Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eerder verschenen nieuws

Lees hier eerder verschenen nieuws over de verkabeling van de 150 kV-verbinding in Geertruidenberg.

Start ontwerp bestemmingsplan

Maart 2021 – Deze week zijn omwonenden van kabelproject Geertruidenberg 150 kV met een brief op de hoogte gesteld over de start van de ontwerp bestemmingsplanprocedure.

Publicatie ontwerp-bestemmingsplan uitgesteld

Januari 2021: In het voorjaar van 2020 is er vanuit de gemeente Geertruidenberg en TenneT gecommuniceerd dat het ontwerp-bestemmingsplan naar verwachting in september 2020 gepubliceerd zou worden. 

Het proces rondom de uitwerking van het ontwerp en de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure duurt langer dan verwacht en is uitgesteld tot maart/april 2021. 

Redenen hiervoor zijn de onlangs aangescherpte rekeninstructie voor de stikstofdepositie en de gevolgen van Covid-19. In februari informeren wij u, voorafgaand aan de publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan, over de nieuwe planning. 

Er wordt dan uitgebreid ingegaan op de procedure van het bestemmingsplan.

Laatste stand van zaken Geertruidenberg 150 kV

April 2020: Onlangs zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken voor het hoogspanningsproject Geertruidenberg 150 kV. Wat is er de afgelopen maanden gedaan? En wat staat er te gebeuren de komende tijd voor het project? Lees het in deze brief

Tevredenheidsonderzoek communicatie TenneT

Januari 2020 - De afgelopen 1,5 jaar heeft TenneT omwonenden, bedrijven en organisaties in de gemeente Geertruidenberg regelmatig geïnformeerd over het ondergronds brengen van een deel van de bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding. TenneT is benieuwd hoe u tot nu toe de communicatie rondom dit project ervaren heeft om eventuele verbeteringen door te kunnen voeren.

Wilt u uw mening geven en bent u bekend met dit project? Vul dan graag de online enquête in van het onafhankelijke bureau SAMR in.

Dit kan tot uiterlijk zondag 2 februari 2020.

Hartelijk dank alvast voor uw moeite en deelname! <br />

Start onderzoeken voor aanleggen ondergrondse 150 kV-kabel in gemeente Geertruidenberg

sondeerwagenOktober 2019. Vanaf maandag 14 oktober start TenneT (landelijk beheerder van het hoogspanningsnet) met diverse onderzoeken die moeten plaatsvinden voordat er circa in 2021 gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe, ondergronds 150 kV-kabel in de gemeente Geertruidenberg. Denk hierbij aan veld- en bodemonderzoeken om bijvoorbeeld waarden over de ondergrond, natuur en cultuurhistorie in het gebied te onderzoeken. Hiervoor worden ook verschillende handmatige en machinale boringen uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het kabeltracé, de uitvoeringswijze voor het aanleggen van de ondergrondse hoogspanningskabel en voor het verwijderen van de bestaande hoogspanningsmasten. De onderzoeken vinden plaats bij de bestaande hoogspanningsmasten, het toekomstige kabeltracé en de terreinen hier om heen die betrokken zijn bij de toekomstige werkzaamheden. Met de eigenaren en gebruikers van deze percelen is reeds contact opgenomen. De onderzoeken vinden tot ongeveer eind november van dit jaar plaats.

Voorkeurstracé gepresenteerd tijdens informatieavond 4 september

September 2019 - Tijdens een informele inloopavond van 4 september, hebben TenneT en de gemeente Geertruidenberg het gekozen voorkeurstracé (VKA) waar de nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen aan belangstellenden gepresenteerd. Omwonenden werden aan de hand van grote posterpanelen bijgepraat en konden met hun vragen terecht bij specialisten. Ook is de planning en het vervolgproces toegelicht.

Hieronder zijn de 3 kaarten te vinden, van:

- het Voorkeurstracé,
- Deel West,
- Deel Oost te vinden

én een overzicht met de vervolgstappen en de planning.

Voorkeurstracé gepresenteerd tijdens informatieavond 4 september

September 2019 - Tijdens een informele inloopavond van 4 september, hebben TenneT en de gemeente Geertruidenberg het gekozen voorkeurstracé (VKA) waar de nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen aan belangstellenden gepresenteerd. Omwonenden werden aan de hand van grote posterpanelen bijgepraat en konden met hun vragen terecht bij specialisten. Ook is de planning en het vervolgproces toegelicht.

Hieronder zijn de 3 kaarten te vinden, van:

- het Voorkeurstracé,
- Deel West,
- Deel Oost te vinden

én een overzicht met de vervolgstappen en de planning.

Besluit gemeenteraad definitief tracé

September 2019 - Tijdens een informele inloopavond van 4 september, hebben TenneT en de gemeente Geertruidenberg het gekozen voorkeurstracé (VKA) waar de nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen aan belangstellenden gepresenteerd. Omwonenden werden aan de hand van grote posterpanelen bijgepraat en konden met hun vragen terecht bij specialisten. Ook is de planning en het vervolgproces toegelicht.

Hieronder zijn de 3 kaarten te vinden, van:

- het Voorkeurstracé,
- Deel West,
- Deel Oost te vinden

én een overzicht met de vervolgstappen en de planning.

Zicht op besluit Gemeenteraad voorkeurstracé ondergrondse kabel

Mei 2019 - TenneT en de gemeente Geertruidenberg hebben onlangs de tracéstudie voor de ondergrondse 150 kV-kabel afgerond.
Vervolgens heeft het College op 14 mei het gele tracé voorgesteld aan de Raad, met een afbuiging bij mast 20 (zie de stukken hieronder).
De gemeenteraad gaat nu intern in overleg om op 27 juni een definitief te kunnen nemen over het voorkeurstracé.
Voorafgaand aan deze besluitvorming vindt op 13 juni de Discussieraad plaats.

Lees meer over de tracéstudie en de alternatieven (let op: groot bestand, 22 MB).

Lees meer informatie over de gemeentelijke besluitvorming.

TenneT en gemeente Geertruidenberg organiseren ontwerpateliers voor betrekken omgeving

Mei 2019 - Om de omgeving actief en vroegtijdig te betrekken bij de ligging van de ondergrondse kabel in de gemeente Geertruidenberg, organiseerden TenneT en de gemeente Geertruidenberg het afgelopen jaar verschillende ontwerpateliers (werksessies).

Belanghebbenden kregen de tijd en de ruimte mee te denken, hun mening te geven en vragen te stellen. Een aantal korte interviews tijdens een van de ontwerpateliers: zie deze video!

Tracé alternatieven besproken met belanghebbenden

Maart 2019 - Tijdens het vierde ontwerpatelier op 13 maart 2019 zijn in kleine groepen per deelgebied de ingetekende tracéalternatieven besproken. Vanuit de projectgroep is er per deelgebied een tracécoördinator, kabelengineer, adviseur grondzaken en iemand van de gemeente beschikbaar gesteld om vragen te beantwoorden.

Het doel van het ontwerpatelier was tweeledig. Enerzijds het terugkoppelen van de kansrijke alternatieven en anderzijds het ophalen van optimalisaties op de kansrijke tracé alternatieven.
De belanghebbenden hebben tijdens deze avond de mogelijkheid gekregen om het tracé aan te scherpen en/of opmerkingen te plaatsen die worden meegenomen bij de verdere uitwerking. Naast de ontwerpateliers hebben aparte gesprekken plaatsgevonden met o.a. Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, Gasunie en de Provincie Noord-Brabant. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende bedrijven in het gebied die niet op de ontwerpateliers aanwezig waren.

De komende maand wordt door TenneT gewerkt aan de uitwerking van de tracé alternatieven in een tracéstudie. Alle input die tijdens de ontwerpateliers en aanvullende gesprekken/bijeenkomsten is verzameld krijgt een plek in deze rapportage. Vervolgens wordt deze tracéstudie aangeboden aan de gemeenteraad zodat zij een voorkeursalternatief kunnen bepalen. De keuze voor dit voorkeursalternatief vindt eind juni plaats.

Het kaartmateriaal dat gepresenteerd is tijdens het vierde ontwerpatelier vindt u hier:
- Concept Tracéalternatieven 150kV Geertruidenberg
- Deelgebied 1 & 2 concept tracéalternatieven
- Deelgebied 3 concept tracéalternatieven
- Deelgebied 4 concept tracéalternatieven

Ontwerpatelier bepaling ligging ondergrondse kabel

Februari 2019 - Op 6 februari waren perceeleigenaren en omwonenden door TenneT en de gemeente Geertruidenberg uitgenodigd voor een derde 'ontwerpatelier' (werksessie). Dit keer, om met elkaar in kleine groepen, mogelijke liggingen voor de ondergrondse kabel in te tekenen voor het zuidelijk, gekozen zoekgebied. De resultaten uit deze tekensessie zijn na het ontwerpatelier uitgewerkt waarbij TenneT kijkt naar de maak- en haalbaarheid. 

Vervolgens is er half maart een vierde ontwerpatelier gepland waar de resultaten worden gepresenteerd en waar nodig de tracés gezamenlijk worden aangescherpt. 

Het resultaat van de ontwerpateliers is een set aan tracé-alternatieven in zoekgebied Zuid die gezamenlijk met belanghebbenden zijn ontwikkeld en die maak- en haalbaar zijn.  

Samen met belanghebbenden de mogelijkheden bespreken

December 2018 - Op 11 december zijn omwonenden in de gemeente Geertruidenberg per brief geïnformeerd over het door de raad gekozen zuidelijk zoekgebied voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding in de gemeente. 

De komende periode gaan de gemeente en TenneT - samen met direct betrokkenen uit het zuidelijk zoekgebied - de mogelijkheden bespreken voor de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabel binnen het zuidelijk zoekgebied. Dit gebeurt in de vorm van een aantal 'Ontwerpateliers'. Lees de brief.

