Skip to content

Industriële vraagsturing en opslag

Welke inkomsten en besparingen zou mijn bedrijf kunnen genereren op de energiemarkten, als we onze mogelijkheden benutten om elektriciteit flexibeler in te zetten?’ TenneT heeft de Industrial ValueFlex Tool ontwikkeld, waarmee juist die vraag kan worden beantwoord. De tool is gratis beschikbaar voor industriële grootverbruikers van elektriciteit.

De Industrial ValueFlex Tool geeft een beeld van de maximale opbrengst per jaar voor flexibele inzet van assets in een bedrijf, door de flexcapaciteit te spiegelen aan de marktwaarde. Kan een batterij, een elektrische ketel, warmteopslag of een productieproces flexibel werken? En hoeveel capaciteit kan dan beschikbaar zijn voor de markt, hoe snel? Met die informatie berekent de tool de mogelijkheden op de markten voor day ahead -, intraday-, FCR-, aFRR- en mFRR-vermogen. Diverse modules zoomen in op specifieke processen: gecombineerde warmte,  batch- en  continue processen, energieopslag en airconditioning. 

Resultaat: inschatting van rendement

Het resultaat van de berekeningen is steeds een inschatting van het mogelijk rendement dat behaald kan worden, per asset, per jaar. De Industrial ValueFlex Tool geeft daarbij een indicatie van opbrengsten die mogelijk zijn in bestaande markten, maar niet de optimale mix van assets, slim verdeeld over alle markten. De tool heeft veel variabelen, die de gebruiker naar eigen inzicht aan kan passen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een eigen inschatting van prijsontwikkelingen op de energiemarkten in de rekentool in te voeren.  Prijzen in de markten zijn momenteel zeer volatiel. Ook productieprocessen kunnen vaak op veel manieren aangepast worden.

Onbekend maakt onbemind

Met de Industrial ValueFlex Tool kunnen industriële grootverbruikers van energie makkelijker hun financiële kansen met flexvermogen in beeld brengen. Die kansen zijn al snel aanwezig in bedrijven waar warmte een rol speelt, zoals in de chemie- en voedingsmiddelenindustrie - ook als het om iets minder grote ondernemingen gaat. Soms zijn de mogelijkheden onvoldoende bekend, of wordt verondersteld dat een productieproces niet zomaar kan worden aangepast. Maar ook in die situatie zijn er vaak mogelijkheden in secundaire processen, met bijvoorbeeld warmte of stoom. Het kan in de huidige marktomstandigheden zeker geen kwaad om met deze tool te verkennen welke kansen en risico’s flexvermogen biedt.
 

Hoe wij de leveringszekerheid ondersteunen

Nationale marktconsultatie

TenneT schat in dat op dit moment slechts tien procent van het beschikbare flexibele vermogen wordt benut. Een nationale marktconsultatie, die op 17 november jongstleden werd aangekondigd, moet laten zien waar op het bestaande net extra ruimte beschikbaar kan komen door flexibiliteit in te zetten. Klanten zouden dan tegen een vergoeding tijdens piekmomenten hun netcapaciteit kunnen verlagen en juist op andere momenten meer capaciteit benutten. Het onderzoek is een samenwerking met regionale netbeheerders en brancheorganisaties.

Net kan het niet alleen

De lancering van de Industrial ValueFlex Tool, sluit aan bij die zoektocht: de inzet van flexvermogen wordt essentieel voor een goed werkend elektriciteitsnet. In verschillende regio’s raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht, omdat de aanvragen sneller toenemen dan voorzien en nieuwe netten niet zo snel kunnen worden gerealiseerd. Door de sterke groei van elektriciteit uit zon en wind en een hoge mate van elektrificatie, is de capaciteit van de infrastructuur soms onvoldoende om vraag en aanbod naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Ofwel: voldoende netcapaciteit is niet altijd meer vanzelfsprekend.

Oplopende kosten

Dat flexibiliteit broodnodig is, blijkt ook uit de stijgende kosten voor redispatch, waarbij TenneT producenten of grootverbruikers tegen betaling meer of minder laat verbruiken of produceren om congestie op het net te voorkomen. In 2020 beliepen de kosten daarvoor €67 mln, dit jaar verwacht TenneT er €330 mln aan te besteden en voor volgend jaar worden die kosten geraamd op €470 mln. Meer industriële flexibiliteit kan er dus aan bijdragen om de kosten voor zowel energie als netcapaciteit beheersbaar te houden en de beschikbare netcapaciteit optimaal te benutten.

Opstap naar de toekomst

TenneT ziet daarom graag dat industriële – en andere grootverbruikers hun opties voor flexibiliteit ontginnen en hun bedrijfsprocessen laten aansluiten op de mogelijkheden die in de markten ontstaan. Die mogelijkheden zijn legio en heel divers. Met variaties op korte termijn (dag-nacht), opties voor langere perioden van hoge of lage productie uit wind en zon, en opties die slechts sporadisch nodig zijn om de netcapaciteit te ontzien. De Industrial ValueFlex Tool helpt bedrijven om beter inzicht te krijgen in de kansen die flexibel energiegebruik biedt. En brengt zo de energieafhankelijke industrie en onze netcapaciteit een stap dichter bij het energiesysteem van de toekomst.