Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en Duitsland. We streven ernaar om via ons hoogspanningsnet te zorgen voor een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening aan ca. 41 miljoen eindgebruikers. Daarbij spannen we ons in om te voldoen aan de behoeften van onze belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Toonaangevende Europese netbeheerder

Met ca. 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen overschrijden we landsgrenzen om landen met elkaar te verbinden. TenneT behoort tot de vijf grootste elektriciteitstransporteurs in Europa en werkt nauw samen met overheden, belangenorganisaties (NGO’s), leveranciers en investeerders over de hele wereld. TenneT wil ervoor zorgen dat essentiële hoogspanningsinfrastructuur wordt ontwikkeld, aangelegd en efficiënt beheerd – nu en in de toekomst. Dit omvat zowel netten aan land en op zee als grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen. We werken hard aan de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. 

TenneT in de keten

TenneT vervult een sleutelrol in het systeem van de elektriciteitsvoorziening. Deze keten bestaat uit producenten van elektriciteit uit zowel conventionele als hernieuwbare bronnen, netbedrijven die elektriciteit transporteren (waaronder TenneT), elektriciteitsleveranciers, afnemers (industrie en kleinverbruikers) en zogeheten ‘prosumenten’ – energieverbruikers (consumenten) die ook optreden als producenten.

Het hoogspanningsnet van TenneT staat in verbinding met regionale en lokale distributienetten die worden beheerd door verschillende andere netbedrijven en met industriële grootverbruikers.

Business model

TenneT voert vrijwel uitsluitend gereguleerde taken uit. De kaders waarbinnen wij deze activiteiten uitvoeren, zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) houden toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving door TenneT. Onze gereguleerde taken worden op nationaal niveau uitgevoerd door twee bedrijfssegmenten: TSO Netherlands en TSO Germany.

TenneTs belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Transportdiensten

TenneT is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het hoogspanningsnet dat wordt gebruikt om grote hoeveelheden elektriciteit te transporteren in Nederland en een groot deel van Duitsland. Het hoogspanningsnet functioneert als een ‘snelweg’ voor het elektriciteitstransport en is verbonden met de midden- en laagspanningsnetten van distributienetbeheerders en bepaalde industriële grootverbruikers. TenneT legt tevens grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen met buurlanden aan en onderhoudt deze.

Systeemdiensten

TenneT exploiteert het hoogspanningsnet. Omdat elektriciteit niet op een directe wijze kan worden opgeslagen, moet het evenwicht tussen vraag en aanbod voortdurend worden bewaakt. TenneT handhaaft deze zogeheten ‘elektriciteitsbalans’ 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar.

Faciliteren van de energiemarkt

De derde kerntaak van TenneT bestaat uit het faciliteren van een efficiënt functionerende, liquide en stabiele elektriciteitsmarkt en het ondersteunen van een grootschalige overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Als een van de grootste netbeheerders van Europa spelen we een toonaangevende rol bij het vormgeven van deze markt. Deze rol is van belang voor de verwezenlijking van ons strategische doel: een volledig geïntegreerde Noordwest-Europese markt – gekenmerkt door betrouwbare en stabiele prijzen, verbeterde leveringszekerheid en efficiënte benutting van de huidige interconnectorcapaciteit – evenals een geïntegreerde groothandelsmarkt voor elektriciteit. Zowel marktpartijen als consumenten profiteren van de integratie van de Europese elektriciteitsmarkt.

Niet-gereguleerde taken

TenneT voert tevens een beperkt aantal niet-gereguleerde taken uit die de energiemarkt ondersteunen en eraan bijdragen dat deze goed en efficiënt functioneert. TenneT heeft in dat kader een aandeel van 50% in BritNed, een onderneming die op commerciële basis de elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Groot-Brittannië exploiteert. TenneT is tevens volledig eigenaar van NOVEC en bezit 50% van de aandelen in Relined. Deze bedrijven beheren de infrastructuur voor het uitzenden en ontvangen van omroep- en telecommunicatiesignalen. Daarnaast bezit TenneT (indirect) 17% van de aandelen in EPEX Spot SE (EPEX), de elektriciteitsbeurs voor de Noordwest-Europese regio (inclusief Groot-Brittannië).

Download

TenneT in het kort (1 MB, pdf, 29-11-16)

Transport van elektriciteit, dat is wat TenneT doet. Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. In deze brochure maakt u kennis met TenneT.

TenneT in het kort Download Download

Ook interessant

Missie, visie, waarden

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) die werkzaam is in Nederland en Duitsland en als netbeheerder op zee. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van haar belanghebbenden door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn.

Lees meer

Organisatie

TenneT Holding B.V. is opgericht om statutaire taken te scheiden van onze niet-gereguleerde activiteiten. Het is volledig in bezit van het Nederlandse Ministerie van Financiën.

Lees meer

Strategie

Als netbeheerder in Nederland en Duitsland, en als Europa’s eerste grensoverschrijdende netbeheerder en netbeheerder op zee, speelt TenneT een sleutelrol in een sector die de maatschappij op vele manieren beïnvloedt.

Lees meer