News: TenneT Corporate Website https://www.tennet.eu/?L=1 nl TYPO3 News Thu, 26 Nov 2020 07:35:13 +0100 Thu, 26 Nov 2020 07:35:13 +0100 TYPO3 EXT:news news-2249 Wed, 25 Nov 2020 12:04:18 +0100 Voorkeursalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta bekend https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/voorkeursalternatieven-net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-en-beta-bekend/ De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de voorkeursalternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta gekozen. Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn de eerste 2 Gigawatt (GW) netverbindingen in Nederland. Op zee worden de kabelverbindingen naast elkaar gelegd voor efficiënter ruimtegebruik. Voor IJmuiden Ver Alpha loopt het voorkeursalternatief via Veerse Meer naar Borssele. Het voorkeursalternatief van IJmuiden Ver Beta gaat via een zuidelijke aanlanding naar de Maasvlakte.  De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de voorkeursalternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta gekozen. Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn de eerste 2 Gigawatt (GW) netverbindingen in Nederland. Op zee worden de kabelverbindingen naast elkaar gelegd voor efficiënter ruimtegebruik. Voor IJmuiden Ver Alpha loopt het voorkeursalternatief via Veerse Meer naar Borssele. Het voorkeursalternatief van IJmuiden Ver Beta gaat via een zuidelijke aanlanding naar de Maasvlakte. 

In het windgebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 GW. De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee ondergrondse gelijkstroom hoogspanningsverbindingen van elk 2 GW nodig: Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. De opgewekte elektriciteit uit de toekomstige windparken is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die ongeveer 4.000.000 Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.


Optimalisatie zee tracé

Voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta is door TenneT in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RWS en de Kustwacht een optimalisatie uitgewerkt door de tracéalternatieven voor beide projecten voor circa 80 kilometer op zee naast elkaar te leggen. Door één corridor voor twee kabeltracés in plaats van twee corridors met elk één kabeltracé, wordt de ruimte op de Noordzee efficiënter gebruikt. Hierdoor blijft er meer ruimte voor aansluiting van eventuele toekomstige windparken en overige functies. Bijkomend voordeel is dat het (aanstaande) Natura 2000-gebied Bruine Bank hiermee wordt vermeden.

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer. Dit tracé loopt door de Noordzee en gaat ondergronds aan land via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. De duurzaam opgewekte elektriciteit gaat daarna via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele. Uit de onderzoeken naar milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid bleek dat dit alternatief naar Borssele met name het beste scoort op de thema’s milieu, techniek en kosten. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat. Voor de omgeving is een animatie gemaakt van het tracé: https://youtu.be/RvGi2fFKeAA.

 

Net op zee IJmuiden Ver Beta

Het voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is het tracé op zee dat parallel loopt aan de kabelverbinding van IJmuiden Ver Alpha. Vervolgens komt de kabelverbinding aan de zuidkant van de Maasvlakte aan land. Hier gaat de ondergrondse verbinding verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar een nieuw te bouwen converterstation (locatie Midden). Daar wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom en verder getransporteerd naar het landelijke hoogspanningsnet. De keuze voor dit tracé is gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen regio-advies, de reactie van Rijkswaterstaat en de overige reacties uit de omgeving.

Vervolg van het proces

De komende maanden worden de voorkeursalternatieven verder onderzocht en in meer detail uitgewerkt. Als de onderzoeksfase klaar is, worden ontwerpbesluiten opgesteld. Dat zijn concepten van het zogenoemde inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden naar verwachting eind 2021 door het ministerie van EZK ter inzage gelegd, samen met het milieueffectrapport. De aanleg van de hoogspanningsverbindingen start volgens de planning in 2024.

Op de website van RVO is de toelichting van de minister van EZK op de voorkeursalternatieven gepubliceerd:

Net op zee IJmuiden Ver Alpha:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha

Net op zee IJmuiden Ver Beta:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta

]]>
news-2241 Mon, 23 Nov 2020 08:46:00 +0100 Groener inkopen: TenneT en zes andere Europese TSO's doen een appèl op leveranciers https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/groener-inkopen-tennet-en-zes-andere-europese-tsos-doen-een-appel-op-leveranciers/ Open brief roept op tot duurzame oplossingen;Signaal aan de markt om milieuvriendelijkere producten te leveren.
 • Open brief roept op tot duurzame oplossingen;
 • Signaal aan de markt om milieuvriendelijkere producten te leveren.
 • Samen met zes andere Europese TSO's (Transmission System Operators) vraagt TenneT in een open brief aan leveranciers en dienstverleners in de energiesector om in de toekomst duurzame producten en oplossingen aan te bieden. Deze oproep moet ervoor zorgen dat inkoopafdelingen van TSO's voortaan duurzamer kunnen inkopen.

  „Als elektriciteitstransporteurs bevinden we ons in het hart van de energietransitie naar een duurzamere en koolstofvrije wereld. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en duurzaam opereren”, schrijven de ondertekenaars REN (Portugal), RED (Spanje), Terna (Italië), National Grid (Groot-Brittannië), Elia group (België) en Rte (Frankrijk) en TenneT (Nederland en Duitsland). Onze missie als TSO is om te zorgen dat we voldoende capaciteit leveren voor het transport van duurzame energie en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van onze kritieke netinfrastructuur garanderen tegen betaalbare kosten voor de maatschappij en klanten. Als TSO is onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst groter geworden. Nu moeten we ook gaan nadenken over de keuzes die we maken bij de aankoop van de materialen en diensten die essentieel zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten.

  Als Europese dienstverleners willen de zeven TSO's het voortouw nemen in deze transitie naar groener inkopen. Dat betekent dat er bij de inkoop van apparatuur, goederen en diensten in de toekomst meer aandacht wordt geschonken aan het milieu, de biodiversiteit, de kringloopeconomie en de sociale consequenties. „Wij verwelkomen en onderschrijven nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen om in onze vraag te kunnen voorzien”, aldus de zeven TSO's. Bijna alle sectoren kunnen groener en duurzamer worden als er meer in innovatieve duurzame technologieën zou worden geïnvesteerd.

  „Alle leveranciers - zowel bestaande als nieuwe - worden aangemoedigd om bij te dragen aan deze vergroening. We zullen bij onze toekomstige selectie- en/of toekenningscriteria rekening houden met deze nieuwe tendens”, staat in de open brief die TenneT heeft verstuurd naar ongeveer 2.600 bedrijven die met de onderneming werken. Het gaat daarbij over uiteenlopende bedrijven, van aannemers en kabelproducenten tot platformontwikkelaars en leasebedrijven. 

  TenneT is sinds 2015 als energie-efficiënte organisatie gecertificeerd volgens DIN ISO 50001 en wil vanaf 2025 klimaatneutraal te werken. Een van de eerste maatregelen is de optimalisering van het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld van transformators waarvan alle nieuwe of te vervangen units in de hoogspanningsstations werken met koelinstallaties die tot wel 90% minder energie verbruiken.  Andere maatregelen zijn innovaties bij offshore-netaansluitingen die leiden tot minder ruimtebeslag van gebouwen en installaties en dus tot een lager koper-, staal- en energieverbruik. Ook zorgen wij voor technische aanpassingen aan onze hoogspanningslijnen om de verliezen van elektriciteitstransport te beperken, energiezuinige buitenverlichting van onze installaties en voor de overgang naar een elektrisch wagenpark. Daarnaast trekt TenneT via zogenoemde 'greenbonds' groene financiering aan.

  ]]>
  news-2237 Fri, 20 Nov 2020 10:43:08 +0100 TenneT neemt in Eemshaven tijdelijk transformatorstation in bedrijf en plaatst er eerste masten stroomsnelweg https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-neemt-in-eemshaven-tijdelijk-transformatorstation-in-bedrijf-en-plaatst-er-eerste-masten-stro/ TenneT heeft een nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven in gebruik genomen. Het transformatorstation in de Oostpolder is tijdelijk en maakt extra elektriciteitstransport mogelijk voor de Eemshaven en de rest van Groningen en Nederland.  TenneT heeft een nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven in gebruik genomen. Het transformatorstation in de Oostpolder is tijdelijk en maakt extra elektriciteitstransport mogelijk voor de Eemshaven en de rest van Groningen en Nederland. 

  TenneT bouwt momenteel aan een structurele langjarige oplossing voor het vergroten van de transportcapaciteit en dat is de 380 kV-verbinding naar Vierverlaten. Als deze verbinding klaar is verscheept TenneT de transformator van het tijdelijke hoogspanningsstation naar Vierverlaten, waar momenteel als onderdeel van de aanleg van de 380 kV-verbinding gewerkt wordt aan het uitbreiden van het hoogspanningsstation daar.

  De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en zorgt voor een forse toename van de transportcapaciteit. De 380 kV-verbinding komt in 2023 in bedrijf. Momenteel zijn de civiele werkzaamheden in volle gang. Afgelopen week is bij Eemshaven een eerste mast voor deze verbinding geplaatst, eerder is daar al mee begonnen bij Vierverlaten (gemeente Groningen).

  Hard nodig

  De nieuwe 'stroomsnelweg'  is hard nodig. In 2018 is al een tijdelijke 380 kV-verbinding in de Eemshaven in gebruik genomen die elektriciteit vanaf het hoogspanningsstation Oudeschip (met o.a.verbindingen met RWE centrale, Cobra-kabel en het Gemini-windpark) omleidt naar o.a. de Eemshaven-Meeden 380 kV-verbinding. De transportvraag neemt verder toe, o.a. van de windparken in Eemshaven. 

  ]]>
  news-2239 Fri, 20 Nov 2020 09:24:00 +0100 Voortgang onderzoek congestie in Zeeland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/voortgang-onderzoek-congestie-in-zeeland-2/ In Zeeland is een snelle groei van initiatieven voor duurzame opwek uit zon en wind. Het net van TenneT in Zeeland raakt hierdoor in hoog tempo vol. De capaciteit van het net wordt komende jaren fors vergroot, onder meer door de bouw van een nieuwe elektriciteitssnelweg van 380 kilovolt. Die uitbreidingen vragen tijd. TenneT verwacht daarom komende jaren een tijdelijk tekort aan transportcapaciteit en is daarom een onderzoek begonnen hoe om te gaan met deze congesties. Deze week zijn vertegenwoordigers van het Zeeuwse Energieakkoord hierover bijgepraat. 

  In Zeeland is een snelle groei van initiatieven voor duurzame opwek uit zon en wind. Het net van TenneT in Zeeland raakt hierdoor in hoog tempo vol. De capaciteit van het net wordt komende jaren fors vergroot, onder meer door de bouw van een nieuwe elektriciteitssnelweg van 380 kilovolt. Die uitbreidingen vragen tijd. TenneT verwacht daarom komende jaren een tijdelijk tekort aan transportcapaciteit en is daarom een onderzoek begonnen hoe om te gaan met deze congesties. Deze week zijn vertegenwoordigers van het Zeeuwse Energieakkoord hierover bijgepraat. 

  In heel Nederland is een hausse aan nieuwe aanvragen van met name zon- en windproductie voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet. De groei van deze initiatieven gaat op veel plaatsen sneller dan dat de netten kunnen worden uitgebreid. Wanneer ergens op het elektriciteitsnet mogelijk structurele congestie ontstaat, start de netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dat is een marktmechanisme om overbelasting van het elektriciteitsnet te kunnen voorkomen.

  Voortgang onderzoek naar congestiemanagement

  Ook in Zeeland is veel belangstelling voor nieuwe aansluitingen. TenneT is daarom eind juli begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de eindfase. Verschillende scenario's (met daarin de groei van zon en wind) zijn doorgerekend en de knelpunten in de netten zijn inmiddels vastgesteld. Er liggen mogelijkheden om de knelpunten die optreden op te lossen met redispatch (verschuiving van productie). TenneT voert momenteel in het kader van het onderzoek een marktanalyse uit om te kijken of er voldoende deelnemers zijn voor toepassing van congestiemanagement. Zodra het onderzoek gereed is, wordt het gepubliceerd op de website.

  Investeringen in de netten

  Ondertussen wordt er een aantal investeringen gedaan in de netten van TenneT om de capaciteit te vergroten. De nieuwe 380 kilovoltverbinding tussen Borssele en Rilland is naar verwachting in 2023 in bedrijf. Daarnaast worden er enkele maatregelen genomen om de capaciteit van de huidige netten op de korte termijn te vergroten. Op dit moment past TenneT Dynamic Line Rating toe, een slim systeem waarbij met kouder weer meer elektriciteit kan worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. Verder wordt in 2021 en 2022 een aantal technische aanpassingen gedaan op de hoogspanningsstations in Borssele en Rilland, onder meer door het bijplaatsen van enkele transformatoren. 

  ]]>
  news-2233 Thu, 19 Nov 2020 16:16:35 +0100 TenneT-CEO Manon van Beek verwelkomt offshore strategie van de Europese Commissie https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-ceo-manon-van-beek-verwelkomt-offshore-strategie-van-de-europese-commissie/ "We hebben geen tijd te verliezen" - Er is zo snel mogelijk een richtinggevend kader nodig voor internationale offshore-energieprojecten.TenneT draagt actief bij met inbreng van haar expertise en zet wereldwijd een nieuwe offshore-standaard neer. De ontwikkeling van offshore-windenergie moet worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de (industriële) vraag naar elektriciteit.
 • "We hebben geen tijd te verliezen" - Er is zo snel mogelijk een richtinggevend kader nodig voor internationale offshore-energieprojecten.
 • TenneT draagt actief bij met inbreng van haar expertise en zet wereldwijd een nieuwe offshore-standaard neer. 
 • De ontwikkeling van offshore-windenergie moet worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de (industriële) vraag naar elektriciteit.
 • "Wij zijn zeer verheugd over de mededeling van de Europese Commissie waarin de strategie voor offshore-energie wordt geschetst", aldus TenneT-CEO Manon van Beek. "De tijd dringt. De doelstelling om de Europese economie tot 2050 te decarboniseren maakt het onvermijdelijk dat we zo snel mogelijk beginnen. We hebben geen tijd te verliezen om het doel van de Commissie van 300 gigawatt (GW) offshore windenergie in 2050 te bereiken."  Op dit moment wordt er slechts drie GW aan hernieuwbare energie per jaar gerealiseerd. De Commissie wijst er terecht op dat dit na 2030 moet stijgen tot zeven GW per jaar - dat betekent een jaarlijkse offshore-opwekkingscapaciteit ter grootte van zeven grote centrales.

   

  Manon van Beek: "Een van de grote uitdagingen is om grensoverschrijdende offshoreprojecten mogelijk te maken. Op dit moment zijn de meeste offshore-windparken slechts met één land verbonden en worden kabels alleen gebruikt als het waait.  Tennet is één van de medeontwikkelaars van het concept van gecombineerde offshore-energiesystemen of hybride projecten: Het idee is om onderzeese kabels te gebruiken voor het transport van windenergie uit offshore windparken wanneer het waait en om dezelfde kabels te gebruiken voor de elektriciteitshandel tussen landen wanneer er geen wind is. Dergelijke hybride projecten verbinden windparken met verschillende landen en brengen tegelijkertijd een directe verbinding tussen deze landen tot stand tegen lagere kosten. TenneT werkt samen met haar partners aan een eerste internationale offshore wind power hub (windenergieknooppunt) op de Noordzee. "We zijn van plan om tegen 2035 een eerste grensoverschrijdende twaalf GW-hub te bouwen om twee GW met Denemarken, vier GW met Nederland en zes GW met Duitsland te verbinden, een inspanning die onlangs door de Europese Unie financieel is ondersteund via haar Connecting Europe Facility (CEF). Dit is een EU-financieringsinstrument ter bevordering van de groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen door middel van gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau. 

   

  Samen met National Grid Ventures en Vattenfall onderzoekt TenneT de mogelijkheden voor een interconnectie van het Nederlandse offshore windgebied IJmuiden Ver met het Verenigd Koninkrijk, die volgens de planning vóór 2030 operationeel zal zijn. Om begin 2030 een aantal internationale hybride hernieuwbare offshoreprojecten gereed te hebben, is het absoluut noodzakelijk om nu al te starten. "We verliezen kostbare tijd als we wachten op antwoorden op een aantal van reguleringsvragen in plaats van een gemeenschappelijk proces te voeren om de nodige antwoorden te vinden. De fundamentele vraag is hoe we tegen 2030 60 GW kunnen integreren en tegen 2050 300 GW", aldus van Beek. 

   

  In 2030 investeert TenneT ongeveer 20 miljard euro in de aansluiting van offshore windenergie in Nederland en Duitsland. De aansluitcapaciteit van TenneT op het offshore hoogspanningsnet neemt toe tot ongeveer 17 gigawatt in Duitsland en 9,6 gigawatt in Nederland in 2030.  

   

  Deze offshore-uitbreiding leidt tot enorme inspanningen voor de uitbreiding van het hoogspanningsnet op land: TenneT heeft de afgelopen tien jaar alleen al in Duitsland 14 miljard euro geïnvesteerd en heeft voor de komende jaren nog een zeer grote investeringsagenda voor het transport van de offshore energie op het vasteland, waaronder twee hoogspannings-gelijkstroomverbindingen (HVDC) in de planning (SuedLink en SuedOstLink) en een andere hoogspannings-gelijkstroomverbinding die al in voorbereiding is (B-corridor). Van Beek: "Onze investeringsportefeuille bedraagt 40 tot 50 miljard euro in het komende decennium. TenneT is financieel gezond om alles te financieren wat nodig is voor de energietransitie."

   

  "De belangrijkste uitdaging is dat met het aantal betrokken lidstaten de complexiteit van de regelgeving snel toeneemt", legt van Beek uit. Zij roept de lidstaten op om gezamenlijk een richtinggevend investeringskader te bieden voor investeerders in windparken. Het is van cruciaal belang om een kader te bieden dat zich richt op de rollen en verantwoordelijkheden van de lidstaten, de opzet van de markt, de toewijzing van rechten en plichten van de gemeenschappelijke infrastructuur en het vinden van de beste locaties voor nieuwe offshore-projecten. 

   

  Tenslotte kan de succesvolle integratie van dergelijke grote hoeveelheden offshore-windenergie niet plaatsvinden zonder rekening te houden met de ontwikkeling van de (industriële) vraag naar elektriciteit. Veel sectoren van de economie kunnen en zullen overschakelen van fossiele brandstoffen naar het gebruik van elektriciteit voor warmte, transport of industriële doeleinden. "Alleen als deze ontwikkelingen worden gekoppeld, kan de elektriciteit die offshore wordt opgewekt met succes worden geïntegreerd om de Europese economie te helpen decarboniseren," besluit van Beek.  

  ]]>
  news-2229 Tue, 17 Nov 2020 08:30:00 +0100 Maarten Abbenhuis volgt Ben Voorhorst op als COO in de Executive Board van TenneT Holding B.V. https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/maarten-abbenhuis-volgt-ben-voorhorst-op-als-coo-in-de-executive-board-van-tennet-holding-bv/ De Raad van Commissarissen heeft Maarten Abbenhuis voorgedragen als Chief Operations Officer (COO) in de Executive Board van TenneT Holding B.V., naast COO Tim Meyerjürgens. Maarten Abbenhuis volgt hiermee Ben Voorhorst op, die na een indrukwekkende loopbaan binnen TenneT van vijfentwintig jaar TenneT per 1 juni 2021 gaat verlaten.  De Raad van Commissarissen heeft Maarten Abbenhuis voorgedragen als Chief Operations Officer (COO) in de Executive Board van TenneT Holding B.V., naast COO Tim Meyerjürgens. Maarten Abbenhuis volgt hiermee Ben Voorhorst op, die na een indrukwekkende loopbaan binnen TenneT van vijfentwintig jaar TenneT per 1 juni 2021 gaat verlaten. 

  Na een intensief wervings- en selectieproces heeft de Raad van Commissarissen Maarten Abbenhuis bij de aandeelhouder, de Nederlandse Staat, voorgedragen als statutair directeur van TenneT Holding B.V. Maarten Abbenhuis zal per 1 januari 2021 het stokje van Ben Voorhorst overnemen. Ben Voorhorst heeft deze rol als operationeel directeur van TenneT de afgelopen 14 jaar met verve vervuld. 

  De Raad van Commissarissen en de Executive Board zijn verheugd dat er een interne opvolger is gevonden. Maarten Abbenhuis heeft in verschillende managementfuncties jarenlang ervaring opgedaan binnen TenneT en is sterk meegegroeid met de ontwikkelingen en ambities van de organisatie om de leveringszekerheid te bewaken en de Europese energietransitie duurzaam en veilig te verwezenlijken. Maarten Abbenhuis is op dit moment verantwoordelijk voor het 'kloppend hart' van TenneT, te weten de afdeling System Operations voor Nederland en Duitsland.

