Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Haps - Boxmeer - Venray

Het regionale 150 kV-net van Brabant en Limburg is met het landelijke 380 kV-net verbonden. Transformatoren in Boxmeer en Maasbracht zorgen voor het transport van elektriciteit tussen het 150 en 380 kV-net. Door toename in het transport van elektriciteit moeten er enkele werkzaamheden verricht worden.

Waarom

In de regio Brabant en Limburg wordt steeds meer elektriciteit verbruikt bij een beperkt aanbod. Voor de toenemende transportvraag naar elektriciteit is netversterking nodig. In Boxmeer wordt daarom de transformatorcapaciteit vergroot. Het 150 kV-net wordt zo toekomstvast gemaakt en de leveringszekerheid van Brabant en Limburg is gegarandeerd.

Wat

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de uitbreiding van het bestaande 150 kV-hoogspanningsstation te Boxmeer, de aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de 150 kV-hoogspanningsstations Haps en Boxmeer en het uitvoeren van enkele aanpassingen aan de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Haps en Venray. Een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Boxmeer en Venray is gepland (zie project Boxmeer-Venray 150 kV). 

Wanneer

  • Vanaf 2e kwartaal 2020: Aanvullende veldonderzoek werkzaamheden en contact met grondeigenaren
  • Voorjaar 2021 start aanleg werkzaamheden
  • Voorjaar 2022 werkzaamheden gereed

Online Informatieavond Haps-Boxmeer-Venray

Online informatiebijeenkomst terugkijken

April 2021: Op donderdag 29 april organiseerde TenneT, samen met aannemer Heijmans, een online informatieavond om omwonenden bij te praten over de start van de werkzaamheden voor het aanleggen van de ondergrondse, 150 kV-kabel tussen Haps en Boxmeer. Daarnaast kwam de uitbreiding van het hoogspanningsstation Boxmeer aan de orde. Hiernaast is de informatiebijeenkomst terug te kijken.

Online informatiebijeenkomst Haps - Boxmeer - Venray

Nieuws

Uitnodiging online informatieavond project Haps-Boxmeer-Venray

April 2021: Op donderdag 29 april, van 19.30 tot 20.30 uur, organiseert TenneT samen met aannemer Heijmans een online informatieavond (live uitzending) over de werkzaamheden die in de omgeving van de hoogspanningsstations Haps en Boxmeer starten. Omwonenden zijn met een brief geïnformeerd over deze avond en ontvingen een uitnodiging. In de brief staat ook vermeld hoe / wanneer de online informatieavond te volgen is. Deze avond is vrij voor iedereen om te volgen die geïnteresseerd is in het start van het aanleggen van de ondergrondse, hoogspanningskabels tussen de stations Haps en Boxmeer. Ook is er volop gelegenheid om die avond vragen te stellen via de 'chat'. 

TenneT legt 'vluchtgeulen' aan voor dassen bij kabelproject Haps-Boxmeer-Venray

Maart 2021- Binnenkort starten de werkzaamheden voor de aanleg van een ondergrondse, 150 kV-kabel tussen de hoogspanningsstations Haps en Boxmeer. Het project versterkt het energienet in de omgeving van Boxmeer, ten westen van de A73. In deze omgeving bevindt zich ook een bekend verspreidingsgebied van dassen.

Michel Fiddelers (Bouwleider TenneT): 'De das is een karakteristieke, beschermde diersoort die in het buitengebied van de gemeente Boxmeer veel voor komt en waar dassen vrij kunnen foerageren (naar voedsel kunnen zoeken). We realiseren ons goed dat onze kabelwerk-zaamheden een grote impact op de leefomgeving van de dassen hebben. Immers, onze ka-belverbinding doorkruist een open gebied waarbij in het vrije veld een brede geul van enkele honderden meters lang wordt gegraven waarin onze hoogspanningskabel komt te liggen. Nadat de kabels zijn gelegd, maken we de geul weer dicht. Dit betekent wel dat de geulen tijdelijk open liggen, voordat wij ze weer dichtmaken. Bovendien liggen er tijdens de aanleg meerdere werkwegen langs de open ontgraving. Deze werkwegen sluiten weer aan op de openbare weg, zodat het werkverkeer kan af- en aanrijden. Ook liggen er depots waarin de grond uit de geul tijdelijk wordt opgeslagen. Hierdoor worden dassen geraakt in hun foera-geergedrag. Daarom vindt TenneT het van het grootste belang om zoveel mogelijk rekening te houden met de dassen en te voorkomen dat zij in de open geulen terechtkomen'.

