Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Ondersteunende diensten

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten, leveren van een aansluitdienst en het faciliteren van de energiemarkt. Voor het verzorgen van de systeem- en transportdiensten maakt TenneT gebruik van ondersteunende diensten die door de markt worden aangeboden.

Ondersteunende diensten

Richtlijn 2009/72/EC definieert "ondersteunende dienst" als: een dienst die nodig is voor de exploitatie van een transmissie- of distributiesysteem;

Specifieker omschreven zijn dit ondersteunende diensten die gebruikers van het transmissie- of distributiesysteem leveren aan de TSO of DSO voor het bedrijven van het transmissie- of distributiesysteem.

TenneT gebuikt deze ondersteunende diensten voor diverse doelen in overeenstemming met haar gereguleerde taken en verplichtingen als TSO. Bij de ondersteunende diensten horen:

  • Leveren Balanceringsreserves
  • Leveren Blindvermogen
  • Leveren Redispatch
  • Beheren en onderhouden Herstelvoorziening
  • Compenseren Verliezen en vergroening middels GVO's van de netverliezen

Internationale en nationale wetgeving schrijft voor onder welke voorwaarden een ondersteunende dienst verplicht of vrijwillig geleverd dient te worden en of er een financiële compensatie voor is. Bovendien zijn gebruikers van transmissie- en distributiesystemen wettelijk verplicht te voldoen aan de eisen van de TSO en / of DSO voor de levering van deze diensten (inclusief financiële afwikkeling van onbalans met de TSO).

TenneT betrekt veel van de benodigde ondersteunende diensten regelmatig basis betrokken uit de markt. Meer informatie omtrent het inkoopproces vindt u hier.

Balanceringsreserves

Frequency Containment Reserves (FCR)

FCR (primaire reservevermogen) is het vermogen dat onder regie van de primaire regeling wordt geactiveerd. De primaire regeling is een lokaal uitgevoerde automatische inrichting, die binnen maximaal 30 seconden zorgt voor een constante verhouding tussen frequentieverandering en installatie(vermogens)-verandering. Het doel van de FCR is frequentieverstoringen in het gehele (internationaal) gekoppelde hoogspanningsnet te stabiliseren, ongeacht de oorzaak en locatie van de verstoringen. Ernstige frequentieverstoringen kunnen leiden tot automatische belastingafschakeling en in het ergste geval een black-out veroorzaken. ENTSO-e regels bepalen dat de TSO een bepaald volume aan FCR beschikbaar moet hebben. Dit volume wordt jaarlijks door ENTSO-e vastgesteld. Het is vanwege deze verplichting dat TenneT FCR verwerft.

Inkoopproces
TenneT organiseert twee separate wekelijkse veilingen om het vereiste FCR volume in te kopen. Eén veiling voor alleen Nederlandse leveranciers en één veiling met andere TSO's genaamd "de common auction". Meer weten over deze veilingen en het product FCR, lees dan de volgende documenten.

Frequency Restoration Reserves (aFRR)

Voor het real-time handhaven van de Nederlandse vermogensbalans maakt TenneT vooral gebruik van biedingen regelvermogen (aFRR) en reservevermogen (mFRRsa) die door marktpartijen aan TenneT zijn aangeboden. Het inzetten van biedingen regel- en reservevermogen voor de balanshandhaving gebeurt actueel (real time) in de bedrijfsvoering. Dit regel- en reservevermogen wordt uitsluitend gebruikt om de vermogensonbalans te corrigeren.

Inkoopproces
Om ervoor te zorgen dat er ten allen tijde voldoende biedingen regelvermogen ofwel aFRR beschikbaar zijn contracteert TenneT bij leveranciers een biedplicht. Hiervoor organiseert TenneT een maandtender en een weektender. Meer weten over deze tenders en het product aFRR lees dan de volgende documenten.

manual Frequency Restoration Reserves directly activated (mFRRda)

TenneT maakt voor de balanshandhaving gebruik van biedingen regel- en reservevermogen, die aan TenneT ter beschikking zijn gesteld. Daarnaast kan TenneT mFRRda, oftewel noodvermogen inzetten voor de balanshandhaving bij incidenten en verwachte langdurige vermogenstekorten of overschotten.

Inkoopproces
Noodvermogen wordt door TenneT bij leveranciers gecontracteerd. De 'Leverancier Noodvermogen' verplicht zich gedurende de gehele contractperiode om, op afroep van TenneT het overeengekomen vermogen aan het hoogspanningsnet te kunnen leveren of te betrekken al naar gelang het karakter van het contract, op- dan wel afregelen. Het noodvermogen wordt per kwartaal en maand ingekocht. Meer weten over het product mFRRda lees dan de volgende documenten.

manual Frequency Restoration Reserves scheduled activated (mFRRsa)

mFRRsa is reservevermogen dat gebruikt wordt voor balanceringsdoeleinden. In tegenstelling tot aFRR kent de bieding een afroeptijd van 1 PTE in plaats van een ramp rate. De afroep is per PTE het aangeboden volume. Deze biedingen worden niet gecontracteerd. Meer over het format van de biedingen in de "uitvoeringsregels" en "handleiding bieden regel- en reservevermogen".

Blindvermogen

De TSO is verantwoordelijk voor een adequaat spanningsprofiel in het hoogspanningsnet. Om dit te bewerkstelligen verzoekt TenneT aan de leverancier van blindvermogen om op het aansluitpunt blindvermogen te leveren of te betrekken, in afwijking van de standaard injectie van 0 Mvar.

Inkoopproces
TenneT kan met producenten aangesloten op het EHS-net (380 kV/220 kV) of het HS-net (150 kV/110kV) overeenkomsten sluiten waarmee TenneT de beschikking krijgt over een blindvermogenbereik per gecontracteerde productie-eenheid. Dit contracteren van productie-eenheden kan voor een bepaalde periode maar ook voor een bepaalde situatie gebeuren. Het contracteren geschiedt in een jaarlijkse tender.

Meer weten over het product blindvermogen lees dan de volgende documenten.

Redispatch

Redispatch (verschuiven van invoeding en afname uit het net) is één maatregel voor het oplossen van verwachte transportproblemen (doorgaans N-1 overbelasting) in het hoogspanningsnet. Door op de ene plek minder vermogen en op een andere plek (evenveel) meer vermogen in het net te voeden, worden transporten beïnvloed en kunnen transportproblemen worden opgelost.

Voor redispatch kan TenneT gebruik maken van de zogenaamde "reserves overige doeleinden" die aan TenneT worden aangeboden.

Inkoopproces
Leveranciers 'Reserve Overige Doeleinden' kunnen biedingen bij TenneT indienen. Deze biedingen kunnen, met uitzondering van de fiatteringsperiode, tot 3 PTE's voor De PTE van begin levering aangepast worden.

Meer weten over het product "reserves overige doeleinden" lees dan volgende documenten.

TenneT voert redispatch uit indien er transportproblemen optreden waarbij de oplossing gezocht wordt in het verschuiven van productie. Omdat de locatie in het hoogspanningsnet waar meer c.q. minder moet worden ingevoed van belang is, wordt in eerste instantie contact gezocht met partijen welke met productie of afname actief zijn in het probleemgebied. Voor redispatch worden dan ook bilaterale contracten gesloten welke 'uniek' zijn. Er is dan ook geen standaard procedure voor.

Herstelvoorziening

TenneT heeft onder meer tot taak in de situatie van een black out het herstel van de elektriciteitsvoorziening te coördineren.

Voor deze taak heeft TenneT behoefte aan voorzieningen die een spanningsloos net onder spanning kunnen brengen en vermogen kunnen leveren in een situatie dat (een groot deel van) het landelijk hoogspanningsnet spanningsloos is, ten einde TenneT in de gelegenheid te stellen de elektriciteitsvoorziening te kunnen herstellen. Het contracteren van een dergelijke voorziening geschiedt slechts eens in de zoveel jaar, contracten zijn in Nederland vaak langdurig i.v.m. de investeringen die ermee gemoeid zijn.

Een dergelijke aanbesteding wordt ruimschoots van te voren aangekondigd.

Verliezen en vergroening

Bij het transport van elektriciteit wordt een deel van het getransporteerde vermogen omgezet in warmte. Deze zogenaamde transportverliezen worden gecompenseerd door de netbeheerder, door elektriciteit in te kopen.

Bij transportverliezen wordt onderscheid gemaakt in netverliezen in het landelijk (wissel)spanningsnet, en kabelverliezen van de gelijkspanningsverbinding van Nederland naar Noorwegen (NorNed).

De elektrische energie die TenneT inkoopt voor de compensatie worden vergroend door de aankoop van garanties van oorsprong (GVO).

Inkoopproces Netverliezen (Extra) hoogspanningsnet
De gevraagde ondersteunende dienst betreft de levering van elektrische energie ter compensatie van de totale netverliezen. De ondersteunende dienst voor de compensatie van netverliezen wordt beschouwd als een commodity welke op jaarbasis wordt gecontracteerd.

Voor het contracteren wordt jaarlijks een tenderdocument uitgegeven.

Inkoopproces Kabelverliezen
Transport over de kabel met Noorwegen veroorzaakt uiteraard ook verliezen. Deze kabelverliezen worden middels een vaste formule in de marktkoppeling meegenomen. Het optredende tekort of overschot wordt separaat verkocht of ingekocht. Voor deze transacties wordt een contract gesloten met een leverancier. Het is een jaarlijks contract. Vanwege de specifieke werkwijze wordt jaarlijks een document opgesteld welke de eisen en werkwijze beschrijft.

Inkoopproces Garanties van Oorsprong (GVO)
In zijn rol als TSO koopt TenneT elektriciteit die nodig is voor de werking van het netwerk, zo ook de netverliezen, kabelverliezen Norned en eigen verbruik van stations. De bron van deze ingekochte elektriciteit is niet gedefinieerd. Echter, om de milieu-impact van het eigen elektriciteitsverbruik te beperken en om de productie van duurzame energie te stimuleren koopt TenneT Garanties van Oorsprong. Jaarlijks wordt hiervoor door TenneT een oproep voor het verkopen van GVO's aan TenneT gedaan.

Systeemcode elektriciteit

Lees meer

Ook interessant

System Operations Nederland

Lees meer

Leveringszekerheid

Onze belangrijkste taak is het zorgen voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening.

Lees meer