Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Enexis en TenneT onderzoeken capaciteit netten in Brabant en Limburg

Downloads & Contact

In delen van de provincies van Brabant en Limburg is er grote belangstelling van met name zonne- en windparken voor een aansluiting op het net. Hierdoor bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen de maximale capaciteit. TenneT en de regionale netbeheerder Enexis starten daarom onderzoeken naar de mogelijkheden voor een marktmechanisme om het bestaande net maximaal te benutten. Tegelijkertijd vinden er flinke investeringen plaats en worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net te vergroten. 

In heel Nederland groeit het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet van met name zon- en windproductie. Het elektriciteitsnet is oorspronkelijk niet ontworpen op deze ontwikkeling en moet daarvoor worden aangepast. De groei van duurzame productie gaat op veel plaatsen sneller dan dat de netten kunnen worden uitgebreid. Uitbreiden van netten kost veel tijd vanwege lange procedures. Bovendien is er maar een beperkt aantal technici om al het werk uit te voeren. Wanneer hierdoor op het elektriciteitsnet mogelijk structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een op marktmechanisme gebaseerde werkwijze om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Sterk groeiende vraag groei van klanten die willen terug leveren 

Ook in Brabant en Limburg is veel belangstelling van nieuwe klanten die willen terug leveren aan het elektriciteitsnet. Deze sterk groeiende vraag overstijgt de beschikbare transportcapaciteit op een aantal hoogspanningsstations in beide provincies. TenneT begint daarom, op basis van de Netcode Elektriciteit, met onderzoeken in beide provincies naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. In deze onderzoeken wordt onder meer gekeken of er voldoende deelnemers zijn om dit marktmechanisme toe te passen en of de netten hierop zijn ingericht. 

In de meldingen, die vandaag zijn aangekondigd, is aangegeven welke regio's nader worden onderzocht. De onderzoeken zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen en moeten uitwijzen of er ruimte is voor nieuwe partijen voor een aansluiting op het net. De onderzoeken hebben geen invloed op aanvragers die al wel een getekende offerte hebben van de netbeheerder waarop ze worden aangesloten.
  

Investeringen in de netten

Ondertussen worden er verschillende maatregelen genomen om de capaciteit te vergroten. Op de eerste plaats vinden er volop investeringen plaats in aanpassing en uitbreiding van de netten. Er wordt in beide provincies gewerkt aan versterking en uitbreiding van hoogspanningsverbindingen, onder meer door de bouw van nieuwe schakelstations en nieuwe verbindingen. Ook worden bestaande schakelstations komende jaren uitgebreid en aangepast.  

Aanpassingen om duurzame elektriciteit af te voeren 

Op de tweede plaats gaat TenneT de structuur van de netten komende jaren aanpassen om meer duurzame productie te kunnen ontsluiten. Op dit moment zijn netten sterk met elkaar verbonden en werken ze als communicerende vaten. Door de netten op te delen in kleinere deelnetten kan de elektriciteit beter worden afgevoerd naar het 380kV-net, de snelweg van het elektriciteitsnet. Deze oplossing, waarvoor technische aanpassingen plaatsvinden op verschillende schakelstations, moet de komende jaren voor extra ruimte op het net zorgen. 

Bestaande net slimmer benutten

Tenslotte wordt ook gekeken naar slimme oplossingen om het bestaande net beter te gebruiken. Naast het onderzoek naar het toepassen van congestiemanagement kan TenneT mogelijk ook gebruik maken van redispatch. Hierbij wordt in geval van te hoog aanbod van elektriciteit in de regio ervoor gekozen om in het gebied minder elektriciteit op te wekken. In een ander gebied wordt dan aan marktpartijen gevraagd om meer elektriciteit te produceren, zodat de landelijke vraag en het aanbod in evenwicht blijven. Verder zijn curtailment en peak shaving andere manieren om meer ruimte op het net te creëren. Bij curtailment worden zonneparken tijdelijk afgeschakeld als het aanbod van duurzame elektriciteit de vraag overtreft. Bij peakshaving worden zonneparken niet op de maximale piekcapaciteit aangesloten.  

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT