Skip to content
stock substation people

Doelstellingen voor mensen

We hebben langetermijndoelen vastgesteld voor de maatschappij, diversiteit en veiligheid, die allemaal gekoppeld zijn aan een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s). De onderstaande tabel toont onze transparante en meetbare duurzame resultaten. Tenzij anderszins aangegeven, bevatten de onderstaande tabellen geaggregeerde gegevens voor Nederland en Duitsland.

Maatschappij

We voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden door onze merkwaarden in acht te nemen, d.w.z. door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. We dragen bij aan SDG 9 door kwaliteit te leveren en een betrouwbare, duurzame en robuuste elektriciteitsinfrastructuur voor iedereen te realiseren.

  Stand van zaken eind 2018 Stand van zaken eind 2017 Stand van zaken eind 2016
Aantal openbare bijeenkomsten en evenementen in de loop van het jaar 738 756 171
Aantal deelnemers aan openbare bijeenkomsten en evenementen ~12.500 ~18.000 N/A *)
Klanttevredenheidsscore in Duitsland **) N/A *) 94% N/A *)
Klanttevredenheidsscore in Nederland **) 87% N/A *) 86%
Score in reputatieonderzoek N/A *) Goed tot zeer goed N/A *)

*) Deze prestatie-indicator is in dit jaar niet gemeten.

**) Dit betreft klanten die rechtstreeks zijn aangesloten op ons net.

Diversiteit

Wij erkennen diversiteit als een belangrijke factor in ons succes als prestatiegerichte organisatie. Onze ambities op het gebied van diversiteit dragen bij aan SDG 5, dat is gericht op gelijke behandeling en verbetering van de positie van alle vrouwen en meisjes.

  Doelstelling 2023  Stand van zaken 2018 Stand van zaken 2017

Percentage vrouwelijke leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
Percentage vrouwen onder nieuw aangenomen leidinggevenden (managers en senior managers)

30%
22%

22%
29%

20%
13%

Percentage vrouwen onder alle TenneT-medewerkers 22% 22% 21%
Aantal nationaliteiten onder TenneT-medewerkers N. v. t. 37 37
Leeftijd TenneT-medewerkers
< 20 jaar
20-30 jaar
30-40 jaar
40-50 jaar
50-60 jaar
> 60 jaar
N. v. t. 1%
14%
30%
26%
23%
6%

1%
14%
30%
26%
23%
6%

Toelichting

Diversiteit zien wij bij TenneT in een bredere context – niet alleen met betrekking tot geslacht, religie of cultuur, maar ook ten aanzien van sociaal-economische achtergronden, vaardigheden, kennis, persoonlijkheid, nationaliteit en leeftijd. Wij geloven dat een diverse werkomgeving ons zal helpen om op een betere manier waarde te creëren voor onze stakeholders en de maatschappij. Op dit moment focussen wij op diversiteit ten aanzien van geslacht in ons CSR ambitieplan, omdat wij vinden dat wij stappen kunnen zetten op dit gebied.

Veiligheid

Veiligheid is onze hoogste prioriteit bij alles wat we doen. Onze ambities op het gebied van veiligheid dragen bij aan SDG 8 door te zorgen voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en een veilige werkomgeving voor alle medewerkers (inclusief medewerkers van aannemers)

Stand van zaken eind 2018 Stand van zaken eind 2017
LTIF *) 2,4 2,5
TRIR **) 3,1 3,3
Sterfgevallen 0 0

*) Lost Time Injury Frequency, d.w.z. het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren.
**) Total Recordable Incident Rate, d.w.z. het totaal aantal registreerbare ongevallen per miljoen gewerkte uren.

Toelichting

Ten aanzien van onze veiligheidsprestaties verantwoorden wij onze prestaties over de afgelopen jaren. Dit om onze stakeholders in de gelegenheid te stellen om onze prestaties te kunnen vergelijken met die van andere bedrijven, binnen en buiten onze sector. In dat kader staat 'zorg voor elkaar' en 'leiderschap' centraal en blijven we continu streven naar 'zero harm'.