Skip to content
A colleague at work installing bird flaps to prevent avian casualties at the Randstad 380kV connection

Milieudoelstellingen

We hebben langetermijndoelen vastgesteld op het gebied van de circulaire economie, klimaat en natuur, die allemaal gekoppeld zijn aan een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Circulaire economie

Voor TenneT draait een circulaire economie om het zoveel mogelijk verminderen van ons verbruik van schaarse grondstoffen, hergebruik van grondstoffen en afvalbeperking in onze activiteiten. Onze ambities op het gebied van de circulaire economie dragen bij aan SDG 12 doordat ze duurzame consumptie en productie bevorderen.

In ons CSR ambitieplan 2025 hebben we ambities opgenomen ten aanzien van circulariteit. We willen onze impact op zowel het gebruik van nieuw koper als op het gebied van niet-hernieuwbaar afval verminderen met 25%.

Klimaat

Wij zijn verantwoordelijk voor de effecten van onze activiteiten op het klimaat. Onze klimaatambities dragen bij aan SDG 13, dat is gericht op het tegengaan van klimaatverandering en de effecten daarvan.

Langetermijndoel Stand van zaken eind 2018 Stand van zaken eind 2017 Stand van zaken eind 2016
Totale CO2-voetafdruk (bruto uitstoot in tonnen CO2 exclusief vergroening) N.v.t. 2.707.847 2.884.642 2.285.918
Totale CO2-voetafdruk (netto uitstoot in tonnen CO2 inclusief vergroening) 0 2.037.122 2.095.130 1.709.354
CO2-voetafdruk voor onze elektriciteitsstations en kantoren en op het gebied van mobiliteit (netto uitstoot in tonnen CO2) Klimaatneutraliteit in 2025 101.510 104.362 101.455
SF6 lekkages (in kg) < 1,106 in 2020 1.069 934 1.248
SF6 lekkages (percentage van totaal) < 0.28% in 2020 0,30% 0,28% 0,38%

Toelichting

‘Niet van toepassing’ (n.v.t.) betekent dat er geen doelstelling van toepassing is op de betreffende categorie. Netverliezen zijn verantwoordelijk voor ruim 95% van TenneTs CO2-voetafdruk. Netverliezen worden berekend aan de hand van het verschil tussen de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit die wordt ingevoed in het TenneT-transportnet en de hoeveelheid die wordt afgenomen van het net voor verbruik. Klik hier voor een overzicht van de historische ontwikkeling van de netverliezen. Lekkages van zwavelhexafluoride (SF6) dragen ook bij TenneTs CO2-voetafdruk. Zwavelhexafluoride is een gas dat wordt gebruikt in hoogspanningsapparatuur in elektriciteitsstations omdat het een uitstekende elektrische isolator is. Het gebruik van SF6 is met name noodzakelijk voor stroomonderbreking in vermogensschakelaars. SF6 is echter een broeikasgas. We hebben daarom een baanbrekend proefproject in Duitsland opgezet waarin een alternatief voor SF6  wordt gebruik in het station Frankfurt Nord.

Natuur

In het kader van onze inzet voor de natuur, streven we ernaar om de milieu-effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur te beschermen. Onze natuurambities dragen bij aan SDG 14 en SDG 15 door ecosystemen en biodiversiteit aan land te ondersteunen, evenals het duurzame gebruik van zeeën, oceanen en mariene hulpbronnen.

Langetermijndoel Stand van zaken eind 2018 Stand van zaken eind 2017 Stand van zaken eind 2016
Netto effect op de natuur Nul effect - - -
Aantal milieu-incidenten N.v.t. 55 44 58
Weggelekte olie (liter) Reducering van onze olielekkages met 50% ten opzichte van 2017 6.379 6.860 2.087

 

Toelichting

‘Niet van toepassing’ (n.v.t.) betekent dat er geen doelstelling van toepassing is op de betreffende categorie. Lekkages van olie uit onze transformatoren en elektriciteitskabels kunnen helaas negatieve effecten hebben op de lokale omgeving. TenneT erkent zijn verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen en publiceert in dat kader transparante informatie over olielekkages en milieu-incidenten die het gevolg zijn van onze activiteiten. De toename van de hoeveelheid gelekte olie in 2017 ten opzichte van 2016 werd voornamelijk veroorzaakt door een kabelstoring. Bij nieuwe projecten gebruiken we polyethyleenkabels die geen olie bevatten. De daling van het aantal milieu-incidenten ten opzichte van 2016 is het gevolg van een afname van offshore-bouwwerkzaamheden.

Het document ‘Onze inzet voor de natuur’  beschrijft ons natuurbeleid en onze verantwoordelijkheid om de milieu-effecten van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en de lokale natuur te beschermen en verbeteren. Wij nemen deze maatregelen niet alleen omdat dit verplicht is op grond van wet- en regelgeving, maar omdat we ons werkelijk willen inzetten voor mens en natuur in de omgevingen waarin we actief zijn. In 2017 hebben we op dit gebied samengewerkt met overheden en maatschappelijke organisaties.