  Ab van der Touw, voorzitter Raad van Commissarissen (RvC): "TenneT heeft gedurende de 14 jaar dat Ben Voorhorst als COO werkzaam was een ongekende ontwikkeling doorgemaakt. De RvC is Ben Voorhorst uitermate erkentelijk voor zijn visionair leiderschap. Onder zijn nuchtere en bekwame leiding groeide TenneT uit tot een toonaangevende TSO in Noordwest-Europa en tot een aanjager van de energietransitie."

  Ben Voorhorst: "Ik heb het altijd als een voorrecht en genoegen ervaren om bij TenneT te werken. Dit jaar vier ik mijn 25 jarig jubileum bij TenneT en dit leek mij een mooi moment om het stokje over te dragen. Ik kijk er naar uit om na mijn vertrek mijn horizon te verbreden. Ik zal zeker actief blijven in de energiewereld. Ik ben blij met de keuze voor Maarten Abbenhuis. Maarten Abbenhuis is slim, energiek en inspirerend. Hij is de juiste nieuwe COO om de energietransitie verder te brengen." 

  Maarten Abbenhuis: "ik ben TenneT zeer dankbaar voor de kans die mij geboden wordt, niet alleen nu maar ook bij voorgaande benoemingen. De ontwikkeling van medewerkers staat echt centraal bij TenneT. Ben Voorhorst heeft zeer veel betekend voor TenneT, de energiesector en voor mij persoonlijk. De komende jaren mag ik verder bouwen aan het energiesysteem van de toekomst waar Ben Voorhorst met zijn vijfentwintig jaar toewijding, kennis en ambitie een belangrijke fundament voor heeft gelegd. Ik kijk terug op een geweldige samenwerking en zal alles in het werk stellen om als opvolger van Ben de groei van TenneT verder vorm te geven."

  ]]>
  news-2228 Mon, 16 Nov 2020 16:02:22 +0100 Flexibele industrie kan helpen bij langdurige tekorten aan elektriciteit https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/flexibele-industrie-kan-helpen-bij-langdurige-tekorten-aan-elektriciteit/ Arnhem, 16 november 2020 – De Nederlandse industrie kan door de inzet van flexibiliteit in haar elektriciteitsvraag, bijdragen aan een zekerder, voordeliger en schonere elektriciteitsvoorziening. Dit is de conclusie van het rapport 'De mogelijke bijdrage van industriële vraagrespons aan leveringszekerheid', dat vandaag is gepubliceerd door DNV GL.   Arnhem, 16 november 2020 – De Nederlandse industrie kan door de inzet van flexibiliteit in haar elektriciteitsvraag, bijdragen aan een zekerder, voordeliger en schonere elektriciteitsvoorziening. Dit is de conclusie van het rapport 'De mogelijke bijdrage van industriële vraagrespons aan leveringszekerheid', dat vandaag is gepubliceerd door DNV GL.  

  Tegenover het flexibel inzetten van de industriële vraag staat een financiële vergoeding die de kosten en omzetverliezen in de industrie (ruimschoots) afdekken. Hierdoor kan het aanbod van deze flexibiliteit een extra verdienmodel voor de industrie zijn. Als deze flexibiliteit wordt ingezet, is Nederland bij dreigende tekorten minder afhankelijk van conventionele centrales en import uit andere landen.

  Nederland is vrijwel altijd verzekerd van elektriciteit. Om een constante stroom aan elektriciteit te kunnen garanderen moeten vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Als dit evenwicht er niet is kunnen er stroomstoringen ontstaan. Op dit moment worden gas- en kolencentrales flexibel ingezet door meer of minder energie te leveren om ervoor te zorgen dat de balans op het hoogspanningsnet in evenwicht blijft. Doordat we van fossiele bronnen overstappen op duurzame bronnen, kunnen we in de toekomst minder gebruik maken van het op- en afregelen van centrales. Als de zon niet schijnt en de wind niet waait, kunnen we geen gebruik maken van deze bronnen. Er is dus een nieuwe vorm van flexibiliteit nodig. In het onderzoeksrapport van DNV GL zijn  mogelijkheden van een bijdrage uit de industrie onderzocht.

  De Nederlandse industrie heeft een theoretisch potentieel van zo’n 3400 MW elektriciteitsvraag die flexibel kan worden ingezet. Uit de studie blijkt dat in een extreem weerjaar het economisch efficiënt is om in het meest extreme uur 1900MW industriële vraag af te schakelen en zo leveringszekerheid te garanderen. Op die momenten verkleint deze bijdrage de afhankelijkheid van duurdere import en verlaagt daarmee de totale kosten van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Hierdoor kan de leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening verbeterd worden.

  “Het wordt tijd dat de Nederlandse industrie zich realiseert dat het aanbieden van flexibiliteit helpt om de energievoorziening in Nederland betaalbaar te houden” zegt Ben Voorhorst, COO van TenneT in een eerste reactie op het rapport.

  Het onderzoeksproject, gefinancierd door Eneco, PZEM, RWE, TenneT, Uniper en Vopak heeft voor meerdere scenario’s in kaart gebracht welke bijdrage de industrie in Nederland kan leveren aan het invullen van de zogenaamde ‘residual load’; Dit is de elektriciteitsvraag die overblijft na aftrek van opgewekte zon- en windenergie. Specifiek in periodes waarbij door weersomstandigheden de opbrengsten uit zonne- en windenergie sterk teruglopen. In de toekomst wordt de dreiging van eventuele tekorten steeds reëeler, doordat elektriciteitsopwekking steeds afhankelijker wordt van niet regelbare bronnen zoals zon en wind.

  Momenteel wordt de ‘residual load’ vrijwel volledig ingevuld door een combinatie van energie uit conventionele centrales en import vanuit andere landen in Noordwest Europa. Ook in het buitenland, neemt door de toename van hernieuwbare elektriciteitsopwekking de impact van weersinvloeden toe. Grote weersystemen boven Noordwest Europa, die bijvoorbeeld zorgen voor langdurige periodes met koud weer, weinig zon en wind kunnen in de gehele regio zorgen voor gelijktijdige, langdurige (dreigende) tekorten. Flexibiliteitsoplossingen zoals batterijopslag kunnen alleen op korte termijn helpen. Flexibele industriële vraag kan daarentegen wel helpen bij het oplossen van dreigende, langduriger tekorten. Deze tekorten kunnen meerdere uren tot zelfs twee à drie weken duren. 

  Vanwege de voorgenomen elektrificering van een toenemend deel van de industriële energievraag is het belangrijk dat de industrie nu al verder onderzoekt welke bijdrage zij kan leveren. In de markt zijn al mooie voorbeelden van partijen die inspelen op flexibiliteit. Zo worden elektrische verwarmingsprocessen verplaatst naar 'goedkope uren', warmtebuffers toegepast in de glastuinbouw en gemalen aangestuurd op gunstige uren. Het rapport roept elektriciteitsmarktpartijen en de industrie op om gezamenlijk de mogelijkheden voor de inzet van (toekomstige) flexibele industriële elektriciteitsvraag te onderzoeken en de voorbeelden te volgen die nu al worden toegepast. 

  Download hier:

  Volledige rapport

  Management samenvatting

  ]]>
  news-2226 Fri, 13 Nov 2020 15:08:34 +0100 Vooraankondigingen en uitkomsten congestiemanagement door Liander - 12 november 2020 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondigingen-en-uitkomsten-congestiemanagement-door-liander-12-november-2020/ Liander heeft op 12 november nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Gelderland en Noord-Holland (voorlopig) opgelost. Liander heeft op 12 november nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Gelderland en Noord-Holland (voorlopig) opgelost.

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

  Gebieden waarvoor een knelpunt (voorlopig) is opgelost:

  Gelderland

  • Ede (verbruik)
  • Deventer-Zuid (verdeelstation Zutphen, verbruik)


  Noord-Holland

  Gebieden waarvoor zowel de vooraankondiging als uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  Flevoland

  • Biddinghuizen (teruglevering)

  Friesland

  • Balk (verbruik)
  • Wolvega (verbruik en teruglevering)
  • Woudsend (verdeelstation Spannenburg, teruglevering)

  Gelderland

  • Borculo (verbruik)

  Noord-Holland

  • Heerhugowaard (verbruik)
  • Edam (verbruik)

  Het nieuwsbericht is hier te vinden.

   

  ]]>
  news-2225 Fri, 13 Nov 2020 08:45:00 +0100 TenneT neemt nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Dordrecht en Alblasserdam in gebruik https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-neemt-nieuwe-hoogspanningsverbinding-tussen-dordrecht-en-alblasserdam-in-gebruik/ TenneT heeft de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam in gebruik genomen. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding  tussen de hoogspanningsstations Crayestein en Alblasserdam. Deze extra 150 kV-verbinding is nodig om de leveringszekerheid van ons net in de regio te garanderen en toekomstbestendig te maken. TenneT heeft de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen Dordrecht Merwedehaven en Alblasserdam in gebruik genomen. Hiermee ontstaat een nieuwe verbinding  tussen de hoogspanningsstations Crayestein en Alblasserdam. Deze extra 150 kV-verbinding is nodig om de leveringszekerheid van ons net in de regio te garanderen en toekomstbestendig te maken.

  Door het toenemende verbruik in de regio (industrie, elektrificatie, woningbouw), neemt het transport van elektriciteit toe en wordt het hoogspanningsnet steeds zwaarder belast. Deze nieuwe verbinding met een lengte van zo'n 6 kilometer, levert extra capaciteit  en borgt de leveringszekerheid van ons net. In maart van dit jaar startte aannemer Heijmans Infra B.V. met de werkzaamheden De ondergrondse kabel is aangelegd tussen hoogspanningsstation Alblasserdam en hoogspanningsstation Dordrecht Merwedehaven en is daar aangesloten op één van de bestaande kabelverbindingen naar het hoogspanningsstation Crayestein. 

  Op het tracé van zes kilometer, maakte Heijmans Infra B.V. grotendeels gebruik van gestuurde boringen. Het merendeel van het tracé is uitgevoerd met een nieuw elektrisch boorplatform. Alle onderdelen van dit boorsysteem zijn volledig elektrisch aangedreven en worden gevoed door één generatorset. Hierdoor is de machine 50% zuiniger en stiller. Dit zorgt voor minder CO² uitstoot dan traditionele gestuurde boorinstallaties. 

  Projectleider van TenneT, Gerben Kreijkes: "Het is mooi dat de firma Heijmans samen met neven-opdrachtnemers Prysmian, Spie en Siemens in relatief korte tijd, zelfs in deze coronatijd, de werkzaamheden konden uitvoeren en opleveren. Door continu in gesprek te zijn met de drie gemeentes en de omgeving hebben we zorgen kunnen wegnemen. En is er begrip voor de benodigde werkzaamheden. De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding blijft in gebruik en met deze extra 150 kV-verbinding garanderen we de leveringszekerheid in deze regio". 

