Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Investeringsplannen

Met ingang van 2020 publiceert TenneT tweejaarlijks investeringsplannen voor Net op land en voor Net op zee, steeds met een zichttermijn van tien jaar. De ontwerpinvesteringsplannen worden gedurende een beperkte periode gepubliceerd ter consultatie.

Aankondiging consultatie

Op 1 juli 2020 zal TenneT TSO B.V. haar ontwerpinvesteringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2030 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee. Voorafgaand aan deze aanbieding zal TenneT de beide ontwerpinvesteringsplannen vanaf 1 mei 2020 een maand lang ter consultatie publiceren. Tijdens deze periode kan men een zienswijze indienen bij TenneT. Met dit bericht attenderen wij u vast op deze mogelijkheid en informeren wij u over het proces. Ook geven wij u alvast de inhoudelijke informatie over de toekomstscenario's die TenneT hanteert voor het Investeringsplan Net op land om inzicht te krijgen in toekomstige knelpunten in het net, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen.

Investeringsplan, voorheen KCD

Het tweejaarlijks opstellen van een investeringsplan vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie is aangebracht. Vóórdat deze wijziging van kracht werd, gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) op te stellen. De investeringsplannen vervangen het KCD. Maar niet alleen de titel van het document is veranderd. De wet vraagt een grotere mate van detail dan bij het KCD en regelt ook, dat de ACM en de Minister van EZK de ontwerpinvesteringsplannen zullen toetsen. Daarnaast zullen de ontwerpinvesteringsplannen vier weken lang ter consultatie worden gepubliceerd. TenneT zal de ingediende zienswijzen bij de ontwerpen voegen, die zij aan de ACM en de Minister aanbiedt en daarbij zal TenneT verantwoorden hoe zij de resultaten van de consultatie heeft verwerkt. 

Het Investeringsplan 2020-2030 Net op land

Het Investeringsplan Net op land bevat de geplande en verwachte uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen van TenneT op land in de komende tien jaar. Het investeringsplan moet worden beschouwd als een mijlpaal in een cyclisch proces. Iedere twee jaar wordt het Investeringsplan namelijk geactualiseerd, waarbij de zichtperiode dan steeds weer tien jaar is. 


Het Investeringsplan 2020-2030 Net op zee

Het Investeringsplan 2020-2030 Net op zee beschrijft – conform artikel 16e van de Elektriciteitswet 1998 – TenneT's investeringen die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van windparken op zee, die zijn opgenomen in het Ontwikkelkader windenergie op zee. Oók het opstellen van het Investeringsplan Net op zee is onderdeel van een cyclisch proces met tweejaarlijkse mijlpalen en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee zal óók ter consultatie worden gepubliceerd.  

De consultatie

Op 1 mei 2020 zal TenneT de Ontwerpinvesteringsplannen voor Net op land en voor Net op zee op haar website publiceren. TenneT zal hierover een persbericht uitbrengen en een nieuwsflash toesturen aan haar directe klanten. Iedereen heeft dan tot en met 28 mei de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In de maand juni zal TenneT de resultaten van de consultatie verwerken en de – eventueel aangepaste – Ontwerpinvesteringsplannen, samen met de ingediende zienswijzen op 1 juli indienen bij de ACM en de Minister.

Wat kunt u verwachten?

Voor de goede orde wijzen wij erop, dat deze consultatie op geen enkele manier de planologische en vergunningprocedures voor de aanleg van nieuwe verbindingen of stations vervangt. In die procedures zal TenneT nog steeds moeten onderbouwen waarom een bepaalde maatregel nodig is en waarom juist op de betreffende locatie. In diezelfde planologische- en vergunningenprocedures zijn er momenten ingebouwd, waarop belanghebbenden hun zienswijze of bezwaar en beroep kunnen indienen. Het Investeringsplan heeft een abstracter karakter. Het gaat daarbij vooral om de vraag of TenneT volgens u de juiste uitgangspunten heeft gehanteerd bij de scenario's, knelpuntenanalyse en bij het bepalen van de oplossingsrichtingen.

Eén van de scenario's, die - niet alleen door TenneT maar ook door de andere netbeheerders - voor de investeringsplannen voor de netten op land zijn gehanteerd, is direct afgeleid van het Klimaatakkoord. Met name de ruimtelijke verdeling van de opwekking van duurzame elektriciteit zal nog worden gespecificeerd door de Regionale Energiestrategieën (de RES'sen). De deadline voor het opstellen van de concept-RES'sen - 1 juni 2020 - maakt het niet mogelijk om de resultaten daarvan al te verwerken in het Investeringsplan 2020-2030 Net op land. Dat zal in de daaropvolgende investeringsplannen waarschijnlijk wèl het geval zijn.

Tot slot is het van belang, dat de consultatie plaatsvindt aan het eind van een proces, dat anderhalf jaar duurt, en vlak vóór het moment waarop de Ontwerpinvesteringsplannen aan de ACM en de Minister moeten worden aangeboden. De gegevens waarop de analyses zijn gebaseerd dateren van mei 2019. In de dataset en de daarmee uitgevoerde berekeningen kan feitelijk niets meer veranderen; anders loopt de publicatie van de investeringsplannen een jaar vertraging op. TenneT ziet de consultatie echter in een breder perspectief en dat betekent, dat zienswijzen die niet meer adequaat kunnen worden verwerkt in de Ontwerpinvesteringsplannen die op 1 juli moeten worden voorgelegd aan de ACM en de Minister, zullen worden verwerkt in de volgende investeringsplannen. Hoe dan ook blijft van kracht, dat TenneT zal verantwoorden wat er wèl of niet wordt gedaan met de ingediende zienswijzen. 

Inhoudelijke verdieping Investeringsplan 2020-2030 Net op land: de gehanteerde scenario's

Vooruitlopend op de consultatie in mei 2020 geven wij al informatie over voorziene ontwikkelingen in de energiemarkt en het overheidsbeleid, die van invloed zijn op het hoogspanningsnet op land.

In deze bijlage worden de ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd aan de hand van de drie scenario’s, die voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land worden gebruikt. Eerst wordt kwantitatief ingegaan op de ontwikkelingen binnen de scenario's en op de daarbij gehanteerde parameters. Daarna volgt een overzicht van de bij de scenario-ontwikkeling en –kwantificering gebruikte bronnen. Alle informatie in de bijlage zal straks onderdeel zijn van het Ontwerpinvesteringsplan. Daarin zal ook de gebruikte methodiek om op basis van de scenario's te komen tot de ramingen worden beschreven. 

Meer informatie

Download

Ontwikkelingen en scenario's (824 KB, pdf, 30-01-20)

Ontwikkelingen en scenario's Download Download

Contact

Voor de goede orde: Als u uw mening wilt geven over de gehanteerde scenario's, dan kunt u dat doen tijdens de consultatie in mei 2020. Mocht u informerende vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u daarover natuurlijk ook vóór die tijd contact opnemen met ons servicecenter via e-mail of telefonisch op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur.