Skip to content
North Sea Wind Power Hub

North Sea Wind Power Hub

Zowel internationale samenwerking als innovatie zijn noodzakelijk om de klimaat- en energiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs efficiënt en kosteneffectief te realiseren.

In 2016 presenteerde TenneT de visie voor de North Sea Wind Power Hub en nam het initiatief voor het opzetten van een consortium. Het consortium dat gezamenlijk de mogelijkheden onderzoekt voor deze zogenoemde North Sea Wind Power Hub telt nu vijf partners: TenneT Nederland, TenneT Duitsland, de Deense netbeheerder Energinet, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

Het consortium wil de grootschalige uitrol en integratie mogelijk maken van windenergie op de Noordzee, ver uit de kust. Dit probeert zij te realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, als onderdeel van de transitie naar duurzame energiebronnen.

Internationaal gecoördineerd

Volgens de lange termijn visie (tot 2050) van TenneT is het voor een kosteneffectieve verdere uitrol van wind op zee, die naar verwachting grootschalig verder uit de kust zal plaats vinden, essentieel om over te gaan op een internationaal gecoördineerde uitrol van het net op zee met wind power hubs in plaats van nationale individuele aansluitingen.

Hub-and-spoke concept

De visie van het North Sea Wind Power Hub consortium is gebaseerd op een internationaal gecoördineerde uitrol van zogenoemde 'Hub-and-Spoke' projecten, waarbij windparken worden aangesloten op centraal gelegen hubs op zee. De hubs worden met Noordzeelanden verbonden via kabels of pijpleidingen. Zo worden elektriciteitsmarkten en sectoren (zoals bijvoorbeeld mobiliteit en industrie) met elkaar verbonden en wordt de windenergie slim en kostenefficiënt geïntegreerd in het  energiesysteem. Er wordt ook gekeken naar een mogelijke  toepassing van power-to-x, de omzetting van elektriciteit naar een andere energiedrager, bijvoorbeeld waterstof.

Uit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het door het consortium voorgestelde Hub-and-Spoke concept technisch en economisch uitvoerbaar is. Een windenergie hub van 10 tot 15 gigawatt kan de eerste stap zijn in de ontwikkeling van een of meerdere hubs die met omringende landen worden verbonden. Gezien de enorme opgave die er ligt om te kunnen voldoen het Klimaatakkoord van Parijs, is het de verwachting dat de eerste hub in de begin jaren '30 zal worden ontwikkeld.

Drie ontwerpscenario's

Het consortium onderzocht drie mogelijke ontwerpscenario’s voor de hubs, gebaseerd op funderingstypen: kunstmatige eilanden, caisson-eilanden en platforms. Het meest optimale funderingstype is daarbij afhankelijk van de locatie en de grootte van het aan te sluiten offshore wind cluster.

Visit the North Sea Wind Power Hub website

Three design scenarios for the offshore North Sea Wind Power Hub