zijn de hoogste en buitenste draden in de masten.
 • Vervangen van staalwerk in de masten, daar waar dat nodig is (bouten en moeren, hoekprofielen). De hoogte van de masten verandert niet.
 • Versterken van de funderingen. De mastfundaties en constructies zijn getoetst aan de nu geldende bouwnormen. Bij de meeste masten moet de mastfundatie en constructie versterkt worden.
 • Aanbrengen van zogenoemde 'varkenskrullen' in de nieuwe bliksemdraden om ze beter zichtbaar te maken voor vogels.
 • In de Krimpenewaard zal één van de masten onder water worden gezet.
 • Op zowel hoogspanningsstation Krimpen als Geertruidenberg worden de 'aansluitingen' aangepast zodat de extra stroom verwerkt kan worden.

Samenwerking

Aan het vergroten van de capaciteit van de verbinding Krimpen-Geertruidenberg 380kV wordt door meerdere partijen samengewerkt.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland en zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Op dit project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. De minister van EZK neemt deze coördinatie op zich. TenneT werkt nauw samen met het ministerie van EZK.

Belanghebbenden
TenneT houdt zowel in de ontwerp- en vergunningenfase als bij de uitvoering regelmatig contact met belanghebbenden. Grondeigenaren, bewoners, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en overheden zijn elk op hun manier betrokken bij de capaciteitsuitbreiding van de hoogspanningsverbinding.