  Versterken en uitbreiden hoogspanningsnet

  In de regio Zuid Holland werkt TenneT aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Naast de bouw van diverse nieuwe hoogspanningsstations, breiden we bestaande stations uit en leggen we samen met regionale netbeheerders nieuwe hoogspanningsverbindingen aan. Dat is nodig om het aanbod en vraag van energie te kunnen transporteren en de afspraken van het klimaatakkoord uit te voeren. 

  ]]>
  news-2223 Wed, 11 Nov 2020 10:35:16 +0100 Oproep voor de levering van elektriciteit en gas voor de kantoorpanden van TenneT https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/oproep-voor-de-levering-van-elektriciteit-en-gas-voor-de-kantoorpanden-van-tennet-1/ TenneT is voornemens om 10 november 2020 een opdracht te gunnen voor de levering van elektriciteit en gas voor de kantoorpanden van TenneT, voor 2021 tot en met 2023. Het betreft levering in Nederland. Op basis van historische gegevens is het volume ingeschat op 6,27 GWh per jaar voor elektriciteit en 193.732 Nm3 per jaar voor gas. TenneT is voornemens om 10 november 2020 een opdracht te gunnen voor de levering van elektriciteit en gas voor de kantoorpanden van TenneT, voor 2021 tot en met 2023. Het betreft levering in Nederland. Op basis van historische gegevens is het volume ingeschat op 6,27 GWh per jaar voor elektriciteit en 193.732 Nm3 per jaar voor gas.

  Bedrijven die belangstelling hebben voor de levering hiervan, worden verzocht uiterlijk op 17 november 2020 hun belangstelling kenbaar te maken bij de heer M. van Swam, e-mail adres tenderEenV(at)tennet.eu. Offertes dienen 1 december 11:00 uur te worden ingediend middels het tenderplatform Negometrix. 

  ]]>
  news-2218 Fri, 30 Oct 2020 13:24:23 +0100 Liander deelt nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten congestiemanagementonderzoeken https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/liander-deelt-nieuwe-vooraankondigingen-en-uitkomsten-congestiemanagementonderzoeken/ Liander heeft op 29 oktober nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 29 oktober nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.


  Gebieden waarvoor zowel de vooraankondiging als uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  Friesland

  • Bergum (verbruik en teruglevering)
  • Leeuwarden (verbruik)

  Het nieuwsbericht is hier te vinden.

   

  ]]>
  news-2214 Thu, 29 Oct 2020 22:45:00 +0100 TenneT wint prestigieuze FD Henri Sijthoff-prijs voor Jaarverslag 2019 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-wint-prestigieuze-fd-henri-sijthoff-prijs-voor-jaarverslag-2019/ Met gepaste trots maken we bekend dat ons Integrated Annual Report 2019 de prestigieuze FD Henri Sijthoff-prijs voor uitmuntende financiële verslaggeving heeft gewonnen. Met gepaste trots maken we bekend dat ons Integrated Annual Report 2019 de prestigieuze FD Henri Sijthoff-prijs voor uitmuntende financiële verslaggeving heeft gewonnen.

  De Sijthoff-prijs wordt ieder jaar uitgereikt door het toonaangevende Financieele Dagblad en is de hoogste erkenning voor uitmuntende financiële verslaggeving in Nederland. De onderscheiding oordeelt over aspecten zoals helderheid van teksten, transparantie van informatie over de onderneming, strategie, corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  “Ik ben ontzettend blij dat TenneT deze prestigieuze prijs heeft gewonnen. Dit is een belangrijke erkenning van het uitstekende werk van ons team. We waren voor de derde keer genomineerd, dus het is fantastisch om eindelijk te winnen. We willen alle betrokkenen feliciteren, ook onze medegenomineerden”, aldus Otto Jager, financieel directeur van TenneT.

  “Aangezien we een betere energietoekomst creëren voor iedereen in Nederland en Duitsland, willen we ons verhaal zo helder mogelijk vertellen. We zijn er trots op dat we regelmatig op transparante wijze verslag kunnen uitbrengen over onze mensen, onze middelen en onze werkzaamheden. Samen zijn we op weg naar een duurzaam energiesysteem.”

  TenneT was een van de drie genomineerden in de categorie niet-beursgenoteerde bedrijven, samen met NS en Triodos. De onderneming is al begonnen aan het Integrated Annual Report 2020, dat in maart 2021 wordt gepubliceerd.

  ]]>
  news-2213 Thu, 29 Oct 2020 08:00:00 +0100 Diversiteit deelnemers maakt pilot voor regelvermogen waardevol voor TenneT https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/diversiteit-deelnemers-maakt-pilot-voor-regelvermogen-waardevol-voor-tennet/ De afgelopen maanden zijn weer drie deelnemers operationeel aangesloten in de pilot waarmee TenneT onderzoekt of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de regelvermogenmarkt. Met regelvermogen wordt de onbalans tussen vraag en aanbod beperkt op het Nederlandse elektriciteitsnet. De Balancing Service Providers (BSP’s) die onlangs zijn aangesloten zijn Sympower, ENGIE en Next Kraftwerke (samen met Jedlix).  De afgelopen maanden zijn weer drie deelnemers operationeel aangesloten in de pilot waarmee TenneT onderzoekt of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de regelvermogenmarkt. Met regelvermogen wordt de onbalans tussen vraag en aanbod beperkt op het Nederlandse elektriciteitsnet. De Balancing Service Providers (BSP’s) die onlangs zijn aangesloten zijn Sympower, ENGIE en Next Kraftwerke (samen met Jedlix). 

  TenneT is zeer verheugd over de diversiteit van de deelnemers aan de pilot voor regelvermogen, in Europa aangeduid als automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR). Het is de bedoeling om zo veel mogelijk verschillende technologieën en bronnen te onderzoeken, zodat in de toekomst regelvermogen door veel diverse bronnen geleverd kan worden. Naast de drie genoemde partners werken aan de pilot mee: Enova, Escozon & Energie Samen, Scholt Energy & Enervalis en Vandebron. Samen leveren ze regelvermogen met windenergie, een zonnepark met batterij, auto’s, boilers, warmekrachtkoppelingen en warmtepompen – allemaal elektrisch uiteraard. 

  Barrières slechten

  TenneT wil met het onderzoek borgen dat er ook in de toekomst voldoende leveranciers en flexibel vermogen zijn voor het balanceren van vraag en aanbod in Nederland. Dat regelvermogen is nodig juist nu kleinschalige duurzame opwek steeds meer de plaats inneemt van grote conventionele energiecentrales. Het is dus zaak om eventuele barrières voor levering van regelvermogen weg te nemen en te zorgen voor gelijke kansen voor potentiële aanbieders, ook al benutten ze verschillende technologieën. Als duidelijk wordt hoe diverse partijen kunnen deelnemen in de regelvermogenmarkt, kan er een business model ontstaan voor deze nieuwe soorten flexibel vermogen.

  Voorbeeld van een barrière voor nieuwe BSP’s om deel te nemen aan de regelvermogenmarkt waren de kosten voor de datacommunicatie. Dat struikelblok heeft TenneT weggenomen met een eigen privaat mobiel netwerk, dat in februari voor het eerst in gebruik is genomen door pilotpartij Enova. Nu maken ook Sympower en Next Kraftwerke (BSP die samenwerkt met Jedlix, dat slim en duurzaam elektrische auto’s laadt; in de pilot tellen ze daarom als één deelnemer) gebruik van dat mobiele netwerk voor communicatie met TenneT over activatie en metingen. De communicatie van ENGIE verloopt via Equigy, het blockchainplatform wat nu al gebruikt wordt door Vandebron voor de levering van regelvermogen. 

  Over balans en regelvermogen

  Eén van de wettelijke taken van TenneT is de balanshandhaving van het gehele Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn. TenneT realiseert dit door het inzetten van verschillende balansproducten, zoals primaire reserves, regelvermogen en noodvermogen. 

  Primaire reserve wordt gebruikt om frequentieverstoringen in het gehele (internationaal) synchroon gekoppelde hoogspanningsnet te stabiliseren, ongeacht de oorzaak en locatie van de verstoringen. Voor het real-time handhaven van de Nederlandse vermogensbalans activeert TenneT regelvermogen, reservevermogen en noodvermogen, door BSP’s (marktpartijen) aan TenneT aangeboden. Dit ter opvang van bijvoorbeeld een uitgevallen centrale of een verkeerde verwachting van de hoeveelheid wind- of zonne-energie binnen Nederland.

  Deelnemers reageren

  “Door koppeling met Sympower’s platform kan flexibel vermogen van energie-installaties worden benut. Dat maakt ze waardevoller en het energienet duurzamer en slimmer”, legt Olivia Sicurani, Sympower’s Head of Product uit. Sympower is er volgens Olivia “van overtuigd dat deze pilot de blauwdruk oplevert voor aanpassingen aan het regelvermogen-systeem in Europa, door:

  • Een hardware georiënteerde aansturing te vervangen door een mobiel netwerk;
  • Deelname van onafhankelijke BSP’s zoals Sympower toe te staan;
  • Geaggregeerde, verdeelde en kleinere assets toegang te bieden. daardoor kan een andere categorie bedrijven ook flexibiliteit te gelde maken en actief bijdragen aan de netbalans.”

  Jeroen Hummel, Senior Contract Manager TSO & Ancillary Contracting bij ENGIE verwacht met de deelname waardevolle kennis en kunde op te doen. Jeroen: “Die kunnen ons helpen om ons regelvermogen-portfolio verder te diversifiëren en daarmee een duurzame – dus langdurige èn groene - leverancier van balanceringscapaciteit en -energie te blijven. Daarnaast kan de opgedane ervaring meegenomen worden naar de andere landen waarin wij actief zijn om vergelijkbare ontwikkelingen te implementeren.”

  Next Kraftwerke (‘een van de grootste virtuele energiecentrales van Europa, waarmee we flexibiliteitsdiensten aanbieden aan netbeheerders’), verzorgt in het regelvermogen -project de integratie met de systemen van TenneT voor het aanbieden van de flexibiliteit van de elektrische autopool van Jedlix.

  Energy and Flexibility Expert Elias De Keyser van Next Kraftwerke ziet voordelen in de inzet van decentraal vermogen: “Door nieuwe vormen van decentrale flexibiliteit zoals elektrische auto’s toe te laten, wordt de regelvermogen-markt competitiever. Met als resultaat lagere maatschappelijke kosten voor balanshandhaving. Een grote groep van kleinere eenheden is ook betrouwbaarder en heeft een lagere CO2-uitstoot dan de grote centrales die historisch gezien regelvermogen leverden" 

  Die voordelen ziet ook Nick Hubbers, CPO van Jedlix (‘toonaangevend platform voor vehicle-to-grid integratie’): “Door het inzetten van de elektrische auto wordt een belangrijke stap gezet om nieuwe duurzame bronnen aan te boren voor de levering van balanceerdiensten aan TenneT, een taak die voorheen was weggelegd voor conventionele elektriciteitscentrales. Jedlix ziet dit als een unieke kans om aan te tonen dat een vloot aan elektrische auto's net zo goed in staat is om de balans in het net te herstellen, onafhankelijk van de energieleverancier.”

  ]]>
  news-2212 Tue, 27 Oct 2020 15:00:20 +0100 Pilotproject kunstriffen bij onze platformen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/pilotproject-kunstriffen-bij-onze-platformen/ Als netbeheerder op zee sluiten we niet alleen duurzame energie aan, maar willen dat ook op een duurzame manier vormgeven. Daarom doen we samen met Stichting De Rijke Noordzee en adviesbureau WaterProof onderzoek naar de plaatsing van kunstriffen naast ons offshore platform Borssele Beta. We testen nu de zogeheten 'reefcubes' – ontworpen door ARC Marine - in het klein om te kijken of ze straks in het groot blijven staan.  Als netbeheerder op zee sluiten we niet alleen duurzame energie aan, maar willen dat ook op een duurzame manier vormgeven. Daarom doen we samen met Stichting De Rijke Noordzee en adviesbureau WaterProof onderzoek naar de plaatsing van kunstriffen naast ons offshore platform Borssele Beta. We testen nu de zogeheten 'reefcubes' – ontworpen door ARC Marine - in het klein om te kijken of ze straks in het groot blijven staan. 

  In een gezamenlijk pilotproject onderzoeken Stichting De Rijke Noordzee en TenneT de mogelijkheid om bij het platform Borssele Beta innovatieve structuren aan te leggen voor mossels. Stichting De Rijke Noordzee brengt de specifieke kennis en ervaring in en TenneT stelt haar offshore assets beschikbaar en ondersteunt in de logistiek (o.a. schip). 

  Bij alle Net op zee projecten willen we natuurversterkende maatregelen toepassen en monitoren. De ruimte rondom onze platformen op zee kan geschikt zijn voor natuurontwikkeling. Zo kunnen we naast het platform en binnen de 500 m veiligheidszone, schelpen en grind neerleggen (natuurlijk substraat). Daarop kunnen een aantal kunstriffen worden geplaatst. Op deze riffen, gemaakt van ecologisch beton, kunnen bijvoorbeeld inktvissen, roggen en haaien hun eitjes leggen. Vanaf de reefcubes gaan er touwen naar boven en daaraan kunnen mosselen groeien. De geplaatste materialen bieden ruimte voor verschillende soorten zeedieren. Op termijn kunnen de TenneT-platformen en het gebied er omheen zich ontwikkelen tot hotspots van biodiversiteit. Dat gaan we monitoren in samenwerking met Stichting De Rijke Noordzee. 

  Bekijk hoe het onderzoek in zijn werk gaat in deze video

  ]]>
  news-2209 Fri, 23 Oct 2020 08:14:27 +0200 Structurele congestie in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/structurele-congestie-in-de-gemeenten-schouwen-duiveland-en-tholen/ Enduris heeft op 22 oktober de uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden Schouwen-Duiveland en Tholen. Lees het originele nieuwsbericht.

  Enduris heeft op 22 oktober de uitkomsten voor congestiemanagement onderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden Schouwen-Duiveland en Tholen.

  ]]>
  news-2207 Thu, 22 Oct 2020 18:07:48 +0200 "TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie," stelt Otto Jager in Handelsblatt https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-bevindt-zich-in-een-comfortabele-situatie/ "TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie." Dit stelt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), in een interview in Handelsblatt vandaag over de lopende onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid en over de mogelijke participatie van de Duitse staat in TenneT. Onderstaand hebben we het artikel uit Handelsblatt samengevat. "TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie." Dit stelt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), in een interview in Handelsblatt vandaag over de lopende onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid en over de mogelijke participatie van de Duitse staat in TenneT. Onderstaand hebben we het artikel uit Handelsblatt samengevat.

  "De gesprekken zijn constructief en we maken goede vorderingen", zegt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), over de onderhandelingen tussen TenneT, de Duitse en Nederlandse regering over de mogelijke betrokkenheid van de Duitse staat bij TenneT. De partijen zijn sinds mei 2020 in gesprek.  "Het duurt natuurlijk even om een gezamenlijke aanpak te vinden en elkaars doelstellingen en voorwaarden te begrijpen. Maar we zijn nu op dat punt aangekomen", vervolgt Otto Jager. En hij maakt het duidelijk: "Vanuit mijn oogpunt is er een misverstand, vooral in Duitsland. De mensen geloven dat wij dringend behoefte hebben aan nieuw eigen vermogen. Maar dit is absoluut niet het geval. TenneT kan gemakkelijk alle geplande investeringen in Duitsland voor de komende tien jaar financieren.

  Eigen vermogen: TenneT heeft tijd en opties

  TenneT heeft zo'n goede kredietwaardigheid dat alle investeringen die tot 2030 in Duitsland en Nederland zijn gepland, solide kunnen worden gefinancierd zonder nieuw eigen vermogen. "De enige beperking is dat onze kredietrating met één niveau zou verslechteren," zegt Otto Jager. Vanuit financieringsperspectief is dit echter acceptabel en TenneT zou nog steeds gelijke tred houden met  de andere Duitse transportnetbeheerders.

  De wens van het bedrijf is natuurlijk om op het betere ratingniveau te blijven. "We hebben dit ook aan onze investeerders verteld en zullen ons uiterste best doen om dit te bereiken", zegt Otto Jager. Maar het is geen absolute noodzaak. "Dus we zitten in een comfortabele situatie." En Jager vervolgt: "We gaan ervan uit dat we vóór 2023 geen extra eigen vermogen nodig hebben om onze rating op het huidige hoge niveau te houden.

  TenneT heeft op dit moment een A-rating. Dit is een van de hoogste waarderingscategorieën die bedrijven kunnen hebben. Dit geeft het bedrijf een betere beoordeling dan de meeste andere netbeheerders. Dit biedt veel ruimte voor het aantrekken van financiering met vreemd vermogen.

  Politieke plannen beïnvloeden de investeringsbehoeften na 2030

  TenneT investeert de komende tien jaar zo'n 30 tot 35 miljard euro in Duitsland. Dit komt waarschijnlijk overeen met meer dan de helft van de totale investeringen van de transmissienetbeheerders in Duitsland. Deze berekeningen dateert uit het voorjaar van 2020 en sindsdien hebben de regeringen van Duitsland en Nederland hun doelstellingen voor de uitbreiding van hernieuwbare energie omhoog bijgesteld. Als gevolg neemt ook investeringsbehoefte toe voor uitbreiding van het net, vooral op zee. De nieuwe doelstellingen hebben echter vooral betrekking op de periode ná 2030, zodat de investeringsbehoefte voor de uitbreiding van het net vooral na 2030 toeneemt.

  Transformatie van het energiesysteem, een Europees project

  "We ervaren de steun van het Nederlandse ministerie van Financiën. Dat is al zo sinds we in 2010 Duitsland actief zijn geworden", zegt Otto Jager. De reden hiervoor is dat de transformatie van het energiesysteem wordt gezien als een Europees project en niet stopt bij de nationale grenzen. De transformatie van het energiesysteem kan niet efficiënt worden georganiseerd op nationaal niveau. Als er steeds meer hernieuwbare energie aan het net wordt ingevoed, leidt dit onvermijdelijk tot een grotere volatiliteit. Dit kan veel beter en efficiënter worden beheerd als de netwerken over de nationale grenzen heen worden gepland en geëxploiteerd. "Eigendomsintegratie van zogenoemde transmissiesysteemnetbeheerders over de nationale grenzen heen, maakt het gemakkelijker om innovatie te realiseren en te stimuleren en ideeën en "best practices" uit te wisselen".

  Focus op Noordwest-Europa

  "De vraag of Duitsland moet deelnemen in de TenneT-holding of in de Duitse TenneT-dochteronderneming, is naar onze mening niet belangrijk", zegt Otto Jager. "We zijn ervan overtuigd dat beide modellen kunnen werken." Het hangt af van de voorwaarden. Belangrijk is dat TenneT haar strategie kan voortzetten. "We willen het bedrijf op een geïntegreerde manier blijven beheren, met de focus op Noordwest-Europa."


  Lees het artikel in het Handelsblatt


  Dit artikel is om 14.51 aangepast om te verduidelijken dat bovenstaande een samenvatting is van het artikel in Handelsblatt. We betreuren eventuele onduidelijkheid hierover.
  ]]>
  news-2204 Tue, 20 Oct 2020 12:47:28 +0200 Liander publiceert nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten congestiemanagementonderzoeken Gelderland en Noord-Holland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/liander-publiceert-nieuwe-vooraankondigingen-en-uitkomsten-congestiemanagementonderzoeken-gelderland/ Liander heeft op 15 oktober nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Liander heeft op 15 oktober nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is.

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.


  Gebied waarvoor de vooraankondiging is gepubliceerd:

  Gelderland

  • Bemmel (verbruik en teruglevering)


  Gebieden waarvoor zowel de vooraankondiging als uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  Gelderland

  • Nijmegen-Noord (verdeelstation de Waalsprong, verbruik en teruglevering)

  Noord-Holland

  • Texel (verbruik en teruglevering)


  Gebied waarvoor de uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  Gelderland

  • Nijmegen-Noord (verdeelstation de Waalsprong, teruglevering)


  Het nieuwsbericht is hier te vinden.

   

  ]]>
  news-2199 Fri, 16 Oct 2020 16:03:00 +0200 Eerste hoogspanningsmast voor nieuwe stroomsnelweg in Groningen staat https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/eerste-hoogspanningsmast-voor-nieuwe-stroomsnelweg-in-groningen-staat/ Hoogspanningsnetbeheerder TenneT bouwt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten die er de bestaande (220 kV) verbinding vervangt. De ingebruikname is voorzien in 2023, vandaag zijn de allereerste nieuwe masten neergezet. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT bouwt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten die er de bestaande (220 kV) verbinding vervangt. De ingebruikname is voorzien in 2023, vandaag zijn de allereerste nieuwe masten neergezet.

  De bouw van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten is een nieuwe (en zichtbare) fase ingegaan. Na jaren van voorbereiding is TenneT in maart van dit jaar gestart met de aanleg. De verbinding is cruciaal voor de elektriciteitsvoorziening in Noord-Nederland en huidige- en toekomstige energieplannen zoals in Eemshaven. 

  Afbreken 50 kilometer verbinding 

  TenneT zet nog dit jaar masten neer in de buurt van het hoogspanningsstation Vierverlaten (bij Hoogkerk) en bij Eemshaven. Tot en met 2023 is TenneT op de 121 (mast)locaties bezig met de aanleg van funderingen, plaatsen van masten en het monteren van de geleiders (draden). Na de ingebruikname van de 40 kilometer lange nieuwe verbinding breekt TenneT de – dan overbodige – (220 kV) verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en een deel van een nu parallel lopende (110 kV verbinding Brillerij-Vierverlaten af, totaal 50 kilometer. 

  Landschapsplan

  Onderdeel in de plan- en besluitvorming van de 380 kV-verbinding is een programma met landschappelijk maatregelen. De provincie Groningen voert dit programma uit en doet dat samen met gemeenten en bewoners. Het landschap in het deel van Groningen waar de verbinding ligt, typeert zich door een open karakter, eeuwenoude  wierden, waters, dijken, dorpen en kerken. Het merendeel van de maatregelen is gericht op het opknappen, verfraaien en toegankelijk maken hiervan. Een kleiner deel betreft inpassing van de hoogspanningsverbinding zoals het aanpassen van zicht op de verbinding  (en hoogspanningsstation). Aan de eerste maatregelen uit het landschapsprogramma wordt al gewerkt, in 2028 moeten ze allemaal in uitvoering zijn genomen.

  ]]>
  news-2202 Thu, 15 Oct 2020 07:54:07 +0200 TenneT onderzoekt verbetering biodiversiteit bij kabelkruisingen Noordzee https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-onderzoekt-verbetering-biodiversiteit-bij-kabelkruisingen-noordzee/ TenneT start een pilot om de biodiversiteit bij kabelkruisingen in de Noordzee te verbeteren. In samenwerking met offshore specialist Van Oord worden verschillende steensoorten gestort bij kabelkruisingen om te onderzoeken welke toepassing de biodiversiteit stimuleert. TenneT start een pilot om de biodiversiteit bij kabelkruisingen in de Noordzee te verbeteren. In samenwerking met offshore specialist Van Oord worden verschillende steensoorten gestort bij kabelkruisingen om te onderzoeken welke toepassing de biodiversiteit stimuleert.

  Het gaat in totaal om twaalf plekken waar de recent gelegde zeekabel voor de aansluiting van toekomstige windparken bestaande olie- en gasleidingen in de Noordzee kruisen. TenneT wil bij alle Net op zee projecten natuurversterkende maatregelen toepassen en monitoren. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt TenneT om te zien welke maatregelen de biodiversiteit verbeteren.

  Hollandse Kust (zuid) als proeftuin

  In de Noordzee werkt TenneT aan de hoogspanningsverbinding van het windgebied Hollandse Kust (zuid). Via twee toekomstige transformatorplatformen (Alpha en Beta) worden in totaal vier 220 kV kabels gelegd naar de Maasvlakte. De afgelopen periode zijn de eerste twee zeekabels aangelegd. Daar waar de kabels een bestaande olie- en gasleiding kruisen, komen de kabels boven de zeebodem uit. Op die plaatsen wordt een granieten toplaag op de kabel gestort om de kabel te beschermen. Saskia Jaarsma, head offshore developments en Large Projects Offshore bij TenneT: "TenneT start een pilot door in nauw overleg met Van Oord, op een drietal kabelkruisingen de granieten toplaag te vervangen door een kalkhoudende steen, afkomstig uit een marmergroeve. In totaal worden er op drie van de zes kruisingen de kalkhoudende steentjes aangebracht. Zo kunnen we vergelijken wat het verschil is in het soort zeeleven dat op deze kruisingen ontstaat ten opzichte van de kruisingen waar we de kalkhoudende steentjes niet storten."

  Nestelplaatsen

  Op 14 oktober zijn de stenen aan boord geladen van Van Oords' steenstortschip  Bravenes  in Vlissingen. Deze worden in de komende weken op de kabelkruisingen aangebracht. "Onze verwachting is dat de meer kalkhoudende steen ervoor zorgt dat diverse soorten bodemdieren zich eenvoudiger nestelen en dat er op deze locaties ander leefgebied ontstaat. Door de jaren heen kunnen er op deze plekken in de Noordzee 'kunstmatige riffen'   ontstaan waar planten en diertjes zich vestigen", aldus Jaarsma. In 2021 legt Van Oord de tweede verbinding aan voor Hollandse Kust (zuid) Beta. Bij deze verbinding worden opnieuw zes kabelkruisingen gedaan. Jaarsma: "Voorafgaand aan die installatie wil TenneT onderzoeken of het haalbaar is de beschermende granieten toplaag volledig weg te laten. Daardoor ontstaan er grotere holtes tussen de stenen waarmee nestelen voor het zeeleven nog aantrekkelijker kan zijn." 

  Net op zee en ambitie natuurversterking

  De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2030 9,6 GW aan opgesteld vermogen windenergie op zee te realiseren. TenneT is als landelijk netbeheerder verantwoordelijk voor de hoogspanningsverbindingen voor de windparken op zee (Net op zee). In elk windgebied realiseert TenneT één of meerder platformen ('stopcontacten' op zee) en legt de offshore kabelverbinding met het landelijke hoogspanningsnet aan. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta dit jaar is de eerste 1,4 GW gerealiseerd. Op dit moment werkt TenneT aan de aanleg van de verbinding voor Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta. TenneT heeft de ambitie om bij alle Net op zee projecten natuurversterkende maatregelen toe te passen voor het behoud en de versterking van een gezonde zee.

  ]]>
  news-2196 Thu, 08 Oct 2020 13:09:30 +0200 Dutch Transformation Forum – Manon: " TenneT gelooft in groen herstel" https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/dutch-transformation-forum-manon-tennet-gelooft-in-groen-herstel/ Hoe we sterker uit deze crisis kunnen komen? "Vanuit optimisme, maar gelijktijdig ook allemaal bereid zijn om kwetsbaarheden, moeilijkheden en zorgen op tafel te leggen", vertelt Manon van Beek op het Dutch Transformation Forum. Hoe we sterker uit deze crisis kunnen komen? "Vanuit optimisme, maar gelijktijdig ook allemaal bereid zijn om kwetsbaarheden, moeilijkheden en zorgen op tafel te leggen", vertelt Manon van Beek op het Dutch Transformation Forum.

  Tijdens dit digitale forum afgelopen 28 september kwamen de publieke sector en bedrijfsleven (virtueel) bij elkaar om te praten over de enorme opgave waarvoor we allemaal staan. De thema's transitie en leiderschap kwamen hierbij aan bod. Manon sprak hier haar geloof in groen herstel uit en vertelde wat we hiervoor volgens haar voor nodig hebben: groene industriepolitie, regie, internationale samenwerking en een nieuw energiesysteem. Dit vraagt om een concreet ontwikkelpad voor de industrie om de productieprocessen te verduurzamen, gericht op doelstellingen van 2030. We kúnnen ons uit de crisis investeren en creëren hiermee werkgelegenheid.

  ]]>
  news-2194 Fri, 02 Oct 2020 15:40:49 +0200 Vooraankondigingen congestiemanagementonderzoeken Liander https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondigingen-congestiemanagementonderzoeken-liander/ Liander heeft op 1 oktober nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er 4 knelpunten in Gelderland opgelost. Liander heeft op 1 oktober nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er 4 knelpunten in Gelderland opgelost.

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.


  Gebieden waarvoor een knelpunt is opgelost:

  Gelderland

  • Borculo (verdeelstation Aalders, teruglevering)
  • Dinxperlo (teruglevering)


  Gebieden waarvoor zowel de vooraankondiging als uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  Friesland

  • Leeuwarden (verdeelstation Schenkenschans, verbruik)

  Gelderland

  • Barneveld (teruglevering)

  Noord-Holland

  • Schagen (teruglevering)
  • Warmenhuizen (verbruik)
  • Wervershoof (verbruik)


  Gebied waarvoor de uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  Noord-Holland

  • Hoofddorp (verbruik)


  Het nieuwsbericht is hier te vinden.

   

  ]]>
  news-2191 Thu, 01 Oct 2020 08:30:43 +0200 Investeringsplannen TenneT gepubliceerd https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/investeringsplannen-tennet-gepubliceerd/ TenneT heeft vandaag, net als de meeste andere Nederlandse energienetbeheerders, haar investeringsplannen gepubliceerd. Deze investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren. De plannen hebben een zichtermijn van tien jaar en worden iedere twee jaar geactualiseerd. TenneT heeft vandaag, net als de meeste andere Nederlandse energienetbeheerders, haar investeringsplannen gepubliceerd. Deze investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren. De plannen hebben een zichtermijn van tien jaar en worden iedere twee jaar geactualiseerd.

  Juist vanwege het belang van de investeringen voor de energietransitie, geven de netbeheerders meer inzicht in de afwegingen en keuzes die gemaakt zijn bij toekomstige investeringen in de netten. De toezichthouder heeft de investeringsplannen getoetst en aangegeven dat de plannen kunnen worden vastgesteld. TenneT heeft twee investeringsplannen gepubliceerd, het Investeringsplan Net op Land en het Investeringsplan Net op Zee.

  Bekijk de toelichting en lees de plannen.

  ]]>
  news-2189 Tue, 29 Sep 2020 19:48:37 +0200 Handreiking SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland - Energiesysteem van de toekomst vergt slim samenspel tussen hoofdrolspelers https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/handreiking-sein-systeemintegratie-energie-in-nederland-energiesysteem-van-de-toekomst-vergt-slim/ Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goed georganiseerd kan worden. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland.  Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goed georganiseerd kan worden. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland. 

  De onderdelen van het energiesysteem, zoals nieuwe energiecentrales, konden tot voor kort goed apart worden ontwikkeld zonder dat veel afstemming met andere onderdelen nodig was. Dat verandert. Als er onvoldoende werk gemaakt wordt van systeemintegratie, partijen onvoldoende afstemmen en barrières voor afstemming in de wet- en regelgeving te lang blijven bestaan, zal de energietransitie in de knel komen. Een brede coalitie van marktpartijen, bestaande uit KVGN, TenneT, NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO-NCW, EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA en Shell heeft daarom het initiatief genomen te onderzoeken hoe een goed samenspel kan ontstaan.

  Door het klimaatbeleid groeit het aandeel hernieuwbare bronnen snel, wordt hard gewerkt aan nieuwe energiedragers als waterstof, en verandert ook de energievraag. Industriële processen worden bijvoorbeeld geëlektrificeerd. De netbeheerders moeten al die veranderingen bijhouden door bijtijds elektriciteitsnetwerken uit te breiden en gasinfrastructuur om te bouwen. Om dat goed te kunnen doen zullen energiespelers veel meer dan voorheen moeten samenwerken aan wat heet systeemintegratie, en zullen overheden andere randvoorwaarden en stimuleringsmaatregelen moeten voorbereiden.

  Dit benodigde samenspel komt er niet vanzelf, maar zal moeten worden georganiseerd. Het rapport Handreiking SEIN ‘Verkenning naar de orkestratie van Systeemintegratie in het  Energiesysteem in Nederland’ beschrijft hoe de afstemming zo goed mogelijk kan worden georganiseerd. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe dit op lokale schaal nu al werkt. Het rapport constateert ook dat er op nationale schaal in Nederland meer samenhang en sturing nodig is. Er is behoefte aan een ‘organisatie’ die de verantwoordelijkheid voelt om het gewenste samenspel te orkestreren.

  Het rapport is opgesteld door een werkgroep van experts onder auspiciën van de Stichting Energie Dialoog Nederland en met ondersteuning door MSG Sustainable Strategies en De Gemeynt.

  De initiatiefnemers onderzoeken in een vervolgfase welke initiatieven en ontwikkelingen er zijn rond systeemintegratie en de organisatie ervan. Op basis daarvan zullen ze met voorstellen komen om deze uitdaging op structureel aandacht te kunnen geven. 

  ]]>
  news-2188 Tue, 29 Sep 2020 09:31:00 +0200 Hinderlijke spanningsdip op 110kV station Vollenhove https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/hinderlijke-spanningsdip-op-110kv-station-vollenhove/ Op 27 september 2020 om 01:51:42 uur is er een dip geregistreerd op het 110kV station Vollenhove met een duur van ongeveer 90msec en een restspanning van 30%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is een defecte isolator ophanging. 

  Op 27 september 2020 om 01:51:42 uur is er een dip geregistreerd op het 110kV station Vollenhove met een duur van ongeveer 90msec en een restspanning van 30%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is een defecte isolator ophanging. 

  ]]>
  news-2187 Tue, 29 Sep 2020 09:29:56 +0200 Hinderlijke spanningsdip Luttelgeest Kalenberg https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/hinderlijke-spanningsdip-luttelgeest-kalenberg/ Op 27 september 2020 om 01:51:42 uur is er een spanningsdip geregistreerd op het 110kV station Luttelgeest Kalenberg met een duur van ongeveer 90msec en een restspanning van 31%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is een defecte isolator ophanging. Op 27 september 2020 om 01:51:42 uur is er een spanningsdip geregistreerd op het 110kV station Luttelgeest Kalenberg met een duur van ongeveer 90msec en een restspanning van 31%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. De vermoedelijke oorzaak van de dip is een defecte isolator ophanging.

  ]]>
  news-2186 Sat, 26 Sep 2020 17:51:50 +0200 Uitval Cobra-verbinding https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/uitval-cobra-verbinding/ Vrijdagnacht om 2.40 is de COBRA verbinding uitgevallen. De oorzaak is onbekend en is in onderzoek. Vrijdagnacht om 2.40 is de COBRA verbinding uitgevallen. De oorzaak is onbekend en is in onderzoek.

  ]]>
  news-2183 Wed, 23 Sep 2020 11:00:00 +0200 Forse uitbreiding van netcapaciteit voor industrie- en havengebied Delfzijl https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/forse-uitbreiding-van-netcapaciteit-voor-industrie-en-havengebied-delfzijl/ Enexis Netbeheer en TenneT breiden de capaciteit van het elektriciteitsnet in de omgeving van Delfzijl fors uit. Dit jaar nog komt er 270 megawatt (gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 270.000 huishoudens) aan extra capaciteit bij op het hoog- en middenspanningsstation in Weiwerd. Daarnaast realiseert Enexis Netbeheer een nieuw verdeelstation in Heveskes (in de buurt van Chemie Park Delfzijl). Dankzij beide ontwikkelingen is er voldoende capaciteit om alle klanten en initiatieven in het gebied aan te sluiten en dragen de netbeheerders bij aan de vergroening van de industrie.  Enexis Netbeheer en TenneT breiden de capaciteit van het elektriciteitsnet in de omgeving van Delfzijl fors uit. Dit jaar nog komt er 270 megawatt (gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 270.000 huishoudens) aan extra capaciteit bij op het hoog- en middenspanningsstation in Weiwerd. Daarnaast realiseert Enexis Netbeheer een nieuw verdeelstation in Heveskes (in de buurt van Chemie Park Delfzijl). Dankzij beide ontwikkelingen is er voldoende capaciteit om alle klanten en initiatieven in het gebied aan te sluiten en dragen de netbeheerders bij aan de vergroening van de industrie. 

  In nauwe samenwerking met Groningen Seaports en de provincie Groningen zijn de landelijke netbeheerder TenneT en regionale netbeheerder Enexis al enkele jaren bezig om voldoende netcapaciteit te realiseren voor Delfzijl en omgeving. Dat is nodig om aan de sterk toegenomen vraag te kunnen voldoen – zowel bij grootschalige afnemers als opwekkers van duurzame elektriciteit. Daar zijn nu belangrijke stappen in gezet. 

  Grootste station van Enexis Netbeheer

  Voor Enexis Netbeheer is verdeelstation (hoog- en middenspanning) Weiwerd – na ingebruikname van de uitbreiding -  qua transportcapaciteit het grootste station van Enexis Netbeheer. Enexis Netbeheer en TenneT hebben in 2018 opdracht gegeven tot het vergroten van de transportcapaciteit van station Weiwerd, vooral noodzakelijk door de grote toename van zonnevelden en windturbines in het gebied. De uitbreiding van station Weiwerd is aan het einde van dit jaar gerealiseerd en in gebruik. Hiermee komt er voldoende ruimte om de zonneparken en windturbines in het gebied rond Delfzijl aan te sluiten die zich bij Enexis Netbeheer gemeld hebben.

  Aansluitcapaciteit vergroot door nieuw station in Heveskes

  Naast de capaciteitsuitbreiding in Weiwerd, investeert Enexis Netbeheer 2,1 miljoen euro in een nieuwe verdeelstation in Heveskes. Dit nieuwe station is vooral bedoeld voor het aansluiten van grootschalige afnemers van elektriciteit die zich in het industrie- en havengebied (gaan) vestigen. Het nieuwe verdeelstation wordt in het eerste kwartaal van 2022 in bedrijf genomen. Hiermee bereidt Enexis Netbeheer zich voor op de toekomstige groei van de bedrijvigheid in dit gebied.

  Ogen gericht op de toekomst

  Het havengebied Delfzijl is aangewezen als energiepoort en als groeiregio voor de chemische industrie. Werkgelegenheid is voor de provincie Groningen van groot belang. Daarvoor zijn nieuwe bedrijven nodig in het gebied. Bedrijven die veelal afhankelijk zijn van (duurzame) elektriciteit. Groningen Seaports, TenneT, Enexis Netbeheer en de provincie Groningen werken intensief samen om op de toekomstige groei van de regio te anticiperen. Hierdoor weten de partijen tijdig welke verdere netuitbreidingen of andere oplossingen er in de toekomst noodzakelijk zijn.

  Energietransitie en economisch perspectief

  Ook wordt in Delfzijl en omgeving vol ingezet op het vergroenen en verduurzamen van de chemische industrie. Zo wordt er onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van de grootste, groene waterstofketen van Europa. Talloze projecten op het gebied van waterstof en vergroening van de industrie staan op het punt om gerealiseerd te worden. Daarmee kan deze regio een enorme bijdrage leveren aan de energietransitie, werkgelegenheid en het creëren van een nieuw economisch perspectief. 

  ]]>
  news-2176 Wed, 23 Sep 2020 07:00:00 +0200 Onderwater robot begraaft zeekabels 5,5 meter diep voor aansluiting windparken op zee https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/onderwater-robot-begraaft-zeekabels-55-meter-diep-voor-aansluiting-windparken-op-zee/ TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte het Net op zee Hollandse Kust (zuid) voor het aansluiten van nieuwe windparken. Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem ingegraven worden. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. De installatie van de kabels is begonnen op 22 september met het aan land trekken van de kabel. De onderwater robot 'Deep Dig-It'  is succesvol de Rotterdamse Maasmond overgestoken en is nu onderweg naar het recent geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied. TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte het Net op zee Hollandse Kust (zuid) voor het aansluiten van nieuwe windparken. Daarvoor moeten vier kabels de Noordzeebodem ingegraven worden. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. De installatie van de kabels is begonnen op 22 september met het aan land trekken van de kabel. De onderwater robot 'Deep Dig-It'  is succesvol de Rotterdamse Maasmond overgestoken en is nu onderweg naar het recent geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied.

  Het Van Oord – Hellenic kabel consortium installeert de eerste twee kabels naar het Alpha platform dit jaar. De andere twee kabels, voor het Beta platform, volgen in 2021. De afgelopen dagen zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. De kabel is met een gestuurde boring aan land getrokken naar het nieuw gebouwde transformatorstation op de Maasvlakte. Vanaf daar wordt de kabel met een totale lengte van 42 kilometer naar het windgebied Hollandse Kust (zuid) gelegd door de aannemerscombinatie Van Oord - Hellenic Cables. Hiervoor heeft Van Oord speciaal de Deep Dig-It ontwikkeld, een gigantische, op afstand aangestuurde onderwater graafmachine (trencher).

  Deep Dig-It
  Van Oord's Deep Dig-It is een zogenaamd “Tracked Remotely Operated Vehicle” (TROV) die onbemand over de zeebodem rijdt en een diepe sleuf maakt voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt deze onderwater graafmachine de kabels in de sleuf en maakt deze weer dicht. Deze nieuwe trencher is de een van de allergrootste en meest krachtige in zijn soort. De trencher weegt 125.000 kilo, is ruim 17 meter lang, meer dan 8 meter hoog, en 11 meter breed. De Deep Dig-It heeft een enorm vermogen, vergelijkbaar met maar liefst twee Leopard tanks (2.500 pk) en kan daarmee de kabels tot meer dan 5,5 meter diepte begraven in zeer harde grond. De Deep Dig-It wordt aangestuurd vanaf Van Oord’s offshore installatieschip MPI Adventure, die tevens is uitgerust met een kraan die de Deep Dig-It te water laat en er weer uithaalt.

  Project net op zee Hollandse Kust (zuid)
  Het Hollandse Kust (zuid) offshore windpark ligt 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De zeekabels verbinden de twee platforms op zee met het hoogspanningsstation De Maasvlakte en de Randstad 380 kV- Zuidring. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie vervolgens naar de stroomgebruiker in het land. In 2018 heeft TenneT het consortium Van Oord-Hellenic Cables de opdracht gegeven om de verbinding van land naar zee aan te leggen voor het project net op zee Hollandse Kust (zuid). Het consortium installeert en begraaft de zeekabels die de ingang van Europa's drukste goederenhaven, de haven van Rotterdam, kruisen. De hoogspanningsverbinding van 1.400 MW zal in 2022 voltooid zijn en de windparken leveren uiteindelijk voldoende elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 1,6 miljoen huishoudens. Daarmee draagt dit offshore windpark aanzienlijk bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2023 in totaal 3,5 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee te realiseren.


  Windenergie op zee tot 2030
  Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta dit jaar is de eerste 1.4 GW gerealiseerd. Na Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta volgt Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220kV kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en kosten effectiever bouwen. Tot 2030 realiseert TenneT in de Nederlandse Noordzee nog eens 6.1 GW aan hoogspanningsverbindingen voor windparken. In de Duitse Noordzee heeft TenneT al 7.1 GW gerealiseerd en wordt de capaciteit van offshore-netaansluitingen van TenneT in Duitsland verhoogd tot ongeveer 17 GW in 2030.

  ]]>
  news-2184 Wed, 23 Sep 2020 06:55:00 +0200 TenneT kan tekort netcapaciteit voor Noord-Nederland met de markt oplossen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-kan-tekort-netcapaciteit-voor-noord-nederland-met-de-markt-oplossen/ TenneT ziet dat haar netinfrastructuur in Noord-Nederland tegen de grenzen aanloopt door met name de snelle opmars van zon-PV in deze regio. De verzwaring van het net zal jaren in beslag nemen en een aanzienlijk bedrag kosten. Daarom onderzoekt TenneT marktoplossingen die in Noord-Nederland overbelasting van het hoogspanningsnet kunnen voorkomen.  TenneT ziet dat haar netinfrastructuur in Noord-Nederland tegen de grenzen aanloopt door met name de snelle opmars van zon-PV in deze regio. De verzwaring van het net zal jaren in beslag nemen en een aanzienlijk bedrag kosten. Daarom onderzoekt TenneT marktoplossingen die in Noord-Nederland overbelasting van het hoogspanningsnet kunnen voorkomen. 

  Deze oplossingen moeten een alternatief kunnen bieden voor het uitbreiden van het net wat jaren duurt. Daarbij wordt gedacht aan het oplossen van een knelpunt met een totale capaciteit van 100 MW. Uit een door TenneT geïnitieerd onderzoek blijkt dat de markt goede oplossingen kan bieden om tijdelijke overbelasting in het elektriciteitsnet te voorkomen.

  Op diverse plaatsen in het hoogspanningsnet in Noord-Nederland overstijgt de vraag naar transportcapaciteit de beschikbare capaciteit, vooral door de pieken in stroomproductie uit zonnevelden. Deze pieken komen echter beperkt voor. Het hoogspanningsnet hiervoor uit breiden is een proces dat veelal jaren in beslag neemt. TenneT denkt dat marktpartijen, zowel producenten als  verbruikers, in bepaalde situaties wellicht betere oplossingen kunnen bieden.

  Marktconsultatie

  Deze zomer voerde TenneT een brede marktconsultatie uit. Twee vragen stonden daarbij centraal:

  1.      Is het mogelijk om de behoefte aan elektriciteitstransport met 100 MW te verlagen op een snellere en/of meer kosteneffectieve manier ?

  2.      Hoe kan TenneT marktpartijen daarvoor het best inschakelen?

  De marktconsultatie laat zien dat er voldoende partijen zijn die relatief snel oplossingen kunnen bieden voor 100 MW transportcapaciteit. Na een webinar (vanwege Covid-19) met bijna 200 deelnemers, 29 ingevulde vragenlijsten en 27 persoonlijke interviews blijkt dat tientallen marktpartijen interesse hebben om deel te nemen aan een eventuele tender van TenneT. Ze bieden uiteenlopende oplossingen: verminderde levering van elektriciteit, verhoogde afname voor elektrisch gevoede productieprocessen (zoals waterstof of warmte) en vormen van tijdelijke opslag. (Figuur 1.)

  Kant-en-klaar of in ontwikkeling

  De geboden oplossingen zijn qua praktische uitvoerbaarheid zeer verschillend. Curtailment is bijvoorbeeld zo goed als direct toepasbaar. Producenten met zonneparken of fossiele energiecentrales leveren dan tijdelijk minder stroom. Exploitanten van zonnevelden en van windparken zijn er van overtuigd dat curtailment verreweg de goedkoopste oplossing is, zeker voor het opvangen van de pieken.

  Andere opties waarbij elektriciteit wordt opgeslagen in plaats van getransporteerd zijn minder snel inzetbaar. Voorbeelden daarvan zijn waterstofelektrolyse, warmteboilers of warmteproductie uit elektriciteit met opslag voor warmtenetten. De uiteindelijke realisatie daarvan is afhankelijk van subsidies, vergunningen en marktontwikkelingen en daarmee minder zeker. 

  Type oplossingen en indicatieve bijdrage:

  Vervolgstap

  In de markt zijn dus goede oplossingen beschikbaar om tijdelijke overbelasting in het elektriciteitsnet te voorkomen. Elke oplossing heeft echter zeer specifieke kenmerken: de locatie, de reactiesnelheid, het beschikbaar vermogen en de duur daarvan, de leveringszekerheid, direct beschikbaar of pas in de toekomst. Bovendien spelen de prijs en contractvoorwaarden waarvoor een leverancier bereid is flexibiliteit beschikbaar te stellen een rol.

  Als vervolgstap onderzoekt TenneT nu welke projecten voor deze pilot geschikt zijn en hoe deze marktoplossingen in de bedrijfsvoering van het hoogspanningsnet kunnen worden opgenomen. Daarnaast loopt ook een analyse hoe TenneT deze marktoplossing juridisch en regulatorisch in kan passen is binnen haar taken als TSO.  Ben Voorhorst, COO TenneT stelt;  "de marktconsultatie heeft veel opgeleverd en TenneT heeft de intentie om verder in het proces ook de kracht van de markt weer te benutten."

  Download

  Download het advies hier

   

  ]]>
  news-2178 Tue, 22 Sep 2020 16:26:00 +0200 National Grid en TenneT ontwikkelen een visie om offshore windparken te verbinden met Groot-Brittannië en Nederland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/national-grid-en-tennet-ontwikkelen-een-visie-om-offshore-windparken-te-verbinden-met-groot-brittann/ National Grid Ventures, de commerciële ontwikkelingstak van National Grid plc, en de Nederlands/Duitse netbeheerder TenneT hebben vandaag (22 september) een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd. Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek over de aansluiting van Nederlandse en Britse windparken op de energiesystemen van beide landen via onderzeese elektriciteitskabels (zogenaamde interconnectoren). Dit is een geheel nieuwe ontwikkeling voor het VK en Nederland in de Noordzee. National Grid Ventures, de commerciële ontwikkelingstak van National Grid plc, en de Nederlands/Duitse netbeheerder TenneT hebben vandaag (22 september) een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd. Dit betreft een haalbaarheidsonderzoek over de aansluiting van Nederlandse en Britse windparken op de energiesystemen van beide landen via onderzeese elektriciteitskabels (zogenaamde interconnectoren). Dit is een geheel nieuwe ontwikkeling voor het VK en Nederland in de Noordzee.

  Volledige benutting van het potentieel van offshore windenergie zal een cruciale rol spelen bij het koolstofvrij maken van Europese economieën en samenlevingen tegen 2050. Het VK en Nederland hebben zich beide ambitieuze doelen gesteld om de offshore windcapaciteit in de Noordzee uit te breiden. De Britse regering heeft onlangs een streefwaarde aangekondigd van 40 gigawatt in 2030. Nederland streeft naar 11,5 gigawatt in 2030 en nog eens een extra 20-40 GW tegen 2050. Een efficiënte uitvoering van een dergelijke grootschalige groei van offshore windenergie vereist een grote hoeveelheid nieuwe infrastructuur en nauwe samenwerking tussen landen rond de Noordzee.

  De aankondiging volgt op een recent besluit van de Nederlandse regering om de eerste offshore 2GW-hoogspanningstransportnetten in Nederland toekomstbestendig te maken voor het windenergiegebied IJmuiden Ver, op ongeveer 80 km van de noordwestkust. 

  Onder de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst onderzoeken TenneT en National Grid Ventures de ontwikkeling van een multi-purpose interconnector (MPI) om gelijktijdig tot 4 gigawatt Britse en Nederlandse offshore windenergie aan te sluiten op de Britse en Nederlandse elektriciteitssystemen, waardoor twee gigawatt aan interconnectiecapaciteit tussen de landen wordt toegevoegd.

  Doordat beide systemen worden verbonden door de MPI kan reservetransportcapaciteit worden gebruikt om elektriciteit tussen de landen te verhandelen, waardoor het potentiële gebruik van offshore infrastructuur toeneemt. Doordat minder infrastructuur nodig is, zal ook de milieu-impact op kustgemeenschappen verminderen, in vergelijking met de huidige werkwijze waarbij interconnectoren en windparken afzonderlijk worden ontwikkeld en aangesloten.

  De twee organisaties streven ernaar om tegen het einde van 2021 een ‘padvinderproject’ te hebben dat in 2029 een operationele asset moet opleveren.

  Manon van Beek, CEO van TenneT, zegt: “TenneT heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van multifunctionele interconnecties om grootschalige groei van offshore windenergie in de Noordzee mogelijk te maken. Door deze overeenkomst kunnen we samenwerken met National Grid in de Noordzee om een innovatieve infrastructuur te ontwikkelen die elke extra elektron van opgewekte offshore wind benut om onze doelstellingen voor een schone economie te bereiken.”

  National Grid logo

  Jon Butterworth, Managing Director van National Grid Ventures, zegt: “Met de toezegging van het VK om tegen 205 koolstofvrij te zijn en de Europese Green Deal zijn er duidelijke doelen gesteld voor een koolstofarme toekomst voor de komende generaties. Multifunctionele interconnectoren kunnen potentieel een belangrijke factor zijn voor nieuwe offshore windprojecten. De welkome nieuwe samenwerking met TenneT voor deze innovatieve visie zal ons helpen om het volledige groene energiepotentieel van de Noordzee te realiseren.”

  ]]>