Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel

De ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel wordt vervangen door een nieuwe kabel. De huidige verbinding is sinds 1964 in gebruik. Die werkzaamheden die buiten zichtbaar zijn, vinden plaats in 2022.

Waarom

Het vervangen van de 3,4 kilometer lange, ondergrondse hoogspanningskabel is nodig omdat een nieuw, modern kabelsysteem meer energie kan vervoeren en sneller te repareren is dan de kabel die er nu ligt, mocht er onverhoopt een storing plaatsvinden. De huidige kabel is sinds 1964 in gebruik. Met het vervangen van de kabel kan TenneT de levering van elektriciteit in de regio blijven garanderen. 

 

Wat

In 2020-2021 staan in het teken van voorbereiding. We selecteren leveranciers en een aannemer om het werk uit te voeren, voeren gesprekken met grondeigenaren en spreken met organisaties die in het zelfde gebied bouwplannen maken of daar al projecten uitvoeren. Ook vragen we vergunningen aan bij de gemeente om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Voordat de uitvoering plaatsvindt, informeren we de omwonenden die te maken krijgen met de werkzaamheden. Samen bekijken we hoe we de hinder zoveel mogelijk kunnen beperken.


In 2022 starten de werkzaamheden buiten. We zijn dan op verschillende plaatsen tegelijk aan het werk in de stad Groningen. Vanwege de aanwezige kabels en leidingen in de grond en beperkte ruimte in de stad, wordt de nieuwe kabel geboord. Met boringen is er minder overlast voor de omgeving dan bij open graafwerkzaamheden. Bij boringen is er vooral hinder bij het begin- en eindpunt van de boring. We kunnen de 3,4 kilometer lange kabel niet in één keer boren. Er komen zeven boorlocaties.


Eind 2022 verwachten we klaar te zijn met de uitvoerende werkzaamheden. Als we zeker weten dat de nieuwe kabel werkt, verwijderen we de huidige kabel. Op plekken waar het niet lukt de huidige kabel te verwijderen, blijft die liggen. We zorgen ervoor dat de kabel goed is afgesloten en veilig onder de grond blijft liggen.

Wanneer

  • Te bepalen in overleg met de gemeente: : gemeente publiceert voorontwerp-bestemmingsplan
  • Te bepalen in overleg met de gemeente: : gemeente publiceert ontwerp-bestemmingsplan. 
  • November 2021: De aannemer die het werk gaat uitvoeren is bekend
  • Te bepalen in overleg met de gemeente: : De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast
  • April 2022: Als alle vergunningen verleend zijn, starten de werkzaamheden.
  • Eind 2022: Werkzaamheden nieuwe kabel gereed.
  • 2023: Verwijderen huidige kabel uit 1964.

Nieuws

Route van de kabel is definitief. Inspraak start na de zomer (update)

In de stad Groningen vervangt TenneT in 2022 de ondergrondse 110 kV hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze (naast de Euroborg) en Bloemsingel. Het ontwerp van de route van de kabel is klaar. Voor de ligging van de kabel moet het bestemmingsplan worden aangepast. De bestemmingsplan-procedure bestaat uit een aantal stappen. Op drie momenten kunt u hierop reageren:

1.      Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan – te bepalen in overleg met de gemeente:  Duur: 3 weken 

De gemeente Groningen vraagt over het voorontwerp bestemmingsplan advies bij verschillende organisaties, en legt het voorontwerp voor een ieder ter inzage. Gelijk na de zomervakantie is het voorontwerp bestemmingsplan te raadplegen en kunt u hierop reageren. Zodra het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt vertellen we u hier meer over, onder andere in een nieuwsbrief die gelijk na de zomer verschijnt en in deze Bouwapp.

2.      Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan – te bepalen in overleg met de gemeente: Duur: 6 weken

Zodra het college van B&W van de gemeente heeft besloten dat het nieuwe tracé past binnen een goede en gezonde ruimtelijke ordening in de stad, wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Iedereen kan hier zijn of haar zienswijze op indienen bij de gemeente Groningen.

3.      Vastellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad – 2022. Beroepstermijn: 6 weken.

De gemeenteraad beoordeelt de ingediende zienswijzen. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het vast te stellen bestemmingsplan. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Belanghebbenden kunnen daar nog tegen in beroep gaan.

Waar zijn we verder mee bezig?
Nog voor de zomer starten twee aanbestedingen. Op die manier hebben we na de zomer een partij die de kabel gaat leveren en een partij die kabel gaat aanleggen.

In dit bericht is de periode waarin het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, aangepast. 

Antwoord op gestelde vragen tijdens online informatieavond 18 maart

Tijdens de online informatieavond van 18 maart 2021 zijn er diverse vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen vindt u hier. 

Project in beeld

Video nieuwe kabel tussen Groninger hoogspanningsstation Hunze en Bloemsingel

Op de hoogte blijven

TenneT Bouwapp

Project Groningen Hunze - Groningen Bloemsingel heeft een eigen app. Via deze app kun je de voortgang van de bouw volgen en vind je informatie over de te verwachtte werkzaamheden. Je vindt de app via de Appstore/Google Playstore.

Downloads

Nieuwsbrief juli 2020 (6 MB, pdf, 22-07-20)

Nieuwsbrief juli 2020 Download Download
Infographic Energieregio Noord-Nederland (16 MB, pdf, 13-07-20)

Infographic Energieregio Noord-Nederland Download Download

ContactManja Buijen

Omgevingsmanager