Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Market Dutch

Publicatie Actieplan door EZK en goedkeuring derogatie door ACM om te voldoen aan de minimum eis voor capaciteitsberekening vanaf 1-1-2020

Downloads & Contact

Medio 2019 is de nieuwe Europese wetgeving voor de interne energiemarkt gepubliceerd (onderdeel van het Clean Energy Package) en is de voorbereiding van de implementatie gestart om bij inwerkingtreding per 1 januari 2020 aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Één van de verplichtingen voor Transmission System Operators (TSOs) in de Europese verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit (2019/943) is om bepaalde minimale niveaus aan transportcapaciteit ter beschikking te stellen aan de markt.

TenneT heeft vervolgens een analyse gedaan over structurele congesties om te bepalen in hoeverre in Nederland aan deze verplichtingen kan worden voldaan. In deze analyse concludeert TenneT dat het historisch gezien slechts in een zeer beperkt aantal uren aan de nieuwe eisen heeft voldaan. TenneT heeft daarover een rapport ter vaststelling van structurele congestie opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij de ACM.

In het rapport heeft TenneT structurele congesties in het Nederlandse transmissienetwerk geïdentificeerd in de context van het toepassen van de minimum capaciteiten zoals vereist conform artikel 16(8) van de verordening betreffende de interne market voor elektriciteit 2019/943. De ACM heeft dit structurele congestierapport goedgekeurd. Het besluit van de ACM en het structurele congestierapport zijn terug te vinden op de website van ACM.

Na de goedkeuring door ACM was het aan de lidstaat om binnen 6 maanden te besluiten hoe de geïdentificeerde structurele congesties te adresseren door het vaststellen van een actieplan met maatregelen, of het herzien van de biedzone-indeling van Nederland.

Publicatie Actieplan

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten een actieplan op te stellen en dit actieplan vandaag gepubliceerd op haar website.

In het geval van een actieplan moet de beschikbare capaciteit voor zone-overschrijdende elektriciteitshandel ieder jaar toe te nemen volgens een lineair traject om uiterlijk 31 december 2025 te voldoen aan de 70%-eis voor het beschikbaar stellen van transportcapaciteit aan de markt.

Het actieplan bevat een lineair traject op basis van berekende startwaarden en een omschrijving van maatregelen die bijdragen aan het verhogen van de beschikbaarheid van de zone-overschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteitshandel. Nederland geeft hiermee invulling aan de eisen uit de EU-Elektriciteitsverordening 2019/943 (Artikel 14, 15 en 16). 

Derogatieverzoeken

Naast het structurele congestierapport heeft TenneT TSO BV twee verzoeken voor goedkeuring voor derogaties ingediend bij ACM om af te kunnen wijken van de verplichting om een minimumcapaciteit van 70% aan te bieden.
Deze derogatieverzoeken en het goedkeuringsbesluit van ACM zijn terug te vinden op de website van de ACM.

Het eerste derogatieverzoek is gebaseerd op drie verschillende redenen om, in het kader van de operationele veiligheid, af te kunnen wijken van de 70% eis:

  1. Het niet kunnen beperken van loopflows tot een acceptabel niveau;
  2. Tekort aan redispatch potentieel in geval van onderhoudssituaties;
  3. Implementatie van nieuwe processen en instrumenten naar aanleiding van de nieuwe vereisten.

ACM heeft dit derogatieverzoek op 20 december 2020 goedgekeurd. Het besluit van ACM is terug te vinden op de website van de ACM.

Een tweede derogatieverzoek is door TenneT ingetrokken. Deze had betrekking op de noodzaak om meer tijd te krijgen voor de implementatie van het actieplan indien dit niet voor 1 januari 2020 zou kunnen worden ingesteld. Door de bovengenoemde vaststelling van het actieplan wordt deze respectievelijke derogatie niet meer noodzakelijk geacht.

Volgend uit de vaststelling van het actieplan en goedkeuring van de derogatie, zal TenneT voor de implementatie van nieuwe processen en instrumenten een termijn hanteren van 3 maanden tot 1 april 2020, wanneer het lineair traject van start zal gaan. TenneT zal zodra dit mogelijk is tijdens de implementatiefase de dagelijkse resultaten van de parallel run via het JAO-platform ter beschikking stellen. TenneT zal te zijner tijd hier nader over berichten via de website.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu