Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Financial

TenneT bereidt zich voor op uitdagingen rond het Europese energiesysteem

Downloads & Contact

De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen.

  • TenneT investeerde in 2019 EUR 3,1 miljard in de energietransitie en leveringszekerheid (99,9998% netbeschikbaarheid in 2019)
  • TenneT bereidt de onderneming voor op een jaarlijkse investeringsportefeuille van EUR 4 – 5 miljard ter bevordering van de energietransitie
  • De onderliggende omzet bedroeg EUR 4,1 miljard; EBIT (gecorrigeerd voor bijzondere posten) bedroeg EUR 753 miljoen
  • Maatschappelijke acceptatie van nieuwe infrastructuur, beschikbaarheid van financiering met eigen vermogen en beschikbaarheid van de leveranciersmarkt zijn cruciaal voor de centrale rol van TenneT in de energietransitie.

De inspanningen van TenneT om de energietransitie vooruit te brengen - een van zijn strategische prioriteiten - zijn steeds meer gericht op innovatie, optimalisatie van de huidige hoogspanningsinfrastructuur en nauwe samenwerking met stakeholders zoals overheden , de samenleving, andere netbeheerders en marktpartijen. Dit staat in het Geïntegreerd Jaarverslag 2019 dat vandaag is gepubliceerd door de Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT. In overeenstemming met het energiebeleid en de nationale klimaatdoelen in Nederland en Duitsland, de thuislanden van TenneT, stegen in 2019 TenneT's investeringen in de energietransitie.

Duidelijke strategische richting vastgesteld

Het verslag belicht de vorderingen van TenneT bij een hernieuwde strategie die in 2019 werd aangenomen en die op vier pijlers rust: het vooruit brengen van de energietransitie, het waarborgen van de leveringszekerheid, het ontwikkelen onze organisatie en de mensen met wie wij werken, en het waarborgen van onze financiële gezondheid. In 2019 boekte TenneT bovendien goede financiële resultaten, die enigszins beïnvloed werden door minder gunstige regulering, vooral in Duitsland. Een stabiele ontwikkeling van de winstgevendheid van TenneT's gereguleerde activiteiten is noodzakelijk voor het uitvoeren van zijn omvangrijke investeringsprogramma voor de energietransitie in de komende jaren.

Manon van Beek, CEO TenneT: “Voor TenneT was 2019 zowel een succesvol als een uitdagend jaar. In 2019 gingen we van start met het interne proces van Veranderen voor groei om TenneT voor te bereiden op zijn centrale en steeds groter wordende rol bij de Europese energietransitie en de vorming van een nieuw energiesysteem. We hebben nu met succes de structuur van onze grensoverschrijdende organisatie volledig geïntegreerd, met inbegrip van het creëren van enkele honderden nieuwe banen in het hele bedrijf. Daar kunnen we trots op zijn. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van onze hoogspanningsnetten die licht verbeterde, naar 99,9998 procent, waardoor onze netten tot de betrouwbaarste ter wereld blijven behoren. In financieel opzicht leverden we een goede prestatie, in lijn met de verwachtingen van onze vermogensverschaffers. Onze EUR 3,1 miljard aan investeringen ondersteunt het energiebeleid in Nederland en Duitsland. We hebben opnieuw grote stappen voorwaarts gezet bij het verwezenlijken van onze ambitie om een overgang naar duurzame energie voor iedereen mogelijk te maken. Niet alleen door het realiseren en ontwikkelen van nieuwe onshore en offshore verbindingen, maar ook door de vereiste brede internationale samenwerking en het werken aan innovaties in nauwe samenwerking met relevante stakeholders.”

BELANGRIJKSTE PRESTATIES IN 2019 VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Ongeveer een zesde van de totale investeringen van TenneT in 2019 werd besteed aan onderhoud van de bestaande hoogspanningsnetten; het overige deel was bestemd voor nieuwbouwprojecten en netuitbreidingen. Een aantal belangrijke projecten om de hoge leveringszekerheid te waarborgen en de energietransitie te bevorderen werd voltooid of maakte goede vorderingen in 2019.

