Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Eemshaven - Vierverlaten

Tussen Eemshaven en Vierverlaten wordt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding gebouwd. Daarnaast wordt het hoogspanningsstation Vierverlaten uitgebreid om van hieruit de stroom op het net verder te verdelen.

Waarom

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties in het net. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Dat is onder meer van belang voor het transport van duurzame energie.

Wat

De nieuwe verbinding wordt deels gecombineerd met de 110 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Winsum- de Brillerij en vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen beide hoogspanningstations. De bestaande 220 kV verbinding wordt afgebroken na de ingebruikname van de nieuwe verbinding, net als het deel van de 110 kV verbinding.

Wanneer

   • Zomer 2017: Vaststellen en terinzagelegging ontwerp- inpassingsplan en   milieueffectrapport plus ontwerpbesluiten
   • Eind 2017/begin 2018: Vaststellen en terinzagelegging inpassingsplan en   milieueffectrapport plus besluiten
   • Zomer 2019: Behandeling Raad van State
   • 2023: Nieuwe verbinding gereed
   • Na gereedkomen afbreken (overbodige) 220 kV- en 110 kV-lijnen


Nieuws

TenneT begint aanleg 380 kV-hoogspannings-verbinding Eemshaven-Vierverlaten

Eind maart 2020 is een begin gemaakt met de bouw van de 40 kilometer lange nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten .  De verbinding vervangt de huidige 220 kV-verbinding en vergroot de transportcapaciteit fors. TenneT verwacht deze verbinding in 2023 in gebruik te nemen.

Rekening houden met COVID 19-virus

De eerste werkwegen en werkterreinen zijn en worden de komende weken aangelegd in de omgeving van Hoogkerk-Aduard en Oudeschip. Bij de werkzaamheden zullen TenneT en zijn aannemers de ontwikkelingen en het beleid met betrekking tot het COVID-19 virus  nauwgezet volgen.

Het is de bedoeling om in deze periode te beginnen met de bouw van de funderingen. Uiteindelijk zal de verbinding bestaan uit 121 mastposities. De nieuwe masten bestaan uit 2 pylonen waar de draden (stroomgeleiders, bliksem- en retourgeleiders) in komen te hangen.

Informeren

TenneT en zijn aannemers informeren betrokkenen voor en gedurende de werkzaamheden zo veel mogelijk persoonlijk. Ook zijn er voor hen en iedere andere belangstellende meerdere informatiebronnen over de werkzaamheden en het project: een Bouw app, website (eemshaven-vierverlaten380kv.nl), nieuwsbrieven, inloopbijeenkomsten en een informatiecentrum in Eemshaven. (voorlopig gesloten als gevolg van COVID-19).

Sloop overbodige masten

Na de ingebruikname is de bestaande 220 kV-verbinding overbodig. Door de nieuwe 380 kV-verbinding te combineren met een deel van de regionale 110 kV-verbinding tussen Winsum (vanaf Brillerij) en Vierverlaten kan ook  10 kilometer van die verbinding worden afgebroken. Totaal breekt TenneT 50 kilometer bestaande hoogspanningsverbinding af, dat zijn 163 masten.

Hoogspanningsstation

TenneT is al begonnen met het uitbreiden van hoogspanningsstation Vierverlaten voor het 380 kV-transport.

Landschappelijke maatregelen

Op het vastgestelde inpassingsplan voor deze nieuwe verbinding is een aantal beroepen ingediend.  In een tussenuitspraak heeft de Raad van State gevraagd om het concretiseren van  de landschappelijke maatregelen. De provincie Groningen en TenneT hebben daarom het landschapsplan aangepast. Dat gewijzigde plan is inmiddels vastgesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en voorgelegd aan de Raad van State.

Zie www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/eemshaven-os-vierverlaten-380-kv

Meer informatie

Volg de bouw van dit project met de TenneT BouwApp en download deze gratis via de Apple Store of Google Play Store. Volg ons op facebook: www.facebook.com/eemshavenvierverlaten

Via www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl kunt u zich abonneren op de online nieuwsbrief

Het informatiecentrum is geopend dinsdag- en donderdagmiddag (13.00 -17.00 uur), Kantorencomplex NijLicht, Schildweg 16, Eemshaven.

Tel. 0800 35 55 000

Veel gestelde vragen

Wat is een inpassingsplan?

Een inpassingsplan is een bestemmingsplan dat is vastgesteld door de ministers van EZK en BZK. Het inpassingsplan voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV is december 2017 vastgesteld en januari 2018 gepubliceerd en heeft (tot en met 23 februari 2018) ter inzage gelegen.

In het inpassingsplan vindt u een kaart met de exacte ligging van het project; de regels en (kwaliteits)eisen voor het project; en een toelichting op het tracé van de verbinding, de uitvoering van het plan.

 

Verder zijn de gevolgen van het project beschreven, zoals voor de leefomgeving, water, natuur, landschap en economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden. Deze effecten zijn opgenomen in het Milieu Effectrapport (MER). Het MER is een bijlage bij het inpassingsplan.

Maakt de hoogspanningsverbinding geluid?

Transport van elektriciteit door hoogspanningslijnen kan bij vochtig weer een knisperend geluid veroorzaken bij de draden. Dit heet het ‘corona-geluid’. Of je dit geluid hoort wordt in grote mate bepaald door het altijd aanwezige achtergrondgeluid. Daarnaast is er het ‘zingen van de wind’ geluid. Net als je bij een storm de wind rondom flatgebouwen kunt horen fluiten, of de wind door de bomen hoort waaien, kun je dat geluid ook bij hoogspanningsverbindingen horen. Het optredende geluid wordt gemaskeerd door andere optredende windeffecten zoals het ruisen van bewegende takken in de wind, andere ‘fluitende objecten’ etc.

 

Bij nieuwe masten is door de ronde vormgeving minder sprake van windfluiten dan bij bestaande masten.

Zijn er gevolgen voor de gezondheid?

 

In Nederland wordt voldaan aan alle internationale normen die gelden voor het wonen nabij hoogspanningslijnen. Bij hoogspanning is, naast veiligheid en betrouwbaarheid, gezondheid altijd een belangrijke zaak. Er is en wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijke effecten van magnetische velden op de mens. Hieruit is geen direct verband gevonden tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en gezondheidsrisico’s.

Wat is de invloed van hoogspanning op dieren?

Sommige dieren kunnen elektrische velden bij hoogspanningslijnen waarnemen, door middel van beweging van haren op de huid (nb. sommige mensen kunnen dit ook). Het is niet duidelijk of dit ook hun gedrag beïnvloedt.

Naar de invloed van magnetische velden op de gezondheid van dieren is veel minder onderzoek gedaan dan bij mensen. Onderzoek naar de invloed van hoogspanningslijnen op zowel de melkgifte van koeien als geboorteafwijkingen bij kalveren laten geen invloed zien. Verschillende vogels bouwen graag hun nesten in hoogspanningsmasten. Onderzoek naar broedgedrag van deze vogels en geboortegewicht en groei van hun jongen laten geen afwijkingen zien.

 

Bij omheiningen of andere metalen hekken/buizen/pijpen die parallel aan een hoogspanningslijn lopen kan sprake zijn van elektrische oplading. Dieren die deze bouwwerken aanraken kunnen door een vonkontlading een schokje krijgen. Als het een toevoersysteem voor water of voedsel betreft, kunnen dieren in extreme gevallen weigeren om te drinken of te eten. Dit kan echter relatief eenvoudig worden opgelost door de bouwwerken te aarden, zodat de elektrische lading weg kan stromen.

Wat is de invloed van hoogspanning op apparatuur?

Elektrische apparaten kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen door de aanwezigheid van hoogspanningslijnen verstoord raken. Mocht dit gebeuren, dan is het probleem veelal heel eenvoudig te verhelpen door het aarden van objecten die interfereren met de verbinding. De invloed van hoogspanningsverbindingen op apparatuur (=interferentie*), komt in de praktijk heel zelden voor. Interferentie kan zich op onderstaande manieren voordoen. Op GPS-apparatuur gaan we apart in.

Inductie

Een andere vorm van interferentie die als gevolg van de aanwezige elektrische en magnetische velden van de hoogspanningsverbinding ervaren kan worden, is inductie. Hierbij wordt een geleidend materiaal opgeladen door de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding. Op het moment dat het opgeladen voorwerp in contact komt met de aarde zal het voorwerp zich ontladen. Dit wordt ook wel statische ontlading genoemd. Dit is het gevoel dat u kunt ervaren wanneer u op een koude, droge winterdag een auto aanraakt. Inductie komt sporadisch voor en is eenvoudig te verhelpen. Extra aandacht voor de aarding is de oplossing.

Weideafrasteringen

Er zijn praktijkvoorbeelden bekend waarbij bij weideafrastering inductie optreedt. De kans op inductie neemt toe met mist en wanneer lange stukken weideafrastering parallel lopen aan de lijn. Waar wenselijk en noodzakelijk zal TenneT voorzieningen treffen. Voorzieningen worden getroffen onder toezicht en op kosten van TenneT.

TenneT houdt bij het bouwen van de verbinding strenge internationale en nationale normen aan. Hierdoor wordt beïnvloeding grotendeels voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat  apparatuur voldoet aan de internationale regelgeving en dat deze op een goede en juiste manier is geïnstalleerd en wordt gebruikt.

Invloed op GPS-apparatuur

TenneT heeft uitgebreid laten onderzoeken wat de effecten van elektrische en magnetische velden zijn op de werking op elektronische apparatuur zoals GPS. Hieruit is gebleken dat elektrische en magnetische velden geen effect hebben op het functioneren van GPS-apparatuur. Voorwaarde is dat deze apparatuur wel aan de internationale regelgeving voldoet en op een juiste en deugdelijke manier is geïnstalleerd en wordt gebruikt.

Wel is het mogelijk dat door de schaduwwerking van een mast het zicht op de satellieten waarmee de GPS is verbonden, wordt geblokkeerd. Om goed te functioneren moet GPS-apparatuur (ontvanger) in het algemeen met minimaal 4 satellieten (zenders) zijn verbonden. Daarnaast geldt: met hoe meer satellieten de apparatuur verbonden is des te nauwkeuriger kan de apparatuur werken. Een groot object, zoals een boom - of in dit geval een hoogspanningsmast, kan het zicht op de satellieten blokkeren. Als er dan geen verbinding met een andere satelliet kan worden gevonden, heeft de GPS-apparatuur onvoldoende satellietverbindingen om te functioneren. Zodra de gebruiker met de apparatuur uit de schaduw treedt, wordt de verbinding weer hersteld. Mocht dit probleem zich voordoen, en veroorzaakt zijn door de masten van TenneT, dan zal de afdeling Grondzaken van TenneT samen met de betrokkene een passende oplossing zoeken.

* Wat is interferentie precies?

 

  Als twee golven elkaar overlappen ontstaat in het overlapgebied interferentie: de golven gaan samenwerken. Op sommige plaatsen versterken de golven elkaar tot een extra heftige golf, op andere plaatsen verzwakken ze elkaar of doven ze elkaar zelfs uit. Dit resulteert in signaalverlies.

Welke vergunningen zijn nodig voor de aanleg van de verbinding?

Voor de realisering van een hoogspanningsverbinding moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Zo zijn er vergunningen nodig voor bijvoorbeeld passeren natuurgebieden, verleggen van watergangen en kruisen van (spoor-)wegen. Voor het bouwen van de masten is een omgevingsvergunning nodig, net zoals voor aanleggen van tijdelijke bouwwegen en het kappen van bomen. De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van verschillende losse vergunningen op gebied van bouwen, milieu en ruimte, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen. Met de omgevingsvergunning wordt in één keer veel geregeld.

De omgevingsvergunning bevat onder andere de volgende vergunningen:

 • milieuvergunning
 • bouwvergunning
 • sloopvergunning
 • monumentenvergunning
 • gebruiksvergunning
 • kapvergunning

TenneT bereidt de aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zijn bij de ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en Prorail ingediend. Deze partijen beslissen zelf over de aangevraagde vergunningen. De minister van EZK bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp)besluiten genomen moesten worden.De(ontwerp)besluiten zijn grotendeels tegelijk met het (ontwerp) inpassingsplan ter inzage gelegd. Op deze manier kunnen insprekers op het gehele project op alle relevante stukken in een keer inspreken. Dit zorgt voor meer versnelling en stroomlijning van de procedures en maakt het voor insprekers overzichtelijker en gemakkelijker.

 

De besluiten voor Eemshaven-Vierverlaten 380 kV zijn - tegelijk met het vastgestelde inpassingsplan - januari 2018 gepubliceerd en ter inzage gelegd en hebben tot en met 23 februari 2018 ter inzage gelegen.

Hoe blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen?

Het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV  heeft een eigen website www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl. Via deze website kunt u zich o.a. abonneren op de online nieuwsbrief of vragen stellen via ons contactformulier. Ook kunt u ons volgen via facebook (Eemshaven-Vierverlaten).

Downloads

Nieuwsbrief Eemshaven - Vierverlaten (3 MB, pdf, 15-07-19)

Nieuwsbrief Eemshaven - Vierverlaten Download Download
Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen (1 MB, pdf, 09-02-18)

Category: Position Papers
Uitkoopbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen Download Download
Schade- en vergoedingengids (Bovengronds 380 kV) (4 MB, pdf, 18-04-17)

In de schade- en vergoedingengids leest u hoe TenneT omgaat met schades en vergoedingen bij de aanleg van de nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbindingen

Schade- en vergoedingengids (Bovengronds 380 kV) Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding (2 MB, pdf, 01-03-17)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsverbinding Download Download

Op de hoogte blijven

Bezoek

de website

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatst nieuws rondom Eemshaven-Vierverlaten 380 kV? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Locatie van dit project