Skip to content
Offshore Konverterstation

TenneT besteedt recordbedrag van EUR 4,5 miljard aan netuitbreidingen voor integratie duurzame elektriciteit en realisatie energietransitie

Leestijd
5 Minuten

Laatste update
30-5-2023

Corporate

  • Recordinvestering in 2022 in onshore- en offshore netten, uitbreiding van personeelsbestand met 777 naar 7.397 medewerkers.
  • Solide financiële resultaten in 2022 met stijging van onderliggende EBIT tot EUR 1.210 miljoen.
  • Buitengewoon effect van hoge netstabilisatiekosten leidde tot negatieve IFRS EBIT en boekhoudkundig verlies van EUR 976 miljoen.

TenneT presteerde in 2022 zeer goed ondanks de geopolitieke veranderingen en het daaruit voortvloeiende turbulente marktklimaat en de stijgende energiekosten. Dit leidde tot verhoogde de uitgaven om het hoogspanningsnet in balans te houden en had een negatief effect op het IFRS-resultaat. 

“Ondanks grote druk op de leveringszekerheid van elektriciteit en energie, de ongekende volatiliteit op de energiemarkten en de hoge gas- en elektriciteitsprijzen, hebben wij opnieuw onze belofte waargemaakt van een hoge netbeschikbaarheid van 99,9996% en zijn we erin geslaagd bijna EUR 4,5 miljard te investeren in projecten om de energietransitie te faciliteren.”, Manon van Beek, CEO TenneT

 

De komende tien jaar zullen TenneT's jaarlijkse investeringen naar verwachting groeien naar ten minste EUR 8 miljard. Van 2011 tot en met 2022 investeerde TenneT ruim EUR 30 miljard in onshore en offshore elektriciteitsinfrastructuur in Nederland (EUR 9,4 miljard) en Duitsland (EUR 21,1 miljard). 

Financiële resultaten 2022: voortgang energietransitie heeft positieve invloed op alle financiële indicatoren

De omzet steeg van EUR 6.367 miljoen in 2021 naar EUR 9.840 miljoen in 2022. Met een groei van 23% kwamen de totale activa in 2022 op EUR 40.966 miljoen. TenneT boekte in 2022 opnieuw solide financiële resultaten, waarbij de onderliggende EBIT steeg tot EUR 1.210 miljoen in 2022 (2021: EUR 834 miljoen).

Volgens de IFRS-regels worden de uit regelgeving voortkomende toekomstige vergoedingen van TenneT voor buitengewone netstabilisatiekosten niet erkend, wat leidde tot een boekhoudkundig EBIT-verlies van EUR 976 miljoen.

Op basis van de resultaten en onze dividendstrategie verwacht TenneT een dividend van EUR 207 miljoen uit te keren aan haar aandeelhouder de Nederlandse staat, waarmee het cumulatieve bedrag dat over de afgelopen 10 jaar is betaald op EUR 1,4 miljard komt.
 

Onderliggende (1) financiële kerncijfers
(in miljoenen euro´s)

2022
 
2021
 
Omzet 9.840 6.367
Resultaat voor rente en belastingen (EBIT) 1.210 834
Investeringen in vaste activa 4.493 3.969
Total activa 40.966 31.961
Netto rentedragende schuld 20.398 15.584
Eigen vermogen 9.495 7.644

 

Langetermijn senior unsecured credit ratings voor TenneT Holding B.V. bleven in 2022 ongewijzigd en werden herbevestigd door zowel Standard & Poor's (A-/stable outlook) als Moody's Investor Service (A3/stable outlook).

 

“Onze financiële prestaties zijn wederom solide. Als gezonde en stabiele netbeheerder bevinden wij ons in het hart van de meest ingrijpende verandering van ons energiesysteem. Voor TenneT betekent dit een sterk groeiende investeringsportefeuille en een overeenkomstige behoefte aan eigen vermogen. Wij zijn in gesprek met de Duitse en Nederlandse overheid om deze groeiende eigen vermogensbehoefte te waarborgen.”, Arina Freitag, CFO TenneT


BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN VAN HET JAAR

Nieuwe norm voor aansluitsysteem om te voldoen aan Esbjerg-doelstellingen voor grootschalige offshore windenergie  Met de Esbjerg Declaration van mei 2022 zijn nieuwe doelstellingen voor offshore windenergie op de Noordzee vastgesteld. Het is de eerste intergouvernementele overeenkomst tussen België, Denemarken, Duitsland en Nederland die voorziet in de bouw van tot 150 GW offshore windenergie tot 2050, en 65 GW tot 2030. Om dat doel te bereiken, zal TenneT tegen 2030 40 GW aan offshore windenergievermogen in Nederland en Duitsland aansluiten.

