Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Geertruidenberg - Verkabeling 150 kV

Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te garanderen, voert TenneT in Nederland onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan het elektriciteitsnet uit. Ook in West-Brabant wordt gewerkt aan het net. Zo komt de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding, die door Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, ondergronds te liggen.

Waarom

Tussen Rilland en Tilburg komt een nieuwe 380 kV-verbinding die deels over het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg loopt. De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 een besluit genomen over de ligging van dit tracé inclusief de aanvullende maatregel om de bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk, gedeeltelijk ondergronds te brengen. Deze maatregel is bedoeld om de ruimtelijke druk in de gemeente Geertruidenberg te verminderen. 

Wat

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding, die door de kernen van Geertruidenberg en Raamsdonksveer loopt, komt ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om het deel van de hoogspanningsverbinding vanaf mastnummer 021 tot het 150 kV-hoogspanningsstation Geertruidenberg (zie onderstaande netkaart). 

Wanneer

  • Najaar 2018/voorjaar 2019: Participatietraject locatie ondergronds tracé
  • Zomer 2019: Voorkeurstracé definitief. Uitwerking voorkeurstracé, uitvoeren (bodem)onderzoeken
  • 2020: Procedure bestemmingsplan. Aanbesteding aannemer(s)
  • Circa 2021: Start werkzaamheden
  • Circa 2022/2023: Werkzaamheden gereed

Nieuws

Voorkeurstracé gepresenteerd tijdens informatieavond 4 september

September 2019 - Tijdens een informele inloopavond van 4 september, hebben TenneT en de gemeente Geertruidenberg het gekozen voorkeurstracé (VKA) waar de nieuwe, ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen aan belangstellenden gepresenteerd. Omwonenden werden aan de hand van grote posterpanelen bijgepraat en konden met hun vragen terecht bij specialisten. Ook is de planning en het vervolgproces toegelicht.

Hieronder zijn de 3 kaarten te vinden, van:

- het Voorkeurstracé,
- Deel West,
- Deel Oost te vinden

én een overzicht met de vervolgstappen en de planning.

Besluit gemeenteraad definitief tracé

Juli 2019 - De afgelopen periode onderzochten TenneT en de gemeente Geertruidenberg samen met bewoners, (grond)eigenaren en gebruikers binnen het zoekgebied de mogelijkheden voor het gedeeltelijk ondergronds brengen van de 150 kV-hoogspanningsverbinding. Op 27 juni nam de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg een besluit over het definitieve tracé voor de verkabeling en het opstijgpunt.
De gemeenteraad stelde tracé Geel vast (zie kaart) voor de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding. Bij dit tracé blijven de belemmeringen op gronden van derden beperkt, heeft dit tracé relatief weinig tot geen effect op bestaand ruimtegebruik en toekomstige ontwikkelingen en wordt voldoende afstand aangehouden tot gevoelige objecten (zoals woningen). Ook besloot de gemeenteraad om het opstijgpunt aan de oostkant van de A27 te realiseren en daarmee te kiezen voor het verwijderen van mast 20 in de wijk Hooipolder. Daarmee wordt de kwaliteit van de leefomgeving ter plaatse bevorderd en wordt voldaan aan de eerder gestelde doelstelling om de hoogspanningsverbinding over beide woonkernen te verwijderen.
De komende periode gaan TenneT en de gemeente Geertruidenberg aan de slag met de verdere uitwerking van het tracé, worden er bodemonderzoeken uitgevoerd en wordt er een bestemmingsplanprocedure opgestart.
Om o.a. omwonenden, grondeigenaren en bedrijven nader te informeren, vindt er woensdag 4 september van 19.30 – 21.30 uur een inloopavond plaats in het gemeentehuis in Raamsdonksveer.

Download kaart

Agenda TenneT projecten in de regio

Informatieavond woensdag 4 september

De komende periode gaan TenneT en de gemeente Geertruidenberg aan de slag met de verdere uitwerking van het tracé, worden er bodemonderzoeken uitgevoerd en wordt er een bestemmingsplanprocedure opgestart. Om o.a. omwonenden, grondeigenaren en bedrijven nader te informeren, vindt er woensdag 4 september van 19.30 – 21.30 uur een inloopavond plaats in het gemeentehuis in Raamsdonksveer.

Informatieavond 20 september 2018

Project 'Verkabeling 150 kV-verbinding Geertruidenberg'. Tijdstip inloopavond: 19.30-21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Geertruidenberg (Vrijheidstraat 2, Raamsdonksveer). Meer informatie: lees bij Nieuws.  

Meer informatie

Wat ging er aan vooraf?

Zoals u wellicht heeft meegekregen, komt er een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg (het project Zuid-West 380 kV Oost: www.zuid-west380kv.nl). De minister van Economische Zaken heeft in juli 2017 het voorkeursalternatief vastgesteld voor deze verbinding. Dit voorkeursalternatief loopt deels over het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg. Als één van de aanvullende maatregelen bij dit voorkeursalternatief, heeft de minister verzocht om de bestaande 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk over de woonkernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer ondergronds te brengen. 

Lees meer

 

Deze maatregel is met name bedoeld om de ruimtelijke druk als gevolg van de bestaande en nieuwe hoogspanningsnetten in de gemeente Geertruidenberg te verminderen. Op 15 februari 2018 heeft de minister van Economische Zaken formeel opdracht gegeven aan TenneT om de toegezegde ondergrondse verbinding samen met de gemeente te realiseren. Vervolgens zijn TenneT en de gemeente samen gestart met het uitwerken van een plan van aanpak. 

Stand van zaken

Waar de ondergrondse hoogspanningskabel komt te liggen, is nu nog niet bekend. In de aanpak van TenneT en de gemeente Geertruidenberg staat het betrekken van de omgeving - om te komen tot een voorkeurstracé - centraal.  Wanneer er een voorkeurstracé tot stand is gekomen, moet het bestemmingsplan worden aangepast en vergunningen worden aangevraagd. Hiervoor zijn onderzoeken nodig naar de effecten op bijvoorbeeld natuur, water, bodem en archeologie. Ook moet TenneT met grondeigenaren overeenkomen over het aanleggen van de kabels op hun grond. Hierover gaat TenneT met grondeigenaren in overleg.

Pas als deze procedures zijn doorlopen, kan worden gestart met het aanleggen van de ondergrondse hoogspanningskabel. Op het moment dat de ondergrondse hoogspanningskabel in werking is, wordt gestart met het verwijderen van de bestaande mastverbinding. 

Netkaart

Huidige 150 kV-hoogspanningsverbinding door kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer

Download de kaart

Op de hoogte blijven

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Graag houden wij u digitaal op de hoogte van het project 'Verkabeling 150 kV-verbinding Geertruidenberg' via de digitale gemeente nieuwsbrief. Als u dit wenst, laat u hieronder uw email achter. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u op de hoogte te houden van dit project.

Aanmelden nieuwsbrief

Downloads

Factsheet (1 MB, pdf, 20-09-18)

Factsheet Download Download
Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' (10 MB, pdf, 18-05-16)

Brochure 'Ondergrondse Hoogspanningsverbindingen' Download Download
Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) (2 MB, pdf, 13-03-17)

Informatie voor landeigenaren over ondergrondse hoogspanningsverbindingen

Wat gebeurt er op mijn land? (Ondergrondse verbining) Download Download
Notitie Verkenning zoekgebieden (6 MB, pdf, 08-11-18)

Notitie Verkenning zoekgebieden Download Download

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Marisca Lanni

Woordvoerder project

+31 (0)26 373 37 04

Locatie van dit project