Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

In de transitie naar veel meer zonne- en windenergie blijven TenneT's netten goed presteren

Downloads & Contact
  • TenneT investeert EUR 2,3 miljard in 2018 (2017: EUR 1,8 miljard) in energietransitie en leveringszekerheid (99,9988% in 2018)
  • Onderliggende (‘underlying’) omzet bedraagt EUR 4,2 miljard; EBIT (exclusief bijzondere posten) bedraagt EUR 819 miljoen.
  • Intensivering van innovatie noodzakelijk voor flexibel en betaalbaar energiesysteem gebaseerd op zonne- en windenergie en groene waterstof

TenneT wil zich, naast grootschalige nationale en internationale netuitbreidingen, intensiever richten op innovaties en het optimaliseren van de huidige hoogspanningsnetten. Dat blijkt uit het geïntegreerde jaarverslag over 2018 dat de Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT vandaag presenteert. Uit het jaarverslag blijkt verder dat de totale beschikbaarheid van de hoogspanningsnetten (leveringszekerheid) in 2018 met 99,9988 procent onveranderd hoog was. Daarmee behoren TenneT's Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten tot de betrouwbaarste netten ter wereld.

TenneT boekte daarbij opnieuw sterke financiële resultaten en investeerde EUR 2,3 miljard in Nederland en Duitsland om de energietransitie vooruit te brengen en tegelijkertijd de leveringszekerheid op hoog niveau te houden.

Manon van Beek, CEO van TenneT: “Wij zien het als onze maatschappelijke verplichting en onze missie om het elektriciteitssysteem, tijdens en na de energietransitie, zo betrouwbaar en betaalbaar mogelijk te maken. Daarvoor moeten wij onze netten - op land en op zee - niet alleen fysiek blijven uitbreiden, maar de capaciteit van die infrastructuur ook beter en flexibeler benutten met behulp van technologie. Dit is nodig om extra investeringen bovenop onze al aanzienlijke investeringsportfolio te voorkomen. Om snel vooruitgang te boeken bij de uitvoering van onze uitgebreide projectagenda is samenwerking op alle niveaus en ook buiten het elektriciteitsdomein noodzakelijk. Omdat er op dit moment een soms eendimensionale focus ligt op investeringen in assets zal TenneT actief in dialoog blijven met onze stakeholders om door middel van digitale innovatie en energiesysteemdenken de juiste stimulansen voor meer aandacht voor duurzaamheid en betrouwbaarheid te verkrijgen."

Verdere integratie van de noordwest-Europese elektriciteitsmarkt

In de wetenschap dat de energietransitie alleen mogelijk is met een hoog niveau van internationale verbondenheid is ook op het gebied van integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten goede vooruitgang geboekt. De interconnector tussen Nederland en Duitsland (Doetinchem-Wesel) is in september in operatie gegaan. De onderzeese COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken is 'aangeland' op het aansluitpunt in de Eemshaven en zal later dit jaar operationeel zijn. En met de in aanbouw zijnde NordLink-kabel zullen de Duitse en de Noorse markten voor het eerst direct met elkaar zijn verbonden. Deze interconnector van 624 km lengte zal naar verwachting in 2021 klaar zijn. Internationale verbindingen leveren extra leveringszekerheid in de verbonden markten én brengen een onderling gekoppelde Europese markt voor duurzame energie tot stand. Met COBRA-kabel in 2019 en NordLink in 2021 zal TenneT in totaal 16 interconnectoren beheren, waarmee het hoogspanningsnet van TenneT een cruciale link in het Europese elektriciteitssysteem vormt.

Sterke groei in aansluitingen voor offshore windparken

In Duitsland bereikte TenneT in 2018 een nieuwe mijlpaal door bijna 17 terawattuur (TWh) aan offshore windenergie aan land te brengen, ongeveer 1,5 keer het jaarlijkse stroomverbruik van Deutsche Bahn, een van de grootste afnemers van elektriciteit in Duitsland. De totale aansluitcapaciteit van TenneT voor offshore windparken groeide naar 6.232 megawatt (MW), waarmee de doelstelling van de Duitse regering om in 2020 over 6.500 MW aan offshore transportcapaciteit te beschikken nu al zo goed als gehaald is. Bovendien komen de projecten BorWin3 en DolWin6 in respectievelijk 2019 en 2023 gereed, waarmee de voor windparken beschikbare transportcapaciteit toeneemt naar meer dan 8.000 MW.