Om deze ambities waar te maken, heeft TenneT de volgende generatie 2 gigawatt standaard voor offshore gelijkstroom netaansluitsystemen ontwikkeld (2 GW HVDC, high voltage direct current). Met deze verbindingssystemen kunnen grotere windparken worden aangesloten en kan meer elektriciteit worden geleverd dan met eerdere systemen. Minder platforms en kabels leiden ook tot minder belasting van milieu. TenneT heeft in 2022 grootschalige tenders uitgeschreven voor deze offshore netverbindingen met sterk toegenomen transmissiecapaciteit. De 2 GW offshore converter platforms zijn hub-ready en bedoeld voor aansluiting op een toekomstig ‘vermaasd’ overlay DC-net. TenneT is in 2022 ook begonnen met het verkennen van opties voor energiehubs op zee. Deze zullen niet alleen windparken verbinden met netwerken op land, maar ook dienen als verbindingen tussen Noordzeelanden.

Groene financiering stevig verankerd in het DNA van TenneTMet het oog op de enorme investeringen maakt TenneT bij de toegang tot kapitaalmarkten en schuldfinanciering gebruik van groene financiering. In 2022 gaf TenneT voor EUR 6,85 miljard aan groene obligaties uit en versterkte daarmee haar status als de grootste Europese corporate EUR Green Debt emittent. Momenteel heeft TenneT ongeveer EUR 19,5 miljard aan schuld in verschillende vormen uitstaan (senior, hybride, USPP en Schuldscheine) die in de afgelopen 7 jaar zijn uitgegeven. 
De Nederlandse staat heeft als aandeelhouder in 2022 met ruim EUR 1,2 miljard bijgedragen aan de kapitaalbehoefte van het Nederlandse deel van TenneT. Tot 2032 zal de behoefte aan eigen vermogen in Nederland ongeveer EUR 10 miljard bedragen en in Duitsland circa EUR 15 miljard.

Congestie, redispatch en hoge netstabilisatiekosten: ongewenste neveneffecten van de sterke toename van hernieuwbare energie en de verstoorde energiemarkt 

De systeemkosten zijn in 2022 aanzienlijk gestegen als gevolg van ongekend hoge energieprijzen en hogere kosten voor het contracteren van elektriciteit op groothandelsmarkten om de balans op het net  te handhaven of netverliezen te compenseren. Deze trend van stijgende prijzen begon al in september 2021 en zette zich in 2022 voort, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de impact daarvan op de hoogspanningsnetten in Europa. Ook wijzigingen in de Europese wetgeving over grensoverschrijdende handel en marktkoppeling speelden een rol.

In Nederland leidde een stijgende vraag naar elektriciteit en een ongekende hausse aan netaansluitingsaanvragen tot een tijdelijke stopzetting van de uitgifte van nieuwe aansluitingsaanvragen. Om dit op te lossen en tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende belanghebbenden is in 2022 een nationaal consultatieproces gestart om te zoeken naar meer flexibiliteit in de elektriciteitsvraag van de industrie. Onder auspiciën van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het Nationaal Actieprogramma Netcongestie gestart om op alle mogelijke manieren meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. Andere deelnemende partijen zijn TenneT, regionale netbeheerders, ACM, regionale overheden en marktpartijen. Daarnaast heeft TenneT zelf maatregelen ontwikkeld om het net flexibeler te maken door gebruik te maken van de zogenoemde vluchtstrook van de netten om aansluitverzoeken voor extra wind- en zonneparken te faciliteren.

