Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

TenneT: Windenergie op Nederlandse Noordzee mogelijk zonder subsidie.

Downloads & Contact
  • Windparken Hollandse Kust (zuid) eerste subsidievrije gerealiseerde windparken in Europa
  • Nederlands tender systeem creëert  kansen voor efficiënte groei van grootschalige elektriciteit opwek op Noordzee

TenneT feliciteert Vattenfall met het winnen van de aanbesteding om windparken in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) te bouwen. Het gaat hier om de kavels I en II. Vattenfall zet daarmee de eerste stap in de subsidieloze opwek groene energie.

TenneT CEO, Mel Kroon: " Ik ben blij met deze eerste subsidievrije tender. Subsidievrij betekent lagere maatschappelijke kosten. En dat moet ook, wil Nederland de verdere groei van wind op zee betaalbaar houden. Complimenten voor het ministerie van EZK dat deze ontwikkeling naar subsidievrije windparken zo snel is gegaan. Dit succes vormt de basis voor de continuïteit van de uitrol van wind op zee projecten na 2023. Om de internationale klimaatdoelstellingen te realiseren is het cruciaal om beleid te voeren dat de grootschalige uitrol van wind op zee in de toekomst op efficiënte wijze mogelijk blijft maken. Ook de offshore windindustrie verdient alle lof. De innovaties die zij ontwikkeld hebben dragen bij aan de betaalbaarheid van grootschalige wind op zee. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij in Vattenfall een goede partner vinden. TenneT zal er alles aan doen om de windparken van Hollandse kust (zuid) tijdig aan te sluiten." 

Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland o.a. meer windenergie opwekken – deels op land, deels op zee. De overheid heeft drie gebieden op de Noordzee aangewezen waar nieuwe offshore windparken worden gebouwd. TenneT zorgt voor de aansluitingen die deze energie naar het landelijke elektriciteitsnet op het vasteland brengen, het zogenaamde 'net op zee'. Tot 2023 gaat het in totaal om 3.500 megawatt (MW) aan nieuwe offshore windenergie. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens. Het net op zee helpt dus mee aan een aanzienlijke verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Net op zee Hollandse Kust (zuid) 

De windparken zullen worden aangesloten op het nog op zee te realiseren platform Hollandse Kust (zuid) Alpha door middel van het gestandaardiseerde concept op basis van 700MW wisselstroomtechniek (AC). TenneT heeft dit concept in nauwe samenspraak met de windparkontwikkelaars ontworpen. De opleverdatum van dit onderdeel van het net op zee is door het ministerie van EZK vastgesteld op 30 juni 2021. 

Voor de ontsluiting van windenergie in Hollandse Kust (zuid) is als voorkeursalternatief voor een tracé naar Maasvlakte Noord gekozen op basis van de milieueffectrapportage (m.e.r) en de voorkeur van de lokale overheden. Op het project 'net op zee Hollandse Kust (zuid)' is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De vergunningen en het inpassingsplan zijn in oktober 2017 in concept gepubliceerd. De verwachting is dat in dit eerste kwartaal van 2018 het inpassingsplan wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit jaar staan ook de tenders van het transformatorstation op land, de zee- en de land kabels en het platform gepland.

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu