Skip to content

Analýza rizik na poslední chvíli – metoda LMRA

Analýza rizik na poslední chvíli (LMRA) je krátké posouzení, které se provádí bezprostředně před zahájením práce s cílem identifikovat a vyloučit všechna potenciální bezpečnostní, zdravotní a environmentální rizika na pracovišti.

Lze tak rozpoznat všechna dosud neznámá rizika a předcházet nehodám. V centru pozornosti LMRA jsou "nebezpečí na pracovišti" s přímými vlivy okolí a aktuálních podmínek. LMRA doplňuje stávající hodnocení rizik, ale nenahrazuje je.

LMRA Card (CZ)

Otázky a odpovědi

Co je to analýza rizik na poslední chvíli?

Metoda analýzy rizik na poslední chvíli (LMRA) je krátké hodnocení, které se provádí těsně před začátkem pracovní činnosti za účelem zjištění a eliminování jakýchkoli nebezpečí na pracovišti v oblasti ochrany bezpečnosti, zdraví a životního prostředí.
Díky této metodě můžeme rozpoznat veškerá dosud nepoznaná nebezpečí a předcházet incidentům. Analýza rizik na poslední chvíli je zaměřena na případy „nebezpečí na pracovišti“, která jsou přímo ovlivněna okolím a aktuálními podmínkami. Analýza rizik na poslední chvíli doplňuje stávající hodnocení rizik. Nejde tedy o náhradní řešení.

Kdo provádí analýzu rizik na poslední chvíli?

Analýzu rizik na poslední chvíli může provádět kdokoli. Primárně je ovšem zaměřena na pracovníky, kteří se pohybují ve vysoce rizikových oblastech, kam patří například staveniště, plošiny, plavidla, rozvodny elektrické energie a místa s kabely a nadzemním vedením. Patří sem rovněž zaměstnanci společnosti TenneT a pracovníci ze strany dodavatele.

Jak provést analýzu rizik na poslední chvíli?

Poté, co se seznámíte s pracovní činností, kterou hodláte zahájit, stejně jako s příslušnou dokumentací (např. pracovní povolení, hodnocení rizik, pracovní instrukce), zkontrolujte, zda jste dokázali rozpoznat veškerá rizika a měli jste možnost je zmírnit na přijatelnou úroveň. Položte si otázky, které najdete na kartičce pro analýzu rizik na poslední chvíli. Dokážete-li na tyto otázky odpovědět slovem „ano“, můžete začít či pokračovat v práci. Pokud na některou otázku odpovíte slovem „ne“, ZASTAVTE. Informujte svého nadřízeného a společně přijměte taková opatření, abyste pracovali bezpečně. V případě nutnosti sepište zprávu o incidentu.

Jak často provádět analýzu rizik na poslední chvíli?

Analýzu rizik na poslední chvíli provádějte před každou pracovní činností a vždy, když pokračujete v práci po delší pauze. Analýzu rizik na poslední chvíli provádějte také vždy, když ve vaší práci dojde ke změnám okolností (např. použití jiné pracovní metody či jiného zařízení), po poruše zařízení nebo systému nebo po jakékoli jiné neočekávané události.