Zuidelijk zoekgebied door college voorgesteld aan gemeenteraad

November 2018 - De afgelopen periode verkenden we samen met inwoners, bedrijven en overige belanghebbenden de mogelijke zoekgebieden waarbinnen de ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabel kan liggen. Door middel van ontwerpateliers waaraan diverse vertegenwoordigers van belangengroepen deelnamen en een informatiemarkt op 20 september jl., zijn zoekgebieden tot stand gekomen. 

Het college van Burgemeester en Wethouders besprak de mogelijke zoekgebieden tijdens de collegevergadering van 30 oktober jl. Het zuidelijke zoekgebied heeft de voorkeur van het college.  

Bij dit voorstel voor het zoekgebied is rekening gehouden met de door TenneT opgestelde ‘Notitie verkenning zoekgebieden’. Uit deze notitie, waarin de kenmerken van de zoekgebieden en de effecten daarvan in beeld zijn gebracht, blijkt dat binnen alle zoekgebieden kabeltracés maak- en haalbaar zijn. 

De gemeenteraad behandelt dit voorstel tijdens de besluitvormende raad op 29 november aanstaande. Voorafgaand aan de besluitvorming vindt behandeling plaats in de discussieraad, die op donderdag 15 november aanstaande om 19.30 uur bijeenkomt.

Indien gewenst kunt u bij de discussie- en besluitvormende raad gebruikmaken van het spreekrecht. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan moet u dat vooraf melden bij de raadsgriffier, de heer Van Beek, telefoonnummer 0162 – 57 95 14 of per e-mail rvanbeek(at)geertruidenberg.nl. 

Inloopavond 'Verkabeling 150 kV Geertruidenberg'

September 2018 - Veel belangstelling tijdens inloopavond 'Verkabeling 150 kV Geertruidenberg'Vorige week donderdag 20 september kregen inwoners van Geertruidenberg en Raamsdonksveer de 'zoekgebieden' te zien waar de ondergrondse hoogspanningskabel in de gemeente kan komen te liggen. TenneT organiseerde samen met de gemeente een informatiemarkt in het gemeentehuis die onder grote belangstelling bezocht werd.  Projectleider Susan van den Berg: "Tussen Rilland en Tilburg komt een nieuwe 380 kV-verbinding die deels over het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg loopt. De minister van EZK heeft in juli 2017 een besluit genomen over de ligging van dit tracé inclusief de aanvullende maatregel om de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk, gedeeltelijk ondergronds te brengen. Deze maatregel is bedoeld om de ruimtelijke druk in de gemeente Geertruidenberg te verminderen. De bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding loopt namelijk dwars door de woonkernen van Geertruidenberg en Raamsdonksveer. Bijzonder aan dit project is dat niet TenneT bepaalt waar het tracé komt te liggen, maar dat de Gemeenteraad uiteindelijk mag beslissen over de keuze van het zoekgebied. De randvoorwaarden inzichtelijk maken en de omgeving hier zo vroeg mogelijk bij betrekken is daarbij van groot belang".

Omgevingsmanager Jochem Dijkshoorn: "Voorafgaand aan de inloopavond hebben we samen met de gemeente twee 'ontwerpateliers' georganiseerd met vertegenwoordigers van diverse belangengroepen. Tijdens deze ateliers zijn de mogelijke 'zoekgebieden' met elkaar bekeken waar de nieuwe ondergrondse kabel zou kunnen liggen. Hier zijn drie zoekgebieden uitgekomen: een Noord-, Midden- en Zuid- zoekgebied in de gemeente Geertruidenberg. Vervolgens zijn samen met de belangengroepen de voor- en nadelen binnen de zoekgebieden in kaart gebracht. De resultaten hebben we gepresenteerd op de informatieavond.  Tijdens de inloopavond hoorde ik veel positieve reacties van mensen die al jaren hopen dat de bovengrondse verbinding weg gaat. Mensen waarderen het dat ze vroeg worden meegenomen in het proces". 

Ontwerpateliers

Augustus 2018 - Ontwerpateliers - TenneT en de gemeente Geertruidenberg zijn gestart met de voorbereidingen van het project ‘Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg’ waar een deel van de bovengrondse hoogspanningskabels in Geertruidenberg en Raamsdonksveer onder de grond komt te liggen.Het is nog niet bekend waar de ondergrondse hoogspanningskabel exact komt te liggen. Daarom organiseren TenneTen de gemeente Geertruidenberg een tweetal Ontwerpateliers met diverse belangengroepen om met elkaar te bekijken wat mogelijke en goede 'gebieden / corridors' zijn voor de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabel. Het eerste Ontwerpatelier is 21 augustus geweest; de tweede vindt plaats op 6 september. De uitkomsten – de besproken resultaten van wat de beste 'corridors' zijn voor de ondergrondse kabel – worden meegenomen naar de informatieavond van 20 september.