De ontwikkeling van een net op zee op de Nederlandse Noordzee vordert als gepland. Het onderstel van het Borssele Alpha transformatorplatform is op zee geïnstalleerd, het platform zelf bevindt zich in de laatste bouwfase op de werf van HSM in Schiedam. Tot en met 2023 bouwt TenneT de offshore netaansluitingen voor de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord, samen goed voor een capaciteit van 3.500 megawatt (MW).

Intussen is TenneT door de Nederlandse overheid ook aangewezen om de volgende fase van windenergie  op zee tot 2030 aan te sluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Hierbij gaat het om nog eens 6.100 MW. Windgebied IJmuiden Ver (4.000 MW) gaat door TenneT waarschijnlijk worden aangesloten met twee gelijkstroom- in plaats van wisselstroomverbindingen; met een capaciteit van elk 2.000 MW (2 GW). Dit zou een wereldwijde primeur zijn. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de schaalgrootte van dit gebied. Dit sluit ook aan bij de wens van de windindustrie naar grotere windparken. De nieuwe technieken besparen kosten en zorgen voor een kleiner ruimtebeslag. Het ministerie van Economische zaken zal binnenkort een besluit nemen over de te gebruiken aansluitmethode.

Innovatie om bestaande en toekomstige infrastructuur beter te benutten

De energietransitie en een duurzame hoogspanningsinfrastructuur vragen ook van TenneT slimmer gebruik te maken van bestaande assets, nieuwe technieken toe te passen en relevante partnerships op het gebied van innovatie aan te gaan.

Met het project InnoSys in Duitsland bijvoorbeeld onderzoekt TenneT, samen met de drie andere Duitse TSO's, vier DSO's, universiteiten en marktpartijen, nieuwe IT oplossingen waarmee de transportcapaciteit van het bestaande hoogspanningsnet beter benut kan worden voor de sterk groeiende behoefte aan transport van duurzame stroom. Een dergelijk geautomatiseerd netbesturingssysteem zou extra investeringen in netten kunnen voorkomen.

Naast de groei van het aantal hernieuwbare energiebronnen zijn er in de toekomst minder conventionele centrales beschikbaar om de benodigde flexibiliteit voor handhaving van het evenwicht (balans) tussen vraag en aanbod van elektriciteit te leveren. TenneT zoekt hiervoor actief naar nieuwe (decentrale) bronnen die flexibiliteit kunnen bieden, zoals batterijen, wind- en zonne-energie, industriële installaties en warmtekrachtcentrales. TenneT gaat de succesvolle pilots met Vandebron in Nederland en Sonnen in Duitsland in 2019 uitbreiden met ENGIE, Escozon & Energie Samen, Scholt Energy & Enervalis en opnieuw Vandebron.

TenneT en Daimler AG (Mercedes-Benz Energy GmbH) hebben gezamenlijk de haalbaarheid van innovatieve systeemdiensten voor het hoogspanningssysteem onderzocht. De begin 2019 gepubliceerde studie toont aan dat opslagsystemen van batterijpakketten van elektrische auto's de taken van energiecentrales kunnen overnemen en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan netstabilisatie (balancering) en het opnieuw opstarten van het systeem na een stroomstoring (black start).

Na 2030 zal ook verdere innovatie in de ontwikkeling van windenergie op zee nodig zijn. Gezien de internationale klimaatdoelstellingen en doelstellingen voor wind op zee van nationale overheden gaat het om ontwikkelingen op grote schaal. TenneT's visie op een zogenoemde North Sea Wind Power Hub wordt in het consortium met Energinet, Gasunie en Port of Rotterdam verder uitgewerkt. Technische ontwerpen, de economische onderbouwing, mogelijke locaties en regulerings- en markvereisten worden op dit moment in kaart gebracht en later dit jaar gepubliceerd.

Ook groene waterstof kan, naast groene stroom, een belangrijke rol gaan spelen in dit energiesysteem, vooral als het gaat om opslag van energie via elektrolyse. TenneT en Gasunie hebben hierover voor het eerst een gezamenlijk studie gepresenteerd, de Infrastructure Outlook 2050.

Samen met Thyssen Gas en Gasunie Duitsland werkt TenneT aan de realisatie van een elektrolyse installatie van 100 MW die vanaf 2022 groene waterstof kan leveren voor de industrie en kan dienen als opslag van duurzame energie in gasvorm. Met Shell en Siemens heeft TenneT het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken om, tussen 2026 en 2030, een offshore windenergie tender van 900 MW in Duitsland te koppelen aan de ontwikkeling van een power to gas (waterstof) installatie.

Financiële resultaten in lijn met verwachtingen

Key underlying  financial figures (in millions of euros) 20182017
Omzet4.1763.948
Bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT)806897
EBIT, gecorrigeerd voor bijzondere posten819742
Investeringen in vaste activa2.2531.774
Totaal activa21.78320.412
Netto rentedragende schulden 8.7127.687
Dividend aan Nederlandse staat120147

Onderliggende omzet en EBIT

TenneT's onderliggende omzet van EUR 4.176 miljoen is ten opzichte van 2017 gestegen met 6%, voornamelijk als gevolg van gestegen vergoedingen voor kosten van het hoogspanningsnet en extra omzet door de groei van de activa. Het onderliggende bedrijfsresultaat vóór rente en belastingen (EBIT) daalde van EUR 897 miljoen in 2017 naar EUR 806 miljoen in 2018. Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de EBIT met 10% naar EUR 819 in 2018. De EBIT-groei kwam voornamelijk voort uit de gestegen waarde van onze activa en leidde tot een hoger rendement op kapitaal.

Investeringen en financiering

Otto Jager, CFO van TenneT: "TenneT heeft een financiële prestatie geleverd die aansluit bij de verwachtingen van onze kapitaalverschaffers. Om ons uitgebreide investeringsprogramma uit te voeren, waarvoor ook aanvullende financiering met eigen vermogen nodig is, moeten we volledige toegang tot de financiële markten behouden."

In 2018 bedroegen de totale kapitaaluitgaven (Capital Expenditure, CAPEX) EUR 2.253 miljoen, waarvan EUR 876 miljoen werd geïnvesteerd in Nederland en EUR 1.370 miljoen in Duitsland. Als gevolg van deze investeringen nam de netto rentedragende schuldpositie met 13% toe tot EUR 8.712 miljoen op 31 december 2018.

TenneT hecht waarde aan haar positie als koploper op het gebied van duurzame financiering. Als onderdeel van TenneT's inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2018 heeft de onderneming opnieuw ‘groene hybride obligaties’ uitgegeven, met een waarde van EUR 1,25 miljard. Daarnaast heeft TenneT een ‘United States Private Placement’ (USPP; onderhandse plaatsing in de Verenigde Staten) ter waarde van EUR 500 miljoen afgerond. Ook heeft TenneT 100 miljoen euro aan groen hybride kapitaal aangetrokken van de Europese Investeringsbank (EIB) en heeft TenneT van de Nederlandse Staat een eigen vermogensbijdrage van EUR 350 miljoen euro ontvangen.

Kredietwaardigheidsscores per 31 december 2018

 

LangetermijnbeoordelingKortetermijnbeoordeling
Standard & Poor’sA- (vooruitzicht stabiel)A-2
Moody’s Investor ServiceA3 (vooruitzicht stabiel)P-2

 

 

Investeringsvooruitzichten

TenneT verwacht de komende tien jaar circa EUR 35 miljard te investeren, waarvan EUR 12 miljard in Nederland en EUR 23 miljard in Duitsland. De toename van de portefeuille ten opzichte van het voorgaande jaar heeft voornamelijk betrekking op een verwachte investering van EUR 5 miljard in offshore netaansluitingen als onderdeel van fase 2 van de uitbreiding van offshore windenergie in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Andere grote onshore projecten in Nederland zijn 'Randstad 380 kV Noordring', 'Zuidwest 380 kV', 'Noordwest 380 kV' en de opwaardering van de landelijke 380 kV-ring. In Duitsland zijn de grootste projecten de ondergrondse gelijkstroomverbindingen SuedLink en SuedOstLink, die het noordelijke deel van het land met het zuiden verbinden.

Geïntegreerd Jaarverslag 2018 en Green Finance Report 2018

Voor meer informatie over TenneT wordt verwezen naar het Geïntegreerde Jaarverslag 2018, dat beschikbaar is op de website jaarverslag.tennet.eu.

In verband met de ‘groene’ financiering van TenneTs investeringsportfolio door middel van de uitgifte van groene obligaties (sinds 2015) heeft TenneT het 2018 Green Finance Report opgesteld. 

Verwante downloads

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu