News: TenneT Corporate Website https://www.tennet.eu/?L=1 nl TYPO3 News Thu, 25 Feb 2021 00:07:50 +0100 Thu, 25 Feb 2021 00:07:50 +0100 TYPO3 EXT:news news-2327 Thu, 18 Feb 2021 10:00:00 +0100 Nieuw station TenneT en Enexis Netbeheer bij Veenoord voor betere aan- en afvoer elektriciteit https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/nieuw-station-tennet-en-enexis-netbeheer-bij-veenoord-voor-betere-aan-en-afvoer-elektriciteit/ Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer werken aan de versterking van het hoogspannings- en middenspanningsnet in Noordoost-Nederland. Dit is nodig om duurzame initiatieven, zoals zonneparken, aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Bovendien stijgt het verbruik van elektriciteit door 'van het aardgas af' en elektrisch vervoer. Voor betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio is een nieuw hoogspanningsstation nodig. Dit station is gepland ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk, gemeente Emmen op de grens gemeente Coevorden). TenneT en Enexis Netbeheer streven ernaar het station in 2025 in gebruik te nemen.  Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer werken aan de versterking van het hoogspannings- en middenspanningsnet in Noordoost-Nederland. Dit is nodig om duurzame initiatieven, zoals zonneparken, aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Bovendien stijgt het verbruik van elektriciteit door 'van het aardgas af' en elektrisch vervoer. Voor betere aan- en afvoer van elektriciteit in deze regio is een nieuw hoogspanningsstation nodig. Dit station is gepland ten noorden van de afrit Veenoord van de A37 (Boerdijk, gemeente Emmen op de grens gemeente Coevorden). TenneT en Enexis Netbeheer streven ernaar het station in 2025 in gebruik te nemen. 

Voor de bouw van het geplande, nieuwe hoogspanningsstation 'Veenoord Boerdijk' onderzocht TenneT vorig jaar een aantal locaties. In overleg met de provincie Drenthe en diverse gemeenten zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor de locatie bij Veenoord, omdat deze zich buiten de bebouwde omgeving en vlakbij bestaande hoogspanningslijnen bevindt. 

Voor de komst van het nieuwe hoogspanningsstation bij Veenoord en het aansluiten van hoogspanningsverbindingen is het nodig bestemmingsplannen aan te passen. De gemeenten Emmen en Coevorden werken hieraan mee. 

Het hoogspanningsstation zal bestaan uit een 380 kilovolt (kV) en een 110 kV-deel (TenneT) en een 20 kV (Enexis Netbeheer) deel en wordt aangesloten op bestaande hoogspanningsverbindingen. 

Netversterking Noordoost-Nederland

TenneT en Enexis Netbeheer hebben te maken met een groot en snel groeiend aanbod van opgewekte duurzame elektriciteit van vooral zonneparken in Noordoost-Nederland. De komende jaren neemt ook de elektriciteitsvraag naar verwachting toe. Onder meer door 'van het aardgas af', elektrificatie industrie en elektrisch vervoer. In oktober 2019 besloot TenneT daarom om € 219 miljoen uit te trekken voor de bouw van nieuwe hoogspanningsstations in Noordoost-Nederland. 

Behalve het geplande, nieuwe hoogspanningsstation bij Veenoord, komt er ook een hoogspanningsstation op Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Deze nieuwe hoogspanningsstations vormen stroomknooppunten waarmee het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten op het regionale en lokale elektriciteitsnet. Dit zorgt voor een betere aan- en afvoer van elektriciteit van en naar het 110 kV-hoogspanningsnetwerk (TenneT) en het middenspanningsnetwerk van Enexis Netbeheer. 

Verspreid over Drenthe en Groningen zijn TenneT en Enexis Netbeheer verder bezig met het vergroten van de netwerkcapaciteit door bestaande hoogspanningsstations uit te breiden, zoals in Meeden, Vierverlaten (bij Groningen), Delfzijl en Assen. Een nieuw station in Eemshaven is onlangs in bedrijf genomen. 

Informeren omgeving

TenneT en Enexis Netbeheer hebben perceeleigenaren geïnformeerd over de aanleg van hoogspanningsstation Veenoord Boerdijk. Deze week ontvangen omwonenden een informatiebrief en er is op 2 maart van 19.30 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst. 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Veenoord.

]]>
news-2325 Wed, 10 Feb 2021 13:30:00 +0100 Interconnectie, samenwerking en flexibilisering cruciaal voor Europese leveringszekerheid elektriciteit na 2025 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/interconnectie-samenwerking-en-flexibilisering-cruciaal-voor-europese-leveringszekerheid-elektricit/ Investeringen in grensoverschrijdende verbindingen en intensievere samenwerking op Europees niveau blijven nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit in Europa op peil te houden. Dit blijkt uit het rapport 'Monitoring Leveringszekerheid 2020', een analyse die TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. In dit rapport analyseert TenneT of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om aan de nationale elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn. Tot 2025 kan de leveringszekerheid in Nederland met binnenlandse productie worden gegarandeerd. Na 2025 wordt Nederland afhankelijker van import maar blijft de leveringszekerheid binnen de norm. Het elektriciteitssysteem wordt afhankelijker van weersinvloeden door de toename van duurzame energie uit wind en zon. Flexibilisering van de vraag naar energie wordt essentieel voor het versterken van de leveringszekerheid. Investeringen in grensoverschrijdende verbindingen en intensievere samenwerking op Europees niveau blijven nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit in Europa op peil te houden. Dit blijkt uit het rapport 'Monitoring Leveringszekerheid 2020', een analyse die TenneT jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. In dit rapport analyseert TenneT of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om aan de nationale elektriciteitsvraag te kunnen voldoen op de korte, middellange en lange termijn. Tot 2025 kan de leveringszekerheid in Nederland met binnenlandse productie worden gegarandeerd. Na 2025 wordt Nederland afhankelijker van import maar blijft de leveringszekerheid binnen de norm. Het elektriciteitssysteem wordt afhankelijker van weersinvloeden door de toename van duurzame energie uit wind en zon. Flexibilisering van de vraag naar energie wordt essentieel voor het versterken van de leveringszekerheid.

In 2020 was de leveringszekerheid van het netwerk van TenneT 99,9999%. De elektriciteitsvoorziening in Nederland behoort hiermee tot de betrouwbaarste ter wereld.  Maarten Abbenhuis, COO van TenneT: "Importafhankelijkheid hoeft geen probleem te vormen voor de leveringszekerheid. Ook in het verleden heeft Nederland perioden gekend van importafhankelijkheid zonder dat de leveringszekerheid in gevaar kwam. We investeren daarom ook in extra verbindingen met onder andere België, maar ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een sterkere verbinding met het Verenigd Koninkrijk via de eerder aangekondigde Windconnector. Het is van Europees belang om beschikbare productie capaciteit met elkaar af te stemmen om gelijktijdige tekorten als gevolg van weersomstandigheden te voorkomen."

Interconnectie met VK en Noorwegen

Nederland maakt deel uit van een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt, waarbij het Nederlandse elektriciteitssysteem sterk gekoppeld is met het buitenland. De leveringszekerheid in Nederland wordt daarom mede bepaald door ontwikkelingen in de omringende landen. De energieproductie  in Nederland, Duitsland, Denemarken en  België gaat door de weersinvloeden steeds meer op elkaar lijken. Verdere versterking van de verbindingen naar die landen heeft daarom een beperkt effect op de leveringszekerheid in Nederland. Een uitbreiding van de verbindingen naar Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk kan een sterkere bijdrage leveren aan de leveringszekerheid in Nederland, omdat deze landen ook veel andere bronnen in hun elektriciteitssysteem hebben, zoals waterkracht en kernenergie. 

Flexibilisering draagt bij aan leveringszekerheid

Vraagrespons (demand side response of DSR) is de algemene term voor de reactie van elektriciteitsverbruikers op (hogere) elektriciteitsprijzen. Sommige marktpartijen zullen hun belasting verminderen in geval van hogere prijzen op de markt. In de huidige markt is er nog sprake van beperkte DSR-volumes. Flexibilisering van de vraag naar elektriciteit is doorslaggevend  om de energietransitie te laten slagen. Als de vraag beter is afgestemd op het aanbod, wordt het systeem minder afhankelijk van weersinvloeden. DNV GL heeft in opdracht van o.a. TenneT een studie gedaan naar de mogelijke bijdrage van industriële inzet aan leveringszekerheid. In de Monitoring Leveringszekerheid is nu gerekend met een conservatieve schatting van 700 MW flexibel vermogen vanuit de industrie. Uit de studie blijkt dat er op dit moment al een potentieel is van zo'n 3400 MW, oplopend tot 4000 MW in 2030. Hiervoor zijn nadere afspraken met de industrie nodig en een verdere uitwerking van de verdienmogelijkheden voor afnemers die hun vraag flexibiliseren.  

Conclusies uit het rapport

 • Tot 2025 is in Nederland voldoende binnenlandse productiecapaciteit aanwezig om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Door TenneT’s transportverbindingen met het buitenland is er ook in extreme scenario’s geen overschrijding te verwachten van de norm* van 4 uur per jaar tekort aan elektriciteitsaanbod ten opzichte van de vraag.
 • Vanaf 2025 neemt in Nederland het aantal gascentrales af en vanaf 1 januari 2030 geldt het verbod op de inzet van kolen voor elektriciteitsproductie. Ook zal het elektriciteitsverbruik toenemen. Hierdoor groeit naar verwachting de afhankelijkheid van het buitenland voor de leveringszekerheid. Op basis van huidige gegevens is in het buitenland voldoende elektriciteitsproductievermogen beschikbaar voor export naar Nederland. Het gemiddelde tekort overschrijdt daardoor ook in 2030 niet de norm van 4 uur; echter bij extreme weerssituaties kan de norm worden overschreden.
 • Door het toenemende belang van import en export voor de leveringszekerheid van Nederland en de ons omringende landen is het cruciaal dat Nederland overleg voert met omringende landen over de beschikbare productiecapaciteit voor elektriciteit en over ontwikkeling van de vraag (demand side response) om gezamenlijk tekorten te voorkomen.

* Deze norm is een verwachtingswaarde voor het aantal uren per jaar dat met de beschikbare productiecapaciteit niet aan de vraag zal kunnen worden voldaan, de zogenaamde Loss of Load Expectation (afgekort LOLE). Als criterium voor de adequaatheid van een systeem wordt een maximale LOLE-waarde gehanteerd: het aanvaardbaar geachte risico dat gedurende een bepaalde hoeveelheid uren per jaar niet aan de vraag zou kunnen worden voldaan; deze waarde vertaalt zich eenduidig in de hoeveelheid tenminste vereiste productievermogen. De gehanteerde LOLE-norm voor de beoordeling van het Nederlandse systeem bedraagt 4 uren per jaar.

]]>
news-2324 Tue, 09 Feb 2021 11:17:56 +0100 Nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken op 4 februari https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/nieuwe-vooraankondigingen-en-uitkomsten-voor-congestiemanagementonderzoeken-op-4-februari/ Liander heeft op 4 februari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander heeft op 4 februari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens is een knelpunt in Friesland (voorlopig) opgelost. 

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op deze pagina op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland zijn twee nieuwe knelpunt voor verbruik ontstaan. 

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Emmeloord (teruglevering)
 • Lelystad (verdeelstation Zuiderveld, teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Friesland

In Friesland is een nieuw knelpunt voor teruglevering ontstaan en is een knelpunt (voorlopig) opgelost).

Het (voorlopig) opgeloste knelpunt is:

 • Sneek (teruglevering)

Het nieuwe knelpunt is:

 • Langweer (verdeelstation Sneek, teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Gelderland

In Gelderland twee nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Beltrum (verdeelstation Borculo, teruglevering)
 • Lintelo (verdeelstation Aalders, teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Noord-Holland

In Noord-Holland zijn drie nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Den Helder (teruglevering)
 • Heiloo (verbruik)
 • Schagen (verbruik)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Zuid-Holland

In Zuid-Holland is een nieuw knelpunt ontstaan voor verbruik. Dit is bij Leiderdorp. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Lees het nieuwsbericht. 

]]>
news-2322 Tue, 09 Feb 2021 07:05:00 +0100 Enexis en TenneT onderzoeken capaciteit netten in Brabant en Limburg https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/enexis-en-tennet-onderzoeken-capaciteit-netten-in-brabant-en-limburg/ In delen van de provincies van Brabant en Limburg is er grote belangstelling van met name zonne- en windparken voor een aansluiting op het net. Hierdoor bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen de maximale capaciteit. TenneT en de regionale netbeheerder Enexis starten daarom onderzoeken naar de mogelijkheden voor een marktmechanisme om het bestaande net maximaal te benutten. Tegelijkertijd vinden er flinke investeringen plaats en worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net te vergroten.  In delen van de provincies van Brabant en Limburg is er grote belangstelling van met name zonne- en windparken voor een aansluiting op het net. Hierdoor bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen de maximale capaciteit. TenneT en de regionale netbeheerder Enexis starten daarom onderzoeken naar de mogelijkheden voor een marktmechanisme om het bestaande net maximaal te benutten. Tegelijkertijd vinden er flinke investeringen plaats en worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net te vergroten. 

In heel Nederland groeit het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet van met name zon- en windproductie. Het elektriciteitsnet is oorspronkelijk niet ontworpen op deze ontwikkeling en moet daarvoor worden aangepast. De groei van duurzame productie gaat op veel plaatsen sneller dan dat de netten kunnen worden uitgebreid. Uitbreiden van netten kost veel tijd vanwege lange procedures. Bovendien is er maar een beperkt aantal technici om al het werk uit te voeren. Wanneer hierdoor op het elektriciteitsnet mogelijk structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een op marktmechanisme gebaseerde werkwijze om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Sterk groeiende vraag groei van klanten die willen terug leveren 

Ook in Brabant en Limburg is veel belangstelling van nieuwe klanten die willen terug leveren aan het elektriciteitsnet. Deze sterk groeiende vraag overstijgt de beschikbare transportcapaciteit op een aantal hoogspanningsstations in beide provincies. TenneT begint daarom, op basis van de Netcode Elektriciteit, met onderzoeken in beide provincies naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. In deze onderzoeken wordt onder meer gekeken of er voldoende deelnemers zijn om dit marktmechanisme toe te passen en of de netten hierop zijn ingericht. 

In de meldingen, die vandaag zijn aangekondigd, is aangegeven welke regio's nader worden onderzocht. De onderzoeken zullen naar verwachting enkele maanden in beslag nemen en moeten uitwijzen of er ruimte is voor nieuwe partijen voor een aansluiting op het net. De onderzoeken hebben geen invloed op aanvragers die al wel een getekende offerte hebben van de netbeheerder waarop ze worden aangesloten.
  

Investeringen in de netten

Ondertussen worden er verschillende maatregelen genomen om de capaciteit te vergroten. Op de eerste plaats vinden er volop investeringen plaats in aanpassing en uitbreiding van de netten. Er wordt in beide provincies gewerkt aan versterking en uitbreiding van hoogspanningsverbindingen, onder meer door de bouw van nieuwe schakelstations en nieuwe verbindingen. Ook worden bestaande schakelstations komende jaren uitgebreid en aangepast.  

Aanpassingen om duurzame elektriciteit af te voeren 

Op de tweede plaats gaat TenneT de structuur van de netten komende jaren aanpassen om meer duurzame productie te kunnen ontsluiten. Op dit moment zijn netten sterk met elkaar verbonden en werken ze als communicerende vaten. Door de netten op te delen in kleinere deelnetten kan de elektriciteit beter worden afgevoerd naar het 380kV-net, de snelweg van het elektriciteitsnet. Deze oplossing, waarvoor technische aanpassingen plaatsvinden op verschillende schakelstations, moet de komende jaren voor extra ruimte op het net zorgen. 

Bestaande net slimmer benutten

Tenslotte wordt ook gekeken naar slimme oplossingen om het bestaande net beter te gebruiken. Naast het onderzoek naar het toepassen van congestiemanagement kan TenneT mogelijk ook gebruik maken van redispatch. Hierbij wordt in geval van te hoog aanbod van elektriciteit in de regio ervoor gekozen om in het gebied minder elektriciteit op te wekken. In een ander gebied wordt dan aan marktpartijen gevraagd om meer elektriciteit te produceren, zodat de landelijke vraag en het aanbod in evenwicht blijven. Verder zijn curtailment en peak shaving andere manieren om meer ruimte op het net te creëren. Bij curtailment worden zonneparken tijdelijk afgeschakeld als het aanbod van duurzame elektriciteit de vraag overtreft. Bij peakshaving worden zonneparken niet op de maximale piekcapaciteit aangesloten.  

 

]]>
news-2318 Tue, 09 Feb 2021 07:00:00 +0100 Vooraankondiging congestiemanagement Noord-Brabant https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondiging-congestiemanagement-noord-brabant/ Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Noord-Brabant 150kV gedurende de periode 2021-2031. Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Noord-Brabant 150kV gedurende de periode 2021-2031.

De in Noord-Brabant gelegen stations Cuijk, Haps en Boxmeer maken onderdeel uit van het netdeel Limburg150kV en maken hierdoor geen deel uit van dit congestieonderzoek. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de groei van de zon- en windproductie in Noord-Brabant in het net van de regionale netbeheerder (Enexis) en TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het betreft een vermaasd netdeel waarin de relatie tussen het vermogen dat gecontracteerd is en vermogen dat gefaciliteerd kan worden niet 1-op-1 is. Daarnaast houdt TenneT in de bepaling van beschikbaar transportvermogen rekening met de gelijktijdigheid van de verschillende soorten opwek en vraag. In het netdeel Noord-Brabant 150kV heeft TenneT aan elk station een limiet toegekend die het beschikbare transportvermogen aangeeft. Op dit moment overschrijdt het voorzien gecontracteerd transportvermogen het beschikbare transportvermogen in de onderstaande 14 stations. Op andere 150kV stations in Noord-Brabant is nog beperkt capaciteit beschikbaar. Onderzocht zal worden of toepassing van congestiemanagement in het netdeel Noord-Brabant tot ophoging van de limieten kan leiden. 

StationVoorzien gecontracteerd transportvermogen*Beschikbaar transportvermogen
Aarle-Rixtel 150kV14255
Biesbosch 150kV3713
Boxtel 150kV8930
Breda 150kV9156
Etten 150kV155122
Geertruidenberg 150kV184119
Hapert 150kV349142
Helmond Oost 150kV14435
Helmond Zuid 150kV17375
Moerdijk 150kV324200
Princenhage 150kV4840
s-Hertogenbosch West 150kV7849
Uden 150kV19845
Waalwijk 150kV346147

*Data aangeleverd door Enexis. De stations Bergen op Zoom, Best, Eerde, Eindhoven West, Eindhoven Zuid, Maarheeze, Oss, Tilburg West, Tilburg Zuid en Woensdrecht krijgen van Enexis de classificatie 'Fase 1', wat betekent dat er beperkt transportcapaciteit beschikbaar is voor teruglevering. 

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het opsplitsen van het netdeel Noord-Brabant in vijf netdelen, het verhogen van de 150/380kV-transformatiecapaciteit en het opwaarderen en nieuw ontwikkelen van verbindingen. Dit betreft een groot aantal projecten met onderlinge afhankelijkheden en verschillende doorlooptijden. Door een project in netdeel  Zeeland is het in 2022 mogelijk om een splitsing aan te brengen tussen het 150kV-net in Zeeland en Noord-Brabant, en additionele ruimte voor transport te creëren in voornamelijk West-Brabant. Uitbreiding van de infrastructuur zal in stappen gebeuren op verschillende stations. De opsplitsing van het netdeel Noord-Brabant in twee delen zal reeds een aanzienlijk deel van het probleem oplossen, dit is gereed 2026. Uiteindelijk is de verwachting dat er vijf verschillende 150kV-netdelen gecreëerd zullen worden met elk een eigen koppeling met het 380kV-net.

Onderzoek

TenneT doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

]]>
news-2320 Tue, 09 Feb 2021 07:00:00 +0100 Vooraankondiging congestiemanagement netdeel Limburg https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondiging-congestiemanagement-netdeel-limburg/ Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Limburg 150 kV gedurende de periode 2021-2031, de in Noord-Brabant gelegen stations Cuijk, Haps en Boxmeer maken onderdeel uit van het netdeel Limburg 150kV. 

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Limburg 150 kV gedurende de periode 2021-2031, de in Noord-Brabant gelegen stations Cuijk, Haps en Boxmeer maken onderdeel uit van het netdeel Limburg 150kV. 

De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de groei van de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerder (Enexis) en TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het betreft een vermaasd netdeel waarin de relatie tussen het vermogen dat gecontracteerd is en het vermogen dat gefaciliteerd kan worden niet 1-op-1 is. Daarnaast houdt TenneT in de bepaling van beschikbaar transportvermogen rekening met de gelijktijdigheid van de verschillende soorten opwek en vraag.  In het netdeel Limburg 150kV heeft TenneT aan elk station een limiet toegekend die het beschikbare transportvermogen aangeeft. Op dit moment overschrijdt het voorzien gecontracteerd transportvermogen het beschikbare transportvermogen in de onderstaande 8 stations. Op andere 150kV stations in het netdeel is nog beperkt capaciteit beschikbaar. Onderzocht zal worden of toepassing van congestiemanagement in het netdeel Limburg tot ophoging van de limieten kan leiden. 

StationVoorzien gecontracteerd transportvermogen*Beschikbaar transportvermogen
Boekend 150kV217150
Californië 150kV7935
Helden 150kV286150
Horst 150kV12850
Maasbracht 150kV9760
Nederweert 150kV14290
Venray 150kV47380
Weertheide 150kV6047

*Data aangeleverd door Enexis. De stations Belfeld, Born, Cuijk, Gennep, Haps, Kelpen en Schoonbron krijgen van Enexis de classificatie 'Fase 1' , wat betekent dat er beperkt transportcapaciteit beschikbaar is voor teruglevering. 

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het opsplitsten van het netdeel Limburg 150kV in meerdere netdelen, het verhogen van de 150/380kV-transformatiecapaciteit en het opwaarderen en nieuw ontwikkelen van verbindingen. Dit betreft een groot aantal projecten met onderlinge afhankelijkheden en verschillende doorlooptijden. Een eerste uitbreiding betreft plaatsing van extra 150/380kV-transformatorcapaciteit in het Noorden van Limburg en opsplitsing van het netdeel in 2 netdelen. Uiteindelijk is de verwachting dat er 3 verschillende 150kV-netdelen gecreëerd zullen worden met elk een eigen koppeling met het 380kV-net. 

Onderzoek

TenneT doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

]]>
news-2315 Fri, 05 Feb 2021 12:00:00 +0100 Onderzoek naar congestie afgerond; TenneT en marktpartijen zorgen voor ruimte op Zeeuws hoogspanningsnet https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/onderzoek-naar-congestie-afgerond-tennet-en-marktpartijen-zorgen-voor-ruimte-op-zeeuws-hoogspanning/ TenneT gaat er samen met marktpartijen voor zorgen dat er ruimte blijft op het Zeeuwse hoogspanningsnet. Dat is de uitkomst van onderzoek dat de landelijk netbeheerder heeft gedaan in de provincie. TenneT gaat gebruik maken van een marktmechanisme om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net structureel uit te breiden. Hierdoor kunnen bestaande en nieuwe duurzame initiatieven die bij TenneT bekend zijn, worden aangesloten. TenneT gaat er samen met marktpartijen voor zorgen dat er ruimte blijft op het Zeeuwse hoogspanningsnet. Dat is de uitkomst van onderzoek dat de landelijk netbeheerder heeft gedaan in de provincie. TenneT gaat gebruik maken van een marktmechanisme om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net structureel uit te breiden. Hierdoor kunnen bestaande en nieuwe duurzame initiatieven die bij TenneT bekend zijn, worden aangesloten.

In heel Nederland groeit het aantal aanvragen van met name zon- en windproductie voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet. Deze groei gaat op veel plaatsen sneller dan de netten kunnen worden uitgebreid. Wanneer hierdoor op het elektriciteitsnet mogelijk structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement is een op marktmechanisme gebaseerde werkwijze om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Congestiemanagement vanaf 2022 mogelijk
Ook in Zeeland is veel belangstelling voor nieuwe aansluitingen en overstijgt de vraag de beschikbare transportcapaciteit. TenneT is daarom afgelopen zomer met uitgebreid onderzoek begonnen naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Verschillende jaren (met daarin de groei van opwekkers die gebruik maken van zon en wind) zijn doorgerekend en de knelpunten die daardoor in de netten ontstaan, zijn vastgesteld.  

Uit het onderzoek blijkt dat voor 2021 het systeem van congestiemanagement nog niet kan worden toegepast. Belangrijke randvoorwaarde is dat dit marktmechanisme kan worden toegepast met voldoende deelnemers in een overzichtelijk afgebakend gebied. De huidige structuur van het Zeeuwse elektriciteitsnet is 'vermaasd', waardoor er veel gebieden aan elkaar zijn gekoppeld. Daardoor kan congestiemanagement niet effectief worden uitgevoerd. TenneT voert een aantal technische aanpassingen door, waardoor het systeem vanaf 2022 wel kan worden ingezet.

Knelpunten in 2021 aangepakt met reguliere oplossing
Om komend jaar toch ruimte te houden voor de duurzame ontwikkeling in de regio, lost TenneT eventuele knelpunten op met de reguliere oplossing genaamd 'redispatch'. In geval van te hoog aanbod  voor het elektriciteitsnet in de regio wordt er bij redispatch voor gekozen om in het gebied minder elektriciteit op te wekken. In een ander gebied wordt dan aan marktpartijen gevraagd om meer elektriciteit te produceren, zodat de landelijke vraag en het aanbod in evenwicht blijven. Marktpartijen worden hiervoor gecompenseerd. TenneT past dit systeem al vaker toe in het kader van de leveringszekerheid.

Investeringen om capaciteit structureel te vergroten
Ondertussen investeert TenneT volop om de capaciteit te vergroten. De nieuwe elektriciteitssnelweg van 380 kilovolt tussen Borssele en Rilland is naar verwachting in 2023 in bedrijf. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de capaciteit van de huidige netten op de korte termijn te vergroten. TenneT past momenteel al Dynamic Line Rating toe, een slim systeem waarbij afhankelijk van het weer meer elektriciteit kan worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. Verder worden technische aanpassingen gedaan op de hoogspanningsstations in Borssele en Rilland, onder meer door het bijplaatsen van enkele transformatoren.

De maatregelen en aanpassingen zorgen ervoor dat de capaciteit van het Zeeuwse hoogspanningsnet afdoende blijft voor bestaande en nieuwe initiatieven die momenteel bij TenneT bekend zijn. In de berekeningen zijn onder meer de plannen meegenomen die door de regionale netbeheerder Enduris zijn doorgegeven. 

Lees het volledige rapport

Lees de oorspronkelijke vooraankondiging waarin de congestiemelding in Zeeland is gedaan

]]>
news-2313 Fri, 05 Feb 2021 07:30:00 +0100 CFO Otto Jager beëindigt zijn dienstverband bij TenneT in de tweede helft van 2021 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/cfo-otto-jager-beeindigt-zijn-dienstverband-bij-tennet-in-de-tweede-helft-van-2021/ Na bijna acht jaar volledige toewijding aan zijn functie heeft CFO Otto Jager besloten af te zien van een nieuwe termijn van vier jaar als lid van de Executive Board van TenneT Holding B.V. Jager begon zijn succesvolle carrière bij TenneT in 2008 als Group Treasurer, ging in 2011 verder als Group Controller en werd in 2013 benoemd tot Chief Financial Officer. Van 2015 tot 2017 was hij gestationeerd in Bayreuth, Duitsland. Zijn huidige verantwoordelijkheden strekken zich uit tot de afdelingen Human Resources, Finance, Regulering en Inkoop.  Na bijna acht jaar volledige toewijding aan zijn functie heeft CFO Otto Jager besloten af te zien van een nieuwe termijn van vier jaar als lid van de Executive Board van TenneT Holding B.V. Jager begon zijn succesvolle carrière bij TenneT in 2008 als Group Treasurer, ging in 2011 verder als Group Controller en werd in 2013 benoemd tot Chief Financial Officer. Van 2015 tot 2017 was hij gestationeerd in Bayreuth, Duitsland. Zijn huidige verantwoordelijkheden strekken zich uit tot de afdelingen Human Resources, Finance, Regulering en Inkoop. 

Otto over zijn beslissing: "Ik heb het geluk gehad om een enorme organisatorische en persoonlijke groei bij TenneT mee te maken. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb geleerd en alles wat ik heb mogen bijdragen om van TenneT een geweldig bedrijf en een inspirerende plek om te werken te maken. Ik heb met veel plezier een sleutelrol gespeeld in de organisatorische en culturele transformatie van het bedrijf; de bouwstenen zijn nu aanwezig voor de volgende fase van groei. Ik laat een stabiele en solide financiële basis achter waarop iemand anders verder kan bouwen. Hoewel ik veel van mijn collega's erg zal missen, vind ik dat de tijd rijp is om verder te gaan."

CEO Manon van Beek licht toe: "Otto is TenneT's en mijn steun en toeverlaat bij de financiële en HR groei-uitdagingen van TenneT. Dit heeft onder meer geleid tot een record aan externe groenfinanciering en werving in de afgelopen jaren en intensieve samenwerking met meerdere Duitse en Nederlandse stakeholders. Otto is een zeer gerespecteerde en ervaren collega die ik zeker zal missen. Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat hij zijn ambities in een vroeg stadium kenbaar heeft gemaakt, zodat de zoektocht naar een nieuwe CFO tijdig kan starten terwijl we intensief en met plezier en wederzijds vertrouwen blijven samenwerken."

"De raad van commissarissen bedankt Otto Jager voor zijn uitstekende bijdrage aan TenneT op het gebied van financiën, regulering, HR en supply chain management. Onder zijn leiding is TenneT uitgegroeid van een relatief kleine nationale TSO tot een grote Europese speler met meer dan EUR 4 miljard aan eigen vermogen en meer dan EUR 20 miljard aan aangetrokken vreemd vermogen tijdens zijn ambtstermijn. Otto Jager laat het nieuwe TenneT achter op een zeer solide basis met een uitstekende credit rating en stabiele outlook om de groei van de komende jaren in te zetten", aldus Ab van der Touw, voorzitter van de raad van commissarissen TenneT Holding B.V. 

Otto Jager zal naar verwachting ergens in de tweede helft van 2021 zijn verantwoordelijkheden overdragen, nadat een geschikte opvolger is gevonden die TenneT als CFO kan leiden in een decennium van recordinvesteringen in de Europese energietransitie. De raad van commissarissen van TenneT Holding B.V. is inmiddels een externe zoektocht gestart naar een nieuwe CFO die zal bijdragen aan verdere diversiteit in de Executive Board, met een Europese mentaliteit.

]]>
news-2309 Mon, 01 Feb 2021 12:16:30 +0100 Digitalisering en Energietransitie gaan elkaar keihard raken https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/digitalisering-en-energietransitie-gaan-elkaar-keihard-raken/ Speciale uitzending van De Nieuwe Wereld / INNOPAY over digitale duurzaamheid in de energiesector Speciale uitzending van De Nieuwe Wereld / INNOPAY over digitale duurzaamheid in de energiesector

Veel bedrijven zien kansen in de toenemende digitalisering van de energiesector, maar tegelijkertijd maken zij zich ook zorgen om de veiligheid van onze digitale infrastructuur, de bereidheid om onderling samen te werken en de Big Techs. Dit is een greep uit de conclusies van het onderzoek naar digitalisering en de energietransitie van De Nieuwe Wereld en consultancybureau INNOPAY. In een speciale uitzending van het YouTube kanaal De Nieuwe Wereld die vanaf vandaag online staat, spreekt journalist en filosoof Ad Verbrugge met experts over dit onderwerp.

Welke risico's en kansen biedt de energietransitie? Nemen de grote platforms de rol van onze energiebedrijven over? Wat is het belang van samenwerken? En wat mogen we verwachten van Europa? Verbrugge gaat in de uitzending in gesprek met Ben Voorhorst (tot 31-12-2020 COO van TenneT), Maarten Bakker (partner bij INNOPAY) en Mark van Stiphout (Deputy Head of Unit Research and Innovation bij DG Energy van de Europese Commissie).

De uitzending over digitalisering en energietransitie maakt deel uit van een serie thema-uitzendingen over Digitale Duurzaamheid van De Nieuwe Wereld en INNOPAY.

www.youtube.com/watch

]]>
news-2306 Fri, 29 Jan 2021 09:00:00 +0100 TenneT opnieuw gecertificeerd als Top Employer – erkenning voor onderscheidend HR-beleid https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-opnieuw-gecertificeerd-als-top-employer-erkenning-voor-onderscheidend-hr-beleid/ TenneT heeft ook dit jaar het Top Employer certificaat ontvangen. Het certificaat is een erkenning voor het HR-beleid waarin TenneT medewerkers een uitdagende werkomgeving biedt met veel mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en groei. Zo kan jong talent via een Traineeship brede internationale ervaring opdoen in uitdagende projecten. Medewerkers kunnen zich via de TenneT Academy verder bekwamen in tal van disciplines en nieuwe manieren van werken. Leidinggevenden begeleidt TenneT in hun sturende rol in een veranderende organisatie en cultuur via het Lead your Team programma en netwerk.   TenneT heeft ook dit jaar het Top Employer certificaat ontvangen. Het certificaat is een erkenning voor het HR-beleid waarin TenneT medewerkers een uitdagende werkomgeving biedt met veel mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en groei. Zo kan jong talent via een Traineeship brede internationale ervaring opdoen in uitdagende projecten. Medewerkers kunnen zich via de TenneT Academy verder bekwamen in tal van disciplines en nieuwe manieren van werken. Leidinggevenden begeleidt TenneT in hun sturende rol in een veranderende organisatie en cultuur via het Lead your Team programma en netwerk.  

Onderscheidend  in diversiteit & inclusiviteit

TenneT hecht daarnaast groot belang aan een werkomgeving waarin diversiteit & inclusiviteit  en gelijke ontwikkelingskansen voor iedere medewerker ongeacht achtergrond, religie of geaardheid centraal staan. TenneT heeft voor de komende jaren ambitieuze en concrete doelstellingen geformuleerd om gericht te werken aan meer diversiteit op de werkvloer. TenneT onderscheidt zich aantoonbaar op deze en andere aspecten ten opzichte van andere bedrijven. Ook op het gebied van duurzaamheid scoort TenneT beter dan de benchmark door een structureel beleid gericht op verbetering en borging van doelstellingen in de organisatie. 

Kansen om bij te dragen aan de energietransitie

Het Top Employers certificaat wordt toegekend aan werkgevers die consequent werken aan de  ontwikkeling, implementatie en verbetering van hun HR strategie. Inge Vernooy, Talent Acquisition Lead: "Het Top Employers certificaat is een mooie erkenning dat nieuwe en bestaande medewerkers bij ons volop kansen krijgen en uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen en hun kwaliteiten in te zetten. Wij werken dagelijks aan het realiseren van de energietransitie. Om onze ambities waar te maken zijn we continu op zoek naar nieuw talent dat hier met passie aan wil bijdragen".

Werken bij TenneT betekent werken in een internationale, professionele en complexe omgeving in het hart van de energietransitie met interessante mogelijkheden om je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Kijk op TenneT's werken bij website voor actuele vacatures.

]]>
news-2307 Thu, 28 Jan 2021 16:19:39 +0100 Flexibiliteit uit warmtepompen en warmtenetten kan belangrijke rol spelen in duurzaam elektriciteitssysteem https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/flexibiliteit-uit-warmtepompen-en-warmtenetten-kan-belangrijke-rol-spelen-in-duurzaam-elektriciteits/ Het slimmer inzetten van warmtepompen en warmtenetten kan in theorie veel flexibele elektriciteitsvraag opleveren: in uren met weinig duurzame elektriciteit kan een deel van de warmtesystemen tijdelijk pauzeren, en in uren met veel elektriciteit uit zon en wind kunnen de warmtesystemen juist extra verwarmen. Dit kan in 2030 al 0.5 tot 1 GW tijdelijke flexibiliteit opleveren. Hiervoor moeten warmtepompen slim aangestuurd kunnen worden. Daarnaast moeten de juiste voorwaarden worden gesteld zodat het slimmer inzetten van warmtesystemen (financieel) nog aantrekkelijker wordt voor eigenaren van deze systemen. Dit blijkt uit het TenneT rapport 'Warmtetransitie en Energiesysteem'*, wat TenneT samen met een aantal marktpartijen heeft opgesteld in het kader van het E-TOP programma.  Het slimmer inzetten van warmtepompen en warmtenetten kan in theorie veel flexibele elektriciteitsvraag opleveren: in uren met weinig duurzame elektriciteit kan een deel van de warmtesystemen tijdelijk pauzeren, en in uren met veel elektriciteit uit zon en wind kunnen de warmtesystemen juist extra verwarmen. Dit kan in 2030 al 0.5 tot 1 GW tijdelijke flexibiliteit opleveren. Hiervoor moeten warmtepompen slim aangestuurd kunnen worden. Daarnaast moeten de juiste voorwaarden worden gesteld zodat het slimmer inzetten van warmtesystemen (financieel) nog aantrekkelijker wordt voor eigenaren van deze systemen. Dit blijkt uit het TenneT rapport 'Warmtetransitie en Energiesysteem'*, wat TenneT samen met een aantal marktpartijen heeft opgesteld in het kader van het E-TOP programma. 

Toenemende flexibiliteit door weersafhankelijke bronnen

Flexibele vraag wordt steeds belangrijker in het elektriciteitsnet en –systeem. Het maakt meer CO2-reductie mogelijk, door zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare elektriciteit uit zon en wind  op de momenten dat die er volop is, en zo weinig mogelijk op de uren waarop gascentrales de meeste elektriciteit produceren. Ook kan flexibele vraag bijdragen aan snellere verduurzaming door piekbelasting af te vlakken als de capaciteit van het elektriciteitsnet dreigt te worden overschreden.

In 2030 is landelijk een groot vermogen aan nieuwe flexibiliteit nodig, vele gigawatts aan flexibele elektriciteitsvraag en opslag. Deze flexibiliteit is nodig om variabele opwek uit zon en wind maximaal te gebruiken in uren van overvloed, en de elektriciteitsvraag te verlagen in uren zonder elektriciteit uit zon en wind. Daarmee kan bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van gascentrales verder worden verlaagd. Van belang is de keuze voor warmtesystemen die flexibel kunnen worden gestuurd.

Aan de andere kant kan het toepassen van inflexibele warmtesystemen op koude dagen leiden tot een hoge piek in de elektriciteitsvraag. Als dat samenvalt met een week met weinig elektriciteit uit wind- of zonneparken, dan kan dit veel elektriciteit vragen uit back-up centrales .

Slim aansturen draagt bij aan betaalbaarheid en CO2-reductie

Het piekvermogen kan lager worden als we de warmtepompen slim kunnen aansturen. Een warmtepomp kan tijdelijk terugschakelen, terwijl een goed geïsoleerde woning nog enige tijd voldoende warm blijft. Hybride warmtepompen zijn nog flexibeler omdat deze bij elektriciteitstekorten tijdelijk kunnen terugvallen op gas. Zo wordt de piekvraag naar elektriciteit verlaagd en blijven woningen warm.

Maar er gaan ook dagen komen met een overvloed aan elektriciteit uit zon en wind, meer dan de elektriciteitsvraag. Dan kunnen warmtenetten met elektrische boilers  en warmteopslag een belangrijke rol spelen. De warmteopslag wordt gevuld zodat deze duurzame energie op een volgende dag duurzaam woningen kan verwarmen.

Deze regelbare (flexibele) elektriciteitsvraag voor warmte draagt bij aan CO2 reductie door zoveel mogelijk de elektriciteit te gebruiken in uren met overvloedige wind en zon, en zo min mogelijk in de uren met grotendeels gasgestookte elektriciteit.

Dit helpt om de energierekening van consumenten in de toekomst niet hoger te maken dan nodig. Dit voordeel kan door een contract met flexibele prijzen met de leverancier of een korting bij het ter beschikking stellen van flexibiliteit. Deze voordelen zijn de eerstkomende jaren nog klein maar groeien richting 2030 en blijven groeien met meer elektriciteit uit zonne- en windparken. Aan de andere kant leiden inflexibele elektriciteitsvraag of warmtesystemen met een hoog piekvermogen juist tot additionele kosten voor netverzwaring en back-up vermogen voor koude winterweken zonder zon of wind. Warmtesystemen worden voor vele jaren geïnstalleerd en daarom loont het om flexibele opties vooraf te stimuleren.

Samenwerking

Op dit moment worden plannen voor het verduurzamen van warmte en elektriciteit nog los van elkaar bedacht. Het is van belang dat de kansen voor flexibiliteit in het elektriciteitssysteem gaan meetellen in de klimaatplannen. In het Klimaatakkoord is het belang van een slimme regeling voor warmtepompen en andere nieuwe stroomverbruikers zoals laadpalen al opgenomen. 

Managementsamenvatting: https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Other_publications/Warmte_en_Flexibiliteit_ManagementSamenvatting_TenneT_ETOP.pdf

Analyserapport: https://www.tennet.eu/fileadmin/user_upload/Company/Publications/Other_publications/Warmte_en_Flexibiliteit_Analyserapport_TenneT_ETOP.pdf

*De studie 'Warmtetransitie en Energiesysteem', waar verschillende partijen aan hebben bijgedragen, is uitgevoerd in het kader van het E-TOP programma. Dit programma is eind 2019 gelanceerd om samen met partners en stakeholders in het energiesysteem te werken aan het versnellen van de energietransitie.

Het E-TOP programma bestaat uit een jaarlijks evenement waarin de dialoog wordt gezocht met de verschillende stakeholders in het energiesysteem. Aansluitend zijn er twee werkgroepen aan de slag gegaan om twee verschillende thema’s nader uit te diepen. De eerste werkgroep is aan de slag gegaan met het onderwerp Flexibiliteit en Warmte in de Gebouwde Omgeving. De tweede werkgroep met het onderwerp Elektrificatie en het Toekomstige Vraagprofiel.

Dit rapport is opgesteld door TenneT, met inbreng van  deze eerste werkgroep. Deze bestond uit experts uit energiebedrijven, netbeheerders, techniek en installatie-branche en kennisinstellingen.

]]>
news-2305 Fri, 22 Jan 2021 15:20:21 +0100 Publicatie congestiegebieden Liander 21/01 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/publicatie-congestiegebieden-liander-2101/ Liander heeft op 21 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Gelderland (voorlopig) opgelost. Liander heeft op 21 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Gelderland (voorlopig) opgelost.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

Flevoland

In Flevoland is een nieuw knelpunt voor verbruik ontstaan. Dit is in de oostzijde van de Noordoostpolder (verdeelstation Vollenhove). Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.


Friesland

In Friesland is een nieuw knelpunt voor teruglevering ontstaan. Dit is bij Herbayum. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.


Gelderland

In Gelderland twee nieuwe knelpunten ontstaan. In een gebied doen we onderzoek naar congestiemanagement. En twee knelpunten zijn (voorlopig) opgelost.

De (voorlopig) opgeloste knelpunten zijn:

 • Lievelde (verdeelstation Pramer, teruglevering)
 • Nijkerk (teruglevering)

Het gebied waar we onderzoek naar congestiemanagement doen is:

 • Zaltbommel (teruglevering)

De nieuwe knelpunten zijn:

 • ’s Heerenberg (verdeelstation Slaghout, teruglevering)
 • Twello (verdeelstation Woudhuis, verbruik)


Noord-Holland

In Noord-Holland is een nieuw knelpunt ontstaan voor verbruik en teruglevering. Dit is bij Hoogwoud. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.


Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn drie nieuwe knelpunten ontstaan.

De nieuwe knelpunten zijn:

 • Alphen aan den Rijn (verdeelstation Alphen Centrum, verbruik)
 • Alphen aan den Rijn (verdeelstation Alphen West, verbruik)
 • Leiderdorp (verbruik en teruglevering)

Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

Het nieuwsbericht is hier te vinden.  

]]>
news-2299 Mon, 18 Jan 2021 10:22:53 +0100 TenneT schaalt transportcapaciteit standaard op om uitrol offshore-windenergie te versnellen https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-schaalt-transportcapaciteit-standaard-op-om-uitrol-offshore-windenergie-te-versnellen/ Nieuwe uitvoeringsstrategie bereidt TenneT voor op drastische uitbreiding van offshore windenergie om klimaatdoelstellingen van de EU te halenInnovatieve samenwerking met de markt leidt tot een 2GW-transmissiecapaciteitsstandaardTenneT offshore netcapaciteit groeit naar circa 26,3 GW tot 2030, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 33 miljoen miljoen Duitse en Nederlandse huishoudens.
 • Nieuwe uitvoeringsstrategie bereidt TenneT voor op drastische uitbreiding van offshore windenergie om klimaatdoelstellingen van de EU te halen
 • Innovatieve samenwerking met de markt leidt tot een 2GW-transmissiecapaciteitsstandaard
 • TenneT offshore netcapaciteit groeit naar circa 26,3 GW tot 2030, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 33 miljoen miljoen Duitse en Nederlandse huishoudens.
 • Offshore wind speelt een cruciale rol in de energietransitie. In een groeiende trend naar meer duurzame energie bereidt TenneT zich voor op de nieuwe EU-klimaatdoelstellingen. Europa heeft onlangs besloten om de CO2-voetafdruk in 2030 met 55% te verminderen in plaats van 40% ten opzichte van 1992. De doelstelling om in 2050 een volledig klimaatneutraal Europa te bereiken, vereist innovatieve en kostenefficiënte standaarden in het energiesysteem. De Noordzeeregio met zijn offshore windpotentieel wordt zonder twijfel het nieuwe powerhouse van Noordwest-Europa. Dit vraagt om een nieuwe samenwerking tussen de buurlanden rond de Noordzee. In de toekomst vindt een internationaal gecoördineerde uitrol van Hub-and-Spoke projecten plaats: het combineren van de aansluiting van windenergie, het koppelen van de energiemarkten door middel van interconnectie en een slimme integratie in de belangrijkste onshore netwerken. In het kader van deze Noordzeevisie heeft TenneT in 2020 een samenwerkingsovereenkomst aangekondigd om de haalbaarheid van de aansluiting van Nederlandse en Britse offshore windparken op de energiesystemen van beide landen via een WindConnector te onderzoeken.

  Om grootschaliger en krachtiger windparken op zee aan te kunnen sluiten en zo meer energie op land te brengen, heeft TenneT de beste ervaringen met de Duitse 900 MW HVDC- en Nederlandse 700 MW AC-netaansluitingen gebundeld en verder ontwikkeld. Het resultaat is een nieuwe benadering van het aansluiten van toekomstige netaansluitingen met een transportcapaciteit van 2 Gigawatt (GW) door gebruik te maken van 525 kilovolt (kV) HVDC-systemen.

  Tim Meyerjürgens, COO van TenneT: "Alleen met een enorme uitbreiding van offshore windenergie kan Europa de klimaatdoelstellingen van Parijs bereiken, die voorzien in klimaatneutraliteit in 2050. TenneT heeft jarenlange expertise op het gebied van offshore-netaansluitingen en implementeert innovatieve en economisch kostenefficiënte  oplossingen. Met het nieuwe toekomstige 525 kV HVDC-systeem met een transportcapaciteit van 2 GW definiëren we de nieuwe wereldwijde benchmark om deze doelen te bereiken."

   

   

  Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen 

  Omdat samenwerking cruciaal is in de energietransitie, is TenneT samen met marktpartijen gestart met de ontwikkeling van een onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief (R&D) voor een 2 GW, 525 kV HVDC-netwerkaansluiting. Met een ontwerp- en lay-outstudie voor het offshore platform is een generiek platform ontworpen, dat interoperabiliteit mogelijk maakt met de eigen oplossingen van alle HVDC-leveranciers die deelnemen aan de R&D-fase. De intensieve samenwerking tussen TenneT en de betrokken marktpartijen heeft geresulteerd in inzichten in de benodigde functionaliteit en prestaties van het innovatieve HVDC-systeem. De ontwikkeling en het testen van het 525 kV DC onderzeese kabelsysteem wordt door meerdere kabelproducenten uitgevoerd. Dit nieuwe kabelsysteem wordt in de loop van 2022 gecertificeerd.     

   

  Aankondiging van aanbestedingen voor ten minste vijf offshore-netaansluitingen

  In het licht van dit proces en de nieuwe standaard, kondigt TenneT aanbestedingen aan voor ten minste vijf offshore-netaansluitingen in Nederland en Duitsland. De tenders voor de eerste projecten met een 2 GW-verbinding gaan in maart 2021 van start in landspecifieke clusters. De eerste tender is voor ten minste twee projecten in het IJmuiden Ver-windgebied in Nederland die in 2028 en 2029 in bedrijf moeten zijn. In Duitsland zijn de eerste projecten BalWin1 (in 2029), BalWin2 en BalWin3 (in 2030). Met deze vijf innovatieve netaansluitingsprojecten en de andere projecten die al in ontwikkeling zijn, verhoogt TenneT haar offshore transportcapaciteit in Nederland en Duitsland van 8,5 GW nu naar circa 26,3 GW in 2030. Dit is het equivalent van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 33 miljoen Duitse en Nederlandse huishoudens.

   

  De nieuwe 2 GW-standaard

  De nieuwe standaard heeft tot doel de kosten van offshore-windenergie verder te verlagen om de ruimtelijke en milieueffecten te minimaliseren. De nieuwe 2GW-standaard zorgt voor meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige 900 MW HVDC-standaard in Duitsland en de 700MW AC-standaard in Nederland. Het bereidt TenneT voor op de geplande versnelling van de uitrol van offshore-windenergie in Duitsland en Nederland. De nieuwe transportstandaard ondersteunt de visie op grotere offshore windparken en een Noordzee breed Hub-and-Spoke systeem, waarbij de aansluiting van windenergie, de koppeling van energiemarkten door middel van interconnectie en een slimme integratie in de belangrijkste netten op het vasteland worden gecombineerd. Als onderdeel van deze ontwikkeling worden de Nederlandse IJmuiden Ver-projecten voorbereid om een toekomstige multifunctionele interconnector (WindConnector) aan te sluiten op het Verenigd Koninkrijk.

   

  Tenders voor de markt, begin van de uitvoeringsfase 

  Na een uitgebreide evaluatie van mogelijke scenario's voor de aanbestedingsstrategie wordt de omvang van het contract in drie delen verdeeld voor de belangrijkste werkzaamheden:

  • Offshore platform (topside en jacket), samen met HVDC offshore en onshore converter  inclusief HVDC-systeemverantwoordelijkheid
  • Bouwwerkzaamheden, bouw en bouwdiensten voor het station op het vasteland
  • 525 kV HVDC-kabelaanvoer en -installatie offshore en nearshore

  De strategie voor het aanbesteden van de onshore kabelinstallatie wordt in een later stadium vastgesteld.

  ]]>
  news-2298 Tue, 12 Jan 2021 13:29:43 +0100 vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondigingen-en-uitkomsten-voor-congestiemanagementonderzoeken-gepubliceerd-voor-congestiegebi-1/ Liander heeft op 7 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Flevoland en Noord-Holland (voorlopig) opgelost.  Liander heeft op 7 januari nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland en Noord-Holland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Flevoland en Noord-Holland (voorlopig) opgelost. 

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op deze pagina op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden

  Flevoland

  In de Noordoostpolder van Flevoland hebben we een herberekening gedaan op onze netten. Dat leidt tot het onderstaande.  

  Het voorlopig opgeloste knelpunt is:

  • Zuidzijde Noordoostpolder, rondom Nagele en Ens (verdeelstation Emmeloord, teruglevering)

  De gebieden waar we onderzoek naar congestiemanagement doen zijn:

  • Oostzijde Noordoostpolder, rondom Kuinre, Luttelgeest, Marknesse en Kraggenburg (verdeelstation Vollenhove, verbruik)
  • Buitengebied westzijde Noordoostpolder (verbruik)

  Op deze pagina leest u meer over congestiemanagement.

  De bestaande knelpunten blijven bestaan. Waar nodig hebben we congestieonderzoeken opnieuw uitgevoerd, om deelgebieden beter in kaart te brengen.

  Friesland

  In Friesland zijn twee knelpunten ontstaan.

  De nieuwe knelpunten zijn:

  • Drachten (teruglevering)
  • Bantega (verdeelstation Lemmer, teruglevering)

  Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Noord-Holland

  In Noord-Holland is een nieuw knelpunt ontstaan en zijn drie knelpunten (voorlopig) opgelost.

  De (voorlopig) opgeloste knelpunten zijn:

  • Lambertschaag (verdeelstation Medemblik, verbruik)
  • Hoogkarspel (verdeelstation Wervershoof, verbruik en teruglevering)
  • Hauwert (verdeelstation Westwoud, verbruik en teruglevering)

  Het nieuwe knelpunt is:

  • Medemblik (verbruik)

  Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Het nieuwsbericht is hier te vinden. 

  ]]>
  news-2296 Mon, 11 Jan 2021 10:13:21 +0100 Hinderlijke spanningsdip 150kV-station Helmond Oost https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/hinderlijke-spanningsdip-150kv-station-helmond-oost/ Op 6 januari 2021 om 17.14.04 uur is er een dip geregistreerd op het 150kV station Helmond Oost met een duur van ongeveer 530msec en een restspanning van 45%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip. Op 6 januari 2021 om 17.14.04 uur is er een dip geregistreerd op het 150kV station Helmond Oost met een duur van ongeveer 530msec en een restspanning van 45%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip.

  Op 6 januari 2021 om 17.14.04 uur is er een dip geregistreerd op het 150kV station Helmond Oost met een duur van ongeveer 530msec en een restspanning van 45%. Gezien de duur en diepte valt dit in de categorie hinderlijke spanningsdip.

  De vermoedelijke oorzaak van de dip zijn schakelhandelingen op het veld WKC2. Het valt niet te verwachten dat deze storing leidt tot vervolg dips.

  ]]>
  news-2295 Mon, 11 Jan 2021 09:24:16 +0100 Samenwerkingsverband Gridmaster ontwikkelt methode voor toekomstbestendige investeringen in energie-infrastructuur Rotterdamse haven https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/samenwerkingsverband-gridmaster-ontwikkelt-methode-voor-toekomstbestendige-investeringen-in-energie/ Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen. Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen.

  De energietransitie is volop in ontwikkeling en dat brengt grote onzekerheden met zich mee als het gaat om grote investeringen die nodig zijn in de infrastructuur voor duurzame energie. De benodigde energie-infrastructuur hangt sterk af van ontwikkelingen in de haven en die in en rond het energiesysteem. Omdat deze moeilijk te voorspellen zijn, is het lastig tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot onvoldoende infrastructuur of tot investeringen die onnodig blijken. Uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn.

  Samenhang

  Daarnaast is het nodig om de verschillende energie-infrastructuren in samenhang te bekijken. De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven; denk aan aardgas, waterstof en elektriciteit. De methode ondersteunt netbeheerders en stakeholders als overheden en bedrijven in de Rotterdamse haven. De consortiumpartners dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan de methode. 

  Simulatiemodel Rotterdamse haven

  Wat het project uniek maakt, is dat een adaptief simulatiemodel van het energiesysteem van de Rotterdamse haven wordt ontwikkeld waarmee de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s kan worden geanalyseerd. Met dit zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering over bijvoorbeeld tien of dertig jaar. 

  Openbaar computermodel

  Bij de Gridmaster-methode wordt het integrale energiesysteem voor de komende decennia (2020 - 2050) in een computermodel omgezet. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt. Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid.

  ]]>
  news-2293 Thu, 07 Jan 2021 16:28:42 +0100 COBRA kabel weer in bedrijf op 8 januari https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/cobra-kabel-weer-in-bedrijf-op-8-januari/ De COBRA kabel wordt naar verwachting op 8 januari om 12.00 uur weer in gebruik genomen. De COBRA kabel verbindt sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar, maar was sinds eind september buiten bedrijf door een storing in de kabel. De reparatie is met succes uitgevoerd. Hiermee wordt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland via de 325 kilometer lange onderzeese interconnector weer mogelijk gemaakt.   De COBRA kabel wordt naar verwachting op 8 januari om 12.00 uur weer in gebruik genomen. De COBRA kabel verbindt sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar, maar was sinds eind september buiten bedrijf door een storing in de kabel. De reparatie is met succes uitgevoerd. Hiermee wordt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland via de 325 kilometer lange onderzeese interconnector weer mogelijk gemaakt.  

  Sinds eind september heeft TenneT er hard aan gewerkt om de verbinding tussen Nederland en Denemarken zo snel mogelijk na de storing te herstellen. De afgelopen weken heeft een team op op zee gewerkt aan de reparatie van de verbinding. De kabel is op een diepte van 40 meter op de zeebodem afgeknipt en omhoog gehesen. Aan beide zijden van de geknipte kabel is de kabel 200 meter lang doorgemeten om de exacte storingslocatie te vinden. 

  Het stuk kabel waar de breuk is gelokaliseerd is verwijderd. Er is een nieuw stuk kabel geïnstalleerd en opnieuw aangesloten op de kabel. De laatste dagen is de kabel met succes getest en teruggelegd. Vervolgens is de kabel weer twee meter diep begraven in de zeebodem. De COBRA kabel-verbinding is vanaf vrijdag 8 januari om 12 uur 's middags weer in bedrijf, waardoor de 700 MW-verbinding weer gebruikt kan worden voor het transport van elektriciteit tussen Denemarken en Nederland. 

  Over COBRA kabel (COpenhagen-BRussels-Amsterdam)

  COBRA kabel is een 320 kV, 700 MW HVDC onderzeese stroomkabelpaar tussen Eemshaven, Nederland en Endrup bij Esbjerg, Denemarken. De kabel is gezamenlijk eigendom van Energinet.dk en TenneT. Het doel is om het Europese transportnet te verbeteren en zo de hoeveelheid variabel windvermogen in het systeem te vergroten en tegelijkertijd de leverbetrouwbaarheid te verbeteren. 

  De interconnector heeft een lengte van 325 kilometer (202 mijl), bestaat uit twee parallelle kabels met elk een diameter van 13 cm (5,1 in) en bevat glasvezelverbindingen (fiber optic). De verbinding is zo ontworpen dat het mogelijk is om in een later stadium een offshore-windmolenpark aan te sluiten. Dit draagt bij aan de realisatie van een duurzaam internationaal energielandschap, een belangrijke doelstelling van de Europese Unie. 

  ]]>
  news-2290 Wed, 23 Dec 2020 16:38:34 +0100 TenneT start high voltage heroes wervingscampagne: vol energie op zoek naar technici, meetspecialisten en opzichters https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-start-high-voltage-heroes-wervingscampagne-vol-energie-op-zoek-naar-technici-meetspecialist/ Het realiseren van het stroomnet van de toekomst vraagt om meer gekwalificeerde technici. Het werkpakket van TenneT is door het groeiende projectenportfolio om de energietransitie te faciliteren enorm toegenomen. Om aan deze verplichtingen te voldoen en daarnaast de groeiende beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het hoogspanningsnetwerk het hoofd te bieden, heeft TenneT dringend nieuwe medewerkers nodig, met name op elektrotechnisch gebied.  Het realiseren van het stroomnet van de toekomst vraagt om meer gekwalificeerde technici. Het werkpakket van TenneT is door het groeiende projectenportfolio om de energietransitie te faciliteren enorm toegenomen. Om aan deze verplichtingen te voldoen en daarnaast de groeiende beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het hoogspanningsnetwerk het hoofd te bieden, heeft TenneT dringend nieuwe medewerkers nodig, met name op elektrotechnisch gebied. 

  Robuust hoogspanningsnet

  TenneT heeft als leidende Europese netbeheerder een voortrekkersrol in de energietransitie. Uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk van TenneT moet onder andere voorzien in de groeiende vraag naar transport van elektriciteit en nieuwe aansluitingen op het net. Naast uitbreiding heeft TenneT eveneens een verantwoordelijkheid in het onderhouden van het bestaande netwerk en vervanging van verouderde hoogspanningsstations om nu en in de toekomst een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit te garanderen.

  Tekort gekwalificeerde medewerkers

  Het huidige aantal gekwalificeerde en bevoegde technische medewerkers is ontoereikend om de toegenomen werkzaamheden nu en in de komende jaren uit te voeren.  In de huidige competitieve energie-arbeidsmarkt is het bovendien een uitdaging specialistische technische mensen te vinden. Half december is TenneT daarom een campagne gestart, gericht op het werven van 'high voltage heroes' - technici, meetspecialisten en opzichters die ervoor zorgdragen dat de stroomvoorziening in Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gewaarborgd is. Nieuwe medewerkers kunnen na een intern opleidingstraject en het behalen van de vereiste 'aanwijzingen' zelfstandig aan de slag als specialist in de hoogspanning. De campagne gaat de komende jaren op online media lopen. 

  Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtennet.nl

   

  ]]>
  news-2287 Tue, 22 Dec 2020 09:06:08 +0100 TenneT presenteert negen partners voor uitbreiding en vernieuwing van 360 hoogspanningsstations https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-presenteert-negen-partners-voor-uitbreiding-en-vernieuwing-van-360-hoogspanningsstations/ TenneT maakt vandaag de definitieve gunning bekend van de Europese aanbesteding EU-303 Stations: negen partners zijn geselecteerd. Deze bedrijven gaan samen met TenneT 360 hoogspanningsstations in Nederland aanpassen, vernieuwen of uitbreiden.  TenneT maakt vandaag de definitieve gunning bekend van de Europese aanbesteding EU-303 Stations: negen partners zijn geselecteerd. Deze bedrijven gaan samen met TenneT 360 hoogspanningsstations in Nederland aanpassen, vernieuwen of uitbreiden. 

  De geselecteerde partners zijn:

  1. SPIE Nederland B.V.

  2. Heijmans Infra B.V.

  3. Croonwolter&dros B.V. en Mobilis B.V. (SC&M)

  4. Volker Energy Solutions B.V.

  5. Strukton Systems B.V.

  6. Cegelec (Omexom)

  7. Acciona Industrial S.A.

  8. Efacec Engenharia e Sistemas S.A.

  9. H&MV Engineering B.V.

  Aanbesteding EU-303 Stations is een inkoopprogramma van circa 4 miljard euro, over een looptijd van 11 jaar (tot 1 januari 2032). Het programma is gericht op multidisciplinaire werkzaamheden voor de TenneT hoogspanningsstations van 110kV, 150kV, 220kV en 380kV in Nederland. Het gaat daarbij om civieltechnisch en bouwkundig werk voor nieuwbouw, uitbreiding, reconstructie, renovatie, amovering, vervanging, beheer en onderhoud van hoogspanningsinstallaties. Projectmanagement en projectcoördinatie behoren daar nadrukkelijk ook bij.

  Transportvraag groeit

  TenneT moet zijn hoogspanningsnet in hoog tempo uitbreiden; de vraag naar transport van elektriciteit neemt in deze energietransitie steeds verder toe. Door elektrificatie in het vervoer, van verwarming en in de industrie bijvoorbeeld. Maar ook door de opwek van stroom met windturbines en zonneparken. Naast uitbreiding van de stations gaat het ook om vervanging van onderdelen in de stations. De stations van 110kV en 150kV moeten in veel gevallen volledig vervangen worden. Ze zijn soms 50 jaar of langer in bedrijf en aan het eind van hun technische levensduur.

  Uitdagende opdracht

  Het stroomnet wordt zeer intensief gebruikt, waardoor het niet mogelijk is om een verbinding voor een dag of een week uit te zetten – ook niet voor werkzaamheden. Bovendien is er in Nederland nogal eens sprake van ruimtegebrek. Een goede plek vinden voor benodigde uitbreidingen is vaak lastig en tijdrovend. Slotsom: EU-303 Stations is echt een uitdaging, een omvangrijke en complexe opdracht die onder uitzonderlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd.

  Efficiënter, sneller en slim samenwerken

  De hoge ambitie en de lastige omstandigheden hebben geleid tot een bijzondere aanpak in de aanbesteding. TenneT stuurt gericht aan op efficiënter, sneller en slim samenwerken door te kiezen voor vernieuwing, digitalisering van processen en planningen en een gelijkwaardige samenwerking met zijn partners.

  Nieuwe partners

  Voor de vernieuwing en uitbreiding van de hoogspanningsstations moet veel werk verzet worden en wordt constant gezocht naar betere methodes en processen. TenneT heeft er bewust voor gekozen om daarbij ook nieuwe partners aan te trekken. Kandidaten die voor specifiek werk geen ervaring konden aantonen, kregen in de tender de kans om te bewijzen dat ze over voldoende expertise en vaardigheden beschikken. Dat resulteert in vier partners waarmee TenneT niet eerder samenwerkte in een tender; een van hen deed al wel opdrachten in een andere discipline. 

  ]]>
  news-2284 Fri, 18 Dec 2020 15:00:00 +0100 TenneT, Liander en Stedin breiden elektriciteitsnet Zuidplaspolder uit https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-liander-en-stedin-breiden-elektriciteitsnet-zuidplaspolder-uit/ Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in dit gebied fors gegroeid. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet langzaamaan vol. Om de huidige krapte op het elektriciteitsnet in deze regio op te lossen en om tegemoet te komen aan de groeiende elektriciteitsvraag bouwen de netbeheerders een nieuw hoogspanningsstation langs de A12 - N219 bij Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. Eind 2024 moet het station klaar zijn. Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in dit gebied fors gegroeid. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet langzaamaan vol. Om de huidige krapte op het elektriciteitsnet in deze regio op te lossen en om tegemoet te komen aan de groeiende elektriciteitsvraag bouwen de netbeheerders een nieuw hoogspanningsstation langs de A12 - N219 bij Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. Eind 2024 moet het station klaar zijn.

  Netuitbreiding

  De komende jaren neemt de elektriciteitsvraag naar verwachting toe, door verduurzaming van huizen, elektrisch vervoer en intensivering en elektrificatie van bedrijven. Daarnaast krijgt de regio te maken met een groot en groeiend aanbod van duurzame elektriciteit opgewekt in wind- en zonneparken. Om het capaciteitstekort in deze regio op te lossen én om de energietransitie mogelijk te maken, versterken netbeheerders TenneT, Liander en Stedin het elektriciteitsnet in Zuid-Holland.

  TenneT bouwt ook een hoogspanningsstation naast het bestaande hoogspanningsstation Bleiswijk in de gemeente Lansingerland. Om de hoogspanningsstations met elkaar te verbinden, legt TenneT een ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. In Zevenhuizen zetten Liander en Stedin de elektriciteit om van 150.000 Volt (150 kV) naar 21.000 Volt en transporteren het naar consumenten en bedrijven in de Zuidplaspolder.

  Aanpassen bestemmingsplannen

  De bouw van het nieuwe  hoogspanningsstation Zuidplaspolder is een flinke operatie. De voorbereiding hiervoor is twee jaar geleden al begonnen. Voor de bouw en de aanleg van de kabelverbindingen moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. De gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Lansingerland zijn hierbij betrokken. Als dat is afgerond, kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het station en het aanleggen van de kabels vanaf medio 2022 beginnen. Naar verwachting is het station eind 2024 klaar voor gebruik.

  Tijdelijke oplossing; flexibiliteitsmarkt Liander en Stedin

  Om bedrijven en producenten van groene stroom zoveel mogelijk te kunnen voorzien in de gewenste capaciteit zijn Liander en Stedin een flexibiliteitsmarkt gestart. Dit is een slim systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen meer partijen gebruik maken van de ruimte op het net en wordt overbelasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten voorkomen. Tuinders in dit gebied verschuiven hun vraag en aanbod in tijd. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld, zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. De flexibiliteitsmarkt zorgt dat een deel van de klanten alsnog de gewenste netcapaciteit heeft gekregen, maar kan helaas niet alle klanten die op extra netcapaciteit wachten in hun wens voorzien.

  Zuidplaspolder 

  De Zuidplaspolder is een overwegend groen en agrarisch gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Het gebied heeft twee regionale netbeheerders: Stedin (Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel) en Liander (Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop). TenneT is netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet.

  Bekijk ook de projectpagina.

  ]]>
  news-2280 Wed, 16 Dec 2020 09:23:30 +0100 TenneT, Enexis Netbeheer, provincie Groningen en Groningen Seaports: samen infrastructuur leidend maken om Klimaat-doelstellingen industrie te halen. https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-enexis-netbeheer-provincie-groningen-en-groningen-seaports-samen-infrastructuur-leidend-m/ Samenwerking moet leiden tot kortere doorlooptijden voor energie infrastructuurPartijen zorgen samen voor een versnelling van de energietransitie en vergroening industrie in GroningenTijdige aanleg van de energie infrastructuur vergroot aantrekkingskracht Noord-Nederland
  • Samenwerking moet leiden tot kortere doorlooptijden voor energie infrastructuur
  • Partijen zorgen samen voor een versnelling van de energietransitie en vergroening industrie in Groningen
  • Tijdige aanleg van de energie infrastructuur vergroot aantrekkingskracht Noord-Nederland

  Enexis Netbeheer, TenneT, provincie Groningen en Groningen Seaports hebben deze week een convenant getekend voor de gezamenlijke uitwerking van een deel van de Cluster Energiestrategieën (CES) van Noord-Nederland. Het doel van dit convenant is om de realisatie van de benodigde infrastructuur voor de industrie te versnellen. Ondanks de onzekerheden in de plannen van de industrie. Hiermee wordt voorkomen dat netbeheerders en industrie op elkaars plannen moeten wachten (kip-en-eiprobleem).

  Met dit convenant kan de benodigde infrastructuur sneller gerealiseerd worden. Dit heeft een positieve impact op het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Ook leidt een tijdige aanleg van de energie infrastructuur tot een grotere aantrekkelijkheid van het gebied als het gaat om investeringen en vestiging van nieuwe bedrijven. Om geen tijd te verliezen, gaan de betrokken partijen nu al starten met onderzoeken en planologische procedures voor de beoogde infrastructuur. 

  De industrie heeft op basis van het Klimaatakkoord een doelstelling om 14,3 Mton CO2-reductie te realiseren in 2030. De industrie vertegenwoordigt ruim de helft van de totale energievraag in Nederland. De wijze waarop de CO2-reductie in de industrieclusters wordt gerealiseerd, heeft grote impact op de benodigde infrastructuur. Verduurzaming leidt immers tot een grotere elektriciteitsvraag en daarvoor is uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk.

  Dit convenant focust zich op een deel van de verduurzamingsinitiatieven zoals opgenomen in de Concept CES Industrietafel Noord-Nederland, namelijk de gebieden Delfzijl, Eemshaven en de kleine industrie verspreid over de noordelijke regio. De verwachte energievraag gaat van 390 MW in 2020 naar 2630 MW in 2030. De verwachte energievraag is dus bijna zeven keer zo groot.

                       

  Ben Voorhorst, COO TenneT: Ben Voorhorst, COO TenneT: "Dit convenant gaat ons verder helpen. Hiermee kunnen we in een vroeg stadium de ruimtelijke inpassing en benodigde vergunningsprocedures starten, waardoor er geen tijd verloren gaat en de industrie reële opties krijgt."

                                                                                                                                               

  “Dit convenant biedt onze industrie meer zekerheid over het tijdig verkrijgen van de benodigde infrastructuur. We zijn blij dat we met deze intensievere vorm van samenwerking tussen overheid, netbeheerders en Groningen Seaports cruciale stappen kunnen zetten voor het halen van de klimaatdoelen. Hiermee houden we ons gebied duurzaam aantrekkelijk voor de op stapel staande investeringen en de vestiging van nieuwe bedrijven”, zegt Cas König, CEO van Groningen Seaports.

  Jeroen Sanders, CTO van Enexis Netbeheer, is heel tevreden met de samenwerkingsovereenkomst: “Ik ben er blij mee, het convenant is een belangrijke stap in onze noordelijke samenwerking om de grote uitdaging waar we voor staan tijdig te realiseren. Als netbeheerder kunnen we hiermee vroegtijdig investeringsbeslissingen nemen en sneller de benodigde infrastructuur aanleggen. Dat komt de versnelling van de verduurzaming van de industrie in de regio natuurlijk ten goede.”

  Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen: "Om de klimaatdoelstellingen te behalen, hebben we niet alleen veel duurzame energie nodig, maar ook een nieuw energiesysteem. Het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnetwerk is daarin van groot belang om de industrie te ondersteunen in de verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Dat vraagt ook van overheden en betrokken organisaties een andere manier van plannen en samenwerken, zodat we voorkomen dat we op elkaar gaan zitten wachten: zo doorbreken we het kip-ei-probleem."

  ]]>
  news-2276 Tue, 15 Dec 2020 17:30:00 +0100 Nederland en Denemarken verkennen samen mogelijkheden voor offshore energiehub https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/nederland-en-denemarken-verkennen-samen-mogelijkheden-voor-offshore-energiehub/ Nederland en Denemarken hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij afspreken nader onderzoek te laten doen door TenneT, Gasunie en Energinet naar een gezamenlijke energiehub op de Noordzee.  Nederland en Denemarken hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij afspreken nader onderzoek te laten doen door TenneT, Gasunie en Energinet naar een gezamenlijke energiehub op de Noordzee. 

  "Denemarken is een belangrijke partner voor Nederland als het gaat om klimaat en energie. Beide landen zijn ambitieus op het gebied van CO2-reductie. Denemarken en Nederland zijn buurlanden op de Noordzee en zijn zowel letterlijk, via de Cobrakabel voor het transport van elektriciteit, als figuurlijk, door de gedeelde inzet en ambities voor windenergie op zee, met elkaar verbonden" aldus minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Het is duidelijk dat er voor Nederland voordelen aan een nauwere samenwerking met Denemarken kunnen zitten. Kansen liggen onder andere in het vergroten van de interconnectiecapaciteit ten behoeve van de leveringszekerheid, mogelijke synergie met onze nationale plannen voor offshore infrastructuur ten noorden van Nederland en eventuele kansen op het gebied van waterstof in de regio Groningen/Eemshaven. 

  In juni 2020 heeft minister Wiebes een Memorandum of Understanding (MoU) met de Deense minister JØrgensen van Klimaat, Energie en Nutsbedrijven ondertekend waarin verschillende thema’s aangaande energiebeleid zijn geïdentificeerd waarbij we graag nauw samenwerken. Een belangrijk thema is samenwerking op het gebied van offshore energie-hubs in de Noordzee. Dergelijke ‘hubs’ zijn aanlandmogelijkheden in zee (via een kunstmatig zandeiland, een platform, of een andere fysieke vorm) voor offshore windparken, waarbij vanaf deze ‘centrale’ hubs de energie in de vorm van elektronen of zelfs, na elektrolyse, in de vorm van (waterstof)moleculen naar verschillende landen getransporteerd kan worden.

  Manon van Beek, CEO TenneT reageert: " Energie zal meer en meer een cross-border business worden en samenwerking over de grenzen van organisaties en landen heen is de sleutel tot een succesvolle energietransitie. In deze context realiseren we nu al cross-border offshore projecten en er liggen nog veel meer kansen in het verschiet. Offshore wind wordt ongetwijfeld het nieuwe powerhouse van Noord-West Europa, een regio die perfect verbonden is via de Noordzee. En het zal alleen in een Europese context zijn dat we optimaal gebruik kunnen en zullen maken van elke elektron die op zee wordt opgewekt. Intensieve samenwerking tussen TSO's, overheden en andere betrokken instanties - over de grenzen heen - moet de regel zijn om uiteindelijk tot een Europees duurzaam energiesysteem te komen."

  Ulco Vermeulen, Raad van Bestuur Gasunie: “Grootschalige productie van windenergie op de Noordzee is de basis voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem. Intensieve samenwerking tussen bedrijven die infrastructuur voor elektriciteit en gas ontwikkelen uit verschillende landen rond de Noordzee is hierbij cruciaal. Zo komen we tot een nieuw duurzaam energiesysteem met een zo gunstig mogelijk kostenniveau. Deze MoU is hiervoor een nuttige stap. De energiehub(s) op de Noordzee zullen een  belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling zijn. Het is een compliment dat zowel TenneT, Gasunie als Energinet het vertrouwen van de Nederlandse overheid hebben om hieraan bij te dragen als kennisleiders.”

  Afgesproken is dat er  aanvullende analyses uitgevoerd worden door TenneT , Energinet en Gasunie over de gezamenlijke ontwikkeling van een energiehub in de Noordzee voor het aansluiten van offshore windparken. Op basis van die analyses moet vóór 2022 door Nederland en Denemarken een beslissing genomen worden of het voortzetten van deze samenwerking opportuun is. Tennet, Energinet en Gasunie zijn ook al partners in het North Sea Wind Power Hub consortium. Dit consortium is jaren bezig met conceptontwikkeling en onderzoek naar kunstmatige eilanden op zee waarop meerdere grote transformatorstations kunnen komen om offshore windparken aan te sluiten.

  Lees meer op www.northseawindpowerhub.eu

  ]]>
  news-2273 Tue, 15 Dec 2020 08:54:51 +0100 Liander heeft op 10 december nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-Holland. https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/liander-heeft-op-10-december-nieuwe-vooraankondigingen-en-uitkomsten-voor-congestiemanagementonderzo/ Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Friesland en Gelderland (voorlopig) opgelost.  Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. Tevens zijn er knelpunten in Friesland en Gelderland (voorlopig) opgelost. 

  De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op deze pagina op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

  Flevoland

  In Flevoland is er een nieuw knelpunt ontstaan. Dit is in Lelystad voor teruglevering. Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Friesland

  In Friesland zijn twee knelpunten opgelost en is er een nieuw knelpunt ontstaan.

  De (voorlopig) opgeloste knelpunten zijn:

  • Minnertsga (verbruik)
  • Spannenburg (teruglevering)

  Het nieuwe knelpunt is:

  • Rauwerd (teruglevering)

  Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Gelderland

  In Gelderland zijn twee knelpunten opgelost. In twee gebieden doen we onderzoek naar congestiemanagement. Er zijn ook twee nieuwe knelpunten ontstaan.

  De (voorlopig) opgeloste knelpunten zijn:

  • De Epen (verbruik)
  • Gorssel (verbruik)

  De gebieden waar we onderzoek naar congestiemanagement doen zijn:

  • Angeren (verdeelstation Bemmel, verbruik)
  • Neerijnen (teruglevering)

  Op deze pagina leest u meer over congestiemanagement.

  De nieuwe knelpunten zijn:

  • Bemmel (verbruik en teruglevering)
  • Oldebroek (verdeelstation Hoge Enk, teruglevering)

  Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Noord-Holland

  In Noord-Holland zijn twee nieuwe knelpunten ontstaan.

  De nieuwe knelpunten zijn:

  • Hoofddorp (teruglevering)
  • Westzanerpolder (verbruik)

  Congestiemanagement biedt hier geen oplossing, blijkt uit ons onderzoek.

  Het nieuwsbericht is hier te vinden. 

  ]]>
  news-2270 Fri, 11 Dec 2020 10:56:09 +0100 TenneT roept op tot versnelling van de energietransitie zodat de verhoogde Europese doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 kan worden gehaald https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-roept-op-tot-versnelling-van-de-energietransitie-zodat-de-verhoogde-europese-doelstelling-van/ TenneT benadrukt het belang van een hogere CO2 reductie voor 2030 op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050.De overeengekomen doelstelling van 55% is zeer ambitieus, maar haalbaar als overheden, industrie en maatschappij samen tot actie overgaan.Om de doelstellingen te realiseren heeft de markt een richtinggevend en consistent wettelijk kader nodig dat prioriteit geeft aan een snelle implementatie.Het huidige tempo moeten wij versnellen door gezamenlijke inspanningen.De nieuwe Europese klimaatdoelstelling die vrijdag in Brussel door de Europese Raad is vastgesteld, betekent volgens TenneT-CEO Manon van Beek een uitdagende test voor ons allemaal.
 • TenneT benadrukt het belang van een hogere CO2 reductie voor 2030 op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050.
 • De overeengekomen doelstelling van 55% is zeer ambitieus, maar haalbaar als overheden, industrie en maatschappij samen tot actie overgaan.
 • Om de doelstellingen te realiseren heeft de markt een richtinggevend en consistent wettelijk kader nodig dat prioriteit geeft aan een snelle implementatie.
 • Het huidige tempo moeten wij versnellen door gezamenlijke inspanningen.
 • De nieuwe Europese klimaatdoelstelling die vrijdag in Brussel door de Europese Raad is vastgesteld, betekent volgens TenneT-CEO Manon van Beek een uitdagende test voor ons allemaal.
 • "De nieuwe reductiedoelstelling van 55 procent CO2 reductie in 2030 van de Europese Unie is zeer ambitieus. Het zal een veelvoud aan zeer concrete en ambitieuze acties op alle niveaus vergen om deze doelstelling te verwezenlijken", aldus Van Beek in haar commentaar op het besluit van de Europese Raad. "De Europese instituties, de nationale regeringen, de elektriciteitsproducenten en -consumenten en infrastructurele organisaties zullen hun samenwerking drastisch moeten intensiveren en nieuwe manieren moeten vinden om deze versnelling te realiseren. Omdat de CO2 reductie gekoppeld is aan het Bruto Nationaal Product, vergt dit een extra inspanning van Duitsland en Nederland, beide lidstaten waar TenneT actief is."


  "Deze aanzienlijke verhoging van de Europese klimaatdoelstelling is een monumentale taak met het oog op de termijn van negen jaar. Voor de planning van de energie-infrastructuur is 2030 al morgen. We zijn nu al bezig met de planning van de energie-infrastructuur voor 2035 en de jaren daarna", benadrukt Van Beek de urgentie: "We kunnen niet wachten tot de nieuwe ambities in Brussel juridisch zijn vertaald voordat we in actie komen. Het is duidelijk dat we geen tijd te verliezen hebben. We moeten nu handelen."


  TenneT beheert de hoogspanningsnetten in Nederland en in grote delen van Duitsland. TenneT is als TSO één van de grootste investeerders in de Europese energietransitie met een investeringsvolume van meer dan 40 miljard euro tot 2030 voor de aansluiting van offshore windparken en voor de versterking van het hoogspanningsnet. 


  Nu energie in Europa koolstofarm wordt, is de energiesector ook de belangrijkste sector om andere sectoren te decarboniseren. Verhoogde emissie doelstellingen zullen zich daarom vertalen in een groter aandeel hernieuwbare elektriciteit. De Europese Commissie schat het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de EU op meer dan 65%. "Binnen minder dan tien jaar zal het elektrische systeem worden omgeschakeld van een systeem dat op grote schaal gebaseerd is op fossiele opwekking naar een systeem dat afhankelijk is van wind, zon en andere hernieuwbare energiebronnen", aldus Van Beek. 


  "Bovendien kan de succesvolle integratie van zulke grote hoeveelheden offshore-windenergie niet plaatsvinden zonder rekening te houden met de ontwikkeling van de (industriële) vraag naar elektriciteit.  De economie moet overschakelen van fossiele brandstoffen naar het gebruik van elektriciteit voor warmte, transport of industriële doeleinden. De industriële vraag naar groene stroom ligt op dit moment te ver achter. Alleen als vraag en aanbod gelijke tred houden, kan de elektriciteit die offshore wordt opgewekt met succes worden geïntegreerd om de Europese economie te verduurzamen", waarschuwt Van Beek. 


  TenneT streeft naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem tegen zo laag mogelijke kosten. "We moeten de toekomst van het hele energiesysteem in het oog houden bij de uitbreiding van duurzame opwek. We moeten ons vooral richten op het verhogen van de efficiëntie. Daarnaast is een grotere elektrificatie van mobiliteit, warmte en industrie veelbelovend voor een groter aandeel duurzame elektriciteit,  zodat we de opgewekte elektriciteit waar mogelijk direct moeten gebruiken. Waterstof kan ook een deel van de oplossing zijn wanneer direct gebruik niet mogelijk is."


  TenneT ziet op het gebied van windenergie op zee een groot potentieel voor een meervoudig gebruik van de infrastructuur. De kabels van zogenoemde hybride projecten kunnen worden gebruikt om de elektriciteit van offshore windparken landinwaarts te transporteren, terwijl ook de internationale handel in elektriciteit via deze zelfde kabels naar meerdere landen mogelijk wordt gemaakt. "Dergelijke internationale projecten kennen echter een veel grotere complexiteit op het gebied van regelgeving. We moeten ervoor zorgen dat deze complexiteit de voortgang van dergelijke projecten niet belemmert. Alle betrokkenen, ook de Europese Commissie, moeten zich richten op het juiste framework", aldus Van Beek. "We hebben een duidelijk en consistent wettelijk kader nodig voor iedereen, ook voor investeerders in offshore-windparken. En hier zullen wij onze inspanningen moeten intensiveren om te kunnen versnellen. We hebben geen jaren om dit op te lossen."


  TenneT werkt samen met haar partners aan een eerste internationale offshore Wind Power Hub op de Noordzee. Dit innovatief project heeft via de Connecting Europe Facility financiële steun gekregen van de EU.  Deze innovatieve grensoverschrijdende twaalf GW Hub zal in 2035 twee GW met Denemarken, vier GW met Nederland en zes GW met Duitsland verbinden. 

  ]]>
  news-2264 Mon, 07 Dec 2020 13:37:21 +0100 TenneT en ENGIE Solutions/Iemants ondertekenen contract voor offshore transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha) https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/tennet-en-engie-solutionsiemants-ondertekenen-contract-voor-offshore-transformatorstation-hollandse/ Een joint venture bestaande uit ENGIE Solutions en Iemants (dochteronderneming van Smulders) en TenneT hebben een contract voor het offshore transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha) getekend.  Eerder dit jaar won het consortium al het contract voor de bouw en installatie van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (noord). Beide contracten volgen op een Europese aanbesteding van TenneT die eerder dit jaar werd uitgeschreven. Het transformatorstation voor Hollandse Kust (west Alpha) wordt volgens planning in 2024 in gebruik genomen.  Een joint venture bestaande uit ENGIE Solutions en Iemants (dochteronderneming van Smulders) en TenneT hebben een contract voor het offshore transformatorstation Hollandse Kust (west Alpha) getekend.  Eerder dit jaar won het consortium al het contract voor de bouw en installatie van het offshore transformatorstation Hollandse Kust (noord). Beide contracten volgen op een Europese aanbesteding van TenneT die eerder dit jaar werd uitgeschreven. Het transformatorstation voor Hollandse Kust (west Alpha) wordt volgens planning in 2024 in gebruik genomen. 

  Het contract omvat de engineering, inkoop, bouw, offshore installatie, aansluiting en het testen van het offshore transformatorstation. De bovenbouw (topside) en het onderstel (jacket) worden apart van elkaar op land gebouwd en op zee met behulp van een kraanschip op locatie geïnstalleerd.

  Standaard ontwerp

  De transformatorstations van TenneT vormen een essentieel onderdeel van het net op zee. Standaardisatie van deze 700MW platforms zorgt voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud. Volgens het ontwerp is het onderstel 49 meter hoog en bestaat uit 1.930 ton staal. Deze staalconstructie wordt met heipalen op 28 meter waterdiepte stevig verankerd in de zeebodem. Daarop komt de bovenbouw met drie (binnen)verdiepingen en een buitendek. Deze bovenbouw weegt circa 4.300 ton en is 47 meter lang, 35 meter breed en 25 meter hoog (exclusief antennetoren en bovendekkraan). 

  Samenwerking

  Marco Kuijpers, Director offshore bij TenneT: “De huidige samenwerking met het consortium ENGIE Solutions/Iemants voor de realisatie van het transformatorstation voor Hollandse Kust (noord) geeft ons vertrouwen in de gezamenlijke werkzaamheden voor het volgende transformatorstation; Hollandse Kust (west Alpha). Met de ondertekening van dit contract bouwt TenneT voort op haar strategie voor kosteneffectieve, standaard offshore transformatorstations om de Nederlandse energietransitie mogelijk te maken.”

  Over Hollandse Kust (noord) (west Alpha) en (west Beta)

  De offshore platforms Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta) komen in de Noordzee langs de Nederlandse kust te staan. In 2030 zal 40 procent van de elektriciteitsbehoefte van Nederland afkomstig zijn van windparken op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Deze drie platforms van 700 MW worden de vijfde, zesde en zevende grootschalige netaansluitingen voor windenergie op zee in Nederland die door TenneT worden gebouwd en geëxploiteerd. In 2020 zijn de eerste hoogspanningsverbindingen voor de  windparken bij Borssele al in gebruik genomen, in 2022 volgen de aansluitingen voor Hollandse Kust (zuid). TenneT realiseert tot 2030 circa 9,6 GW aan hoogspanningsverbindingen in de Nederlandse Noordzee. Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.netopzee.nl.  

  ]]>
  news-2263 Fri, 04 Dec 2020 10:59:07 +0100 Extra hoogspanningsverbinding Rotterdam Centrum-Marconistraat in gebruik https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/extra-hoogspanningsverbinding-rotterdam-centrum-marconistraat-in-gebruik/ TenneT heeft  de nieuwe, extra hoogspanningsverbinding (150 kV) tussen Rotterdam Centrum en Rotterdam Marconistraat in gebruik genomen. Deze verbinding is nodig om de kans op langdurige stroomuitval te verminderen. Hiermee vergroot  TenneT de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk tussen deze twee hoogspanningsstations.

  TenneT heeft  de nieuwe, extra hoogspanningsverbinding (150 kV) tussen Rotterdam Centrum en Rotterdam Marconistraat in gebruik genomen. Deze verbinding is nodig om de kans op langdurige stroomuitval te verminderen. Hiermee vergroot  TenneT de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk tussen deze twee hoogspanningsstations.

  Complex gebied
  De aanleg van de kabelverbinding vond plaats in een complex, stedelijk gebied. De verbinding is ongeveer drie kilometer lang en is met boringen en open sleuven aangelegd. Het tracé loopt door havens, een gemeentewerf en op een route met veel regulier vrachtverkeer.

  Uitstel werkzaamheden door Corona
  De ingebruikname van de kabelverbinding was eerder dit jaar gepland. Een van de bestaande verbindingen van het elektriciteitsnet moest worden uitgeschakeld om de werkzaamheden te verrichten. Dit is op verzoek van de Veiligheidsregio uitgesteld tijdens de eerste coronagolf, in maart van dit jaar. Dit had te maken met de grote patiëntendruk op het Erasmus Medisch Centrum. Het buiten bedrijf stellen van een van de twee bestaande verbindingen vormde een te groot risico voor het ziekenhuis. Om de leveringszekerheid te garanderen, zijn de werkzaamheden daarom uitgesteld tot september.

  Versterken en uitbreiden hoogspanningsnet
  In de regio Zuid Holland werkt TenneT aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Naast de aanleg van extra hoogspanningsverbindingen, de bouw van diverse nieuwe hoogspanningsstations en breidt TenneT bestaande stations uit. Dit is nodig om de energietransitie van fossiele energie naar duurzame energie te kunnen faciliteren.

  ]]>
  news-2259 Fri, 27 Nov 2020 15:07:03 +0100 Update reparatie COBRA-kabel https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/update-reparatie-cobra-kabel/ De COBRA-kabel is een 325 km lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt. De kabel maakt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland mogelijk.  Het waarborgen van de leveringszekerheid is voor beide landen van groot belang.  De COBRA-kabel is een 325 km lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt. De kabel maakt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland mogelijk.  Het waarborgen van de leveringszekerheid is voor beide landen van groot belang. 

  De kabel stelt de Nederlandse capaciteit structureel beschikbaar aan het Deense net en vice versa. Bovendien is de kabelverbinding zo ontworpen dat het mogelijk is om in een later stadium een windmolenpark op zee aan te sluiten. Op deze manier draagt de kabel bij aan het creëren van een duurzaam internationaal energiesysteem, een doelstelling van de Europese Unie.

  Sinds eind september werkt TenneT er hard aan om de COBRA-kabel zo snel mogelijk na de ontdekking van een defect in de kabel te repareren.

  We hebben eerst onderzocht of de storing zich op het land in of rond het hoogspanningsstation heeft voorgedaan. Dit bleek niet het geval. We zijn begonnen met de eerste indicatieve metingen vanaf het land. Dit doen we met speciale apparatuur waarbij een toon of een puls door de kabel wordt gestuurd om te onderzoeken waar ongeveer het defect in de kabel zit. Vervolgens is een schip in de buurt van de vermoedelijke foutlocatie uitgevaren om een andere toon of puls door de kabel te sturen om de exacte foutlocatie te bepalen. Ook moest worden vastgesteld of een interne of externe oorzaak een defect heeft veroorzaakt. 

  Op dit moment is een team vanaf een schip op zee aan het werk.  De kabel wordt op een diepte van 40 meter op de zeebodem geknipt en opgetild. Aan beide zijden van de geknipte kabel wordt de kabel 200 meter lang doorgemeten om de exacte storingslocatie(s) te vinden. Zodra dit gedaan is, kan er meer gezegd worden over de hersteloperatie in de komende weken op basis van de weersverwachtingen. 

  Voor de hersteloperatie wordt het stuk kabel waar de storing zich bevindt verwijderd en wordt een nieuw stuk kabel geïnstalleerd en opnieuw aangesloten op de kabel. De kabel zal dan ook onmiddellijk worden getest. Als de test succesvol is, wordt de kabel weer op de zeebodem gelegd en uiteindelijk op een diepte van 2 meter in de zeebodem begraven.

  We hopen dat de COBRA-kabel begin 2021 weer operationeel zal zijn. TenneT stelt alles in het werk om aan dit schema te voldoen. Maar de planning hangt af van de weersomstandigheden op zee.

  ]]>
  news-2254 Fri, 27 Nov 2020 09:36:06 +0100 Vooraankondigingen en uitkomsten congestiemanagement door Liander - 26 november 2020 https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/vooraankondigingen-en-uitkomsten-congestiemanagement-door-liander-26-november-2020/ Liander heeft op 26 november nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland en Noord-Holland.  Liander heeft op 26 november nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden in Friesland en Noord-Holland. 

  Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op deze pagina op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.

  Gebieden waarvoor zowel de vooraankondiging als uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  Friesland

   • Gorredijk (verbruik en teruglevering)
   • Joure (verbruik en teruglevering)
   • Sneek (teruglevering)

  Noord-Holland

   • Wervershoof (verbruik)

  Gebied waarvoor de uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

  https://www.liander.nl/transportcapaciteit/friesland

  Friesland

   • Marnezijl (teruglevering)

  Het nieuwsbericht is hier te vinden

  ]]>
  news-2249 Wed, 25 Nov 2020 12:04:18 +0100 Voorkeursalternatieven Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta bekend https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/voorkeursalternatieven-net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-en-beta-bekend/ De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de voorkeursalternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta gekozen. Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn de eerste 2 Gigawatt (GW) netverbindingen in Nederland. Op zee worden de kabelverbindingen naast elkaar gelegd voor efficiënter ruimtegebruik. Voor IJmuiden Ver Alpha loopt het voorkeursalternatief via Veerse Meer naar Borssele. Het voorkeursalternatief van IJmuiden Ver Beta gaat via een zuidelijke aanlanding naar de Maasvlakte.  De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de voorkeursalternatieven voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta gekozen. Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn de eerste 2 Gigawatt (GW) netverbindingen in Nederland. Op zee worden de kabelverbindingen naast elkaar gelegd voor efficiënter ruimtegebruik. Voor IJmuiden Ver Alpha loopt het voorkeursalternatief via Veerse Meer naar Borssele. Het voorkeursalternatief van IJmuiden Ver Beta gaat via een zuidelijke aanlanding naar de Maasvlakte. 

  In het windgebied IJmuiden Ver worden windparken uit de routekaart 2030 gebouwd met een vermogen van circa 4 GW. De windparken produceren elektriciteit, die naar land wordt getransporteerd. Hiervoor zijn twee ondergrondse gelijkstroom hoogspanningsverbindingen van elk 2 GW nodig: Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta. De opgewekte elektriciteit uit de toekomstige windparken is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die ongeveer 4.000.000 Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.


  Optimalisatie zee tracé

  Voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta is door TenneT in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, RWS en de Kustwacht een optimalisatie uitgewerkt door de tracéalternatieven voor beide projecten voor circa 80 kilometer op zee naast elkaar te leggen. Door één corridor voor twee kabeltracés in plaats van twee corridors met elk één kabeltracé, wordt de ruimte op de Noordzee efficiënter gebruikt. Hierdoor blijft er meer ruimte voor aansluiting van eventuele toekomstige windparken en overige functies. Bijkomend voordeel is dat het (aanstaande) Natura 2000-gebied Bruine Bank hiermee wordt vermeden.

  Net op zee IJmuiden Ver Alpha

  Het voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha is het tracé (de route) naar Borssele via het Veerse Meer. Dit tracé loopt door de Noordzee en gaat ondergronds aan land via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven in Borssele. De duurzaam opgewekte elektriciteit gaat daarna via een nieuw te bouwen converterstation aan de Belgiëweg Oost naar het bestaande hoogspanningsstation in Borssele. Uit de onderzoeken naar milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid bleek dat dit alternatief naar Borssele met name het beste scoort op de thema’s milieu, techniek en kosten. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen van de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat. Voor de omgeving is een animatie gemaakt van het tracé: https://youtu.be/RvGi2fFKeAA.

   

  Net op zee IJmuiden Ver Beta

  Het voorkeursalternatief voor Net op zee IJmuiden Ver Beta is het tracé op zee dat parallel loopt aan de kabelverbinding van IJmuiden Ver Alpha. Vervolgens komt de kabelverbinding aan de zuidkant van de Maasvlakte aan land. Hier gaat de ondergrondse verbinding verder over land ten zuidoosten van de Slufter naar een nieuw te bouwen converterstation (locatie Midden). Daar wordt de gelijkstroom omgezet in wisselstroom en verder getransporteerd naar het landelijke hoogspanningsnet. De keuze voor dit tracé is gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de adviezen regio-advies, de reactie van Rijkswaterstaat en de overige reacties uit de omgeving.

  Vervolg van het proces

  De komende maanden worden de voorkeursalternatieven verder onderzocht en in meer detail uitgewerkt. Als de onderzoeksfase klaar is, worden ontwerpbesluiten opgesteld. Dat zijn concepten van het zogenoemde inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen. Alle ontwerpbesluiten worden naar verwachting eind 2021 door het ministerie van EZK ter inzage gelegd, samen met het milieueffectrapport. De aanleg van de hoogspanningsverbindingen start volgens de planning in 2024.

  Op de website van RVO is de toelichting van de minister van EZK op de voorkeursalternatieven gepubliceerd:

  Net op zee IJmuiden Ver Alpha:
  https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-alpha

  Net op zee IJmuiden Ver Beta:
  https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/net-op-zee-ijmuiden-ver-beta

  ]]>
  news-2241 Mon, 23 Nov 2020 08:46:00 +0100 Groener inkopen: TenneT en zes andere Europese TSO's doen een appèl op leveranciers https://www.tennet.eu/nl/nieuws/nieuws/groener-inkopen-tennet-en-zes-andere-europese-tsos-doen-een-appel-op-leveranciers/ Open brief roept op tot duurzame oplossingen;Signaal aan de markt om milieuvriendelijkere producten te leveren.
 • Open brief roept op tot duurzame oplossingen;
 • Signaal aan de markt om milieuvriendelijkere producten te leveren.
 • Samen met zes andere Europese TSO's (Transmission System Operators) vraagt TenneT in een open brief aan leveranciers en dienstverleners in de energiesector om in de toekomst duurzame producten en oplossingen aan te bieden. Deze oproep moet ervoor zorgen dat inkoopafdelingen van TSO's voortaan duurzamer kunnen inkopen.

  „Als elektriciteitstransporteurs bevinden we ons in het hart van de energietransitie naar een duurzamere en koolstofvrije wereld. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en duurzaam opereren”, schrijven de ondertekenaars REN (Portugal), RED (Spanje), Terna (Italië), National Grid (Groot-Brittannië), Elia group (België) en Rte (Frankrijk) en TenneT (Nederland en Duitsland). Onze missie als TSO is om te zorgen dat we voldoende capaciteit leveren voor het transport van duurzame energie en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van onze kritieke netinfrastructuur garanderen tegen betaalbare kosten voor de maatschappij en klanten. Als TSO is onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst groter geworden. Nu moeten we ook gaan nadenken over de keuzes die we maken bij de aankoop van de materialen en diensten die essentieel zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten.

  Als Europese dienstverleners willen de zeven TSO's het voortouw nemen in deze transitie naar groener inkopen. Dat betekent dat er bij de inkoop van apparatuur, goederen en diensten in de toekomst meer aandacht wordt geschonken aan het milieu, de biodiversiteit, de kringloopeconomie en de sociale consequenties. „Wij verwelkomen en onderschrijven nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen om in onze vraag te kunnen voorzien”, aldus de zeven TSO's. Bijna alle sectoren kunnen groener en duurzamer worden als er meer in innovatieve duurzame technologieën zou worden geïnvesteerd.

  „Alle leveranciers - zowel bestaande als nieuwe - worden aangemoedigd om bij te dragen aan deze vergroening. We zullen bij onze toekomstige selectie- en/of toekenningscriteria rekening houden met deze nieuwe tendens”, staat in de open brief die TenneT heeft verstuurd naar ongeveer 2.600 bedrijven die met de onderneming werken. Het gaat daarbij over uiteenlopende bedrijven, van aannemers en kabelproducenten tot platformontwikkelaars en leasebedrijven. 

  TenneT is sinds 2015 als energie-efficiënte organisatie gecertificeerd volgens DIN ISO 50001 en wil vanaf 2025 klimaatneutraal te werken. Een van de eerste maatregelen is de optimalisering van het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld van transformators waarvan alle nieuwe of te vervangen units in de hoogspanningsstations werken met koelinstallaties die tot wel 90% minder energie verbruiken.  Andere maatregelen zijn innovaties bij offshore-netaansluitingen die leiden tot minder ruimtebeslag van gebouwen en installaties en dus tot een lager koper-, staal- en energieverbruik. Ook zorgen wij voor technische aanpassingen aan onze hoogspanningslijnen om de verliezen van elektriciteitstransport te beperken, energiezuinige buitenverlichting van onze installaties en voor de overgang naar een elektrisch wagenpark. Daarnaast trekt TenneT via zogenoemde 'greenbonds' groene financiering aan.

  ]]>