Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Kop van Noord-Holland

Om het bestaande energienetwerk in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid. De netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. Voor de elektriciteitsinfrastructuur betekent dit dat een nieuw 150/20kV-transformatorstation moet worden gebouwd door TenneT en Liander. Ook worden ondergrondse 150kV-verbindingen naar omliggende stations aangelegd door TenneT. Tot slot wordt een aantal bestaande transformatorstations aangepast zodat de eerder genoemde verbindingen kunnen worden aangesloten.

Facts

Verkabeling

  • Kabeltracé Station Middenmeer - Westwoud: 17 kilometer
  • Kabeltracé Station Middenmeer Anna Paulowna: 24 kilometer
  • Kabeltrace Station Middenmeer - De W eel: 17 kilometer
  • Kabeltracé De Weel-Oterleek: 14 kilometer

Bouw

  • Nieuw 150/20kV-transformatorstation
  • Station Middenmeer: grondoppervlakte ca. 400 x 200 meter

Planning

  • Medio begin 2017: Start uitvoering PIP.
  • 2e kwartaal 2018: Station Middenmeer met verbindingen in bedrijf

Nieuws updates

Tweede herstelbesluit Netuitbreiding naar Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het tweede herstelbesluit voor de Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Netuitbreiding Kop van Noord-Holland voor te leggen aan Provinciale Staten. De tracés die eerder in het PIP waren vastgelegd blijven ongewijzigd. Voor meer informatie zie de website van Noord-Holland.

Eerste herstelbesluit Netuitbreiding vanaf 20 april ter inzage

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten in te stemmen met het  eerste herstelbesluit van het (PIP) Netuitbreiding Kop van Noord Holland.  Hiermee wordt het vernietigde planonderdeel ter plaatse van de verbinding Middenmeer-Westwoud hersteld.  De realisatie van de verbinding is voorzien in het tweede kwartaal van 2018 en is ook nodig voor aansluiting van het geplande Windpark Wieringermeer.  Het herstelbesluit ligt vanaf 20 april ter inzage.    

Meer informatie vindt u op de website van Provincie Noord Holland 

Eerste herstelbesluit PIP Netuitbreiding

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het eerste herstelbesluit vastgesteld voor het PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland.

Lees meer

Over het project

Project

Om het bestaande energienetwerk in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen moet dit net worden versterkt en uitgebreid. De netuitbreiding zorgt er ook voor dat het geplande windpark Wieringermeer aangesloten kan worden. Voor de elektriciteitsinfrastructuur betekent dit dat een nieuw 150/20 kV-transformatorstation moet worden gebouwd door TenneT en Liander. Ook worden vier ondergrondse 150 kV-verbindingen naar omliggende stations aangelegd door TenneT. Tot slot wordt een aantal bestaande transformatorstations aangepast zodat de eerder genoemde verbindingen kunnen worden aangesloten. In de transformatorstations wordt  stroom omgezet van 150 kV naar 20 kV en andersom. 

Het nieuwe transformatorstation (Station Middenmeer) wordt  een gecombineerd 20/150 kV station. Daarom werkt TenneT voor de bouw van het station samen met Liander.

De vier nieuwe 150 kV-verbindingen worden ondergronds aangelegd.  Deze lopen van het nieuwe station Middenmeer naar de bestaande transformatorstations Westwoud, Anna Paulowna en Oterleek en van station De Weel naar Oterleek. Met deze aanpassingen ontstaat er een zogenoemde ringstructuur.

Waarom dit project?

Om het bestaande elektriciteitsnet in de kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst en om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - onder andere voor duurzame energie - te voldoen, moet dit deelnet worden versterkt en uitgebreid.

De aanleg van een ringstructuur in de kop van Noord-Holland maakt het deelnet in de regio minder storingsgevoelig. Mocht er onverhoopt een storing in het net optreden dan gaat de lamp niet direct uit, maar krijgt u stroom geleverd vanuit een ander deel van het net.

Daarnaast maken het versterkte hoogspanningsnet  en het nieuwe station Middenmeer de aansluiting van duurzame energie mogelijk. Het station komt te liggen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon, zodat straks het windpark Wieringermeer  kan worden aangesloten  op dit nieuwe transformatorstation. Het windpark met een capaciteit van  300-400 MW  gaat per jaar  zo'n 1 miljard kWh groene stroom opleveren, genoeg voor ongeveer  275.000 huishoudens. Liander gaat het windpark op haar 20 kV net aansluiten. En verder zal Liander de bestaande 50 kV-stations Ulkesluis en Medemblik vanaf 2019 -2020 gaan voeden vanuit het nieuwe station Middenmeer.

Wat is er tot nu gebeurd?

In het begin van het proces zijn er twee zoekgebieden bepaald voor de locatie van het nieuwe 150/20 kV-station. Hiervoor zijn informatieavonden georganiseerd om de omgeving mee te nemen in dit proces.  Na bepaling van de voorkeurslocatie zijn ook de voorgestelde tracés voor de 150 kV ondergrondse kabelverbindingen met de omgeving gecommuniceerd door middel van informatieavonden. Daarnaast is met de betrokken gemeenten en instanties afstemming gezocht over de plannen en intensief overleg geweest met Provincie, gemeente Hollandse Kroon en Liander.

Om deze netuitbreiding te kunnen realiseren, moeten diverse bestemmingsplannen in vier gemeenten worden aangepast. Om dat mogelijk te maken is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. Dit plan heeft de titel ´Netuitbreiding kop van Noord-Holland´. Een Provinciaal Inpassings¬Plan (PIP) is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Hiermee wordt de netuitbreiding juridisch planologisch mogelijk gemaakt.

Begin 2015 heeft een eerste ontwerp van het  PIP ter inzage gelegen. Hierop is een aantal zienswijzen ingediend. De inhoud van deze zienswijzen heeft geleid tot nader onderzoek en tot wijziging van delen van de verschillende tracés. De wijzigingen waren destijds zodanig dat het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft besloten om opnieuw een ontwerp-PIP ter inzage te leggen om een ieder de gelegenheid te geven een nieuwe reactie in te dienen.

Op de gemaakte aanpassingen zijn zowel positieve als negatieve reacties binnengekomen. Een aantal appelanten hebben zienswijzen ingediend.  Bij beide ter inzage leggingen zijn omwonenden en omgeving geïnformeerd en zijn er informatieavond(en) geweest.  

Op 4 april 2016 heeft het college van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland het PIP gewijzigd vastgesteld. Tegen dit besluit is door een beperkt aantal appellanten beroep ingesteld.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State (RvS) heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 december 2016. Op 1 februari 2017 heeft de RvS uitspraak gedaan. In de uitspraak is opgenomen dat het PIP grotendeels in stand is gebleven, maar dat een aantal  van de beroepen van appellanten gegrond verklaard is waardoor de daarop betrekking hebbende onderdelen van het PIP vernietigd zijn. Als gevolg daarvan dient de provincie Noord-Holland binnen zes maanden een herstelbesluit te nemen voor een aantal specifieke gevallen en een beperkt aantal bezwaren van algemene aard. 

Voor de specifieke gevallen heeft de RvS geoordeeld dat een aantal door TenneT gehanteerde objectieve criteria mogelijk onvoldoende zorgvuldig is toegepast. De RvS heeft de provincie dan ook verzocht deze gevallen nog eens kritisch te beschouwen en te overwegen of geen alternatief beschikbaar is. Voor de bezwaren van algemene aard heeft de RvS geoordeeld dat het aanlegvergunningenstelsel zoals opgenomen in dit plan op een aantal onderdelen moet worden aangepast.  

Overigens heeft de RvS in diverse overwegingen in positieve zin bevestigd dat het goed en correct is dat op basis van de gehanteerd objectieve criteria tot een tracékeuze is gekomen. Ook de aanpak van dit plan wordt als correct gezien d.w.z. dat grondeigenaren betrokken zijn bij de planvorming nadat een plan ter inzage is gelegd met een aantal tracés.

Kort weergegeven wil dit zeggen dat de tracékeuze en proces  niet ter discussie staat maar dat er - op basis van de gegronde beroepen - nog gekeken moet worden naar optimalisatie in het tracé, het goed kunnen beoefenen van de agrarische werkzaamheden en een aantal specifieke omstandigheden van individuele huiseigenaren of bedrijven.

Wat betekent deze uitspraak voor de planning van TenneT?

TenneT is op dit moment al bezig om op basis van de uitspraak te bekijken hoe binnen de gestelde periode van 26 weken de provincie een herstelbesluit kan nemen en de gegrond verklaarde beroepen kan afronden. TenneT is hier positief over en gaat er vooralsnog dan ook vanuit dat deze uitspraak niet leidt tot vertraging in de huidige planning.

Informeren van betrokkenen over uitvoering

Aansluitend op deze vaststelling worden bij de diverse gemeenten en het waterschap uitvoeringsvergunningen aangevraagd. Informatie hierover vindt u te zijner tijd in lokale huis-aan-huis bladen en de websites van de hierboven genoemde instanties.

Uitvoering van het project brengt mogelijk overlast en hinder met zich mee. TenneT en Liander proberen dit samen met de uitvoerende partijen tot een minimum te beperken. Om u over de uitvoering te informeren wordt  contact opgenomen met grondeigenaren, pachters en zakelijk gerechtigden om afspraken op maat te maken over eventuele betredingstoestemmingen en uitvoeringswerkzaamheden op uw land alsook over het sluiten van zakelijke recht overeenkomsten.

Planning

Start uitvoering PIPMedio begin 2017
Station Middenmeer met verbindingen in bedrijf2e kwartaal 2018

Downloads

Nieuwsbrief Kop van Noord-Holland (1 MB, pdf, 20-05-16)

Een toekomstbestendig energienetwerk.

Nieuwsbrief Kop van Noord-Holland Download Download
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid (330 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Position Paper Elektromagnetische velden en gezondheid Download Download
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen (545 KB, PDF, 18-05-16)

Category: Position Papers
Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Gerelateerde projecten

Harculo - Hengelo

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet in Overijssel te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen.

Lees meer

Tilburg Zuid-Tilburg West

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Tilburg Zuid en Tilburg West. Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer

Zaltbommel

Er komt een nieuwe ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zaltbommel en kabelopstijgpunt ter hoogte van Wamel Dit levert extra capaciteit en vermindert de kans op grootschalige stroomuitval in de regio.

Lees meer