Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Investeringsplannen

Met ingang van 2020 publiceert TenneT tweejaarlijks investeringsplannen voor Net op land en voor Net op zee, steeds met een zichttermijn van tien jaar. De ontwerpinvesteringsplannen 2020-2029 zijn vastgesteld en zijn hieronder in te zien.

Het Investeringsplan Net op land 2020-2029

Het Investeringsplan Net op land 2020-2029 bevat de geplande en verwachte uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen van TenneT op land in de komende tien jaar. Het plan wordt iedere twee jaar geactualiseerd. 

Bij het opstellen van het investeringsplan is een zorgvuldige  inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag aan de hand van drie scenario's. TenneT heeft hierbij gebruik gemaakt van informatie van haar klanten en van erkende landelijke en internationale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen en publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Voor het huidige investeringsplan was het niet mogelijk om de Regionale Energie Strategieën (RES’en) te gebruiken, omdat deze plannen nog niet gereed zijn. Voor een volgend investeringsplan zullen de RES'en – als deze tijdig beschikbaar zijn - wel worden meegenomen. Wel is rekening gehouden met de landelijke ambities uit het Klimaatakkoord. 

Het is duidelijk dat alle plannen leiden tot een enorme opgave voor alle netbeheerders en dus ook voor TenneT. Er is een mismatch in de snelgroeiende vraag naar uitbreidingen en de mate waarin dit in hetzelfde tempo kan worden gerealiseerd. We moeten er rekening mee houden dat die mismatch nog een aantal jaren voortduurt. Alleen door nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen kunnen we dit zoveel mogelijk beperken.  

Het ontwerp van het investeringsplan is eerder dit jaar voor consultatie gepubliceerd en daarna getoetst door de ACM en de Minister van Economische Zaken en Klimaat. In diverse reacties op de consultatie en in de beoordeling door de ACM komt de tijdelijke mismatch tussen vraag en aanbod van netcapaciteit naar voren. De ACM acht alle beschreven investeringen noodzakelijk, maar zij maakt zich zorgen over de tijdige realisatie ervan. Naar de mening van de ACM vergt deze complexe problematiek een gezamenlijke aanpak om een mogelijke vertraging van de energietransitie en van de uitvoering van het Klimaatakkoord te voorkomen en tegelijkertijd de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden.

Lees hierover de brief  die de toezichthouder aan het ministerie heeft geschreven.

Download Het Investeringsplan Net op land 2020-2029.

Het Investeringsplan Net op zee 2020-2029

Het Investeringsplan Net op zee 2020-2029 beschrijft – conform artikel 16e van de Elektriciteitswet 1998 – investeringen van TenneT die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van windparken op zee, die zijn opgenomen in het Ontwikkelkader windenergie op zee. Oók het opstellen van het Investeringsplan Net op zee is onderdeel van een cyclisch proces met tweejaarlijkse mijlpalen.

Ook het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee is openbaar geconsulteerd en is getoetst door de ACM. Op basis van haar toets heeft de ACM vastgesteld dat het investeringsplan inderdaad de investeringen bevat die noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van de windparken op zee, die zijn opgenomen in het Ontwikkelkader. 

Meer informatie

Achtergrond

Het tweejaarlijks opstellen van de investeringsplannen vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie is aangebracht. Vóórdat deze wijziging van kracht werd, gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) op te stellen. De investeringsplannen vervangen het KCD. Maar niet alleen de titel van het document is veranderd. De wet vraagt een grotere mate van detail dan bij het KCD en regelt ook dat de ACM en – voor wat betreft het Net op land ook - de Minister van EZK de ontwerpinvesteringsplannen zullen toetsen. Daarnaast geldt dat ontwerpinvesteringsplannen steeds vier weken lang ter consultatie worden gepubliceerd en dat  TenneT de ingediende zienswijzen bij de ontwerpen voegt, die zij aan de toetsende instanties aanbiedt, en daarbij verantwoordt hoe zij de resultaten van de consultatie heeft verwerkt.

Effecten coronamaatregelen

Momenteel is de maatschappij zwaar geraakt door de corona crisis. De mogelijke gevolgen van deze crisis voor vraag en aanbod van (duurzame) energie zijn niet meegenomen in de ontwerpinvesteringsplannen. De berekeningen voor het Investeringsplan Net op land waren al uitgevoerd ruim vóór het ontstaan van de crisis. Het Investeringsplan Net op zee volgt het Ontwikkelkader windenergie op zee en daarop heeft de crisis vooralsnog geen effect. Uiteraard zal TenneT beschikbaar komende data over gevolgen van de crisis wel betrekken bij het nemen van daadwerkelijke investeringsbeslissingen over individuele projecten.

Het vervolg

De investeringsplannen voor de periode 2020-2029 zijn nu vastgesteld en de uitvoering ervan is al in volle gang. Volgens de wettelijke tweejaarlijkse cyclus zal TenneT eind 2021 haar investeringsplannen actualiseren. Rond 1 november 2021 zullen de ontwerpinvesteringsplannen voor de periode 2022-2031 ter consultatie worden gepubliceerd.

Veelgestelde vragen over de Investeringsplannen

Wat is een investeringsplan?

Vanaf 2020 is iedere netbeheerder verplicht iedere twee jaar een investeringsplan op te stellen. In het IP beschrijft de netbeheerder zijn uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten. De investeringsplannen maken zo inzichtelijk op welke wijze er voldoende capaciteit beschikbaar komt voor het transport van elektriciteit en gas en hoe dit transport veilig kan plaatsvinden. 

Wat is het doel van een investeringsplan?

Een investeringsplan heeft tot doel de transparantie over toekomstige investeringen van de netbeheerder, en de onderbouwing hiervan, te vergroten. De netbeheerder is verplicht zijn ontwerpinvesteringsplan openbaar te consulteren. De consultatie geeft belangstellenden de kans om op de voorgenomen investeringen te reageren. 

Waarom maakt TenneT twee investeringsplannen?

TenneT is de aangewezen netbeheerder voor het hoogspanningsnet in Nederland. Daarnaast is TenneT aangewezen als beheerder van het net op zee. Dit laatste betreft het net, dat de energie van windmolens op zee aan land brengt. Juridisch gezien zijn het twee verschillende aanwijzingen en er gelden voor een deel ook andere wettelijke regels voor. Daarom maakt TenneT voor het net op land en voor het net op zee twee aparte investeringsplannen.     

Wat is de doelgroep van de investeringsplannen?

TenneT toont met de investeringsplannen aan de samenleving wat haar voorgenomen investeringen zijn en hoe deze voornemens tot stand zijn gekomen. Namens de samenleving is de wettelijke toezichthouder ACM verantwoordelijk voor het toetsen de ontwerpinvesteringsplannen. Voor het Ontwerpinvesteringsplan Net op land toetst daarnaast de Minister van EZK of TenneT voldoende rekening heeft gehouden met de marktontwikkelingen. De investeringsplannen worden primair opgesteld voor de toetsende instanties, maar wij zoeken ook bewust de interactie met belanghebbenden uit de samenleving. 

Wat is het detailniveau van investeringen in de investeringsplannen?

Het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op zee beschrijft, per aangewezen windenergiegebied op zee, de uitbreidingsinvesteringen die nodig zijn voor het afvoeren van de elektriciteit die in deze gebieden wordt opgewekt. Het plan heeft een zichttermijn van tien jaar.

Het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op land beschrijft de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die nodig zijn om de leveringszekerheid en voldoende capaciteit op land te waarborgen. Ook dìt plan heeft een zichttermijn van tien jaar. De investeringen voor de eerste vijf jaar zijn kwantitatief beschreven, de investeringen voor de langere termijn (tot 2030) zijn kwalitatief beschreven. De investeringen worden op geaggregeerd niveau beschreven en bieden daarom wellicht niet voor alle stakeholders het gewenste detailniveau. Dit is afgestemd met ACM en vergelijkbaar met de voorlopers van de investeringsplannen, de Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD's). Informatie over specifieke opwekprojecten – zoals verwachte windparken – en marktgevoelige informatie zijn niet opgenomen.

Welke scenario's heeft TenneT gebruikt?

Voor het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op land heeft TenneT drie scenario's gebruikt. Het primaire scenario is gebaseerd op het Klimaatakkoord. Dit scenario wordt door alle netbeheerders gebruikt en fungeert daarmee als ‘referentie-scenario’. Daarnaast heeft TenneT het scenario Alternatieve Transitie toegepast (met relatief veel groen gas) en het scenario Fundament voor SysteemIntegratie (met een grotere productie van duurzame elektriciteit en omzetting daarvan in waterstof).

De scenario's, die zijn opgesteld in opdracht van Netbeheer Nederland voor de integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050, zijn pas afgelopen voorjaar beschikbaar gekomen en konden daarom nog niet worden gebruikt.

Het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op zee gaat uit van het Ontwikkelkader windenergie op zee en si daarmee niet afhankelijk van marktontwikkelingen. Daarom zijn voor dit plan geen scenario's ontwikkeld.   

Welke informatiebronnen zijn gebruikt voor het Investeringsplan Net op land?

Bij het opstellen van het (Ontwerp-)Investeringsplan Net op land 2020-2029 is een degelijke inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag aan de hand van drie scenario's. TenneT heeft hierbij gebruik gemaakt van informatie van haar klanten en van erkende landelijke en internationale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen en publicaties van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). Voor het huidige investeringsplan was het niet mogelijk om de Regionale Energie Strategieën (RES’en) te gebruiken omdat deze plannen nog niet gereed zijn. Voor een volgend investeringsplan zullen de RES'en – als deze tijdig beschikbaar zijn - wel worden meegenomen. Wel is rekening gehouden met de landelijke ambities uit het Klimaatakkoord.

In hoeverre is in de investeringsplannen rekening gehouden met de impact van het coronavirus?

De mogelijke gevolgen van deze corona crisis voor vraag en aanbod van (duurzame) energie zijn niet meegenomen in de (ontwerp-)investeringsplannen. De berekeningen voor het Ontwerpinvesteringsplan Net op land waren al uitgevoerd ruim vóór het ontstaan van de crisis. Het ontwerpinvesteringsplan Net op zee volgt het Ontwikkelkader windenergie op zee en daarop heeft de crisis vooralsnog geen effect. Uiteraard zal TenneT beschikbaar komende data over gevolgen van de crisis wel betrekken bij het nemen van daadwerkelijke investeringsbeslissingen over individuele projecten.

Hoe hard zijn de geplande inbedrijfname data in het Ontwerpinvesteringsplan Net op land?

In het Ontwerpinvesteringsplan Net op land zijn de genoemde inbedrijfname (IBN) data nog indicatief. Van een groot deel van de projecten is enkel gezegd, dat hun IBN datum ìn of ná 2025 ligt. Een grotere nauwkeurigheid is op dit moment nog niet te geven vanwege de grote externe onzekerheden op middellange termijn en vanwege de complexe planningsvraagstukken intern. Mogelijk zijn in het ontwerpinvesteringsplan latere IBN's genoemd, dan waarover met stakeholders eerder is gesproken. Dit investeringsplan verandert de inhoud van die gesprekken echter niet. Als uit dergelijke gesprekken blijkt, dat – wellicht juist door een goede samenwerking met betrokken partijen – een vroegere IBN mogelijk is, dan wil TenneT daar vanzelfsprekend aan meewerken.   

Wat is de rol van ACM?

De ACM toetst of de noodzaak van de investeringen op de juiste wijze wordt aangetoond en of de onderbouwing realistisch is. Daarmee toetst ACM of de netbeheerder in redelijkheid tot het ontwerpinvesteringsplan is gekomen. Van belang is daarbij dat de netbeheerder de noodzakelijke investeringen uitvoert conform zijn wettelijke taak, en niet meer of minder.

Wat is de rol van het Ministerie van EZK?

De Minister van EZK toetst het Ontwerpinvesteringsplan Net op land op de vraag of TenneT zich in voldoende mate rekenschap heeft gegeven van ontwikkelingen in de energiemarkt. Het komt erop neer, dat de Minister de door TenneT gebruikte scenario's toetst.  

Wat is de relatie tussen de investeringsplannen en de KCD's?

De investeringsplannen vervangen de Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD's), die iedere netbeheerder de afgelopen jaren opstelde.

Wanneer worden de volgende investeringsplannen verwacht?

De investeringsplannen worden iedere twee jaar opnieuw opgesteld en op (uiterlijk) 1 januari aan ACM aangeboden. Het jaar 2020 vormt hierop een uitzondering. Dit jaar worden de ontwerpinvesteringsplannen op (uiterlijk) 1 juli aan de ACM aangeboden (en het Ontwerpinvesteringsplan Net op land aan de Minister van EZK). De eerst volgende investeringsplannen zullen uiterlijk 1 januari 2022 worden gepubliceerd.

Meer informatie

Vragen?

Mocht u andere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ons servicecenter via e-mail of telefonisch op 0800 836 63 88 (gratis) van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Service Center

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00