Skip to content

Totstandkoming

Hoe zijn de Europese codes tot stand gekomen?

Het Europese derde energiepakket (de Richtlijn 2009/72/EG en de Verordening (EG) 714/2009) schrijft voor dat er Europese codes moeten zijn. De Europese codes voor elektriciteit zijn geschreven door materiedeskundigen in werkgroepen van Entso-E (de gezamenlijke Europese transmissiesysteembeheerders) binnen de kaders (Framework Guidelines) die daarvoor door Acer (het samenwerkings-verband van Europese toezichthouders) zijn gesteld. In het Europese Cross Border Comité (ECBC) van de Europese Commissie geven de lidstaten hun goedkeuring aan de Europese codes. Na vertaling in alle talen van de lidstaten en na het doorlopen van de scrutiny-procedure (een soort voorhangprocedure) bij het Europese Parlement en de Raad voor Europa, worden de Europese codes gepubliceerd als Europese Verordening in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie. Twintig dagen later treedt de Europese code in werking. 

Implementatie

Hoe vindt de implementatie van de EU-codes plaats?

Met de publicatie en inwerkingtreding van de Europese codes is het palet aan regelgeving nog niet compleet. De verdere uitwerking ervan is voor de verschillende typen Europese codes verschillend. 

Marktcodes en operationele codes: methodologieën en voorwaarden 

De marktcodes en de operationele codes schrijven voor dat de TSO's tal van methodologieën en voorwaarden opstellen ter uitwerking van de kapstokbepalingen die in de Europese codes zijn opgenomen. Afhankelijk van de aard en inhoud van deze methodologieën en voorwaarden moeten de TSO's deze documenten gezamenlijk opstellen:  

  • ofwel alle TSO's in Entso-E verband 

  • ofwel de TSO's in de regio 

  • ofwel de TSO's in de lidstaat.  

Per methodologie is vaak in de desbetreffende Europese code een deadline opgenomen voor indiening bij de toezichthouder. De methodologieën en voorwaarden worden door de nationale toezichthouders goedgekeurd. In totaal komen er vele tientallen methodologieën en voorwaarden. In veel gevallen is de TSO verplicht om de goedgekeurde methodologieën en voorwaarden te publiceren.   

Verplichte consultatie

In sommige gevallen zijn de opstellers van de methodologieën en voorwaarden verplicht om een consultatie te organiseren voordat het voorstel ter goedkeuring aan de toezichthouders wordt aangeboden. Dit geldt met name voor voorstellen voor (wijziging van) de balanceringsvoorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van de Netcode elektriciteit. Deze balanceringsvoorwaarden zijn namelijk tevens gebaseerd op artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 (GL EB), één van de acht Europese codes.

Voorstel prekwalificatie BSP’s

TenneT heeft een wijzigingsvoorstel voor de balanceringsvoorwaarden voorbereid met betrekking tot de prekwalificatie van BSP’s en de eventuele intrekking van de erkenning van BSP’s. Dit voorstel wordt op basis van artikel 10 van de GL EB gedurende een maand openbaar geconsulteerd, namelijk van 25 oktober tot 25 november 2022. Het voorstel is hier te downloaden.

Omdat de balanceringsvoorwaarden deel uitmaken van de Netcode elektriciteit, is op het voorstel tevens het in artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 voorgeschreven overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt van toepassing. Dat overleg zal voor het genoemde voorstel plaatsvinden op 8 december 2022 in het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN). De naar aanleiding van de consultatie ontvangen zienswijzen zullen ook worden ingebracht in de GEN-vergadering op 8 december 2022. U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze op dit voorstel uiterlijk op 25 november 2022 te mailen naar CRNLREG@tennet.eu.

Voorstel reconciliatie

De gezamenlijke netbeheerders hebben in samenwerking met het Marktfaciliteringsforum een wijzigingsvoorstel voorbereid voor de reconciliatie van telemetrisch bemeten aansluitingen en voor de reconciliatie van aansluitingen die meedoen aan slimmemeterallocatie. Aangezien de reconciliatie deel uitmaakt van de balanceringsvoorwaarden op grond van artikel 18 van de GL EB, legt TenneT dit voorstel op basis van artikel 10 van de GL EB gedurende een maand voor ter openbare consulatie, namelijk van 2 november tot 2 december 2022. Download het voorstel.

Omdat de balanceringsvoorwaarden deel uitmaken van de Netcode elektriciteit, is op het voorstel tevens het in artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 voorgeschreven overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt van toepassing. Dat overleg zal voor het genoemde voorstel plaatsvinden op 8 december 2022 in het Gebruikersplatform elektriciteits- en gasnetten (GEN). De naar aanleiding van de consultatie ontvangen zienswijzen zullen ook worden ingebracht in de GEN-vergadering op 8 december 2022. U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze op dit voorstel uiterlijk op 2 december 2022 te mailen naar CRNLREG@tennet.eu.

Methodologieën

Bekijk het overzicht waarin per Europese code de tot nog toe door ACM genomen besluiten over methodologieën en voorwaarden op basis van de Europese codes staan gerangschikt.   

Implementatie in Nederland

Voor de meeste zaken uit de Europese codes is de TSO verantwoordelijk voor de implementatie en voor het opstellen van de methodologieën of voorwaarden en voor de uitwerking van de niet-limitatieve eisen. In sommige gevallen is de TSO verplicht om daarbij samen te werken met de DSO’s of met de significante netgebruikers. Voor de Nederlandse situatie is tussen TenneT, Netbeheer Nederland, ACM en het Ministerie van EZK afgesproken dat we zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken bij de implementatie. Als een Europese code binnen de kring van de netbeheerders alleen TenneT raakt, heeft TenneT daarbij de leiding.

Als een Europese code binnen de kring van de netbeheerders mede betrekking heeft op de DSO’s, vindt de implementatie plaats onder de vlag van Netbeheer Nederland. Om de overige stakeholders zo goed mogelijk bij het implementatietraject te betrekken, worden periodiek stakeholderworkshops georganiseerd door Netbeheer Nederland, waar op informele wijze inhoudelijke discussie over diversie deelonderwerpen plaatsvindt tussen materiedeskundigen van de stakeholders en van de netbeheerders. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats tussen TenneT, Netbeheer Nederland, ACM en het Ministerie van EZK.