Nieuwe bronnen van hernieuwbare energie ontsluiten

TenneT voldeed in 2019 niet alleen aan het uitbreidingsdoel van 6,5 GW duurzame windenergie op de Noordzee en Oostzee van de Duitse regering voor 2020, maar wist het zelfs te overtreffen. BorWin 3, de negende offshore gelijkstroomverbinding van TenneT, is in werking gesteld. DolWin5, DolWin6 en BorWin5 zijn in ontwikkeling en zullen de transportcapaciteit van TenneT voor windparken in het Duitse deel van de Noordzee uitbreiden tot bijna 10 GW in 2025. Van 2025 tot 2030 plant TenneT nog 6,5 GW aan offshore transportcapaciteit te installeren. Hiermee is de onderneming goed voorbereid op de nieuwe offshore-doelstellingen; de noordelijke deelstaten en de federale overheid van Duitsland willen de geïnstalleerde offshore-windenergiecapaciteit (Noordzee en Oostzee) binnen tien jaar meer dan verdubbelen tot een totaal van 20 GW in 2030.

Borssele Alpha, het eerste offshore wisselstroomplatform van TenneT in het Nederlandse deel van de Noordzee, werd volgens planning geïnstalleerd en is inmiddels klaar voor gebruik. Tegen 2027 zullen nog eens zeven van dergelijke gestandaardiseerde 700 MW-platforms moeten worden geleverd om toekomstige offshore windparken aan te sluiten op het onshore net. Het volgende offshore aansluitsysteem, Borssele Beta, zal in 2020 worden voltooid. TenneT verwacht tegen 2030 in totaal bijna 10 GW aan offshore aansluitcapaciteit te hebben gerealiseerd in het Nederlandse deel van de Noordzee. Voor windenergiegebied IJmuiden Ver zal TenneT naar verwachting twee 2 GW-converterplatforms gebruiken, in combinatie met een 525 kV-kabelverbinding. Deze nieuwe standaard - een wereldprimeur - is kostenbesparend en waarborgt een kleiner ruimtegebruik.

Offshore wind heeft een grote invloed op het onshore net

De energietransitie kan alleen succesvol zijn als de groei van offshore windenergie en onshore zonne-energie geïntegreerd wordt ontwikkeld met netuitbreidingen op het land.

In 2019 werden belangrijke stappen gezet in de plannings- en vergunningsfase voor SuedLink, de noord-zuidverbinding in Duitsland. Het voorkeurstracé van deze 2 x 2 GW ondergrondse gelijkstroom-kabelverbinding is gepresenteerd, gevolgd door uitgebreide gesprekken tussen belanghebbenden en de start van goedkeuringsprocedures. De SuedLink-verbinding is gepland tussen Sleeswijk-Holstein naar Beieren en Baden-Württemberg. TenneT en zijn Duitse collega-TSO TransnetBW schreven Europese aanbestedingen uit voor de convertorstations, belangrijke onderdelen van het project.
TenneT werkt in Duitsland aan meer grootschalige onshore hoogspanningsverbindingen dan ooit tevoren. Zo zijn er maar liefst acht hoogspanningslijnen in aanbouw, waaronder Wahle-Mecklar (230 kilometer), Mittelachse en de Westküstenleitung, die veel windenergie vanuit het noorden naar eindgebruikers verder in het zuiden transporteren.

Na een bouwperiode van vijf jaar werd de 60 kilometer lange Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding zorgt voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening van miljoenen huishoudens en bedrijven in de Randstad. Bovendien levert deze elektriciteitssnelweg de vereiste transportcapaciteit voor duurzame elektriciteit van windparken in de Noordzee. Andere grote projecten in voorbereiding of aanbouw zijn Zuid-West 380 kV Oost en West, Eemshaven-Vierverlaten en uitbreiding van de capaciteit van de landelijke 380 kV-ring.

Energietransitie alleen succesvol met een Europese aanpak

Dankzij de 'groene' COBRA-kabel, die in september 2019 operationeel werd, zijn de Nederlandse en Deense markt voor het eerst rechtstreeks verbonden. Duurzame elektriciteit voor bijna twee miljoen huishoudens kan nu efficiënt geïmporteerd of geëxporteerd worden. Bovendien biedt de onderzeese kabel van meer dan 300 km de samenleving een grotere leveringszekerheid. Ook de Duitse en Noorse markt zullen voor het eerst rechtstreeks op elkaar worden aangesloten en wel met de NordLink kabelverbinding die op dit moment wordt aangelegd. Naar verwachting zal deze meer dan 600 km lange interconnector in 2020 operationeel zijn en grootschalige uitwisseling van groene stroom mogelijk maken.

North Sea Wind Power Hub, TenneT's internationale oplossing voor het halen van de Europese klimaatdoelstellingen na 2030, heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Een uitgebreid onderzoek door het North Sea Wind Power Hub consortium heeft aangetoond dat een internationaal gecoördineerde uitrol van meerdere 'Hub-and-Spoke'-projecten - die windenergieaansluitingen combineren en energiemarkten koppelen via interconnectie en slimme integratie in het onshore energienet – technisch haalbaar is. Bovendien zal dit de maatschappelijke welvaart bevorderen en de leveringszekerheid ondersteunen. Ieder 'Hub-and-Spoke'-project van 10 – 15 GW en elk platform of eiland zal deel uitmaken van een stapsgewijze benadering die de flexibiliteit oplevert voor een goed evenwicht tussen schaalgrootte, ontwikkelingstijden en milieu.

INNOVATIE OM HET NET BETER TE BENUTTEN

Omdat de maatschappelijke kosten waarmee de energietransitie gepaard gaat stijgen en de integratie van grote infrastructuurprojecten in de leefomgeving vaak tot discussies en rechtszaken leidt, is TenneT ook expliciet op zoek naar oplossingen die niet per se kostbare netuitbreidingen vereisen. De onderneming initieert en participeert in een groot aantal initiatieven om slimmer gebruik te maken van bestaande infrastructuur en nieuwe technologieën toe te passen.

Zo voert TenneT bijvoorbeeld een pilot uit met enkele grote autofabrieken en leveranciers van thuisaccu’s om 'crowd balancing' mogelijk te maken. TenneT gelooft sterk in een toekomst waarin elektrische auto's en huishoudelijke apparaten, zoals thuisbatterijen, worden ingezet om flexibiliteit in vraag en aanbod van elektriciteit te ontsluiten en zo bij te dragen aan het in balans houden van het net. Samen met Daimler (Mercedes-Benz Energie) en BMW is TenneT succesvolle pilots gestart die aantonen dat batterijpakketten van elektrische auto's daadwerkelijk een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan netstabilisatie en het opnieuw opstarten van het systeem na een stroomstoring. Een taak die voorheen was voorbehouden aan conventionele centrales.

Het InnoSys-project is gericht op het ontwerpen van digitale oplossingen waarmee de transportcapaciteit van het bestaande hoogspanningsnet beter benut kan worden voor de sterk groeiende behoefte aan transport van duurzame stroom. Een dergelijk geautomatiseerd netbesturingssysteem zou extra investeringen in netten kunnen voorkomen.Een ander innovatieproject op de langere termijn is  bijvoorbeeld de ontwikkeling - in samenwerking met Thyssen Gas and Gasunie Duitsland - van een elektrolyse-installatie van 100 MW die vanaf 2022 groene waterstof kan leveren voor de industrie. Groene waterstof kan ook dienen als opslag van duurzame elektriciteit in gasvorm.

FINANCIËLE RESULTATEN

De financiële resultaten van TenneT zijn in lijn met de verwachtingen. De onderliggende omzet van EUR 4.084 miljoen in 2019 betekende een daling van 3% ten opzichte van 2018. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) nam af van EUR 853 miljoen in 2018 naar EUR 768 miljoen in 2019. De onderliggende EBIT gecorrigeerd voor bijzondere posten daalde met 9% naar EUR 749 miljoen in 2019, voornamelijk als gevolg van een verlaging van het gereguleerde rendement op eigen vermogen in Duitsland, vanwege de start van een nieuwe vijfjarige reguleringsperiode; dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere gereguleerde activawaarde ten gevolge van investeringen.

