Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Born – Graetheide

Tussen de hoogspanningsstations Born en Graetheide komt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-verbinding. Dit is nodig om de betrouwbaarheid en de leveringszekerheid van energie in de provincie Limburg te blijven garanderen.

Waarom

Omdat er in de regio Limburg steeds meer elektriciteit wordt verbruikt, terwijl er weinig energie wordt opgewekt, neemt het transport van elektriciteit toe. Het huidige boven- en ondergrondse 150 kV-netwerk kan het toenemende transport van elektriciteit niet volledig aan. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor de regio Limburg te garanderen werkt TenneT daarom aan een oplossing voor dit knelpunt.

Wat

De oplossing voor het knelpunt bestaat uit de aanleg van een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen de stations Born en Graetheide met een lengte van circa 8 kilometer. De ondergrondse verbinding zal bestaan uit een drietal kabels, aangelegd op een diepte van minimaal 1,20 meter. Deze worden aangebracht via een open ontgraving of via een ondergrondse boring. De breedte van de kabelstrook bedraagt maximaal 1,50 meter.

Wanneer

 • Voorjaar - zomer 2019
  - Tracéstudie
  - Ontwerpateliers, afstemming tracé-alternatieven met belanghebbenden- Bureaustudies
  - Definitief voorkeurstracé bekend
 • Najaar 2019 - voorjaar 2020: Veldonderzoeken (als archeologie, ecologie, grondonderzoek, milieu)
 • Voorjaar 2020 – voorjaar 2021: Bestemmingsplanprocedure
 • Medio 2021: Start werkzaamheden
 • Najaar 2022: Nieuwe kabel gereed en in gebruik

Nieuws

Laatste stand van zaken van het project Born–Graetheide

April 2020: Onlangs zijn omwonenden op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken voor het hoogspanningsproject Born-Graetheide. Wat is er de afgelopen maanden gedaan? En wat staat er te gebeuren de komende tijd voor het project? Lees het in deze brief. 

Start bodemonderzoeken hoogspanningskabel Born-Graetheide

November 2019 - Vanaf maandag 2 december start TenneT (landelijk beheerder van het hoogspanningsnet) met diverse veld – en bodemonderzoeken die plaatsvinden voor het kabelproject tussen de stations Born en Graetheide. Denk hierbij aan bodemonderzoeken om bijvoorbeeld de ondergrond, de natuurwaarden en de archeologie in het gebied te onderzoeken. Hiervoor worden verschillende handmatige en machinale boringen uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het kabelproject alsmede voor het bestemmingsplan. De onderzoeken vinden plaats op het beoogde kabeltracé. Met de eigenaren en gebruikers van deze percelen is reeds contact opgenomen of wordt op zeer korte termijn contact opgenomen. De onderzoeken vinden tot ongeveer eind februari van het volgend jaar plaats. 

September 2019 - Op 12 september heeft TenneT een brief naar belanghebbenden (omwonenden, grondeigenaren, bedrijven) gestuurd waarin zij zijn geïnformeerd over de strook van 40 meter binnen het voorkeurstracé van de nieuwe, ondergrondse kabel. Bij de brief was een kaartje meegestuurd met de 40 meter strook. Wanneer u het kaartje in detail wilt bekijken, kunt u hieronder op het kaartje inzoomen.

- Bekijk de luchtfoto
- Bekijk de kaart

Agenda projecten in de regio

Informatieavond 25 juni - Toelichting voorkeursalternatief (VKA)

Op dinsdag 25 juni organiseert TenneT voor belanghebbenden een informatieavond over de ligging van de nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstation Born en Graetheide.

Tijdstip  : 19.00 – 21.00 uur (inloop)
Locatie : Amrâth Hotel, Langereweg 21 Born

Overzicht TenneT projecten in Noord-Brabant en Limburg

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' (5 MB, pdf, 25-11-19)

Interactieve pdf 'Energieregio Zuid-Nederland' Download Download

Meer informatie

Animatiefilm TenneT projecten in Limburg

Om de energievoorziening in Nederland voor de toekomst te garanderen, is TenneT voortdurend bezig om het hoogspanningsnet aan te passen, uit te breiden en te verbeteren. Voor de provincie Limburg staat er de komende vijf jaar een aantal projecten gepland die worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Veelgestelde vragen

Waar komt de nieuwe, ondergrondse verbinding te liggen?

Dat is nog niet bekend. TenneT voert momenteel een Tracéstudie uit voor dit project. Er is een zoekgebied aangewezen en er zijn diverse tracé-alternatieven ontwikkeld die nader worden onderzocht. Ook betrekt TenneT de omgeving bij het bepalen van de liggen van de kabel tijdens een aantal ontwerpateliers in het voorjaar van 2019.

Wanneer is het definitieve tracé bekend?

In de zomer van 2019 besluit TenneT – in overleg met de gemeente Sittard-Geleen– over het voorkeursalternatief. Deze voorkeur is gebaseerd op onder andere omgevingsaspecten, technische uitvoerbaarheid, veiligheid, leveringszekerheid, milieu, toekomstvastheid, kosten en de relatie tot de omgeving. Aan de hand van nader onderzoek en gesprekken met belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een gedetailleerd tracé ontwerp.

Met welke criteria wordt bij het traceren rekening gehouden?

Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan zowel omgevingsaspecten, veiligheid, milieu, grondgebruik, technische haalbaarheid en kosten. Denk hierbij aan bebouwing, beschermde dier- en plantensoorten, grondwater, waterkeringen, natuurgebieden, landschap, archeologie, bodem, andere kabels en leidingen en externe veiligheid.

Downloads

Factsheet (1 MB, pdf, 18-11-19)

Factsheet Download Download
Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen (4 MB, pdf, 01-10-20)

Uw veiligheid en de ongestoorde werking van ondergrondse hoogspanningsverbindingen Download Download

Locatie van dit project