Skip to content
Powerline and windmill

TenneT biedt projectboek aan bij gemeenten voor locatiekeuze hoogspanningsstations Schouwen-Duiveland en Bergen op Zoom

Begin april startte TenneT met een uitgebreid participatieproces om kansrijke locaties voor een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en een 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland te zoeken. De landelijke netbeheerder organiseerde werkateliers en nodigde de brede omgeving uit om een mening te geven over de kansrijke locaties voor de hoogspanningsstations. De uitkomsten van het participatieproces en de bijbehorende locatie- en haalbaarheidsstudie heeft TenneT verwerkt in een projectboek en aangeboden aan de betrokken gemeenten.

Laatste update

11-7-2022

Corporate Dutch

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom
Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. TenneT gaat een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze wordt met een ondergrondse kabel aangesloten op een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Zo wordt Schouwen-Duiveland verbonden met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.

Projectboek

In het projectboek staat voor de kansrijke stationslocaties op Schouwen-Duiveland en bij Bergen op Zoom feitelijk en objectief beschreven wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten en hoe de omgeving er tegenaan kijkt. In de studie zijn ook de mogelijke tracévarianten voor de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen beide stations beschreven. Het projectboek is te lezen op de speciaal ontwikkelde website van het project.


Gemeentes aan zet

TenneT heeft het projectboek inmiddels aangeboden aan de betrokken gemeenten Schouwen-Duiveland, Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen. De netbeheerder heeft de gemeenten Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland gevraagd om op basis van het projectboek een voorkeurslocatie voor de hoogspanningsstations uit te spreken. Na vaststelling van de stationslocaties, komt automatisch het kabeltracé in beeld. De verwachting is dat die besluitvorming in het najaar van 2021 plaatsvindt. TenneT gaat daarna verder met detailuitwerking. In 2022 starten de ruimtelijke procedures. Op dat moment kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op de plannen. Voor die tijd vinden nog informatiebijeenkomsten voor de omgeving plaats.

Contact

Woordvoerder Jorrit de Jong

Jorrit de Jong

Woordvoerder

Media Relaties