 

Belangrijkste onderliggende  financiële resultaten (in miljoenen euro’s)20192018
Omzet4.0844.176
Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)768853
EBIT, gecorrigeerd voor bijzondere posten753826
Investeringen in materiële activa3.0642.253

  

Investeringen en financiering: toekomstige financieringsproblemen

Otto Jager, CFO TenneT: “Als gevolg van het duurzame energiebeleid in Nederland en Duitsland zullen onze investeringen naar verwachting verder stijgen. Om de onderneming financieel gezond te houden, verwachten we de komende vier jaar EUR 2 tot 3 miljard aan aanvullend eigen vermogen nodig te hebben. Daarvoor is een aantal oplossingen denkbaar. Iedere oplossing dient flexibel en schaalbaar te zijn en mag de onderneming niet splitsen. We voeren nauw overleg met onze aandeelhouder (de Nederlandse Staat) over de best mogelijke oplossing. Eerder in het verslagjaar kondigde onze aandeelhouder aan dat hij in 2020 zijn visie gaat presenteren aan het parlement.”

In 2019 bedroegen de totale investeringen EUR 3.064 miljoen, waarvan EUR 1.131 miljoen werd geïnvesteerd in Nederland en EUR 1.925 miljoen in Duitsland. Als gevolg van deze investeringen steeg de netto rentedragende schuldpositie met 9% naar EUR 9.500 miljoen op 31 december 2019.

Toonaangevend in duurzame financiering

TenneT hecht waarde aan zijn positie als leider op het gebied van duurzame financiering. In januari 2019 ontving TenneT EUR 500 miljoen aan opbrengsten uit haar eerste Green Private Placement in de VS. Hieruit blijkt dat TenneT voor de financiering van zijn substantiële investeringsplannen zijn bronnen van financiering en investeerders verder kan diversifiëren.

In mei heeft TenneT in twee tranches van 11 en 20 jaar een Europese groene obligatie uitgegeven, met een totale waarde van EUR 1,25 miljard. Deze obligatie zal worden gebruikt voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van offshore windparken naar het onshore net. Ook vier Nederlandse offshore projecten maken deel uit van de met groen schuldpapier gefinancierde portefeuille, die tot nu toe ook negen offshore projecten in Duitsland omvat. In november herfinancierde TenneT Holding B.V. zijn doorlopende kredietfaciliteit van EUR 2,2 miljard en werd de hoofdsom verhoogd naar EUR 3 miljard. Met een totale uitgifte van ruim EUR 11 miljard aan groen schuldpapier en duurzame financiering is TenneT de grootste corporate uitgever van groene schuldinstrumenten in Nederland.

Senior unsecured kredietwaardigheidsscores per 31 december 2019

LangetermijnbeoordelingKortetermijnbeoordeling
Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
Moody’s Investor ServiceA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

 

 

INVESTERINGSVOORUITZICHTEN

Het door de Nederlandse en Duitse regering gevoerde energiebeleid is sterk gericht op verduurzaming van het energiesysteem. Om dit beleid tijdig te kunnen implementeren, verwacht TenneT zijn investeringsniveau de komende jaren tot EUR 4 tot 5 miljard per jaar te verhogen, als gevolg van de uitfasering van kolen- en kerncentrales en de sterke groei van offshore windenergie. De stijging van de jaarlijkse investeringen is bijvoorbeeld het gevolg van het Duitse besluit om de capaciteit van offshore windparken te vergroten van 15 GW naar 20 GW. Ook de Nederlandse regering heeft een grote uitbreiding van offshore windenergie in 2030 geïnitieerd; dit houdt in dat TenneT tegen die tijd 9,6 GW aan aansluitcapaciteit voor offshore windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee moet hebben gerealiseerd.

Andere grote onshore projecten in Nederland zijn 'Zuidwest 380 kV', 'Noordwest 380 kV' en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. In Duitsland zijn de grootste projecten de omvangrijke ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink, die het noordelijke deel van het land met het zuiden gaan verbinden.

Geïntegreerd jaarverslag 2019 en Green Finance Report 2019

Voor meer informatie over TenneT kunt u het Geïntegreerde jaarverslag 2019 raadplegen. 

TenneT heeft het Green Finance Report 2019 gepubliceerd met betrekking tot de 'groene' financiering van haar investeringsportefeuille door de uitgifte van groene obligaties (sinds 2015)

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu