Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Betere omstandigheden voor weidevogels

Het aan land brengen van op zee opgewekte duurzame energie gaat onvermijdelijk gepaard met ingrepen in de natuur. Zorgvuldige planning en milieuvriendelijke maatregelen maken onlosmakelijk deel uit van de manier waarop TenneT offshore-netaansluitingen aanlegt. Sommige negatieve effecten kunnen niet worden vermeden.

Onze natuur in Duitsland

Om deze effecten te compenseren, hebben we diverse natuurbeschermingsprojecten opgezet in Oost-Friesland. In overleg met de verantwoordelijke autoriteiten worden bepaalde gebieden geselecteerd om te worden hersteld in hun natuurlijke toestand, nadat ze voor verschillende doeleinden zijn gebruikt. Op deze manier worden de juiste omstandigheden gecreëerd om de natuurlijke biodiversiteit weer te laten gedijen.

Ostheller – Volledig natuurlijke kweldervegetatie

Een de eerste compensatiemaatregelen was het herstel van natuurwaarden in de Ostheller-kwelder op het Duitse Waddeneiland Norderney in 2008. Het systeem van geulen in dit gebied leidde vroeger tot minder diversiteit in de begroeiing en vogelstand vergeleken met natuurlijke zoutkwelders. Door dit kunstmatige stelsel van waterwegen te verwijderen en de grond af te graven tot het niveau van de lagere kwelder, kunnen er natuurlijke sedimentatie-omstandigheden ontstaan. Deze omstandigheden ondersteunen een soortenrijke kweldervegetatie die past bij de regio en daardoor leidt tot een verbetering van het leefgebied voor broed- en trekvogels. De tweede fase van dit project ging in 2015 van start en is een voortzetting van het natuurherstel in een naastgelegen gebied van circa 14 hectare. Bernd Oltmanns, beheerder Nationaal Park Nedersaksische Waddenzee: “Natuurherstelprojecten hebben hoge prioriteit in het Nationaal Park Nedersaksische Waddenzee, waar de natuur in het verleden veel te lijden heeft gehad onder menselijk ingrijpen. TenneTs compensatiemaatregelen in de afgelopen jaren hebben een essentiële bijdrage geleverd aan deze projecten. Op Norderney en in de Leybucht-baai is aan alle voorwaarden voldaan om de natuur een nieuwe start te geven.”

Grohdepolder – Betere omstandigheden voor weidevogels

Om de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren, worden er sinds 2011 tweemaal per jaar biezen gemaaid in delen van het 145 hectare grote Grohdepolder-gebied op Norderney. Het doel is om de biezenbegroeiing op de lange termijn terug te dringen, zodat er minder dicht begroeide leefgebieden ontstaan waaraan broedvogels de voorkeur geven. Daarnaast zijn niet-inheemse struiken verwijderd en worden er verdere maatregelen genomen in samenwerking met de verantwoordelijke autoriteiten, zoals het weghalen van schrikdraad en regulering van de waterstand. De bijbehorende onderzoeken tonen aan dat de diverse onderling afgestemde maatregelen goede resultaten opleveren: de weidevogelstand is gestabiliseerd of neemt zelfs toe, en het broedsucces van de gruttopopulatie in de Grohdepolder is aanzienlijk verbeterd.

Locatie van dit project