Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat wordt verstaan onder transportdiensten?

TenneT zorgt ervoor dat de transporten over het landelijk hoogspanningsnet, ten gevolge van vraag en aanbod in de markt, mogelijk zijn. Om dit te bewerkstelligen voert TenneT het beheer over het landelijk hoogspanningsnet en zijn met Nederlandse regionale netbeheerders en buitenlandse netbeheerders in de buurlanden afspraken gemaakt, die ervoor moeten zorgen dat het transport van elektriciteit goed verloopt. Bij de transportdiensten zijn de volgende criteria van belang: kwaliteit, continuïteit van de dienst en transparantie naar de markt. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Transportdiensten.

Wat wordt verstaan onder systeemdiensten?

Net als elke andere netbeheerder heeft TenneT tot taak aansluit- en transportdiensten te leveren. Daarnaast heeft de Elektriciteitswet 1998 aan TenneT extra taken toebedeeld. Deze extra taken zijn: het verzorgen van landgrensoverschrijdende transporten en het leveren van systeemdiensten.

Systeemdiensten zijn:

  • het transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze te waarborgen
  • grootschalige storingen van het transport van elektriciteit op te lossen
  • de energiebalans op alle netten in Nederland te handhaven of te herstellen.

Het waarborgen van transport van elektriciteit over alle netten op een veilige en doelmatige wijze wordt gedaan door netveiligheidsanalyses en door controle op de eisen gesteld aan productie eenheden, met als doel de robuustheid van het net te waarborgen.

Voor het oplossen van grootschalige storingen van het transport van elektriciteit heeft TenneT bescherm- en herstelplannen. Met medewerkers van de andere netbeheerders worden deze plannen regelmatig getraind. Daarnaast heeft TenneT, ten behoeve van het herstel na een volledige black-out zogenoemde black-start voorzieningen gecontracteerd.

Wettelijk is bepaald dat TenneT de regie voert tijdens een grootschalige storing.

TenneT handhaaft de balans in de elektriciteitsvoorziening door de  inzet van regel- en reservevermogen en incidenteel noodvermogen (exclusief aan TenneT gecontracteerd reservevermogen). In de praktijk is er vrijwel altijd een lichte onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het elektriciteitsnet.

De kosten van de inzet van regel- en reservevermogen worden bij de veroorzakers van de onbalans in rekening gebracht door middel van de onbalansverrekening. Als onderdeel van dit laatste is het systeem van programmaverantwoordelijkheid ingevoerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Systeemdiensten.

Wat doen 'programmaverantwoordelijke (PV) partijen'?

Aangeslotenen op het elektriciteitsnet (met uitzondering van kleinverbruikers) zijn wettelijk verplicht om dagelijks een programma aan TenneT aan te bieden met de afnames van en invoedingen op het net op kwartierbasis. In deze programma's zijn tevens im- en exporten vermeld. De plicht om dit te doen wordt programmaverantwoordelijkheid genoemd. Om programmaverantwoordelijkheid uit te mogen oefenen moet daartoe een erkenning verleend worden door TenneT. Een aangeslotene mag de programmaverantwoordelijkheid ook uitbesteden aan een partij die een dergelijke erkenning van TenneT gekregen heeft (progamma verantwoordelijke oftewel PV).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Programmaverantwoordlijkheid.

Wat doen 'meetverantwoordelijke (MV) partijen'?

TenneT heeft een aantal partijen erkend die bevoegd zijn om als meetverantwoordelijke partij op te treden. Zij verrichten metingen van het elektriciteitsverbruik en elektriciteitsinvoeding, verzenden de meetgegevens naar de partijen die het aangaan (waaronder TenneT) en verrichten werkzaamheden aan elektriciteitsmeters (installatie en controle) die aan de wet voldoen.

Naast erkenning van meetverantwoordelijken elektriciteit is TenneT ook belast met de erkenning van meetverantwoordelijken gas. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Meetverantwoordelijkheid.
Voor meer informatie over de MeetCode klik hier of ga naar de website van de Energiekamer.

Wat is de gemiddelde doorlooptijd voor het aanvragen van nieuwe (handelserkenning) PV, inclusief de (Edine)certificeringstesten?

De doorlooptijd is twee tot drie maanden, waarbij het grootste deel afhankelijk is van de voortgang van activiteiten door de aanvrager (o.a. aanvraag bankgarantie en Edine testen).

Wanneer volledige erkenning, wanneer handelserkenning voor een marktpartij?

Handelserkenning (trade license) alleen voor programma verantwoordelijken met handelstransacties (nationaal en cross border).
Volledige erkenning (full license) programma verantwoordelijken met aansluiting(en) op het net van TenneT en handelstransacties.

Wat kost een PV erkenning?

De TenneT activiteiten zijn voor rekening van TenneT. De aanvrager zal zelf de kosten voor de fysieke aansluiting op het Centraal Postbus Systeem moeten betalen en een bedrag (zie bijlage 5 van de systeemcode) op de inzake rekening storten.

Contact

Contact

© Copyright TenneT Holding B.V. 2014Laatste update:22 september 2014