In Duitsland zijn de kosten voor congestiebeheer, balanshandhaving en andere systeemdiensten in 2022 aanzienlijk gestegen. Naast de sterke stijging van de groothandelsprijzen was dit ook het gevolg van de grotere elektriciteitsvolumes die nodig zijn om het net te stabiliseren. Deze kosten leidden niet tot een stijging van de netwerktarieven, omdat deze werden gecompenseerd door een federale subsidie.
 

ANDERE BELANGRIJKE RESULTATEN IN 2022

In 2022 werkte TenneT aan honderden onshore en offshore projecten. Waaronder:

  • Realisatie van twee nieuwe offshore netaansluitingssystemen voor windenergie met een totaal vermogen van 1.400 MW, Hollandse Kust Zuid alpha en beta en afronding van de topside installatie van DolWin6 (900 MW) en Hollandse Kust Noord (700 MW); beide projecten staan gepland voor ingebruikname in 2023.
  • Aan land leverde TenneT bijna 320 kilometer (200 in Duitsland, 120 in Nederland) aan nieuwe hoogspanningsverbindingen of verbindingen met een hogere capaciteit op. Daarnaast zijn zes nieuwe hoogspanningsstations gebouwd.
  • In Nederland is begonnen met de vervanging van 140 hoogspanningsstations. Dit ongeveer tien jaar durende Bay Replacement programma is gebaseerd op een geheel nieuwe aanpak met modulaire, off-the-shelf, gestandaardiseerde modules, waardoor deze omvangrijke taak veel sneller, efficiënter en veiliger kan worden uitgevoerd.
  • Samen met de andere Europese TSO's heeft TenneT de integratie van het Oekraïense elektriciteitssysteem ondersteund door bijvoorbeeld zowel het Oekraïense als het Moldavische hoogspanningsnet te synchroniseren met het Europese systeem.
  • Ondanks een zeer krappe arbeidsmarkt, met name voor technisch hooggeschoold personeel, kon TenneT haar personeelsbestand met 777 medewerkers uitbreiden tot 7.397. Gezien de verwachte verdere groei van TenneT blijft de beschikbaarheid van talent een kritiek punt. Samen met universiteiten en gerichte campagnes wil TenneT meer talent aantrekken.
  • De jaarlijkse analyses in Duitsland (de 'Sonderanalyse zur Stromversorgung Winter 2022/23') en Nederland waarin werd beoordeeld in hoeverre het net gereed was om de elektriciteitsvoorziening voor de winterperiode 2022/2023 veilig te stellen, zijn met extra intensiteit uitgevoerd. TenneT heeft – samen met de drie andere Duitse TSO's – een speciale netanalyse uitgevoerd die door de Duitse overheid is overgenomen en uitgevoerd. In Nederland liet de winteranalyse van TenneT een geruststellend beeld zien wat betreft de leveringszekerheid.

Deze jaarresultaten komen aan de vooravond van een nieuw tijdperk voor TenneT. De onderneming en haar aandeelhouder, de Nederlandse staat, voeren besprekingen met de Duitse regering over een volledige verkoop van de Duitse activiteiten van TenneT om zo de behoefte aan eigen vermogen op lange termijn tegen aanvaardbare voorwaarden veilig te stellen. Een dergelijke transactie, ingebed in een bilaterale energiesamenwerking op lange termijn, zou het mogelijk maken twee sterke nationale spelers te creëren die nauw samenwerken aan de energietransitie.

"Sinds vorig jaar worden we geconfronteerd met een nieuwe energiewereld die een nieuwe eigendomsstructuur voor TenneT vereist die ons in staat stelt te voldoen aan aanzienlijk toegenomen kapitaalvereisten. Tegelijkertijd blijft voortzetting van de sterke samenwerking op energiegebied cruciaal voor de integratie van de Europese energiemarkten, het versnellen van de energietransitie en het waarborgen van de leveringszekerheid.”, Manon van Beek, CEO TenneT.

 

(1) In tegenstelling tot IFRS worden in de 'onderliggende' cijfers de wettelijk bepaalde activa en passiva in verband met de gereguleerde activiteiten van TenneT meegenomen, terwijl IFRS dit niet toestaat. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige nettarieven mogen of moeten worden verrekend, afzonderlijk worden opgenomen.

Offshore Konverterstation

Integrated Annual Report

Contact

Eefje van Gorp

Eefje van Gorp

Woordvoerder

Mediarelaties