Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Internationale verbindingen van TenneT compenseren daling binnenlands productievermogen

Downloads & Contact

Grensoverschrijdende verbindingen dragen sterk bij aan leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland.

  • Na 2017 is Nederland in bepaalde situaties afhankelijk van stroomimport
  • Sterke koppeling Nederlandse elektriciteitssysteem met het buitenland en nauwe samenwerking zorgen voor blijvende leveringszekerheid
  • Import- en exportcapaciteit van stroom wordt verder uitgebreid met nieuwe verbindingen met Duitsland, België en Denemarken
  • Geen aanleiding om nieuwe maatregelen te treffen om toekomstige leveringszekerheid te waarborgen

Hoewel er de komende jaren naar verwachting steeds meer conventioneel (thermisch) elektriciteitsproductievermogen in de mottenballen wordt gezet of zelfs definitief wordt gesloten, blijft de leveringszekerheid in Nederland op niveau. De sterke koppeling tussen de Nederlandse markt en die van omringende landen zorgt er voor dat ons land gebruik kan maken van import uit omringende landen. Interconnectoren  en een geïntegreerd net zijn noodzakelijk voor het kunnen uitwisselen en transporteren van elektriciteit tussen landen. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Rapport Monitoring Leveringszekerheid dat hoogspanningsnetbeheerder TenneT vandaag publiceert.

Daling beschikbaar thermisch productievermogen

Begin 2016 bedroeg het opgestelde operationele productievermogen in Nederland 27,8 GW. Daarvan is 22,8 GW thermisch productievermogen (voornamelijk kolen- en gascentrales) en 5,0 GW vooral wind- en zon-PV vermogen. Verder is er 4,6 GW aan niet-operationeel (geconserveerd) productievermogen. In 2023 zal het beschikbare operationele thermisch productievermogen dalen naar 18,2 GW door amoveringen  (-3,7 GW) en conserveringen  (-1,3 GW). Hoewel het operationele vermogen uit wind en zon zal groeien van 5,0 GW (2016) naar 17,2 GW in 2023, waarmee het totale operationele vermogen groeit van 27,8 GW naar 35,4 GW, levert dit maar een beperkte bijdrage aan de leveringszekerheid. Vanwege de weersafhankelijkheid van zonne- en windenergie en de daarmee samenhangende onzekerheden spelen wind- en zon-PV-vermogen een beperkte rol in de modellen die als basis dienen om leveringszekerheid te kunnen bepalen.

Hiermee komt het beschikbare thermische productievermogen van 18,2 GW in 2023 dicht in de buurt van de piekvraag in Nederland, die ruim 18 GW bedraagt. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er op bepaalde momenten een importafhankelijkheid kan ontstaan. Daarbij gaat het om mogelijke uitval van centrales en momenten van piekbelasting in voornamelijk de wintermaanden. Op dergelijke momenten is er via TenneT's grensoverschrijdende verbindingen ruim voldoende mogelijkheid voor import vanuit het buitenland. TenneT werk al sinds 2002 actief aan uitbreiding van verbindingen met het buitenland, die vanaf die tijd, nu en in de toekomst van groot nut zijn voor Nederland.

Meer capaciteit voor elektriciteitshandel tussen Nederland en het buitenland

Nederland kent op dit moment een totale import-/exportcapaciteit van 5,9 GW. TenneT verwacht die de komende jaren (tot en met 2020) uit te breiden naar 9,1 GW, een plus van 55%. Het gaat onder andere om de volgende projecten van in totaal circa 3,2 GW:

  • Doetinchem-Wesel: 1,5 GW (verbinding tussen Nederland en Duitsland over land).
  • COBRAcable: 0,7 GW (zeekabel tussen Nederland en Denemarken).
  • Uitbreiding capaciteit van de verbinding Meeden en Diele (Duitsland): afhankelijk van de marktomstandigheden en stroompatronen (flows) in Noordwest-Europa, uitbreiding van de capaciteit met 0,3 GW (tot maximaal 0,5 GW).
  • Verhoging van de import-/exportcapaciteit tussen Nederland en België: afhankelijk van de marktomstandigheden en stroompatronen (flows) in Noordwest-Europa maximaal 0,7 GW

De werkelijk beschikbare capaciteit hangt af van de locatie van de op dat moment elektriciteit producerende eenheden en de daaruit volgende allocatie van grensoverschrijdend elektriciteitstransport volgens de zogenoemde FLOW-based allocatieberekeningen.

TenneT start onderzoek naar opties deconserveren van conventioneel productievermogen

De resultaten van de monitoring leveringszekerheid geven TenneT geen directe aanleiding om de overheid te adviseren om in Nederland nieuwe maatregelen te treffen om de toekomstige leveringszekerheid in Nederland te waarborgen.

De (voorgenomen) investeringen in grote hoeveelheden gesubsidieerde, duurzame elektriciteitsproductiemiddelen, de slechte marktpositie voor gascentrales en de mogelijke ontwikkeling van capaciteitsmarkten in omringende landen zorgen voor een grotere onzekerheid op de markt. Capaciteitsmarkten, waarin centrales gesubsidieerd worden voor het achter de hand houden van elektriciteitsproductiecapaciteit, kunnen namelijk verstoring veroorzaken in de markt ten aanzien van toekomstige investeringen in vraagrespons, opslag en conventionele (thermische) elektriciteitsproductie en staan daarmee innovatie en efficiëntie in de weg. Hierdoor is er ook geen zekerheid of, en op welk moment, er nog meer vermogen uit bedrijf zal worden genomen.

TenneT gaat hierom een verdere, onafhankelijke analyse uit laten voeren naar opties voor het deconserveren van conventioneel productievermogen. Daarbij zullen vooral de kosten, het tijdstip en de snelheid van deconservering worden onderzocht. De uitkomsten van deze analyse moet meer helderheid geven over de hoeveelheid vermogen dat mogelijk wordt gedeconserveerd onder uiteenlopende marktomstandigheden en rekening houden met de kosten voor groot onderhoud. Deze analyse zal bijdragen in de beoordeling van de aanbodzijde in het kader van de leveringszekerheid in bepaalde scenario's. Daarbij kan gedacht worden aan scenario's waar er sprake is van een nog verdere vermindering van vermogensreserves in de komende jaren in de omringende landen dan is aangenomen in de huidige monitoring, op basis van de informatie-uitwisseling tussen TSO's.

Over het Rapport Monitoring Leveringszekerheid

TenneT voert vanuit haar wettelijke taak "marktfacilitering" jaarlijks een monitoring van de lange termijn leveringszekerheid uit. Doel van de monitoring is om inzicht te geven in de verwachte ontwikkeling van het binnenlandse aanbod ten opzichte van de binnenlandse vraag naar elektriciteit voor de periode van zeven jaren vooruit. Onderzocht wordt de mate waarin het binnenlandse beschikbare vermogen de binnenlandse vraag kan dekken. In de EU-Richtlijn 2005/89/EG wordt voorgeschreven dat de zichtperiode is uitgebreid tot 15 jaren vooruit. In paragraaf 4.11 van het rapport wordt daarom een vooruitzicht op de mogelijke situatie van 2031 weergegeven.

In de vandaag gepubliceerde rapportage monitoring leveringszekerheid 2016 wordt, evenals in de vorige editie, naast het nationale model gebruik gemaakt van een regionaal beoordelingsmodel, waarbij vraag en aanbod van een groot deel van het Europese elektriciteitssysteem worden gesimuleerd. Hierdoor kan onder andere een verbeterde inschatting worden gemaakt van de impact van de hernieuwbare energieproductie en de daarmee verbonden toenemende klimaatafhankelijkheid op de leveringszekerheid, evenals de mate waarin marktgebieden binnen de regio elkaar kunnen ondersteunen in tijden van schaarste. Deze modellen worden ook in de komende jaren naast elkaar gebruikt. Het regionale model zal in de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan vervullen bij de nationale monitoring van de lange termijn leveringszekerheid.

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu