Skip to content

Tempo in netuitbreiding - kabels leggen naar dubbele snelheid

Netuitbreiding is van groot belang voor de energietransitie. Een steeds groter deel van de 110 en 150 kV- verbindingen gaat ondergronds gelegd worden (verkabeling). Met de huidige technieken maken we onvoldoende tempo. TenneT is daarom samen met samenwerkingspartners ‘nieuwe’ manieren van werken aan het verkennen: kabels aanleggen met sleufloze technieken.

Leestijd
3 Minuten

Laatste update
15-3-2024

Corporate

Met onze samenwerkingspartners - kabelsysteemleveranciers, civiele aannemers, leveranciers van mantelbuizen, boorbedrijven, ploegbedrijven en grondstoffenleveranciers vanuit Nederland en daarbuiten - en betrokken interne afdelingen hebben we in een werksessie concrete mogelijkheden verkend voor versnelde aanleg van (voornamelijk) 110 en 150 kV-hoogspanningskabels kabels. Onderwerpen waar we ons onder andere op hebben gericht zijn het vergunningentraject, civiel- en kabeltechnische aspecten en onderhoud.

Versnellen

De afstand aan kabels die nu jaarlijks wordt gelegd volstaat niet meer. Dat tempo moet voor 110- en 150 kV-kabels substantieel omhoog.

Sleufloze technieken - boren of inploegen van kabels of mantelbuizen – hebben minder impact op het milieu en de ondergrond dan traditionele open ontgraving. Er wordt nauwelijks grond verzet en ontwatering van het werkterrein kan achterwege blijven. “Daar zijn wij, en zeker ook landeigenaren erg blij mee”, stelt organisator van de werksessie Jacco Smit, Senior Consultant Cables & Lines bij Asset Management. Maar de focus ligt ook op resources. Jacco: “Bij sleufloos werken is ongeveer de helft aan uitvoerend personeel nodig ten opzichte van open ontgravingen.”

Andere technieken toepassen vraagt om tijdig investeren in nieuw materieel en in bijscholing van uitvoerend personeel bij onze samenwerkingspartners. Deze werksessie met partners had daarom als doel een gezamenlijke visie en draagvlak van alle partijen in de keten verder te bestendigen.

Nog meer mogelijkheden om winst te boeken

Versnellen met deze technieken is een enorme vooruitgang, maar nog niet voldoende. Daarom werd in de werksessie ook gekeken of er nog andere mogelijkheden zijn om winst te boeken:

  • Hoe installeer je lange kabellengtes met zo min mogelijk moffen?
  • Hoe verminder je de cultuurtechnische impact?
  • Hoe verminder je de impact en bundeling (van) de werkzaamheden?

Dat leverde waardevolle inzichten op die na verdere uitwerking en afstemming het werken met sleufloze techniek verder kunnen aanscherpen.

Ervaring opdoen en kansen verkennen

“Sleufloze technieken en toepassingen bieden kansen om sneller onze ondergrondse verbindingen te realiseren. We gaan met onze samenwerkingspartners de komende periode ervaring opdoen en de impact bepalen, en daarmee verkennen of dit de standaard gaat worden”, licht Frank Wester, directeur Grid Field Operations NL toe.

“Zo’n commitment over standaardisering is nodig – voor onszelf,  voor onze partners én onze omgeving – om zo soepel mogelijk over te schakelen op snellere werkwijzen.” Als de uitkomsten positief zijn, kunnen we daarmee open ontgravingen in de toekomst verminderen.