Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

Bij de offshore netaansluiting van de toekomstige windparken op zee in windgebied Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW).

Over de netaansluiting

De netaansluiting ('Net op zee Hollandse Kust (zuid)') bestaat uit twee door TenneT te bouwen platform (Alpha en Beta), die dichtbij de windparken komen te staan. Elk platform ‘bedient’ twee kavels met windturbines en levert 700 MW, via twee 220 kV-kabels (wisselstroom). De in totaal vier kabels lopen via een nader te bepalen tracé in de zeebodem naar een hoogspanningsstation op het vasteland, waar ze worden aangesloten op de Zuidring van de Randstad 380 kV-verbinding.

Deel Alpha van Hollandse Kust (zuid) gaat in 2021 in bedrijf, deel Beta in 2022.

Maasvlakte Noord aanlandingslocatie voor net op zee Hollandse Kust (zuid)

Voor het net op zee Hollandse Kust (zuid) is als voorkeursalternatief Maasvlakte Noord gekozen. Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken in oktober 2016 bekend. Hiermee zijn de adviezen van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Westland, Midden-Delfland en Rotterdam overgenomen. Het net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk twee onderzeese elektriciteitskabels naar de kust; de ondergrondse landkabels; en een nieuw te realiseren transformatorstation.

De door de toekomstige windparken opgewekte duurzame energie zal op het hoogspanningsnet aangesloten moeten worden. TenneT zal als netbeheerder op zee deze verbinding realiseren. De windparken Hollandse Kust (zuid) leveren een belangrijke bijdrage aan de doelen uit het Energieakkoord om in 2023 3450 MW extra windenergie op zee te realiseren.

Het tracéalternatief naar Maasvlakte Noord, heeft politiek, bestuurlijk draagvlak en kan voldoen aan de milieueisen zoals onderzocht in de Milieu Effect Rapportage (MER). Naast milieueffecten is voor alle alternatieven gekeken naar de thema’s techniek, kosten en omgeving.. Op basis hiervan en de voorkeur van de lokale overheden heeft minister Kamp gekozen voor tracéalternatief 2 naar Maasvlakte Noord voor het net op zee Hollandse Kust (zuid). Deze keuze draagt bij aan het tijdig halen van de doelstellingen van windenergie op de Noordzee zoals afgesproken in het Energieakkoord.

Voor eventuele toekomstige aansluitingen van gebieden voor windenergie op zee die in aanmerking komen voor aansluiting op hoogspanningsstations Maasvlakte of Wateringen, zal opnieuw een integrale afweging van alternatieven worden gemaakt. De komende periode wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een voorbereidingsbesluit.

Gridmap

Voorkeursalternatief HKZ (77 KB, jpg, 17-07-17)

Voorkeursalternatief HKZ Download Download

Recente ontwikkelingen

More informatie wordt gepubliceerd in September 2017.

Algemene vragen en plot plans over Hollandse Kust (zuid) kunt u stellen via netopzee(at)tennet.eu.

Blijf op de hoogte

Bezoek

de website

Lees meer

Contact

Service Center

0800 836 63 88

Jeroen Brouwers

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

Ook interessant

Programma net op zee

Met het Energieakkoord wil de Nederlandse overheid onder andere het aandeel windenergie in onze energiemix aanzienlijk vergroten. Om de doelstelling van extra windvermogen op zee te kunnen realiseren is er een drietal locaties in de Noordzee aangewezen. De nieuwe windparken worden via een net op zee op het landelijke transportnet aangesloten.

Lees meer

Net op zee Borssele

Bij de offshore netaansluiting van het toekomstige windpark op zee 'Borssele' gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit twee verbindingen van elk 700 MW.

Lees meer

Offshore projects Germany

TenneT investeert substantieel in de offshore windparken in de Duitse Noordzee, die zijn aangesloten op het Duitse hoogspanningsnetwerk.

Lees meer