Vluchtgeulen dassen

'Van dassen is bekend dat zij vooral in de avond- en nachturen foerageren. Met name jonge dieren lopen de kans om hierbij in de open geulen te vallen. De wanden van de open geulen zijn te stijl om hieruit zelf te kunnen ontsnappen. Omdat onze aannemer Heijmans de werk-zaamheden overdag uitvoert, verstoren wij de dassen zo min mogelijk. Daarnaast hebben we geregeld dat aan de ene zijde van de open ontgraving de depots liggen en aan de andere zijde de werkwegen waarover het werkverkeer af en aanrijdt. En mocht een das dan toch in een open geul vallen, dan zorgen wij ervoor dat de dassen weer hieruit kunnen ontsnappen. Zo voorzien we de beide uiteinden van de open geulen, met flauwe taluds zodat de dieren zelf langs deze wegen uit de geulen kunnen ontsnappen. Daarnaast krijgen de geulen ook halverwege inkepingen met flauwe taluds, zodat de dieren ook daar uit de geulen kunnen ontsnappen. Tenslotte laat TenneT aannemer Heijmans het totale werk begeleiden door een ecoloog, zodat tussentijdse verbeteringen mogelijk blijven'. 

Agenda in de regio

Online informatieavond project Haps-Boxmeer-Venray
Datum:
Informatieavond / live uitzending, op: Donderdag 29 april van 19.30 – 20.30 uur

Informatie over:
De uitvoeringswerkzaamheden die half mei starten voor het leggen van de ondergrondse kabel tussen stations Haps en Boxmeer.
Het bouwverkeer tijdens de werkzaamheden, de uitvoering en de techniek, mogelijke hinder en aandacht voor schade.

Hoe aanmelden / volgen:
Stuur een mail naar: projectcommunicatie(at)tennet.eu
Of: klik donderdag 29 april om 19.30 uur op de oranje button op deze website 

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Voorkeurstracé

TenneT en SPIE zetten drone in bij trekken bliksemdraad

September 2019 - Voor het eerst in Nederland heeft een drone werkzaamheden uitgevoerd in een bestaande hoogspanningsverbinding.

Van Haps naar Venray heeft de drone over een afstand van 5 kilometer nieuwe bliksemdraden tussen 18 hoogspanningsmasten aangebracht. De drone heeft daarvoor in drie dagen achttien keer gevlogen tussen de masten. TenneT en aannemer SPIE hebben voor deze innovatieve werkmethode gekozen omdat de grond onder de hoogspanningsverbinding gewasziektes als stengelaaltje en maïsknobbelaaltje heeft. Om verspreiding van die ziektes te voorkomen mag de grond zo min mogelijk betreden worden. Dat is zo afgesproken met de betreffende agrariërs, de grondeigenaren. Door de inzet van de drone is dat gelukt, al is 100% garantie niet te geven. TenneT heeft de spanning van de verbinding afgehaald  tijdens de dronevluchten.
Deze zomer testten TenneT en SPIE de techniek voor het eerst op een testveld. Vervolgens is het concept doorontwikkeld om grotere afstanden af te kunnen leggen, zonder dat de draad de draad de grond raakt.  Bliksemgeleiders beschermen een verbinding tegen blikseminslag. Zij voeren eventuele blikseminslag af zodat er geen schade aan de hoogspanningsverbinding ontstaat. Tussen Haps en Venray moeten nieuwe bliksemdraden komen omdat de oude uit de verbinding zijn gestolen.

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Veel gestelde vragen

Heb ik inspraak in de bestemmingsplan procedure?

De uitbreiding van het 150 kV-hoogspanningsstation Boxmeer, het tracé tussen dit hoogspanningsstation en het 150 kV-hoogspanningsstation Haps en de inlussing bij Boxmeer moeten planologisch worden vastgelegd. Daarvoor wordt een bestemmingsplan opgesteld. Daarin wordt een strook van 17 meter voorzien ter bescherming van de kabel en een uitbreiding van het bestemmingsvlak ten behoeve van de voorgenomen uitbreiding van het hoogspanningsstation. 

Er zijn in de procedure twee momenten van inspraak: bij het voorontwerp en bij het ontwerp bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is er nog een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. 

De ter inzage leggingen vinden plaats in 2018: het voorontwerp in het voorjaar en het ontwerp in het najaar. 

Het vastgestelde plan wordt eind 2018 verwacht.

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Via deze website, brieven, informatieavonden en eventuele persoonlijke gesprekken. U kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd?

Tijdens informatieavonden worden ook eigenaren uitgenodigd. Daarnaast worden eigenaren geïnformeerd door de rentmeesters. Ook kunt ons altijd bellen op 0800 - 836 63 88 of mailen naar: servicecenter(at)tennet.eu

Downloads

Factsheet Haps - Boxmeer - Venray (2 MB, pdf, 10-08-17)

Factsheet Haps - Boxmeer - Venray Download Download
Ondergrondse hoogspanningsverbinding (10 MB, pdf, 18-05-16)

Ondergrondse hoogspanningsverbinding Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Brochure Wonen nabij hoogspanning (1 MB, pdf, 03-12-18)

Brochure Wonen nabij hoogspanning Download Download

Op de hoogte blijven

Aanmelden nieuwsbrief

In de toekomst willen we u graag op de hoogte houden van de werkzaamheden. Dit doen wij digitaal. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie(at)tennet.eu en te vermelden dat u graag de nieuwsbrief van Haps - Boxmeer - Venray wilt ontvangen o.v.v. uw e-mailadres (u moet dat vermelden, zodat TenneT uw e-mailadres mag gebruiken).

Contact
Eefje Van Gorp

Media Relations